Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Menadžment u sportu

Cilj studijskog programa Menadžment u sportu je da kreira najsposobnije profesionalce u oblasti sporta, čije će kompetencije i znanja biti praktično primenljiva u sportskoj delatnosti, kako u domaćem, tako i u globalnom okruženju. Prateći tok velikih i brzih promena u oblasti sportskog sektora, pružamo kandidatima mogućnost da steknu znanja, koja će ih, bez obzira na to da li su aktivni sportisti ili oni koji su se povukli sa sportske pozornice, izdvojiti i učiniti najtraženijim akterima sportske industrije. Ovaj studijski program pruža znanja o opštim kretanjima na tržištu, stanju i promenama u sportskom sektoru, i ide u korak sa studijskim programima iz ove oblasti koji se realizuju na najprestižnijim univerzitetima širom sveta. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

hatNakon završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER MENADŽER U SPORTU.

Prijavi se za upis

I semestar

Upoznavanje sa pojmom i zahtevima naučnih istraživanja; Upoznavanje sa značajem i ulogom naučnih istraživanja u savremenom sportu; Upoznavanje terminološkog i pojmovnog nivoa neophodnog za korišćenje naučno-stručne literature; Osposobljavanje za samostalni rad na prikupljanju osnovnih postupaka efikasnog istraživanja; Osposobljavanje za pripremu i realizaciju naučno-istraživačkog procesa i interpretaciju rezultata istraživanja; Osposobljavanje za primenu metoda, tehnika i instrumenata neophodnih za posmatranje, praćenje, obradu podataka; Osposobljavanje studenata za samostalan rad na studijsko-istraživačkim i naučnim radovima i vođenje istraživačkih projekata i pisanje naučno-stručnih radova.

Osposobljavanje budućih menadžera za razumevanje i vođenje kompleksnih i delikatnih problema sportske industrije, unapređenje rada i osavremenjivanja funkcionisanja sportskih organizacija i agencija u okviru ove posebne menadžerske discipline i profesije

Osposobljavanje budućih menadžera za delikatno upravljanje projektima u poželjnoj alokaciji resursa organizacije. Upoznavanje sa projektovanjem, kao ključnom funkcijom u procesa menadžmenta, u vremenskom, socijalnom, političkom, pravnom i tehnološkom okruženju.Sticanje znanja za postavljanje paradigme Menadžmenta pomoću projekata; Osposobljavanje za objašnjavanje uloge Menadžmenta projektom kao glavnog alata ovog koncepta;Upoznavanje sa rešavanjem problema Menadžmenta pomoću projekata kroz koncepcijsko-metodološke i tehničke, marketinške i finansijske aspekte.

Cilj predmeta je da studentima pruži teorijsko-praktična znanja o korporativnoj kulturi, načinima njenog nastanka, kao i osnovnim oblicima manifestacije unutar savremenih poslovnih organizacija

Osposobljavanje studenata da vode svoje organizacije kako bi one bile efektivne i efikasne.

II semestar

Sticanje teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti novog koncepta kvaliteta i njegovog uticaja na održivu konkurentnost i uspešnost organizacije. Upoznavanje sa zahtevima najvažnijih međunarodnih standarda/sistema. Upoznavanje sa metodologijama totalnog kvaliteta: modelima izvrsnosti i strukturom pojedinih standardizovanih menadžment sistema i njihovim uticajem na kvalitet proizvoda i drugih rezultata organizacije. Praktična primena različitih metodologija, alata i tehnika iz oblasti menadžmenta kvaliteta.

Osposobljavanje studenata da kreiraju i vode promene u uslovima globalne konkurencije.

Sticanje posebnih veština i sposobnosti za uključivanja u ekspanzivne trendove razvoja specijalnih događaja (turističkih, poslovnih, kulturnih i sportskih); Osposobljavanje za kreiranje i organozovanje sopstvenih upravljačkih projekatai razvojanje smisla za budžetsku kontrolu i evaluaciju istih.

Upoznavanje studenta sa osnovnim konceptima i konkretnim rešenjima u oblasti poslovnog odlučivanja. Razumevanje mogućnosti primene poslovne inteligencije u svakodnevnom poslovanju uz korišćenje odgovarajućih tehnika zasnovanih na korišćenju stabala odlučivanja, verovatnosnog rasuđivanja, klasterovanja i neuronskih mreža.

Osposobljavanje znanjima, umenjima i tehnikama pomoću kojih će student doći do spoznaja i veština za samostalnurealizaciju naučnih istraživanja, pravilnog postavljanja i upravljanja tokom tih istraživanja, kao i interpretacije reazultata istih. Osposobljavanje za rad u okviru istraživačkih timova i projektnih organizacija u području obasti menadžmenta u sportu, za koju pokazuju najveći afinitet, dasavladaju teorijska i praktična znanja koja će im omogućiti planiranje i realizaciju samostalnog istraživačkog rada i sposobnost kritičke analize.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične istraživački orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u okviru oblasti ovog studijskog programa.

  • Kandidat polaže sedam ispita.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad.