Sinigudnum logo

Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane

Studije na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment osmišljene su u skladu sa potrebama onih koji su se opredelili da razvijaju karijeru u oblasti turizma – trenutno najmasovnijoj i najbrže rastućoj industriji u svetu. Pored aktuelnih izbornih opcija vezanih za turizam i hotelijerstvo, na Univerzitetu Singidunum započeli smo sa obrazovanjem stručnjaka iz oblasti ekonomije hrane.

Turizam i hotelijerstvo - Nastava na ovom studijskom programu se zasniva na multidisciplinarnom pristupu. Posebno se obraća pažnja na znanja iz oblasti ekonomije, korišćenje informacionih tehnologija i na učenje najmanje dva svetska jezika. Stručna praksa je sastavni deo studijskog programa. Studijski program Turizam i hotelijerstvo, pružiće studentima mogućnost sticanja profesionalnih i ličnih sposobnosti, i uspešno će ih pripremiti za vodeće stručne pozicije u ovoj profesiji.

Ekonomija hrane - Na ovoj izbornoj opciji se, osim opšteobrazovnih predmeta iz oblasti ekonomije i turizma, izučavaju i uskostručni predmeti kao što su restoraterstvo, međunarodna gastronomija, tehnologija životnih namirnica, hrana i održivi razvoj, principi ishrane i rekreacije i sl. Studenti se na smeru Ekonomija hrane upoznaju sa mikrobiološkim, hemijskim, fizičkim, senzornim kvalitetom hrane, uče o tehnološkim procesima proizvodnje namirnica, o njihovoj hranljivoj vrednosti, o sistemu kvaliteta hrane u ugostiteljskim objektima i trgovinskim lancima, o kulturnim i geografskim aspektima hrane, kao i o interakciji prehrambene industrije i životne sredine, a osim toga stiču i neophodna znanja iz ekonomskih oblasti kako bi mogli uspešno da rukovode distribucijom i prodajom hrane.

Turistička privreda i prateće delatnosti, kao i druge organizacije u turizmu zapošljavaju veliki broj ljudi. Dugoročna predviđanja najavljuju dalji rast turističkih putovanja i potrošnje u svetu i u našoj zemlji što će omogućiti širok spektar poslova za sve koji su zainteresovani da se zaposle u ovoj oblasti. Poslovi koje diplomirani studenti mogu da obavljaju obuhvataju: poslovanje hotela, upravljanje spa i wellness centrima, ketering, upravljanje komercijalnim i socijalnim ugostiteljskim objektima, rad u turističkim agencijama i organizacijama, unapređenje kvaliteta usluga, organizaciju događaja, prodaju, konsultantske usluge, marketing, upravljanje ljudskim resursima, istraživanje tržišta, upravljanje organskim farmama, vinarijama, farmama meda, ribnjacima i brojne druge poslove. Stečeno zvanje omogućava i kvalitetno obavljanje odgovarajućih poslova u saobraćaju, trgovini, bankarstvu, osiguranju i brojnim drugim područjima privatnog i javnog sektora. Ako iskoriste mogućnosti koje im se nude, diplomci sa Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment će sa sobom poneti znanje koji će ih izdvojiti iz mase onih koji se prijavljuju na tržište rada svake godine.

Za upis na studijski program "Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Turistički vodič / pratilac
 • Menadžer prodaje turističkih aranžmana
 • Menadžer turističke agencije
 • Marketing menadžer turističke agencije
 • Menadžer sektora plana i analize
 • Menadžer interne kontrole u hotelu
 • Menadžer interne revizije u hotelu
 • Menadžer prodaje u turističkim agencijama
 • Recepcioner
 • Menadžer recepcije (Front office)
 • Menadžer sektora hrane i pića (F&B)
 • Menadžer sektora marketinga i prodaje
 • Generalni menadžer hotela
 • Asistent generalnog menadžera
 • Rukovodilac rentakar agencije
 • Menadžer u avio-kompanijama
 • Menadžer u oblasti keteringa
 • Menadžer u globalnim distribucionim sistemima
 • Menadžer u kruzing kompanijama
 • Rukovodilac u turističkim organizacijama
 • Saradnik u lokalnim, regionalnim i nacionalnim turističkim organizacijama
 • Menadžer wellness centara
 • Menadžer u kongresnim biroima i centrima
 • Rukovodilac u nacionalnim parkovima
 • Menadžer u akva-parkovima
 • Menadžer tematskih parkova
 • Marketing menadžer
 • Rukovodilac sektora za turizam u saobraćajnim preduzećima
 • Rukovodilac komercijalnih poslova u saobraćajnim preduzećima
 • Menadžer etno sela
 • Menadžer za poslovna putovanja u velikim korporacijama
 • Menadžer u destinacijskim menadžment kompanijama i organizacijama
 • Saradnik na poslovima iz oblasti turizma u javnom sektoru
 • Saradnik-organizator javnih skupova, događaja i manifestacija
 • Nastavnik u srednjim stručnim školama
 • Saradnik u ustanovi kulture
 • Menadžer restorana i ugostiteljskih objekata
 • Menadžer za odnose sa javnošću (PR)
 • Menadžer sektora za ljudske resurse (HR)
 • Rukovodilac organskih farmi
 • Rukovodilac vinarija
 • Rukovodilac farmi meda
 • Rukovodilac ribnjaka


