Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Primenjena Anglistika

U svetu u kojem je engleski jezik lingua franca savremenog društva, puko poznavanje jezičkih obrazaca više nije dovoljno za potrebe različitih okruženja u kojima se engleski jezik danas upotrebljava. Studijski program Primenjena Anglistika se realizuje dvojezično i dobar je izbor za kandidate koji žele da se izdvoje u masi poznavalaca jezika i postanu konkurentni u poslovnom svetu. Raznovrsnost kompetencija za koje master studijski program Primenjena Anglistika osposobljava, kao i metode izvođenja nastave u okviru programa, koje su primarno zasnovane na dinamičnoj i interaktivnoj nastavi, čine ovaj program jednako prijemčivim svim onima koji grade ili planiraju da grade karijeru u oblasti poslovnih odnosa, oblasti prevodilaštva i oblasti nastave. U isto vreme, struktura i kompetencije koje donosi, ne samo da osposobljavaju za samostalni rad i oplemenjuju proces kritičkog mišljenja, već otvaraju vrata i za dalja akademska i stručna usavršavanja.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER FILOLOG - ANGLISTA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Posredstvom predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada, studenti će se upoznati, kako sa teorijom, tako i tehnikom akademskog pisanja, odnosno- pisanja naučno-istraživačkog rada (postavljanje osnova, analiza podataka, predstavljanje i tumačenje, izvođenje zaključaka, itd), i to na jedan višestruko primenjiv način. Kao rezultat, studenti, po usvajanju teorijskih i praktičnih osnova, postaju spremni za dalji, samostalni, najpre, istraživački, a potom i naučni rad.

Kroz predmet Engleski jezik za posebne i akademske namene studenti će se temeljno upoznati sa osobenostima engleskog jezika za navedene namene, ali i osposobiti da razlikuju sve sastavne elemente tih oblasti. U isto vreme, studenti će biti upoznati sa potencijalnim poteškoćama do kojih može doći prilikom usvajanja i/ili nastave jezika za posebne i akademske namene, i biće osposobljeni da na takve poteškoće adekvatno reaguju i uspešno ih prevaziđu.

Kroz predmet Usvajanje, razumevanje i interpretacija jezika studenti će ovladati postulatima teorija u vezi sa usvajanjem jezika (prvog, drugog, stranog) u širem smislu. U isto vreme, predmet teži da osvetli fenomene koji prate navedene, a pripadaju okvirima kognitivne lingvistike, te pragmatike – a kako bi se ukazalo na važnost sadejstva ovih disciplina u prethodno navedenim procesima. Kroz ovaj predmet celokupan proces od nastanka misli do njenog pretakanja u reči – na maternjem ili drugim jezicima – se posmatra dvosmerno, kroz onoga koji jezik usvaja, ali i kroz onoga koji jezik predaje.

Ovaj predmet osposobljava studente za pravilu upotrebu i diferencijaciju pojmova iz oblasti finansija i bankarstva. U isto vreme, studenti postaju sigurni u poznavanje ekvivalentnih termina na dva jezika – srpskom i engleskom – te isto mogu da koriste za potrebe komunikacije u poslovnom okruženju, potrebe prevođenja stručne terminologije, kao i za potrebe nastave jezika za posebne namene.

Psihologija savremenog obrazovanja će omogućiti sticanje znanja u vezi sa pojmovima iz oblasti psihologije koji se, primarno, odnose na fenomene psihologije obrazovanja (uz kognitivnu psihologiju). Na taj način, studenti su osposobljeni za rad sa decom, tinejdžerima i odraslima – spremni su da prepoznaju psihološki-obeležene obrasce, da im pristupe i realizuju nastavne procese sa njima na adekvatan način.

Predmet Humanistički pristupi u nastavi jezika, najpre upoznaje studente sa najvažnijim postulatima koncepta humanizma, te njegove primene u procesu obrazovanja, a, u njegovim okvirima, i nastave jezika - a, potom, ih, zapravo, osposobljava za praktičnu primenu humanističkih tehnika u budućim procesima percepcije ili samog izvođenja nastave. Kao rezultat, studenti mogu bolje da razumeju uticaj ljudske prirode na proces usvajanja/učenja jezika, odnosno – da različite fenomene koji se nalaze na putu učenja i nastave jezika, posmatraju na jedan potpuno drugačiji način.

Projektni zadatak 1 osposobljava studente za samostalan pristup, selekciju i proučavanje različitih izvora (literature), te njihovo potonje tumačenje, analizu, sintezu, ali i primenu u procesu pisanja istraživačkog, odnosno naučnog rada. Ovaj predmet će, u isto vreme, posredstvom ličnog iskustva i personalizovane teme, da omogući studentu praktičnu primenu znanja koja su usvojena u okviru predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada.

II semestar

Predmet Savremeni pristupi nastavi jezika osvetljava fenomen savremenog okruženja u kojem se realizuje nastava jezika, ali i ukazuje na potrebe takvog okruženja, odnosno – učenika koji se nalaze u takvom okruženju. Ovaj predmet osposobljava studente za adekvatno reagovanje u navedenim okolnostima, ali i za efektivnu i efikasnu nastavu (primarno stranog) jezika.

Predmet Jezik i obrasci poslovne komunikacije i okruženja upoznaće studente sa osobinama pravilnih (i očekivanih) jezičkih obrazaca u poslovnom okruženju (najrazličitijih formi) i za poslovne namene. Kao rezultat izučavanja ovog predmeta, studenti su osposobljeni da odgovore na sve potrebe savremenog jezičkog okruženja, u smislu upotrebe jezika, ali i da svoje poznavanje i pravilnu upotrebu naučenih pojmova prenesu drugima.

Predmet Osnove poslovnih odnosa 2, u čijem je fokusu oblast računovodstva i revizije, donosi studentima znanja u vezi sa pojmovima iz navedene oblasti, te njihovim difenciranjem i upotrebom na primeru srpskog i engleskog jezika. Stečena znanja studenti, potom, mogu da primene, kako za potrebe komunikacije u poslovnom okruženju, tako i za potrebe prevođenja stručne terminologije, ali i u svrhe procesa nastave jezika struke.

Ovaj predmet osposobljava studente za razumevanje, razlikovanje, ali i praktičnu upotrebu pojmova iz oblasti marketinga, menadžmenta i ljudskih resursa. Kroz aktivnosti koje čine deo ovog predmeta, studenti postaju sigurni u poznavanje ekvivalentnih termina iz navedene oblasti na dva jezika – srpskom i engleskom – a svoja znanja mogu primeniti u poslovnom okruženju, u prevodilačkim procesima, ali i u procesima nastave.

Psihologija (pr)ocenjivanja jeste predmet koji ilustruje sadejstvo psihologije ličnosti i evaluacije, odnosno uticaj navedenog na procese testiranja i ocenjivanja u nastavi (stranog jezika). Posredstvom ovog predmeta, studenti postaju osposobljeni da usvojena znanja, koja čine sinergiju prominentnih pojmova iz oblasti psihologije ličnosti i evaluacije, inkorporiraju u proces testiranja, sa čijim su osnovama i oblicima, takođe, upoznati, te da prepoznaju psihološke efekte koji mogu biti deo procesa testiranja (stranih jezika).

Izradom i odbranom završnog master rada, odnosno, obradom praktične istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, student pokazuje samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi.