Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu

Na studijskom programu Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu kandidati imaju priliku da uče od najboljih profesora i stručnjaka iz oblasti turizma i hotelijerstva i steknu savremena znanja za uspešnu karijeru u hotelima, turističkim agencijama, turističkim organizacijama, sektorima hrane i pića, menadžmentu interne kontrole i dr. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment je pridruženi član Svetske turističke organizacije (UNWTO), a biblioteka Univerziteta Singidunum je, kao referentna regionalna elektronska biblioteka Svetske turističke organizacije (UNWTO), opremljena najkvalitetnijom stručnom i naučnom literaturom iz oblasti turizma i hotelijerstva.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER EKONOMISTA.

Prijavi se za upis

I semestar

Studenti se upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblastima društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

Studenti će biti upoznati sa ključnim tendencijama na savremenom turističkom tržištu koje uslovljavaju da se bitno menjaju osnovni preduslovi uspostavljanja odnosa između ponude i tražnje. Saznaće koje su osnovne karakteristike promena u turizmu, posebno disruptivnih, kao i načini prilagođavanja turističkih destinacija i preduzeća tim promenama. Takođe, studenti će biti upoznati sa značajem inovacija, posebno disruptivnih, zasnovanih na primeni informaciono-komunikacionih tehnologija, kao načina stvaranja novih poslovnih modela na turističkom tržištu.

Studenti će saznati kako se analizira interno i eksterno okruženje koje utiče na razvoj turizma, kao i kako se planira razvoj destinacija i preduzeća, koji alati se koriste za donošenje strateških odluka i kako se vrši izbor strategija za razvoj turizma. Brojne primere iz prakse vezano za postojeće strategije za razvoj turizma u našoj zemlji, kao i u svetu izlagaće studentima eksperti koji su učestvovali u pisanju Strategije razvoja turizma Srbije 1999. i 2017. godine, kao i Strategije razvoja turizma Beograda 2008. godine.

Studenti će na ovom predmetu saznati kako globalizacija kao društveni i ekonomski fenomen, utiče na širenje i promene turističkog tržišta. Upoznaće se sa globalnim demografskim, ekonomskim, kulturnim i socijalnim karakteristikama turističkog tržišta, kao i sa ključnim globalnim izazovima i pretnjama. U okviru predmeta, saznaće kako na turističko tržište utiču međunarodne organizacije poput Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija.

Na ovom predmetu student će steći znanja o operativnom okruženju i specifičnostima poslovanja turističkih agencija i organizatora putovanja. Student će savladati osnove procesa kreiranja i plasmana turističkih aranžmana sa posebnim naglaskom na upotrebu savremenih informacionih tehnologija i uticaj dinamičnih tržišnih promena na poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja u budućnosti.

Na ovom predmetu studenti će steći znanje o tome na koji način su dostignuća u informacionim i komunikacionim tehnologijama transformisale turistički sektor, stvarajući nove mogućnosti za upravljanje odnosima sa potrošačima. Upoznaće se sa novim digitalnim trendovima, kao i sa ponašanjem potrošača u promenljivom okruženju. Takođe, detaljno će se upoznati sa načinom kreiranja inovativnih programa lojalnosti sa ciljem zadržavanja profitabilnih potrošača.

II semestar

Na ovom predmetu studenti će saznati kako se geografski informacioni sistemi (GIS) koriste kao alat za integraciju, analiziranje i vizuelno prikazivanje velikog broja prostornih i neprostornih podataka važnih za donošenje strateških odluka u skladu sa održivim razvojem turizma. Studenti će se upoznati sa kompjuterski podržanim analitičkim postupcima za uvid u raspored prirodnih resursa, kulturno-istorijskog nasleđa, stanje turističke i saobraćajne infrastrukture, što treba da doprinese evaluaciji raspoloživih turističkih potencijala ili ograničenja neophodnih za izradu modela razvoja datog prostora. Osim aplikacije digitalnog kartiranja, studenti će se upoznati sa analitičkim funkcijama WEB GIS-a, kao što su pronalaženje lokacija i mesta, planiranje optimalnog puta, pronalaženje turističkih atrakcija i proizvoda, interaktivno komuniciranje između turističke ponude i tražnje.

Na ovom predmetu student će se upoznati sa različitim konceptima i interpretacijama zdravstvenog turizma, kao i sa tretmanima koji se nude za prevenciju oboljenja, poboljšanje psiho-fizičkog stanja i postizanje vitalnosti kroz uvođenje nutricionističkih programa, programa rekreacije, kao i kroz upotrebu prirodnih resursa: termomineralnih izvora, čistog atmosferskog vazduha i lekovitih peloidnih smeša.

Na ovom predmetu studenti će saznati koji faktori vezano za spremanje i služenje hrane mogu da budu rizični i da ugroze zdravlje potrošača, koje su to specifičnosti ugostiteljske delatnosti kada je u pitanju bezbednost hrane, kao i u kojoj meri bolesti izazvane hranom mogu naneti štete ugostiteljstvu.

Studenti se osposoblјavaju da kritički promišlјaju mogućnosti unapređenja ekološki održivog turizma, kroz razumevanje značaja održivog korišćenja prirodnih resursa, u prvom redu bioloških resursa. Studenti će sagledati odnos turizam – životna sredina kroz analizu pozitivnih i negativnih posledica turističkog razvoja po destinaciju, kroz upoznavanje sa merama koje se preduzimaju radi sprečavanja negativnog uticaja razvoja turizma na životnu sredinu, kao i kroz pozitivne uticaje očuvane životne sredine na razvoj turizma i kroz primere dobre prakse.

Digitalni marketing i e-prodaja podrazumevaju primenu tradicionalnih marketinških principa u savremenom internet okruženju. Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa trendovima informaciono-komunikacionih tehnologija upotrebljenih u svrhe turizma i hotelijerstva. Predmet analizira uticaj digitalnog marketinga i e-prodaje na razvoj turističkih destinacija i kompanija, kao i uticaj na same korisnike. Takođe, studenti će se upoznati sa ključnim komponentama koje mogu uticati na rast poslovanja, kao što je upotreba različitih internet alata sa ciljem privlačenja korisnika.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i sa praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja, ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične istraživački orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u okviru poslovnih sistema u turizmu i hotelijerstvu.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.