Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Softversko i informaciono inženjerstvo

SOFVERSKO INŽENJERSTVO je jasno definisana struka koja se BAVI PROJEKTOVANJEM I IMPLEMENTACIJOM VISOKO KVALITETNIH I VISOKO SLOŽENIH SOFTVERSKIH SISTEMA.

Softversko i informaciono inženjerstvo

Studijski program Softversko i informaciono inženjerstvo nudi napredna teorijska znanja iz oblasti softverskog inženjerstva, kao i praktična znanja koja obuhvataju najsavremenije softverske tehnologije (Internet, Web, Cloud) i ovladavanje veštinom njihovog rutinskog korišćenja. Kandidati stiču znanja koja će im omogućiti da napreduju u oblasti IT, pre svega na poslovima razvoja visoko složenih softverskih sistema (upravljanje projektom razvoja softvera, projektovanje softvera, programiranje, testiranje), ali i na poslovima podrške operativnom radu softvera (uvođenje u rad, konfigurisanje, monitoring).

Ono što ovaj studijski program čini posebnim je izborni blok Domensko inženjerstvo koji studentima pruža ekspertska znanja iz odabrane, neračunarske domenske oblasti čineći ih kvalifikovanim za najsloženije poslove dizajna softvera u toj domenskoj oblasti. Takođe, planom studijskog programa obuhvaćen je celokupni životni ciklus softverskih sistema (razvoj, operativni rad, obezbeđenje kvaliteta) kroz doslednu primenu DEVOPS pristupa koji objedinjuje procese razvoja i eksploatacije složenih softverskih sistema.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER INŽENJER SOFTVERA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Na ovom predmetu student stiče kompetencije potrebne za razumevanje aktuelnih metodoloških pristupa razvoju složenih softverskih sistema, njihovu primenu i anticipaciju budućih metodoloških pravaca u domenu razvoja složenih softverskih sistema.

U okviru predmeta Napredne softverske arhitekture studenti se upoznaju sa principima razvoja velikih softverskih sistema, kao i sistema koji treba da odgovore na specifične zahteve u pogledu performansi, stabilnosti, skalabilnosti, proširivosti i održavanja. Predstavljeni su istorijski i aktuelni obrasci, modeli i arhitekture, počev od nivoa jezgra operativnih sistema, pa do distribuiranih sistema koji podržavaju milione klijenata u savremenim IoT okruženjima. Poseban akcenat je stavljen na profilisanje postojećih softverskih sistema i njihovu arhitekturnu optimizaciju.

Na ovom predmetu student stiče kompetencije potrebne za razumevanje strukture, funkcije i arhitekture savremenih razvojnih i produkcionih alata u domenu softvera. Takođe, student stiče veštine potrebne za rutinsko korišćenje odabranih alata i/ili okruženja za razvoj i produkciju složenih softverskih sistema.

U okviru ovog predmeta student stiče kompetencije potrebne za modelovanje i specifikaciju softverskih sistema na različitim nivoima apstrakcije. Osposobljen je za razvoj složenih softverskih sistema i primenu odabranih softverskih alata za modelovanje.

Cilj ovog predmeta je da student razumeju karakteristike velikih podataka i tipične probleme u izdvajaju relevantnih informacija iz podataka. Studenti će steći praktičan uvid u osnovne kompromise u učenju iz velikih podataka i biti u stanju da rešavaju tipične probleme obrade velikih podataka. Studenti će se upoznati sa konkretnim metodologijama i alataima za obradu velikih podataka.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa naprednim konceptima baza podataka za dizajniranje i implementaciju složenih baza podataka koje zadovoljavaju specifične potrebe organizacije. Studenti će se upoznati sa konceptima takozvanih NoSQL baza podataka. Studenti će biti opremljeni za rad sa softverskim paketima potrebnim za dizajniranje i integraciju ovih sistema. Na taj način studenti će biti sposobni da efikasno upravljaju bazama podataka i dizajniraju njihovu strukturu.

Cilj predmeta je da studenti znanja o svim fazama IT servisa: strategiji servisa, dizajnu i tranziciji servisa, operativnom radu servisa i stalnom kontinualnom poboljšanju IT servisa. U stanju su da upravljaju raspoloživošću i kapacitetima IT servisa. Mogu da definišu informacione vrednosti, pretnje na te vrednosti (verovatnoću pojave pretnje, značaj i osetljivost na pretnju), vrše proračun rizika, definišu mehanizme za otklanjanje pretnji i procenjuju ublažavanje rizike. Osposobljeni su da samostalno istražuju, pripremaju izveštaje nadležnima i daju stručne savete pri modeliranju IT servisa.

Cilj predmeta je razumevanje naprednih tehnologija i alata u oblaku, uključujući arhitekturu, modele implementacije i modele usluga. Razumevanje okvira za upravljanje računarstvom u oblaku i standarda usklađenosti. Ishod ovog predmeta je da se studenti osposobe sa znanjem i veštinama potrebnim da postanu stručnjaci u ovoj oblasti i da budu u toku sa najnovijim dostignućima u ovoj oblasti koja se brzo razvija. Studenti će naučiti kako da koriste napredne usluge u oblaku, kao što su računarstvo bez servera i mašinsko učenje, za razvoj inovativnih i efikasnih rešenja zasnovanih na oblaku. Predmet pokriva napredno upravljanje oblakom i usklađenost, uključujući optimizaciju troškova, praćenje performansi i usklađenost sa regulatornim zahtevima. Studenti će naučiti kako da efikasno upravljaju resursima u oblaku, smanje troškove i poboljšaju performanse.

II semestar

Opšte kompetencije koje će studenti steći su analiza, sinteza i predviđanja rešenja i posledica, ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja kao i primene znanja u praksi. Nakon uspešno savladanog predmeta, očekuje se da će studenti usvojiti sledeća znanja i veštine: a) razumevanje osnovnih principa dubokog učenja, pre svega veštačkih neuronskih mreža (arhitektura, komponente, hiperparametri); b) upoznavanje sa problemima treninga višeslojnih neuronskih mreža i ograničenjima glavnog metoda optimizacije - prostiranja greške unazad; c) način za prevazilaženje problema treninga višeslojnih arhitektura; d) sticanje iskustva u projektovanju i implementaciji dubokih neuronskih mreža za rešavanje konkretnog problema kao i procene prediktivne performanse sistema dubokog mašinskog učenja e) upoznavanje sa arhitketurama dubokih neuronskih mreža koje pokazuju dobre performanse za specifične probleme (konvolucione, rekurentne, transformeri, itd.) sa potencijalnim primenama.

Ovaj predmet obezbedjuje studentima duboko razumevanje osnova, tehnika i aplikacija u oblasti obrade prirodnog jezika. On obuhvata razvoj sposobnosti studenata za uspešno razmeštanje i implementaciju različitih metoda i algoritama u aplikacijama koje uključuju tekstualne podatke. Osnovni cilj je da studenti budu sposobni za analizu, modelovanje i rešavanje problema koristeći tehnike za obradu prirodnih jezika i tako doprinesu oblasti kreativnim i efikasnim rešenjima. Učenjem ovog predmeta, studenti takođe razvijaju svoje kritičko razmišljanje i komunikacione veštine, što ih priprema za uspešnu karijeru u ovoj oblasti.

Nakon slušanja ovog predmeta studenti će biti pripremljeni da primene prakse upravljanja softverskom konfiguracijom u svojim budućim projektima razvoja softvera, obezbeđujući efikasnu saradnju, poboljšani kvalitet softvera i uspešne ishode projekta.

Cilj predmeta je osposobljavanje studenta za osmišljavanje strategije softverskog proizvoda, upravljanje poslovnim i pravnim aspektima proizvoda, planiranje putanje razvoja softvera, upravljanje strategijom proizvoda u okviru korporativne poslovne strategije, orkestriranje između organizacionih jedinica, upravljanje fazama životnog ciklusa razvoja proizvoda i upotrebu adekvatnih alata.

Cilj predmeta je da student stekne temeljna znanja i razumevanje koncepata korektnosti, konzistentnosti, grešaka i otkaza, statičke analize i testiranja. Razume korišćenje formalne logike kao jezika za specifikaciju sistema, razume potrebu za statičkim testiranjem, kao i glavne tehnike verifikacije koji se koriste u proveri simboličkog modela i sposoban je da izvrši verifikaciju jednostavnih sistema. Dodatno, razume opsege različitih pristupa testiranju koji se mogu primeniti na softverske sisteme i sposoban je da primeni metod crne i bele kutije na jedinično testiranje.

Cilj predmeta je da student stekne znanja i veštine neophodne za razumevanje i primenu savremenih finansijskih tehnologija. Studenti će se upoznati sa ključnim konceptima i terminologijom u oblasti finansijske tehnologije, kao i sa primenom ovih tehnologija u različitim oblastima poslovanja. Kroz praktične primere i vežbe, studenti će biti osposobljeni da primene savremene finansijske tehnologije u poslovnom okruženju. Takođe, biće osposobljeni da prate razvoj finansijskih tehnologija i da prilagođavaju svoje poslovanje novim trendovima u ovoj oblasti.

Ovaj predmet omogućava studentima da razumeju i da prepoznaju pretnje po bezbednost informacija i informacionih sistema, da planiraju, razvijaju i dogovaraju politike i prakse za ublažavanje tih rizika i reaguju na bezbednosne incidente. Po završetku kursa, studenti će biti u stanju da identifikuju bezbednosne ranjivosti organizacije, kako u odnosu na spoljne sajber napade, tako i u odnosu na napade unutar organizacije i da implementiraju bezbednosne planove i politike, sprovode tehničke aspekte kontrole pristupa, da upravljaju rizikom, planiraju oporavak i kontinuitet poslovanja. Tehničke aspekte kontrole pristupa, da upravljaju rizikom, planiraju oporavak i kontinuitet poslovanja.

Cilj ovog predmeta je da student bude osposobljen da identifikuje problem/probleme koji zahteva/zahtevaju istraživački pristup pri razvoju softverskog sistema srednjeg nivoa složenosti u određenom domenu primene i da odabere i primeni adekvatnu istraživačku metodologiju/alate.

Cilj stručne prakse jeste da se student upozna sa zahtevima koje treba da ispuni za brzo i efikasno uključivanje u radne procese organizacija koje se bave poslovima proizvodnje i uvođenja softvera u produkciju i/ili poslovima prodaje i savetodavnim poslovima u IT domenu.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student pokaže da je kompetentan da identifikuje problem, izvrši analizu i specificira model softverskog sistema srednjeg nivoa složenosti primenom metodoloških pristupa i tehnologija softverskog inženjerstva, da ga implementira primenom aktuelnih tehnologija i alata softverskog inženjerstva, kao i da kritički oceni postignute rezultate i da predloži dalje pravce rada.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student pokaže da je kompetentan da identifikuje problem, izvrši analizu i specificira model softverskog sistema srednjeg nivoa složenosti primenom metodoloških pristupa i tehnologija softverskog inženjerstva, da ga implementira primenom aktuelnih tehnologija i alata softverskog inženjerstva, kao i da kritički oceni postignute rezultate i da predloži dalje pravce rada.