Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Fizičko vaspitanje i sport

Cilj studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport je da kandidati unaprede svoje pedagoške sposobnosti i veštine, kao i svoje mogućnosti za rad u eminentnim sportskim klubovima i nacionalnim selekcijama. Program je kreiran tako da nakon završetka studija kandidati budu u mogućnosti da primene stečena teorijska i praktična znanja u obrazovno-vaspitnim sistemima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

hatNakon završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblasti društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

Na ovom predmetu studenti stiču osnovna teorijska i praktična znanja o procesu selekcije dece za vrhunska sportska dostignuća. Kroz realizaciju nastavnih planova student će biti osposobljeni za kvantifikaciju i procenu predispozicija dece za određenu sportsku granu, steći će kompetencije za procenu morfološko-funkcionalnog, motoričkog i pedagoško-psihološkog statusa dece, i biće osposobljeni za samostalno planiranje, programiranje, realizaciju i kontrolu trenažnih i takmičarskih aktivnosti u radu sa školskom decom i sportistima različitih uzrasnih kategorija i takmičarskih nivoa.

Ovaj predmet se fokusira na upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim informacijama koje će uz savremene metodičke postupke koristiti u pedagoškom radu sa decom i omladinom. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u svim oblastima fizičkog vaspitanja, a posebno u oblasti predškolskog fizičkog vaspitanja. Upoznavanje studenata sa metodama istraživačkog rada u oblasti fizičkog vaspitanja.

Cilj predmeta je teorijski i praktično osposobiti studente za primenu opštih metodičkih postupaka u programima fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta. Da studenti razumeju ulogu i značaj kretanja za pravilan motorički i sveukupan razvoj dece. Sticanje znanja o specifičnostima antropomotoričkog, morfološko-funkcionalnog i pedagoško-psihološkog razvoja dece predškolskog uzrasta. Ovladavanje metodama podsticanja aktivnog motoričkog ponašanja dece predškolskog uzrasta.

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o procesima obrazovanja i vaspitanja i ulozi u fizičkom vaspitnju njima. Razumevanje međusobne povezanosti nivoa i procesa psiholškog, socijalnog i fizičkog. Razumevanje preduslova uspešnog vaspitnog i obrazvonog rada i fizičkom vaspitanju. Osposobljavanje za uspešno planiranje, programiranje i izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Poznavanje osnova sistema obrazovanja i vaspitanja kao i uloge i mesta fizičkog vaspitanja u njemu.

Podići stečeno znanje sa osnovnih studija fizičkog vaspitanja i sporta o ulozi igre u dečjem životu i fizičkim aktivnostima na viši nivo. Cilj predmeta je i da studenti postanu vrsni pedagozi i poznavaoci igre, posvećeni radu sa decom, uspevaju uspešno da ukomponuju igru u jednu veoma kvalitetnu celinu koja može dati veliki doprinos u sportu. Praćenjem naučnih inovacionih metoda, nadograđivanjem i usavršavanjem znanja iz ove oblasti budući Master profesori fizičkog vaspitanja i sporta daće svoj doprinos u razvoju fizičke kulture.

Poslednjih nekoliko decenija razvoj nauke i tehnologije je doveo do značajnog unapređenja kvaliteta ljudskog života i produženja životnog veka, ali istovremeno moderan životni stil i izobilje hrane uticali su na to da hronična masovna oboljenja, kao što su ateroskleroza, uzrokovana stvaranjem masnih naslaga na zidovima krvnih sudova, i njene posledice, srčani i moždani udari, kao i maligne bolesti, postanu vodeći uzročnici smrti u razvijenim zemljama. Na ovom predmetu studentima će na popularan i jednostavan način biti predstavljena savremena saznanja iz oblasti medicine i nauke o životnoj sredini, i biće upoznati kroz brojne primere sa glavnim elementima životnog stila i faktorima sredine koji su povezani sa zdravljem svih starosnih kategorija stanovništva.

Ova predmet omogućava master studentima usavršavanje akademskih veština profesije, efikasan profesionalni rad i primenu naučnih i stručnih dostignuća u masovnom sportu koji uključuje decu i omladinu. U sportskoj rekreaciji, programiranoj prema potrebama, amaterskih i profesionalnih kategorija stanovništva se propagira zdrav život putem vežbanja. Osposobiti studente na višem nivou u održavanju fizičkih sposobnosti građana ali i mogućnosti dovođenja istih do optimalnih granica njihovih mogućnosti. Upravo, sportske aktivnosti se koriste za razvoj ličnosti, održavanje zdravlja, fizičkih kvaliteta, ličnog zadovoljstva, svrsishodnijeg korišćenja slobodnog vremena i poboljšanja kvaliteta života.

Cilj predmeta je upoznavanje sa modernim saznanjima iz prostora fizičke pripreme, kao i primenom i uticajem postojećih saznanja na razvoj i održavanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, modifikaciju morfoloških karakteristika i održavanje zdravstvenog statusa svakog pojedinca kroz procese treninga i takmičenja, kao i upoznavanje i korišćenje modernih tehnologija u procesu fizičke pripreme u sportu i fitnesu.

