Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Životna sredina i održivi razvoj

Studijski program master akademskih studija Životna sredina i održivi razvoj, u jednogodišnjem trajanju, ima za cilj osposobljavanje novih profila stručnjaka u kontekstu sve većeg ugrožavanja životne sredine, očiglednih opterećenja daljeg razvoja i nastojanja savremene nauke i tehnologije da se minimiziraju nivoi zagađenja i degradacije, ali i sačuvaju prirodni uslovi i civilizacijske vrednosti. Ovaj studijski program, takođe, ima za cilj da se znanja iz oblasti zaštite životne sredine povežu sa konceptom održivog razvoja, koji predstavlja preduslov za opstanak i napredak čovečanstva.

Studijski program master akademskih studija Životna sredina i održivi razvoj predstavlja pravi izbor za one koji žele da se osposobe da, kroz razumevanje novih tehnologija u oblasti ekološkog inženjerstva, mehanizama za ublažavanje ili usporavanje efekata klimatskih promena na ekosistem, upravljanja resursima i principa ekološke politike, u praksi rešavaju aktuelne probleme iz ove oblasti.

Potreba za master analitičarem zaštite životne sredine postoji u okviru relevantnih nadležnih institucija, koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta vode, vazduha i zemljišta, kao i analizom i procenom antropogenog uticaja na životnu sredinu. Ovaj obrazovni profil je posebno značajan za državne agencije i inspekcije, ali postoji i u okviru timova angažovanih na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine i remedijacije zagađenih ekosistema. Master analitičari zaštite životne sredine mogu da pronađu zaposlenje i u privatnom sektoru, konsultantskim kompanijama i civilnom sektoru u oblasti životne sredine, kao i u prosvetnoj delatnosti, gde postoji rastuća potreba za ovim obrazovnim profilom, ali i u međunarodnim organizacijama.

Studijski program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER ANALITIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1980 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj predmeta jeste da se studenti upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblasti prirodnih i društveno-humanističkih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i pravilnim tumačenjem rezultata i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, cilj je da studenti steknu veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim statističkim metodama i metodama veštačke inteligencije implementiranih kroz algoritme mašinskog učenja kako bi se unapredilo razumevanje fizičko-hemijskih procesa koji utiču na stvaranje, evoluciju i sudbinu zagađujućih supstanci u životnoj sredini, klimatski sistem i zdravlje ljudi. Očekuje se da će studenti biti sposobni da razumeju i primene savremene statističke metode i algoritme mašinskog učenja i interpretiraju dobijene rezultate što će omogućiti da bolje razumeju analizirane fenomene i složenost procesa u životnoj sredini.

Cilj predmeta je sticanje znanja o primeni novih tehnologija u inženjerstvu životne sredine sa akcentom na one koje se zasnivaju na biološkim mehanizmima (bioremedijacija, fitoremedijacija, biofertilizeri i bioprodukcija). Predmet studentima pruža znanja iz oblasti savremene biotehnologije i primenjenih nauka na koje se oslanja, mogućnostima njene primene u prečišćavanju zemljišta i voda, tretmana otpadnog efluenta, poljoprivredi, kao i upotrebi otpada kao obnovljivog resursa. Dodatno, studenti savladavaju glavne pristupe i principe u savremenoj tehnologiji, upravljanje znanjem i inovacijama u ekološkom inženjerstvu i sagledavaju mogućnosti, ograničenja i probleme vezane za primenu eco-friendly tehnologija.

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima savremenih metoda za merenje i daljinsko osmatranje parametara kvaliteta životne sredine na lokalnom i globalnom nivou, u cilju razumevanja stanja životne sredine i procene uticaja klimatskih promena. Teorijska i praktična osposobljenost studenata za razumevanje pojedinih savremenih mernih metoda za procenu stanja u životnoj sredini, kao i za pronalaženje, korišćenje i analizu dostupnih baza podataka.

Cilj predmeta je upoznavanje sa politikom, legislativom i metodama adaptacije (prilagođavanja) na izmenjene uslove sredine i mitigacije (ublažavanja) posledica klimatskih promena. Studenti su osposobljeni da prepoznaju i razumeju značaj održivog upravljanja prirodnim resursima i zaštićenim područjima u cilju prilagođavanja i ublažavanja posledica klimatskih promena, kao i integracije ciljeva održivog razvoja u nacionalne, regionalne i lokalne politike i procese planiranja. Studenti stiču znanja i praktične veštine o procesu strateškog planiranja u kontekstu klimatskih promena.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim aspektima ekološke bezbednosti u kontekstu održivosti integriteta životne sredine i kvaliteta života, sprečavanja i reagovanja na ekološki generisane procese uz prevenciju i sprečavanje negativnih posledica po životnu sredinu. Studenti će biti osposobljeni da prepoznaju i precizno klasifikuju i karakterizuju indikatore ekološke bezbednosti, ali i da se osposobe za praćenje, sagledavanje i rešavanje širokog spektra bezbednosnih izazova i pretnji.

II semestar

Nuklearna energija važan je energetski resurs današnjice, koji omogućava drastično smanjenje emisije polutanata u atmosferu, u odnosu na upotrebu fosilnih goriva. S druge strane, postoje dva problema: (1) gde i kako odlagati nuklearni otpad da se minimizuje zagađivanje životne sredine i radijacioni efekti, i (2) kako obezbediti stabilan rad nuklearnih postrojenja bez opasnosti od havarije ili proliferacije. Ovaj kurs uvodi studente u odgovore na ova i slična pitanja, i osposobljava ih da bolje razumeju principe nuklearne fizike, način dobijanja energije iz nuklearnih reakcija, funkcionisanje nuklearnih reaktora, principe odlaganja nuklearnog otpada, kao i principe zaštite (čoveka i životne sredine) od kontaminacije i radijacije.

Biotehnologija i njena primena zauzima znacajno mesto u oblasti zaštite životne sredine. Upotreba bioloških sistema, sa akcentom na mikroorganizme i njihove metabolite u procesima remedijacije ekoloških medijuma kao i transformaciji otpada je rastući trend. Već u drugoj polovini XX u Americi bakterije roda Pseudomonas spp zvanicno su upotrebljenje za tretman vode kontaminirane naftom. Upotreba mikroorganizama kao biofertilizera i biopesticida jedna je od glavnih strategija u održivoj poljoprivredi. Ovaj predmet ima za cilj da studente upozna savremenim tokovima ove nauke i ukaze na moguću primenu koja korespondira sa principima održivog razvoja.

Kroz studijsko-istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da primeni osnovna, teorijsko-metodološka, naučno-stručna i stručno-aplikativna znanja i metode u rešavanju konkretnih problema u oblasti očuvanja životne sredine i održivog razvoja.

Cilj stručne prakse je da studenti primene stečena znanja i veštine u rešavanju konkretnih problema u svakodnevnoj praksi u oblasti očuvanja životne sredine i održivog razvoja.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične, istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u oblasti očuvanja životne sredine i održivog razvoja.