books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Prijemni ispit na studijskom programu Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane sastoji se iz:

 • intervjua na srpskom i engleskom jeziku na teme iz oblasti turizma, hotelijerstva i ekonomije hrane.

Nakon on-line prijave, kandidat na e-mail dobija okvirne teme o kojima će razgovarati na prijemnog ispitu.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani ekonomista.


Legenda

Izborne opcije studijskog programa:
 • T Turizam
 • H Hotelijerstvo
 • E Ekonomija hrane
I godina

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti ekonomije. Imajući u vidu strukturu nastavnog predemeta studenti će se upoznati, kako sa osnovnim elementima mikroekonomije, tako i sa osnovnim makroekonomskim pojmovima.

Ovaj predmet je dizajniran da pruži studentima osnovna znanja iz psihologije kako bi mogli razumeti njenu primenu u specifičnim oblastima ljudske delatnosti, a posebno u radnom okruženju. Cilj predmeta je ovladavanje osnovnim pojmovima iz psihologije kao i sticanje znanja o osnovnim zakonitostima koja upravljaju ljudskim ponašanjem.

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz ekonomije primenjene u oblast turizma, kao i sa njegovom organizacijom u konkretnim zemljama. Studenti stiču i osnovna znanja o turističkom tržištu i o kretanjima u međunarodnom turizmu i turizmu naše zemlje.

Cilj predmeta je ovladavanje osnovnim pojmovima i tvrđenjima u matematičkoj analizi za funkcije jedne i dve nezavisno promenljive, ovladavanje matričnim, diferencijalnim i integralnim računom, osnovama verovatnoće i statistike u korist boljeg savladavanja ekonomskih pojava, kao i njihovog daljeg praćenja i prognoziranja.

Cilj predmeta je savlađivanje teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti računovodstva, beleženja knjigovodstvenih promena i sastavljanja finansijskih izveštaja.

Svrha ovog predmeta je upoznavanje sa informacionim tehnologijama, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta. Pored toga, razmatraju se osnove baza podataka i njihove primene u poslovnom okruženju. Posebna pažnja se posvećuje pitanjima bezbednosti i principima na kojima se zasniva elektronsko poslovanje. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu korišćenja računara, rada sa Windows OS, upotrebe programa za obradu teksta, prezentacije i rada na Internetu.

Engleski jezik 1 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo B2 (upper-intermediate level or Common European Framework). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na nivou B2 (FCE).

Upoznavanje sa osnovama španskog jezika I hispanske kulture sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije.Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom,kao I za čitanje I pisanje kraćih tekstova, beleški I deskripcija jednostavne forme.Program izvođenja nastave odgovara nivou A1.

Italijanski I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke,

sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava

obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

II godina

Cilj predmeta je da studenti shvate određenje pojma menadžmenta I evoluciju teorije menadžmenta, da upoznaju osnovne trendove u menadžmentu 21. veka, da razumeju sve odrednice u vezi sa procesima menadžmenta (planiranje, orgaizovanje, vođenje I kontrola). Nakon završenog kursa iz predmeta Menadžment od studenata se očekuje da probleme sa kojima se budu susretali u svom radu shvate kao šansu I priliku za unapređenje I da im prilaze tretirajući ih kao takve, a nikako da izbegavaju da se sa njima uhvate u koštac.

