Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu

Na studijskom programu Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu kandidati imaju priliku da uče od najboljih profesora i stručnjaka iz oblasti turizma i hotelijerstva i steknu savremena znanja za uspešnu karijeru u hotelima, turističkim agencijama, turističkim organizacijama, sektoru hrane i pića, menadžmentu interne kontrole i dr. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment je pridruženi član Svetske turističke organizacije (UNWTO), a biblioteka Univerziteta Singidunum je, kao referentna regionalna elektronska biblioteka Svetske turističke organizacije (UNWTO), opremljena najkvalitetnijom stručnom i naučnom literaturom iz oblasti turizma i hotelijerstva.

Potvrda kvaliteta Svetske turističke organizacije za studijske programe osnovnih i master studija, iz oblasti turizma i hotelijerstva.

 UNWTO TEDQUAL 2019

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER EKONOMISTA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblasti društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

Turističko tržište beleži značajan rast poslednjih decenija, a savremene tendencije koje ga karakterišu nameću potrebu da današnji menadžeri u turizmu budu osposobljeni da identifikuju, istražuju i kritički razmatraju aktuelna pitanja iz ove oblasti. Cilj ovog predmeta je da se studenti osposobe da razumeju, valorizuju i analiziraju trendove, kao i da kritički sagledavaju savremene tendencije i promene u organizovanju, upravljanju i poslovanju na svim nivoima u turizmu. Kroz primere dobre prakse, analiza primene savremenih koncepata u ovoj oblasti omogućiće studentima da proaktivno razmišljaju i uspešno donose poslovne odluke koje su primerene za savremeno turističko tržište.

U okviru ovog predmeta, studentima se pruža prilika da se upoznaju sa ekonomski, ekološki i društveno odgovornim pristupom poslovanju u turizmu i upravljanju turističkim destinacijama, korišćenjem savremenih znanja o uticaju ključnih aktera na sva tri aspekta održivog razvoja turizma i hotelijerstva. Analiza međusobnih uticaja turizma i životne sredine i upoznavanje sa merama koje se sprovode u cilju održivog korišćenja prirodnih i kulturnih resursa, kao i njihovom primenom kroz primere dobre prakse, omogućava studentima da učestvuju u turističkom poslovanju i upravljanju destinacijom na način koji će svim učesnicima u turizmu kao privrednoj delatnosti omogućiti uravnotežene koristi.

Oblici organizovanja i funkcionisanja savremenog turističkog tržišta su pod snažnim uticajem internacionalizacije i globalizacije, što se ogleda u poslovnom povezivanju, zajedničkim ulaganjima i formiranju strategijskih alijansi. Primenom multidisciplinarnog pristupa u okviru ovog predmeta analiziraće se i izučiti oblici organizovanja turizma kod nas i u najrazvijenim zemljama u svetu. Takođe, razmatraće se podsticajne mere država za razvoj turizma, uticaj fiskalne i monetarno-kreditne politike, instutucionalno organizovanje na nivou države, kao i oblici organizovanja i upravljanja turističkim destinacijama. Takođe, u okviru ovog predmeta studenti će saznati više o promotivno-propagandnim aktivnostima, kanalima prodaje i ulozi IT u savremenom turističkom poslovanju, kao i o procesima brendiranja i njihovom značaju za diferenciranje i pozicioniranje turističkih preduzeća.

Upravljanje strategijskom pozicijom hotelskih preduzeća je veoma kompleksan i izazovan posao koji zahteva od donosioca odluka potpuno poznavanje problematike upravljanja i marketinga. Cilj ovog predmeta je da studente podstakne da samostalno istražuju, analiziraju i donose neophodne odluke u procesu strategijskog pozicioniranja, sagledavaju konkurentske odnose, analiziraju tržište tražnje i ponude, preduzimaju adekvatne poslovne mere i donose upravljačke odluke.

II semestar

Cilj studijske prakse je da studenti primene stečena znanja i veštine za rešavanje konkretnih problema u svakodnevnoj praksi.

Cilj ovog predmeta jeste primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja turizma i hotelijerstva. U okviru studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične, istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u oblasti turizma i hotelijerstva.

U eri kognitivnog računarstva, neophodno je da se shvate i adekvatno primenjuju elementi veštačke inteligencije koji su, u današnje vreme, postali sastavni deo većine dostupnih aplikacija na tržištu, a sve više se ugrađuju i u tradicionalne informacione sisteme. Studenti će se prvo upoznati sa aktuelnim temama istraživanja u domenu primene savremenih tehnologija u turističkoj industriji, a zatim će im se objasniti savremeni koncepti u razvoju računarstva (npr. Internet of Things, Big Data, Deep Learning i dr.) i njihove primene u turizmu. Studenti će analizirati trenutne informacione sisteme i internet aplikacije koje se koriste u turističkom poslovanju, pri tom sagledavajući osnovne razlike između različitih vrsta aplikativnog softvera. Poseban deo gradiva odnosi se na razumevanje šta je veštačka inteligencija, koji su njeni domeni razvoja, kako funkcionišu algoritmi mašinskog učenja, posebno algoritmi veštačke neuronske mreže, kako se oni danas primenjuju u turističkoj industriji i kakve koristi zaposleni u turizmu, posebno menadžment ima od njih.

Na dobru sliku o ugostiteljskim objektima utiču ponuda ukusne i kvalitetne hrane, prijatan ambijent i kvalitetna usluga. Međutim, ponuda nebezbedne hrane gostima, pored toga što pre svega može dovesti do trovanja ljudi, u velikoj meri može loše uticati na imidž i ukupni kvalitet ugostiteljskih objekta. Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa rizicima - opasnostima vezanim za bezbednost hrane u ugostiteljstvu. Takođe, cilj je da studenti saznaju koji su to standardni postupci i mere kojima se ti rizici u ugostiteljstvu mogu eliminisati ili smanjiti na prihvatljiv nivo, sa ciljem očuvanja imidža objekta. Studenti će imati prilike da se upoznaju sa zahtevima za označavanje hrane koja se nalazi u ponudi ugostiteljskog objekta, čime će biti u mogućnosti da stečeno znanje iskoriste u praksi u cilju isticanja kvaliteta hrane koju ugostiteljski objekat ima u svojoj ponudi, ali i da na pravilan način ukažu gostima na rizike, kao što je na primer prisustvo aditiva i alergena u hrani.