Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Savremene informacione tehnologije

Savremeno poslovanje se ne može zamisliti bez interneta, koji je sinonim za informaciono-računarsku infrastrukturu, zbog potreba prenosa, obrade i skladištenja informacija. Da bi informacije predstavljale pouzdanu osnovu za donošenje poslovnih odluka, mora se garantovati njihova sigurnost, autentičnost i integritet. U slučaju narušavanja ovih servisa sigurnosti, metodama digitalne forenzike vrši se detekcija i saniranje incidentnih događaja. Pouzdane i bezbedne informacije se primenom metoda inteligentnih sistema i data mining-a transformišu u validne i efikasne poslovne odluke.

Studijski program Savremene informacione tehnologije je pravi izbor za kandidate koji žele da ovladaju metodama analize i sinteze svih relevantnih karika svojevrsnog lanca donošenja poslovnih odluka zasnovanog na informacionim tehnologijama, i zaposle se u IT sektorima kompanija (programiranje, menadžment bezbednosti, administracija mreža i sistema, razvojni inženjering itd.). Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER INFORMATIČAR.

Prijavi se za upis

Legenda

Izborne opcije:
  • Z Zaštita informacionih sistema i digitalna forenzika
  • I Inteligentni poslovni sistemi
  • S Savremene internet tehnologije
I semestar

Poznavanje epistemoloških kriterijuma naučnog saznanja u informacionim naukama; proučavanje logičke i tehničke strane istraživačkih metoda i postupaka kojima se nauka služi; zauzimanje stava prema svim pitanjima naučne strategije; razvijanje i usavršavanje analitičkog okvira u kome se i traživanje kreće i pronalaženje najefikasnijih sredstava za prikupljanje i sistematizovanje izvornih podataka o poslovnim sistemima.

Upoznavanje studenata sa mogućnostima savremenih računarskih mreža. Dati osnovne principe rada, tehnologiju i standarde koji definišu odgovarajuće protokole. Izvršiti praktičnu obuku za korišćenje savremenih računarskih mreža uz pomoć simulatora i posebnih edukacionih modela.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasati generisanja i distribucije kriptoloških ključeva, kao osnovnih nosioca bezbednosti u savremenim kriptološkim sistemima zaštite podataka. Razumevanje potrebne dužine ključeva za zahtevani bezbednosni nivo. Prorada svih funkcija za upravljanje ključevima (izbor, korišćenje, smena, poništavanje i sl.) koje su neophodne za različite primene. Upoznavanje sa tehnologijom rada SMART kartica (PKI, memorijske, kontaktne/beskontaktne, JAVA itd.).

Sticanje naprednih, naučno stručnih pojmova radi praćenja stručnih predmeta ove struke kojima je matematika, konkretno algebra, osnova dedinisanja svih pojmova.

Sticanje znanja i veština iz oblasti inteligentnih sistema zasnovanih na tehnikama neuronskih mreža, fazi logike, evolucionog i genetskog programiranja. Upoznavanje sa arhitekturama i pravilima obučavanja neuronskih mreža, fazi sistemima zaknjučivanja i principima genetskih i evolucionih metoda optimizacije. Ovladavanje metodama kombinovanja metoda računarske inteligencije u sintezi hibridnih inteligentnih sistema.

II semestar

Upoznati osnove kompjuterskog kriminala, naučiti osnovne principe, metodologije i tehnologije Digitalne forenzičke nauke sa težištem na Kompjutersku forenziku - ključni alat za upravljanje bezbednosnim kompjuterskim incidentom i borbu protiv kompjterskog kriminala i steći osnovne veštine za: pretragu mesta kompjuterskog incidenta forenzičku akviziciju sa softverskim forenzičkim alatima (FTK, Ilook, EnCase...), forenzičku analizu i generisnje izveštaja forenzičke analize i ekspertsko svedočenje/ veštačenje pred sudom na.

Omogućiti studentima napredna znanja iz Geografskih informacionih sistema (GIS) kao: alata za integraciju prostornih i neprostornih podataka, kolekcije baza i aplikacija koji obezbeđuju efikasan i lak pristup poslovnim podacima, analizu i razmenu informacija u cilju donošenja kvalitetnijih, brzih i relevantnih odluka. Obezbeđenje znanja o geografskim informacionim sistemima i tehnologijama koje podržavaju i razvijaju poslovne funkcije i poslovnu inteligenciju.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasati obučavajućih i samoobučavajućih sistema istraživanja podataka. Razumevanje mehanizama generalizacije induktivnih metoda. Sticanje sposobnosti za identifikaciju realnih problema koji se mogu rešavati metodama istraživanja podataka.

Studijsko istraživački rad se sastoji u radu na projektima koji treba da se finalizuju kroz diplomski rad. Kroz istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da uradi složeniju i celovitiju analizu nekog problema. Studijsko istraživački rad je akt provere studenta na master studijama i prvo značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom.

Cilj studijske prakse je da studenti primene stečena znanja i veštine u rešavanju konkretnih realnih problema i unapređenje njihovih sposobnosti za uspešnu primenu stručnih i naučnih saznanja i metoda u datim praktičnim situacijama.

Cilj izrade i odbrane završnog-master rada je da student, obradom istraživački orijentisane teme i njenom odbranom pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u okviru savremenih informacionih sistema.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše tri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje tri predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.