Upoznavanje sa osnovnim pretpostavkama, postulatima i kriterijumima delovanja marketinga, kao i osposobljavanje studenata za praktičnu primenu marketing pristupa u rešavanju poslovnih problema. Shvatanje ključne uloge marketinga u organizaciji. Prepoznavanje potreba i želja kupca, stvaranje proizvoda i usluga koje će te potrebe zadovoljiti. Sticanje osnova za razumevanje marketinga kao poslovne koncepcije i funkcije, kao i primena stečenih saznanja u praksi u kombinaciji sa ostalim izučavanim disciplinama. Osposobljenost za korišćenje, održavanje i unapređenje osnovnih instrumenata marketinga u kompanijama (organizacijama) i bitnih osnova za korišćenje marketinga kao poslovne koncepcije.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pretpostavkama i preduslovima za upravljanje turističkim destinacijama. Osposobljavanje za razumevanje načina postizanja konkuretnosti i drživosti turističke destinacije. Shvatanje procesa strategijskog upravljanja turističkim destinacijama. Upoznavanje sa specifičnostima pojedinih organizacionih oblika upravljanja turističkim destinacijama sa posebnim osvrtom na Srbiju kao turističku destinaciju. Sticanje osnova za razumevanje procesa upravljanja turističkim destinacijama kao i za primenu stečenih saznanja u praksi u kombinaciji sa ostalim izučavanim disciplinama. Osposobljenost za korišćenje, održavanje i unapređenje osnova strategijskog upravljanja turističkim destinacijama sa posebnim osvrtom na Srbiju kao turističku destinaciju.

Produbljeno izučavanje sistema upravljanja ljudskim resursima i njihovim potencijalima u procesu rada u hotelijerstvu. Osim planiranja, regrutovanja, selekcije i razvoja ljudskih resursa, naglasak se stavlja i na upravljačke aktivnosti koje se odnose na nagrađivanje, motivisanje, upravljanje karijerom i zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa sociokulturnim i istorijskim aspektima hrane, kao i razvojem i specifičnostima pojedinih međunarodnih kuhinja. Savladavanjem nastavnog gradiva studenti će se upoznati sa kulturom i načinom ishrane različitih naroda širom sveta. Očekivani ishod jeste posedovanje teorijskih i praktičnih znanja koji će doprineti boljem razumevanju geografskih, istorijskih, kulturnih i ekonomskih faktora koji utiču na formiranje gastronomskog nasleđa jedne zemlje.

Cilj predmeta je sticanje osnovnih i opštih znanja o pravnom sistemu, državi i regionalnim integracijama, usvajanje osnovnih znanja o pravnom subjektivitetu fizičkih i pravnih lica, razumevanje i usvajanje najvažnijih principa i instituta stvarnog prava, obligacionog prava i poslovnog prava, usvajanje veština, argumentovane rasprave o vrednosnim tvrdnjama, stavovima i uverenjima; samovrednovanje i iznošenje verodostojnih podataka i argumenata; retorike, komunikacije i javne prezentacije; formiranja kritičkog mišljenja, tolerancije

Turizam i prostor je predmet koji pruža studentu mogućnost da se upozna sa prostorom kao opštim resursom i sistemom, kao i sa turističkim resursima, njihovom valorizacijom i značajem za formiranje turističkog proizvoda i turističke ponude u prostoru; da sagleda međuzavisnost složenih sistema kao što su turizam i prostor; da razume osnovne procese, pojave i konflikte koji se tiču korišćenja i zaštite turističkih prostora i da savlada osnove planiranja, uređenja i izgradnje turističkih prostora. Osposobljavanje studenta za integralno shvatanje razvoja turističkog prostora (područja, centra, kompleksa), za analizu i razmatranje opcija razvoja i organizacije turističkih aktivnosti i sadržaja u prostoru, za korišćenje prostorno-planskih dokumenata i učešće u procesu prostornog planiranja; kao i za dalje usavršavanje radi aktivnog učešća u interdisciplinarnom radu na sektorskim (u turizmu) i prostornim planovima, programima i projektima.

Cilj predmeta je da Vas uputi u osnovne crte ličnosti zaposlenih u organizacionom okruženju, kao i osnovne manifestacije njihovog ponašanja i uticaja koji to ima na produktivnost u radu i performanse same organizacije. Takođe, predmet će Vam omogućiti da saznate ključne elemente korporativne kulture, o načinima njenog formiranja i o tome zašto se upravo ona smatra jednim od važnih činilaca za uspešnost organizacije.

Engleski jezik 2 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo B2 (upper-intermediate level or Common European Framework). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na nivou B2 (FCE).

Priprema studenata za sporazumevanjeu različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje krćih sastava deskriptivne i narativne forme,u sadašnjem, budućem i prošlim vremenima.Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Italijanski II predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A2 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke,

sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava

obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

III godina

Cilj izučavanja je da se studenti upoznaju sa aktuelnim karakteristikama upravljanja hotelskim poslovanjem i steknu neophodna znanja za obavljanje odgovarajućih poslovnih operacija i funkcija u hotelskim i drugim preduzećima.

