Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Poslovna ekonomija, Izborna opcija: Marketing i trgovina

Marketing i trgovina (studijski program Poslovna ekonomija) omogućava studentima sticanje naprednog teorijskog i praktičnog znanja neophodnog za preuzimanje aktivne uloge u tranzicionim procesima u zemlji i inostranstvu. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku. Studenti imaju priliku da uče od najboljih profesora i stručnjaka iz oblasti primenjene ekonomije, i stoga bivaju osposobljeni za kreativno rešavanje problema, donošenje i sprovođenje odluka iz oblasti marketinga i trgovine, idući u susret zahtevima savremenog tržišta. Takođe, ova zanimanja su vrlo perspektivna jer će primena EU direktiva u oblasti menadžmenta podrazumevati angažovanje kandidata sa zvanjem master ekonomista za obavljanje usko-stručnih poslova.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER EKONOMISTA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblasti društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

U savremenom poslovnom okruženju, prilikom donošenja svakodnevnih poslovnih odluka, neophodno je poznavanje makroekonomskog ambijenta kako bi se sagledali njegovi efekti na poslovanje. Cilj predmeta je da studenti steknu napredni nivo znanja u oblasti makroekonomije, što podrazumeva ne samo poznavanje makroekonomskih varijabli i njihovih složenih odnosa, nego i razumevanje efekata ekonomske politike i promena u globalnom ekonomskom okruženju. Po završetku kursa studenti će razviti analitički način razmišljanja koji će im omogućiti da pravovremeno i racionalno donose svoje poslovne odluke uvažavajući kontekst makroekonomskog okruženja.

Ovaj interdisciplinarni predmet će studentima pružiti informacije o proaktivnim strategijama upravljanja promenama koje dovode do razvoja organizacionih sistema, ali i kadrova u njima. Studenti će imati prilike da se, kroz aktuelne studije slučaja i primere iz prakse, upoznaju sa konceptima iz oblasti menadžmenta, marketinga, menadžmenta ljudskih resursa i finansija. Nakon završenog kursa studenti će moći da definišu ključne procese i elemente organizacionog razvoja i upravljanja promenama, da primene stečena saznanja u procesu dizajniranja i sprovođenja promena pojedinaca, grupa i organizacija i da razumeju dinamiku i složenost upravljanja promenama i njihovu važnost za razvoj i održivu konkurentsku prednost organizacije.

U savremenom poslovanju, marketing lideri pored znanja o različitim metodama marketing analitike, moraju kritički i strateški da razmišljaju kako bi uspešno donosili poslovne odluke i rešavali poslovne probleme. U tome glavnu ulogu ima marketing analitika koja omogućava da se bolje razumeju potrošači, konkurencija i poslovno okruženje. Na ovom predmetu studenti će steći osnovna znanja o primeni savremenih metoda marketing analitike u cilju unapređenja celokupnog poslovanja kompanije i njenog boljeg pozicioniranja na tržištu.

II semestar

Program ovog predmeta povezuje oblast marketinga, internacionalnog biznisa, digitalne ekonomije i maloprodaje kroz upotrebu digitalnih platformi. Na ovom predmetu, studenti će se upoznati sa savremenim trendovima u razvoju digitalnih platformi (Internet of Things, Web 3.0, Cloud Computing, Big Data Analytics, Cognitive Computing) i Smart aplikacija sa elementima veštačke inteligencije (Chatbot, Virtual Assistants, Business Intelligence Systems). Takođe, studenti će biti u prilici da sagledaju sve elemente digitalnog marketinga od sistema za upravljanje sadržajem i analize vebsajtova, preko optimizacije pretraživača (SEO) do kognitivnog marketinga. Baviće se, kroz različite studije slučaja, menadžmentom i marketingom društvenih medija, merchandising-om u digitalnom okruženju maloprodaje, upravljanjem održivim brendom, planiranjem digitalnih kampanja, kao i komunikacijom i ponašanjem zaposlenih i klijenata u digitalnom okruženju.

Cilj ovog predmeta jeste primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja poslovne ekonomije. U okviru studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj studijske prakse je da studenti primene stečena znanja i veštine za rešavanje konkretnih problema u svakodnevnoj praksi.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične, istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u oblasti poslovne ekonomije.