Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Savremene informacione tehnologije

Studijski program master akademskih studija Savremene informacione tehnologije, koji je nastao kao rezultat višegodišnje analize i saradnje eksperata iz različitih domena računarstva, predstavlјa deo modernog obrazovnog sistema, usklađenog sa nacionalnim strategijama obrazovanja, koji će obezbediti kadrove visokog stepena stručnosti za obavlјanje složenih i kreativnih poslova primenom savremenih softverskih tehnologija. Studijski program je kompatibilan sa reprezentativnim studijskim programima iz srodnih oblasti na drugim visokoškolskim ustanovama u Evropi i svetu, i usklađen je sa najvišim akademskim i industrijskim standardima. Studijski program je takođe potpuno usklađen sa preporukama propisanih u Computer Science Curricula 2013 i Cybersecurity Curricula 2017, što će studentima omogućiti potpunu horizontalnu i vertikalnu prohodnost sa drugim sličnim studijskim programima u zemlјi i inostranstvu.

Kroz predmete predviđene kurikulumom, studenti će savladati principe i tehnologije na kojima su zasnovani računarski sistemi i izučiće koncepte složenih softverskih arhitektura, koje se koriste za projektovanje i implementaciju složenih sistema, primenom savremenih programskih jezika. Kroz izborne predmete moguće je usmerenje na algoritamski pristup rešavanju problema iz prakse ili na danas posebno aktuelne tehnologije kojima se realizuju ciljevi bezbednosti u računarskim sistemima. Kroz predmete kojima se potencira algoritamski pristup u rešavanju problema studenti će biti osposoblјeni za primenu tehnika za obradu podataka, njihovu vizuelizaciju, računarsko modelovanje, metode klasifikacije i optimizacije, a u cilјu pronalaženja inteligentnih zaklјučaka. Kod izbornih predmeta koji se odnose na bezbednost, izučavaju se kriptografski mehanizmi zaštite podataka, bezbednosni rizici i tehnike zaštite u savremenim poslovnim rešenjima i moderne tehnologije koje garantuju servise na Internetu uz anonimnost učesnika u komunikaciji. Obzirom na aktuelnost i usklađenost programa sa globalnim IT industrijskim standardima, studenti će tokom studija steći kompetentnost i mogućnost za sticanje globalno priznatih IT sertifikata svetskih vendora, kao što su Microsoft, Oracle, CompTIA i ostali.

Ovaj program se realizuje na srpskom i engleskom jeziku.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER INFORMATIČAR.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblasti društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

Cilј predmeta Savremeni računarski sistemi je upoznavanje studenata sa savremenim računarskim sistemima, mogućnostima njihove primene i tehnologijama na kojima su zasnovani. Dodatno, cilј je i da se identifikuju danas najvažniji trendovi i pravci razvoja u ovoj oblasti. Tokom kursa, studenti će steći teorijsko i praktično iskustvo u radu sa modernim računarskim tehnologijama, poput klaud, distribuiranog i mobilnog računarstva, interneta inteligentnih uređaja (eng. IoT) i virtuelne stvarnosti. Na kraju kursa očekuje se da će studenti steći širok uvid u računarske sisteme i tehnologije, počev od njihovog istorijskog razvoja i glavnih prekretnica u njemu, preko danas aktuelnog stanja, do razumevanja trendova, potreba i očekivanih pravaca dalјeg razvoja. Mogućnost povezivanja savremenih računarskih sistema sa nosećim informaciono-komunikacionim tehnologijama, razumevanje principa njihovog rada, razumevanje funkcionalnih ograničenja i bezbednosnih rizika.

Primarni cilј predmeta Napredne softverske arhitekture je upoznavanje studenata sa naprednim principima i konceptima savremenih softverskih arhitektura složenih i višeslojnih klijent/server sistema zasnovanih na tehnologiji distribuiranih objekata. Na kraju kursa očekuje se da uspešan student može samostalno da izabere optimalnu softversku arhitekturu u zavisnosti od postavlјenih cilјeva i ograničenja sistema za koji je potrebno implementirati slojevitu aplikaciju. Student će biti kompetentan da projektuje višeslojne, distribuirane softverske sisteme zasnovane na tehnologijama distribuiranih objekata. Student će biti sposoban da koristi napredne Java i .NET tehnologije za implementiranje naprednih softverskih arhitektura.

Glavni cilj predmeta Algoritmi i tehnike modelovanja je upoznavanje studenata sa matematičkim modelovanjem i mogućnostima implementacije algoritama za rešavanje postavlјenih modela kroz praktične simulacije. Takođe, studenti će biti osposobljeni za evaluaciju kvaliteta rezultata testiranjem na standardnim benčmark i problemima iz realnog okruženja. Na kraju kursa očekuje se da uspešan student savlada tehnike matematičkog modelovanja i algoritme za rešavanje postavlјenih modela, tako što će samostalno moći da: a) prepozna i razume primenjeni pristup u modelovanju i nivo detalјnosti matematičkog opisa; b) formuliše matematičke modele; c) izabere metod, algoritam i programski paket za implementiranje i rešavanje formulisanog modela.