II semestar

Ishrana sportista je veoma kompleksna tema, jer su potrebe osoba koje se bave sportom veoma različite - određeni sportovi zahtevaju izdržljivost, određeni snagu, a treći optimalan odnos snage i izdržljivosti. U okviru ovog predmeta, studenti će imati mogućnost da saznaju kako prilagoditi ishranu i upotrebu nutritivnih suplemenata sportskim aktivnostima. Takođe, biće im predstavljene metode koje su na raspolaganju u savremenim sportskim, wellness i spa centrima, a koje mogu biti od značaja za oporavak tela od fizičkih napora.

Na ovom predmetu student nadograđuje prethodno stečeno znanje o ranom perfekcionizmu u sublimativnim treninzima, koji sa sportskim vaspitanjem čini osnovu za stvaranje igrača. Jedan od mnogih noviteta ovog predmeta čini i psihološka priprema, čija važnost prožima sve aspekte sporta. Ovi i mnogi drugi aspekti savremenih trendova u trenažnoj tehnologiji će studentima biti predstavljeni na popularan i jednostavan način.

Organizacija treninga i časova fizičkog vaspitanja, a potom i njihovo sprovođenje, sve više se oslanja na rezultate dobijene primenom savremenih dijagnostičkih procedura, umesto na subjektivnu procenu trenera ili profesora fizičkog vaspitanja. Pravovremena i kvalitetna primena dijagnostike postaje jedan od važnih činilaca uspeha u fizičkom vaspitanju i sportu. S tim u vezi, budući profesori fizičkog vaspitanja i sporta moraju biti osposobljeni za samostalni rad u oblasti dijagnostike u sportu. To podrazumeva razumevanje, konstrukciju i realizaciju instrumenata za procenu osnovnih morfoloških, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sportista i učenika, uz korišćenje savremene stručne literature i primenjene statistike.

Uključivanje osoba sa posebnim potrebama u sportsko-rekreativne aktivnosti, amaterska takmičenja, kao i paraolimpijski vrhunski sport, u velikoj meri zavisi od procene stručnjaka kojoj grupaciji pojedinci pripadaju, ali i od potencijala daljeg razvoja njihovih fizičkih i mentalnih sposobnosti. Tačna i stručna procena omogućava njihovo uvođenje u šire društvene tokove, pronalaženje mesta u zajednici i stvaranje osećaja pripadnosti. Pohađanjem ovog predmeta studenti će steći znanja neophodna za prepoznavanje ključnih problema vezanih za fizičke aktivnosti osoba sa posebnim potrebama, a takođe će se upoznati sa procesima očuvanja zdravlja i načinom za zaustavljanje progresije oštećenja koje imaju.

Motorno učenje kao promena u sposobnosti izvršenja motoričkih programa odnosno uspostavljanja i regulacije kretanja, podjednako je agens pravilnog psiho-fizičkog razvoja ali i preduslov postizanja vrhunskog nivoa sportskog izvođenja. Kroz sticanje osnovnih znanja o procesu uspostavljanja, usavršavanja i menjanja motoričkih programa i razumevanje međusobne povezanosti psiho-fizičkog razvoja i motornog učenja, studenti se osposobljavaju da uspešno planiraju, programiraju i izvode proces edukacije i treninga.

Cilj ovog predmeta jeste primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Na ovom predmetu se vrši evaluacija i produbljivanje stečenog znanja u praksi iz područja obrazovanja, tehničko-taktičke i kondicione pripreme. Kontinuitet upoznavanja studenata sa složenim didaktičkim procesima implementacije teoretskih znanja u praksi. Sticanje kompetencija u procesima organizacije i realizacije takmičenja u obrazovnim ustanovama i sportskim klubovima, kao i pripreme đaka i sportista za ista. Osposobiti studente da koriste savremene pedagoško-didaktičke procedure i trenažne tehnologije u radu sa školskom decom i sportistima svih uzrasnih kategorija. Cilj predmeta je da kroz mentorski rad sa predmetnim nastavnikom studenti steknu sposobnost za kritičku analizu implementacije vaspitnih i trenažnih procedura, kao i za praćenje savremenih postupaka u procesima selekcije trenažnih operatora, monitoringa, analize i korekcije procedura i primene inovativnih rešenja u ranije opisanim postupcima, sa ciljem podizanja efikasnosti u planiranju i realizaciji nastave fizičkog vaspitanja i sportskog treninga.

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumevanja procesa istraživanja odabrane teme; interpretacije procesa i rezultata istraživanja; provere tačnosti i validnosti korišćenih podataka i njihovo analiziranje; primene statističkih, eksperimentalnih i drugih metoda istraživanja; sprovođenja posledično – komparativnog istraživanja; kreiranja istraživanja u skladu sa odabranim predmetom istraživanja; sprovođenja istraživanja, hronološke analize i prepoznavanje evolutivnih promena i trendova posmatranog predmeta istraživanja; donošenje i interpretacija zaključaka na osnovu dobijenih rezultata istraživanja.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u okviru oblasti ovog studijskog programa.