Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Poslovna ekonomija, Izborna opcija: Finansije i bankarstvo

Finansije i bankarstvo (studijski program Poslovna ekonomija) omogućava studentima sticanje naprednog teorijskog i praktičnog znanja neophodnog za preuzimanje aktivne uloge u tranzicionim procesima u zemlji i inostranstvu. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku. Studenti koji se odluče za ovaj program biće osposobljeni za brže i lakše sticanje profesionalnih zvanja u oblasti finansija (CFA –Charted Financial Analyst, investicioni savetnik, investicioni menadžer, nezavisni procenitelj, broker, licencirani agent za nekretnine) i risk menadžmenta (PRM –Professional Risk Manager).

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER EKONOMISTA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblasti društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

U savremenom poslovnom okruženju, prilikom donošenja svakodnevnih poslovnih odluka, neophodno je poznavanje makroekonomskog ambijenta kako bi se sagledali njegovi efekti na poslovanje. Cilj predmeta je da studenti steknu napredni nivo znanja u oblasti makroekonomije, što podrazumeva ne samo poznavanje makroekonomskih varijabli i njihovih složenih odnosa, nego i razumevanje efekata ekonomske politike i promena u globalnom ekonomskom okruženju. Po završetku kursa studenti će razviti analitički način razmišljanja koji će im omogućiti da pravovremeno i racionalno donose svoje poslovne odluke uvažavajući kontekst makroekonomskog okruženja.

Ovaj interdisciplinarni predmet će studentima pružiti informacije o proaktivnim strategijama upravljanja promenama koje dovode do razvoja organizacionih sistema, ali i kadrova u njima. Studenti će imati prilike da se, kroz aktuelne studije slučaja i primere iz prakse, upoznaju sa konceptima iz oblasti menadžmenta, marketinga, menadžmenta ljudskih resursa i finansija. Nakon završenog kursa studenti će moći da definišu ključne procese i elemente organizacionog razvoja i upravljanja promenama, da primene stečena saznanja u procesu dizajniranja i sprovođenja promena pojedinaca, grupa i organizacija i da razumeju dinamiku i složenost upravljanja promenama i njihovu važnost za razvoj i održivu konkurentsku prednost organizacije.

Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa alternativnim tehnikama procene vrednosti kapitala, kao što su tržišna metoda i metoda uporedivih transakcija. Takođe, na predmetu se izučavaju napredni aspekti procene vrednosti kapitala metodom diskontovanja novčanih tokova, kao što su scenario analiza, analiza osetljivosti i primena simulacija.

II semestar

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa tradicionalnim i savremenim modelima raspodele rizika u poslovanju finansijskih posrednika. Posebna pažnja biće posvećena globalnim trendovima u upravljanju rizicima u digitalnom okruženju, compliance-u, i zaštiti podataka. U okviru predmeta, studenti će imati priliku da nauče aktuelne regulatorne zahteve za raspodelu rizika, odnosno očekivanog gubitka (tkz. looking forward standardi), tehnike za umanjenje izloženosti riziku, a imaće priliku i da saznaju koji su to softverski alati koji podržavaju upravljanje rizicima i šta se može očekivati u budućnosti kad aje u pitanju ova oblast.

Cilj ovog predmeta jeste primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja poslovne ekonomije. U okviru studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj studijske prakse je da studenti primene stečena znanja i veštine za rešavanje konkretnih problema u svakodnevnoj praksi.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične, istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u oblasti poslovne ekonomije.