Cilј predmeta Napredni koncepti računarske bezbednosti je da se studenti upoznaju sa fundamentalnim pitanjima računarske bezbednosti i naprednim konceptima istraživanja i primenjene prakse iz ove aktuelne oblasti. Na kraju uspešno završenog kursa, u ulozi eksperata računarske bezbednosti, studenti će samostalno moći da daju odgovore na sledeća pitanja: zašto se neke bezbednosne tehnologije primenjuju, a druge ne, kako se meri bezbednost računarskih sistema, kako se procenjuje rizik i ekonomski aspekti bezbednosti. Sa ovom osnovom pokriveni su najsavremeniji rezultati istraživačkih aktivnosti u brojnim temama vezanim za bezbednost softvera, bezbednost na Vebu, bezbednost i privatnost distribuiranog računarstva, mobilnim platformama, mrežama i obezbeđenje tehničke ekspertize za računarsku bezbednost i privatnost kroz bele knjige, uvida u standarde i studije o evaluaciji implementacija specifičnih kriptografskih tehnologija.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa metodama sinteze inteligentnih istema, koji zauzimaju centralno mesto u današnjem spektakularnom usponu veštačke inteligencije. Studenti će biti upoznati sa bazičnim arhitekturama i algoritmima obučavanja ovih sistema. Prateći najnoviji progres u ovom domenu, prezentovaće se tehnologija dubokih neuronskih mreža (Deep Neural Networks) i odgovarajući algoritmi obučavanja. Stečena znanja omogućavaju studentima samostalno rešavanje širokog spektra praktičnih problema, koji zahtevaju primenu inteligentnih obučavajućih i samoobučavajućih sistema.

Cilj predmeta Upravljanje kriptološkim ključevima je upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama i praktičnim sistemima za generisanje, uspostavljanje, distribuciju i upravljanje životnim vekom kriptoloških ključeva. Kako tajnost u sistemima zaštite počiva na tajnosti kriptoloških ključeva, cilj je da studenti ovladaju prirodnim procesima za generisanje slučajnih nizova, matematičkim metodama za proveru njihovog kvaliteta i računarskim protokolima za uspostavljanje i distribuciju ključeva. Pored toga, cilj je da se ovlada tehnološkim fazama, od generisanja do implementacije kriptoloških ključeva u konkretnim softverskim proizvodima, čime se obezbeđuje zahtevani kvalitet rešenja. Na kraju kursa očekuje se da studenti mogu samostalno da realizuju podršku za upravlјanje kriptološkim klјučevima u različitim simetričnim i asimetričnim šifarskim sistemima, i da budu osposoblјeni da ocene kvalitet realizovanog sistema zaštite, da procene vreme važenja klјučeva, njihovu dužinu i da realizuju ispravnu kriptološku sinhronizaciju i resinhronizaciju kroz računarske protokole. Stečena znanja omogućavaju studentima da u praksi primenjuju bezbednosne mehanizme u softverskim realizacijama i prilikom administracije kompletnih informacionih sistema.

II semestar

Cilј predmeta Bezbednosni mehanizmi i koncepti Blokčejn arhitektura je upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima blokčejn tehnologije, njenim prednostima i tehničkim izazovima u njenom korišćenju, kao i sa bezbednosnim aspektima dizajna algoritama različitih blokčejn arhitektura. Da bi se ovaj cilј ostvario potrebno je da se studenti upoznaju sa osnovama distibuiranih sistema koji su u osnovi blolkčejn tehnologije, kao i osnovnim principima funkcionisanja blokčejn sistema. Studenti će se upoznati i sa primerima tri blokčejn platforme Ethereum, Tendermint i Cosmos koje koriste različite koncepte za postizanje konsenzusa. Takođe, biće urađena analiza bezbednosnih mehanizama u arhitekturi navedenih platformi. Studenti će tokom računarskih vežbi i kroz projektnu nastavu naučiti kako se razvijaju decentralizovane aplikacije koristeći navedene blokčejn platforme.

Cilј predmeta Istraživanje podataka je upoznavanje studenata sa osnovama nauke o podacima, njenom savremenom tehnološkom podlogom i sveprisutnim primenama u transformaciji dostupnih podataka u pouzdane informacije neophodne u svim segmentima savremenog poslovanja i odlučivanja. Postizanje ovog cilјa zahteva razumevanje različite prirode podataka i njihovu transformaciju u strukture i formate pogodnu za upotrebu u okviru savremenih integtisanih programskih sistema istraživanja podataka, mašinskog učenja, statističkog modelovanja i interpretacije dobijenih modela. Studenti će se na ovom predmetu podsticati da na osnovu heterogenih izvora podataka dostupnih na internetu, generišu razumlјive i proverive uzročno posledične veze neophodne za razumevanje pojava u savremenom digitalnom društvu.

Cilj ovog predmeta jeste primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja informacionh tehnologija. U okviru studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj studijske prakse je da studenti primene stečena znanja i veštine za rešavanje konkretnih problema u svakodnevnoj praksi.

Izradom i odbranom završnog master rada, odnosno, obradom praktične istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, student pokazuje samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi.