Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Poslovna ekonomija, Izborna opcija: Revizija i forenzika

Revizija i forenzika (studijski program Poslovna ekonomija) omogućava studentima sticanje naprednog teorijskog i praktičnog znanja neophodnog za preuzimanje aktivne uloge u tranzicionim procesima u zemlji i inostranstvu. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku. Studenti koji se odluče za ovaj program biće osposobljeni za brže i lakše sticanje profesionalnih zvanja u oblasti računovodstva (CIMA -Charted Institute of Management Accountants qualifications, CIMA BA - Certificate in Business Accounting, CIMA professional qualifications, ACCA -Certification of Association of Chartered Certified Accountants), forenzičkog računovodstva (CFE -Certified Fraud Examiner) i interne revizije (CIA -Certified Internal Auditor).

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER EKONOMISTA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblasti društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

U savremenom poslovnom okruženju, prilikom donošenja svakodnevnih poslovnih odluka, neophodno je poznavanje makroekonomskog ambijenta kako bi se sagledali njegovi efekti na poslovanje. Cilj predmeta je da studenti steknu napredni nivo znanja u oblasti makroekonomije, što podrazumeva ne samo poznavanje makroekonomskih varijabli i njihovih složenih odnosa, nego i razumevanje efekata ekonomske politike i promena u globalnom ekonomskom okruženju. Po završetku kursa studenti će razviti analitički način razmišljanja koji će im omogućiti da pravovremeno i racionalno donose svoje poslovne odluke uvažavajući kontekst makroekonomskog okruženja.

Ovaj interdisciplinarni predmet će studentima pružiti informacije o proaktivnim strategijama upravljanja promenama koje dovode do razvoja organizacionih sistema, ali i kadrova u njima. Studenti će imati prilike da se, kroz aktuelne studije slučaja i primere iz prakse, upoznaju sa konceptima iz oblasti menadžmenta, marketinga, menadžmenta ljudskih resursa i finansija. Nakon završenog kursa studenti će moći da definišu ključne procese i elemente organizacionog razvoja i upravljanja promenama, da primene stečena saznanja u procesu dizajniranja i sprovođenja promena pojedinaca, grupa i organizacija i da razumeju dinamiku i složenost upravljanja promenama i njihovu važnost za razvoj i održivu konkurentsku prednost organizacije.

Na ovom predmetu studenti će steći neophodna teorijska i praktična znanja i veštine koje se koriste u radu eksterne, interne i forenzičke revizije. Cilj predmeta je da studenti nauče principe analize klijenta revizije (nezavisne, interne i forenzičke) i da pruže rešenja usklađena sa njihovim potrebama. Studenti će naučiti kako da savremena dostignuća u oblasti revizije i razvijenih metodologija primene na konkretnim studijama slučaja.

II semestar

Profesija forenzičkog računovođe i revizora u digitalnom okruženju (cloud, elektronska analitika društvenih mreža, blockchain, kriptovalute, mašinsko učenje) izložena je brojnim izazovima. Revizori i računovođe moraju ovladati ovim tehnologijama i relevantnim pravnim regulativama kako bi na efikasan način onemogućili nastajanje prevarnih radnji u savremenom okruženju, posebno u domenu neovlašćenog upravljanja novčanim sredstvima i trgovanju privatnim podacima. Na ovom predmetu, studenti će biti u mogućnosti da nauče dosta toga o primeni savremenih tehnika i tehnologija u reviziji finansijskih izveštaja i o otkrivanju prevarnih radnji u digitalnom okruženju.

Cilj ovog predmeta jeste primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja poslovne ekonomije. U okviru studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj studijske prakse je da studenti primene stečena znanja i veštine za rešavanje konkretnih problema u svakodnevnoj praksi.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične, istraživački-orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u oblasti poslovne ekonomije.