Savladavanje osnovnih pojmova, instrumenata poslovanja i menadžmenta poslovnih operacija u turističkim agencijama i organizatorima putovanja Očekuje se da će ovladavanje osnovnim pojmovima i instrumenatima poslovanja biti solidna osnova za obavljanje složenih poslovnih operacija u turističkim agencijama i organizatorima putovanja, kao i u prodajnim sektorima drugih turističkih preduzeća

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa načinom rada i organizacijom finansijskog poslovanja u turističkim preduzećima.

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa načinom rada i organizacijom finansijskog poslovanja u hotelijerskim preduzećima.

Studenti treba da ovladaju neophodnim znanjima iz oblasti restoraterstva, uslovima za obavljanje delatnosti, sistemima poslovanja, tehnikama usluživanja i instrumentima prodaje i promocije restoranskog proizvoda. Studenti će se osposobiti da kroz polaganje kolokvijuma, izrade seminarskih radova i predavanja ovladaju suštinom i tehnikama upravljanja poslovnm procesima vezanim za obezbeđenje kvaliteta u restoraterstvu.

Izazovi i mogućnosti koje stvaraju Internet servisi i savremene informacione tehnologije (IT) su kritične za uspeh turističkih preduzeća i destinacija, kao i za jačanje sveukupne turističke potražnje. Informacioni sistemi kreiraju jedan integralni deo moderne organizacije i poslovanja i koriste se kao podrška svim aspektima organizacionih funkcija i aktivnosti. Savremeno poslovno okruženje zahteva i novi tip menadžera koji kombinuje menadžerska znanja u domenu turizma sa IT veštinama.

Upoznavanje sa kategorijalnom aparaturom primene marketinga u poslovnoj i turističkoj politici. Razumevanje marketinga u turizmu i hotelijerstvu kao aktivnosti, koncepcije i kao i nauke i veštine. Osposobljavanje studenata da razumeju specifičnosti poslovanja u turističkoj privredi i na nivou turističke destinacije i da budu spremni da, kao menadžeri na različitim nivoima upravljanja, donose racionalne odluke sa pozitivnim ishodom na profitabilnost preduzeća u oblasti turizma i turističkih destinacija, imajući posebno u vidu dobrobit potrošača i društva.

Engleski jezik 3 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Going International (Oxford University Press) na nivou B1. Cilj nastave predmeta Engleski jezik III je da studente uvede u stručnu terminologiju iz oblasti turizma i hotelijerstva i osposobi ih za samostalnu i kreativnu upotrebu jezičkih struktura i veština u njihovom poslovnom okruženju.

Izvođenje i usvajanje novih tematskih, gramatičkih, komunikativnih i leksičkih jedinica. Uvođenje u stručnu terminologiju kroz primere iz izvorne hispanske literature. Ovaj kurs treba da osposobi studente za razumevanje i izražavanje u različitim situacijama, kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u poslovnom okruženju; za samostalno tumačenje različitih tekstova, za poslovno komuniciranje i pisanje sastava, pisama i izveštaja jednostavnije forme. Program izvođenja nastave odgovara nivou B1.1.

Italijanski III predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na srednjem B1 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs priprema studente za savladavanje italijanskog jezika, koje će im omogućiti snalaženje u raznim situacijama nesmetanu komunikaciju i razumevanje sagovornika kada se radi o njemu poznatim temama i predmetu njegovog interesovanja.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke,

sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava

obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Obavezna prijava za stručnu praksu studenata III godine Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment se vrši isključivo on-line do kraja februara tekuće školske godine. Za studente III godine praksa će se organizovati u šestom semestru u trajanju od mesec dana (tokom maja). Studenti koji žele samostalno da organizuju profesionalnu praksu treba da donesu potvrdu iz organizacije (na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i naznačenim periodom kada će ići na praksu), na osnovu koje će im Univerzitet izdati uput na praksu. Studenti koji su ranije obavili profesionalnu praksu u zemlji ili inostranstvu treba da donesu potvrdu kako bi im se izvršilo priznavanje. Zaposleni studenti su oslobođeni obavljanja stručne prakse (na osnovu donete potvrde o zaposlenju na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica).

IV godina

Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa osnovnim principima ishrane i rekreacije. Studenti će prolaskom kroz nastavno gradivo biti upoznati sa osnovnim principima ishrane i rekreacije, kao i sa mogućnostima praktične primene stečenih znanja u svom profesionalnom opredeljenju.

