Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Inteligentne elektroenergetske mreže

Oblast energetike značajno se promenila u poslednjij deceniji. Sa pojavom obnovljivih izvora energije, električnih automobila, vidova efikasne komunikacije i upravljanja, došlo je do transformacije načina na koji se upravlja elektroenergetskom mrežom, ali i do promena u načinu funkcionisanja tržišta električnom energijom. Došlo je do pojave berzi električne energije i do liberalizacije i deregulacije tržišta. Istovemeno dolazi do pojave malih i mikro energetskih mreža kojima upravljaju inteligentni upravljački i optimizacioni algoritmi. 

Studijski program inteligentne elektroenergetske mreže je jedinstven program master studija u Srbiji koji se po inovativnosti može porediti sa najkvalitetnijim programima u Evropi i svetu. Na ovom programu kandidati stiču neophodna znanja i veštine neophodne za rad u svim segmentima vezanim za moderne elektroenergetske mreže. Cilj programa je da osposobi stručnjake koji će kroz radne pozicije u kompanijama kao što su Berza električne energije u srbiji (SEPEX), Elektroprivreda Srbije (EPS), Elektromreža Srbije (EMS) oblikovati buduću elektroenergetsku mrežu i tržište električne energije u Srbiji. Predavači, koji po svojoj stručnosti i naučnim publikacijama ulaze u red najperspektivnijih mladih naučnika u regionu, sa velikim entuzijazmom vode kandidate do najviših akademskih ciljeva i usvajanja praktično primenljivog znanja koje je neophodno za savladavanje svih izazova koje donosi tehnološki napredak.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER INŽENJER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa koncepcijom razvoja savremenog tržišta električne energije, kao i pravilima i zakonitostima na ovom tržištu. Studenti će steći dodatna znaja vezana za specifičnost električne energije kao dobra kojim se trguje na tržištu. Naučiće da razumeju tržište električne energije, njegovu organizaciju i reforme koje su se desile u poslednjoj deceniji a koje se ogledaju u liberalizaciji, deregulaciji. Upoznaće se sa konceptom otvorenog tržišta električne energije i ulogom države u njemu. Razumeće mehanizme za formiranje cena, sprečavanje zagušenja i mehanizam za stvaranje balansa tržišta.

Cilj ovog predmeta je da osposobi student da razumeju elektroenergetsku mrežu i da mogu da koriste računar i softverske alate za kontrolu mreže. Nakon završetka ovog kursa, student će moći da identifikuju i opišu mogućnosti za konzervaciju energije u u industrijskim i komercijalnim sistemima, razumeju i primene mehanizme upravljanja energetskim sistemim, razumeju i objasne strukture upravljanja u elektroenergetskim sistemima.

Kurs će pokriti različite aspekte optimizacionih tehnika, sa fokusom na primenu u energetskim mrežama. Koncepti iz teorije optimizacije će biti predstavljeni, a potom će biti demonstrirani primeri njihove praktične primene. Sa teoretske strane, formulacija i rešavanje optimizacionih problema sa i bez ograničenja, multi-step optimizacija, stohastička optimizacija sa probabilističkim ograničenjima i dekompoziciona optimizacija (Lagranžian i Benders dekompozicija) će biti pokrivene. Primene koje će se razmatrati između ostalih uključuju problem optimalnog protoka snage, koji se formuliše i rešava u cilju pronalaska optimalnog podešavanja učesnika u energetskoj mreži, kao i problem raspoređivanja kod hidro elektrana koje su u mnogim zemljama jako važan izvor napajanja električnom energijom.

Ovaj kurs će predstaviti generalne aspekte hibridnih električnih vozila uključujući arhitekturu, modelovanje, dimenzionisanje, dizajn podsistema i kontrolu hibridnih sistema. Pokriće teme kao što su dinamika vozila, sredstva za skladištenje električne energije, sisteme električnog pogona, dizajn energetske elektronike, kao i kontrolu i komunikaciju kod hibridnih i električnih vozila.Studenti će biti osposobljeni da modeluju, specificiraju i proračunavaju parametre električnih vozila, kao i da razumeju potrebe pametnih elektroenergetskih mreža koje nastaju usled široke primene električnih automobila.

Ovaj kurs se uglavnom fokusira na na osnovne gradivne blokove inteligentnih elektroenergetskih mreža, sa posebnim naglaskom na praktične aplikacije u okviru postojećih elektroenergetskih mreža. Ovaj predmet daje pregled smart grid tehnologije i mogućnosti za njihovu implementaciju u različitim delovima energetskog sektora. Takođe se bavi i obnovljivim izvorima energije i njihovom integracijom u postojeću mrežu, kao i mikro i nano mrežama i osvetljava potencijalne izazove koji se javljaju u toku operacije, analize upravljanja, zaštite i praćenja.

II semestar

Kroz studijsko-istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da izvede složeniju i celovitiju analizu nekog problema u oblasti inteligentnih elektroenergetskih mreža.

Cilj stručne prakse je da studenti primene stečena znanja i veštine u rešavanju konkretnih problema u svakodnevnoj praksi.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične, istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u oblasti inteligentnih elektroenergetskih mreža.

Ovaj kurs pruža sveobuhvatan pregled i napredna znanja o modernim mobilnim i bežičnim komunikacionim sistemima. Oslanjajući se na prethodno znanje o digitalnim komunikacijama, studenti razvijaju dalje razumevanje izazova i mogućnosti koje donosi bežični medij u dizajniranju postojećih i budućih bežičnih komunikacijskih sistema i mreža. Teme uključuju: pregled digitalnih bežičnih komunikacija, celularni koncept; analizu smetnji i saobraćaja za mobilne mreže; modelovanje i karakterizaciju bežičnog kanala; performanse modulacije i detekcije preko kanala; sisteme sa više nosioca; tehnike širenja spektra; tehnike raznovrsnosti prijemnika i predajnika; Teorija informacija o bežičnim kanalima.

Ovaj kurs predstavlja principe računskog modeliranja i simulacije sistema. Obuhvaćene teme uključuju parametarsko i neparametsko modelovanje; simulaciju sistema; procenu parametara, linearnu regresiju; strukturu modela i validaciju modela kroz simulaciju; i numerička pitanja u teoriji sistema. Studenti će naučiti kako da koriste metode iz numeričke linearne algebre, nelinearnog programiranja i Monte Karlo simulacije u aplikacijama za opšte inženjerske sisteme. Praktični aspekti korišćenja softvera za modelovanje i simulaciju će biti obuhvaćeni.

Ovaj kurs se bavi funkcionisanjem i tehnikama za upravljanje modernih elektroenergetskih sistema. Teme koje su pokrivene su: uvod u pametne mreže, jedinice za merenje fazora, SCADA sistemi za prikupljanje podataka i superviziju, pametna merna oprema, demand-response, pregled stabilnosti energetskih sistema, upravljanje reaktivnom snagom, fleksibilni sistemi za distribuciju naizmenične struje, distribucija jednosmerne struje jako visokog napona (HVDC), kustomizovani energetski uređaji, mikrogridovi i ditribuirana proizvodnja struje, električna vozila, komunikacija u pametnim mrežama.