Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Poslovna ekonomija, Izborna opcija: Menadžment ljudskih resursa

Upravljanje ljudskim resursima (studijski program Poslovna ekonomija) omogućava studentima sticanje naprednog teorijskog i praktičnog znanja neophodnog za preuzimanje aktivne uloge u tranzicionim procesima u zemlji i inostranstvu. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku. Studenti imaju priliku da uče od najboljih profesora i stručnjaka iz oblasti primenjene ekonomije, i stoga bivaju osposobljeni za kreativno rešavanje problema, donošenje i sprovođenje odluka iz oblasti ljudskih resursa. Takođe, ova zanimanja su vrlo perspektivna jer savremene studije i istraživanja o zanimanjima budućnosti potvrđuju da će stručnjaci iz oblasti ljudskih resursa uvek biti među prvih deset traženih stručnjaka u korporacijama.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER EKONOMISTA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblasti društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

U savremenom poslovnom okruženju, prilikom donošenja svakodnevnih poslovnih odluka, neophodno je poznavanje makroekonomskog ambijenta kako bi se sagledali njegovi efekti na poslovanje. Cilj predmeta je da studenti steknu napredni nivo znanja u oblasti makroekonomije, što podrazumeva ne samo poznavanje makroekonomskih varijabli i njihovih složenih odnosa, nego i razumevanje efekata ekonomske politike i promena u globalnom ekonomskom okruženju. Po završetku kursa studenti će razviti analitički način razmišljanja koji će im omogućiti da pravovremeno i racionalno donose svoje poslovne odluke uvažavajući kontekst makroekonomskog okruženja.

Ovaj interdisciplinarni predmet će studentima pružiti informacije o proaktivnim strategijama upravljanja promenama koje dovode do razvoja organizacionih sistema, ali i kadrova u njima. Studenti će imati prilike da se, kroz aktuelne studije slučaja i primere iz prakse, upoznaju sa konceptima iz oblasti menadžmenta, marketinga, menadžmenta ljudskih resursa i finansija. Nakon završenog kursa studenti će moći da definišu ključne procese i elemente organizacionog razvoja i upravljanja promenama, da primene stečena saznanja u procesu dizajniranja i sprovođenja promena pojedinaca, grupa i organizacija i da razumeju dinamiku i složenost upravljanja promenama i njihovu važnost za razvoj i održivu konkurentsku prednost organizacije.

U okviru ovog predmeta studenti će biti upoznati sa konceptom poslovne etike u uslovima globalnog poslovanja i ključnim etičkim dilemama koje prate proces donošenja odluka u savremenim organizacijama. Studenti će biti osposobljeni da kritički pristupe fenomenu poslovne etike i nauče da raspoznaju, definišu i utvrde načine promene organizacionih vrednosti i normi, kao i način na koji one utiču na proces odlučivanja u savremenim organizacijama. Studenti će ovladati ključnim tehnikama prevencije i rešavanja konfliktih situacija u organizacionom okruženju i moći će da ih primene na slučajevima iz savremene prakse.

II semestar

Savremeno poslovno okruženje nameće potrebu za transformacijom klasične uloge HR (human resources) menadžera u ulogu HR biznis partnera, koji se bavi strategijskim i razvojnim pitanjima od presudnog značaja za ostvarivanje vizije i dugoročno postavljenih organizacionih ciljeva. Na ovom predmetu studenti će kroz studije slučaja i primere uspešnih HR politika i praksi razumeti kako savremeni HR sistem ostvaruje svoju ključnu ulogu – kontinuirano privlačenje, zadržavanje i razvoj motivisanih i angažovanih zaposlenih, što predstavlja ključni faktor stvaranja održive konkurentske prednosti organizacije. Posebna pažnja će se posvetiti najnovijim trendovima u ovoj oblasti, koji nastaju i razvijaju se pod uticajem promenljivog okruženja, ekonomije znanja, globalizacije, tehnologije i virtuelnog poslovanja.

Cilj ovog predmeta jeste primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja poslovne ekonomije. U okviru studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj studijske prakse je da studenti primene stečena znanja i veštine za rešavanje konkretnih problema u svakodnevnoj praksi.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične, istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u oblasti poslovne ekonomije.