Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Računarska fizika

Studijski program master akademskih studija Računarska fizika predstavlja moderan, napredan studijski program koji ima za cilj osposobljavanje stručnjaka u oblasti fizičkih nauka sa akcentom na fizici elementarnih čestica i astrofizici, kao i na primeni savremenih računarskih i matematičkih metoda u ovim oblastima. Ovaj studijski program takođe ima za cilj da poveže oblast računarstva i oblast eksperimentalnih prirodnih nauka koje karakteriše rad sa velikom količinom podataka.

Svrha ovog programa je da u oblasti fizičkih nauka (fizika elementarnih čestica i astrofizika) studenta upozna sa naprednim statističkim metodama i osposobi ga da razvija algoritme, radi sa simulacijama i bavi se analizom velikog broja podataka. Student će naučiti kako se iz eksperimentalnih podataka izvlače zaključci o fizičkim procesima na primerima iz navedenih oblasti.

Studijski program traje 3 semestra (1,5 godina) tokom kojih je studentima omogućeno da prema svojim interesovanjima i u skladu sa prirodom, ciljevima i ishodom studijskog programa, odaberu istraživačke teme i ostvare 90 ESPB.

Ovaj program se realizuje na engleskom jeziku.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER FIZIČAR.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 9810 € u dinarskoj protivvrednosti za 90 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj ovog predmeta je da upozna studenta sa konceptima kvantne mehanike kao i sa drugim naprednim temama iz oblasti. Student će steći napredno znanje o kvantno-mehaničkim zakonima i procesima u prirodi, moći će da rešava probleme ne-relativističke kvantne mehanike i razume osnovnu problematiku u relativističkom domenu. Sa stečenim teorijskim znanjem ovladaće i tehnikama za konstruisanje kvantno-mehaničkih modela atoma, elementarnih čestica i njihovih osnovnih interakcija.

Cilj ovog predmeta je da upozna studenta sa osnovnim konceptima astrofizike na nivou koji odgovara master akademskim studijama. Studenti će se upoznati sa stelarnom astrofizikom, strukturom i evolucijom zvezda i galaktičke astrofizike, dinamikom galaksije i tamnom materijom. Očekuje se da će student razumeti osnovne fizičke procese u kosmosu kako na konceptualnom nivou tako i nivou fizičko-matematičkog modela.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa najvažnijim metodama koje se koriste u numeričkom rešavanju zadataka, kao i primena statističke analize kao pripreme za empirijska istraživanja u radu sa podacima. Naglasak je na upotrebi metoda, a ne na dokazima i izvodima. Očekuje se da će studenti biti upoznati sa primenom matematičkih metoda u rešavanju zadataka, biti osposobljeni da prepoznaju prednosti i nedostatke različitih tehnika, kao i da odaberu statističke metode za analizu podataka i opravdaju ove izbore u statističkom odlučivanju.

Cilj ovog predmeta je da upozna studenta sa najvažnijim matematičkim metodama za rešavanje problema u teorijskoj i primenjenoj fizici. Akcenat je stavljen na primenu metoda umesto na njihovo dokazivanje i izvođenje. Očekuje se da student postane sposoban da primenjuje matematičke metode u rešavanju problema, i da bude u stanju da prepozna prednosti i mane različitih tehnika i da ih primeni uz pomoć komercijalnih računarskih programa.

II semestar

Cilj ovog predmeta je da studente podrobno upozna sa eksperimentalnom fizikom elementarnih čestica i sa upotrebom računarskih metoda kao alata za rešavanje problema u ovoj naučnoj oblasti. Studenti će razjasniti apstraktne teorijske aspekte i zakone u ovoj oblasti fizike, ali i procese analize podataka, algoritama optimizacije i biće obučeni u praktičnim aspektima relevantnim za neophodno računarsko okruženje.

Cilj ovog predmeta je da upozna studente sa aktuelnom problematikom naučno-istraživačkog rada u astrofizici, kao i sa alatima za rešavanje problema u ovoj oblasti. Studenti će razjasniti apstraktne aspekte kao što su numeričke metode i analize, algoritmi, optimizacije i biće obučeni u praktičnim aspektima relevantnim za računarsko okruženje visokih performansi.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa matematičkim modelovanjem i mogućnostima implementacije algoritama za rešavanje postavljenih modela kroz praktične simulacije. Takođe, cilj predmeta je osposobljavanje studenata za evaluaciju kvaliteta rezultata kroz testiranje na standardnim benčmark problemima iz realnog okruženja. Na kraju kursa očekuje se da student uspešno savlada tehnike matematičkog modelovanja i algoritme za rešavanje postavljenih modela: a) prepozna i razume primenjeni pristup u modelovanju i nivo detaljnosti matematičkog opisa; b) formuliše matematičke modele; c) izabere metod, algoritam i programski paket za implementiranje i rešavanje formulisanog modela.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim računarskim sistemima, mogućnostima njihove primene i tehnologijama na kojima su zasnovani. Pored toga, cilj je i identifikovanje najvažnijih trendova i pravaca razvoja u ovoj oblasti danas. Očekuje se da će studenti steći širok uvid u računarske sisteme i tehnologije, počev od njihovog istorijskog razvoja i glavnih prekretnica u njemu, preko današnjeg aktuelnog stanja, do razumevanja trendova, potreba i očekivanih pravaca daljeg razvoja.

III semestar

Cilj studijsko-istraživačkog rada je da student, primenom stečenih naučnih saznanja, sposobnosti i akademskih veština na master akademskim studijama, sprovede istraživanje u odabranoj oblasti fizičkih nauka, u cilju izrade završnog master rada. U okviru SIR-a student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu iz odabrane teme student se upoznaje sa najnovijim saznanjima iz oblasti istraživanja, kao i numeričkim metodama koje se koriste za rešavanje sličnih problema. Student primenjuje numeričke metode i obrađuje eskperimentalne podatke odabranim metodama.

Cilj prakse je da student primeni znanje koje je stekao na rešavanje stvarnih problema u nekoj od oblasti fizike koristeći eksperimentalne podatke iz postojećih eksperimenata ili simulirane podatke. Dodatni cilj je da se unaprede njihove sposobnosti za uspešnu primenu akademskog znanja i veština u naučnoj sredini.

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za: razumevanje procesa istraživanja odabrane teme; interpretaciju procesa i rezultata istraživanja; proveru tačnosti i validnosti korišćenih podataka i njihovu analizu; primenu statističkih, eksperimentalnih i drugih metoda istraživanja; sprovođenje posledično – komparativnog istraživanja; kreiranje istraživanja u skladu sa odabranim predmetom istraživanja; sprovođenje istraživanja, hronološke analize i prepoznavanje evolutivnih promena i trendova posmatranog predmeta istraživanja; donošenje i interpretaciju zaključaka na osnovu dobijenih rezultata istraživanja.

Izrada i javna odbrana master rada je pokazatelj stečenih kompetencija potrebnih za samostalan istraživački rad, kao i pokazatelj osposobljenosti za praktičan rad u širokom spektru oblasti i institucija čiji je primarni predmet delatnosti i aktivnosti usmeren na oblast fizičkih nauka. Odbranom master rada, proces sticanja neophodnih stručnih znanja o tehnikama racionalnog odlučivanja, kao i logičkim/normativnim i psihološkim/empirijskim aspektima donošenja odluka u različitim društvenim i poslovnim okruženjima se uobličava i student ovim radom pokazuje da je u stanju da izloži materiju i ključne zaključke stručnoj, ali i široj javnosti.