Sinigudnum logo
Menadžment u sportu
Flaster - accredited
Rukovodilac programa:
prof. dr Milan Gašović
 

Na studijskom programu Menadžment u sportu unapređuje se znanje studenata iz oblasti sporta, sportskog biznisa i menadžmenta. Prisustvovanjem nastavi i učestvovanjem u istraživačkom radu na predmetima student pokriva tri bitne oblasti za sportskog profesionalca: globalizaciju, digitalizaciju i analizu. Student nakon završenog master studijskog programa Menadžment u sportu u trajanju od godinu dana stiče 60 ECTS bodova.

Cilj master studijskog programa Menadžment u sportu je:

  • Da studente uvede u proces dinamičnog naučno-stručnog razvoja sportske industrije
  • Da studentima omogući sticanje znanja, veština i kompetencija iz oblasti strategijskog menadžmenta u sportu
  • Da studentima omogući sticanje znanja da uspešno razumeju tržište i promene na tržištu sa posebnim fokusom na sport i sportski sektor
  • Da studenti razvijaju svoju ličnost kroz sticanje određenih veština koje će im pomoći da budu bolji lideri u sportskoj industriji
  • Da studenti razvijaju svoju kreativnost, otvorenost i fleksibilnost koju bi primenili u izazovnoj industriji

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje Master menadžer

I semestar

Upoznavanje sa pojmom i zahtevima naučnih istraživanja; Upoznavanje sa značajem i ulogom naučnih istraživanja u savremenom sportu; Upoznavanje terminološkog i pojmovnog nivoa neophodnog za korišćenje naučno-stručne literature; Osposobljavanje za samostalni rad na prikupljanju osnovnih postupaka efikasnog istraživanja; Osposobljavanje za pripremu i realizaciju naučno-istraživačkog procesa i interpretaciju rezultata istraživanja; Osposobljavanje za primenu metoda, tehnika i instrumenata neophodnih za posmatranje, praćenje, obradu podataka; Osposobljavanje studenata za samostalan rad na studijsko-istraživačkim i naučnim radovima i vođenje istraživačkih projekata i pisanje naučno-stručnih radova.

Osposobljavanje budućih menadžera za razumevanje i vođenje kompleksnih i delikatnih problema sportske industrije, unapređenje rada i osavremenjivanja funkcionisanja sportskih organizacija i agencija u okviru ove posebne menadžerske discipline i profesije

Osposobljavanje budućih menadžera za delikatno upravljanje projektima u poželjnoj alokaciji resursa organizacije. Upoznavanje sa projektovanjem, kao ključnom funkcijom u procesa menadžmenta, u vremenskom, socijalnom, političkom, pravnom i tehnološkom okruženju.Sticanje znanja za postavljanje paradigme Menadžmenta pomoću projekata; Osposobljavanje za objašnjavanje uloge Menadžmenta projektom kao glavnog alata ovog koncepta;Upoznavanje sa rešavanjem problema Menadžmenta pomoću projekata kroz koncepcijsko-metodološke i tehničke, marketinške i finansijske aspekte.

Cilj predmeta je da studentima pruži teorijsko-praktična znanja o korporativnoj kulturi, načinima njenog nastanka, kao i osnovnim oblicima manifestacije unutar savremenih poslovnih organizacija

Osposobljavanje studenata da vode svoje organizacije kako bi one bile efektivne i efikasne.

II semestar

Sticanje teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti novog koncepta kvaliteta i njegovog uticaja na održivu konkurentnost i uspešnost organizacije. Upoznavanje sa zahtevima najvažnijih međunarodnih standarda/sistema. Upoznavanje sa metodologijama totalnog kvaliteta: modelima izvrsnosti i strukturom pojedinih standardizovanih menadžment sistema i njihovim uticajem na kvalitet proizvoda i drugih rezultata organizacije. Praktična primena različitih metodologija, alata i tehnika iz oblasti menadžmenta kvaliteta.

Osposobljavanje studenata da kreiraju i vode promene u uslovima globalne konkurencije.

Sticanje posebnih veština i sposobnosti za uključivanja u ekspanzivne trendove razvoja specijalnih događaja (turističkih, poslovnih, kulturnih i sportskih); Osposobljavanje za kreiranje i organozovanje sopstvenih upravljačkih projekatai razvojanje smisla za budžetsku kontrolu i evaluaciju istih.

Upoznavanje studenta sa osnovnim konceptima i konkretnim rešenjima u oblasti poslovnog odlučivanja. Razumevanje mogućnosti primene poslovne inteligencije u svakodnevnom poslovanju uz korišćenje odgovarajućih tehnika zasnovanih na korišćenju stabala odlučivanja, verovatnosnog rasuđivanja, klasterovanja i neuronskih mreža.

Osposobljavanje znanjima, umenjima i tehnikama pomoću kojih će student doći do spoznaja i veština za samostalnurealizaciju naučnih istraživanja, pravilnog postavljanja i upravljanja tokom tih istraživanja, kao i interpretacije reazultata istih. Osposobljavanje za rad u okviru istraživačkih timova i projektnih organizacija u području obasti menadžmenta u sportu, za koju pokazuju najveći afinitet, dasavladaju teorijska i praktična znanja koja će im omogućiti planiranje i realizaciju samostalnog istraživačkog rada i sposobnost kritičke analize.

  • Kandidat polaže sedam ispita.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Menadžment u sportu".