Teorijska i praktična osposobljenost studenata da shvati suštinu koncepcije o ponašanju potrošača u turizmu, kao rezultat integrisanog delovanja brojnih internih i eksternih faktora. Student će biti osposobljen da identifikuje potrebe potrošača u turizmu i da u skladu sa istraženim potrebama i željama kreira i isporuči očekivan proizvod i uslugu.

Predmet pruža studentu mogućnost da se upozna sa koncepcijom, principima i načelima održivog razvoja turizma; da razume kooperativnost i potencijalnu konfliktnost između zaštite i korišćenja prirodnog i kulturnog nasleđa i resursa i razvoja turističke destinacije i kvalitetnog turističkog proizvoda; kao i da savlada osnove sistema upravljanja zaštitom, uređenjem i održivim razvojem turističkih područja i centara, naročito prostora s prirodnim i kulturnim nasleđem i strateškim resursima. Osposobljavanje studenta za primenu koncepcije, principa i kriterijuma održivog razvoja turizma; za analizu i razmatranje uticaja opcija razvoja turizma na životnu sredinu, prirodno i kulturno nasleđe i kvalitet življenja lokalnog stanovništva; i za uključivanje u sistem upravljanja kvalitetom životne sredine; kao i za dalje usavršavanje radi koordinacije turističkih aktivnosti i aktera i rešavanja konfliktnih situacija u upravljanju održivim razvojem turističkih prostora.

Stručno i teorijsko upoznavanje studenata sa kompleksnim aspekatom projektovanja hotela, izgradnje i održavanja hotelske arhitekture,izbor lokacije objekta,sadržaj soba i kupatila,projektovanje i sadržaj restorana,projektovanje dodatnih sadržaja,kreiranja enterijera sa svim elementima menjanja, zaštite i redizajniranja u zavisnosti od kategorizacije i projektnog zadatka. Osposobljavanje studenata za samostalni rad na izradi planova izgradnje hotela,za davanje uputstava,instrukcija i organizacije prostora i internog saobraćaja u hotelu.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim vrstama i karakteristikama životnih namirnica koje se koriste u ugostiteljstvu i nude domaćim i stranim turistima. Očekivani ishod jeste posedovanje teorijskih i praktičnih znanja o životnim namirnicama i o njihovoj pravilnoj upotrebi za pripremu hrane u ugostiteljstvu.

Cilj predmeta je da studenti usvoje znanja iz oblasti finansijske i ekonomske analize poslovanja u privatnom i javnom sektoru u turizmu, da se osposobe za samostalnu analizu bilansa stanja i bilansa uspeha, analizu osnovnih ekonomski elemenata poslovanja, samostalnu analizu poslovnog plana, isplativosti investicionih ulaganja i vođenja troškovne i cenovne politike. Ishod predmeta kroz teorijska znanja i izradu praktičnih radova da pristupe polaganju krajnjeg ispita analizirajući poslovanje subekata u privatnom i javnom sektoru u turizmu na konkretnom primeru.

Usvoje znanja iz oblasi finansijske i ekonomske analize hotelskih preduzeća. Kroz teorijska znanja i izradu praktičnih radova studenti treba da pristupe polaganju krajnjeg ispita analizirajući poslovanje hotelskog preuzeća na konkretnom primeru.

Proučavanje osnovnih karakteristika i važnosti pojedinih specifičnih oblika turizma na domaćem i međunarodnom tržištu. Utvrđivanje značaja i važnosti pojedinih specifičnih/selektivnih oblika turizma za nacionalnu ekonomiju i razvoj turizma zemlje uopšte. Osposobljenost za uočavanje posebnih vrednosti pojedinih specifičnih oblika turizma u cilju kreiranja planova njihovog razvoja kao i korišćenja instrumenata poslovne i turističke politike u cilju njihovog odgovarajućeg pozicioniranja na domaćem i inostranom turističkom tržištu.

CILJ PREDMETA je da studenti ovladaju neophodnim znanjem iz oblasti kvaIiteta i upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu.

Cilj predmeta je da studentima pruži teorijsko-praktična znanja o proizvodnji i distribuciji hrane i njihovom uticaju na životnu sredinu.Studenti bi po uspešno savladanom kursu trebalo da: budu upoznati sa posledicama uticaja industrije hrane na elemente životne sredine, kao i sa mogućnostima primene zelenih tehnologija u proizvodnji.

Dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Going International (Oxford University Press) na nivou B1. Cilj nastave predmeta Engleski jezik IV je da studente osposobi za komunikaciju na engleskom jeziku u oblasti turizma i hotelijerstva.

Sistematizovanje i obnavljanje ranije stečenih znanja. Izvođenje i usvajanje novih tematskih, gramatičkih, leksičkih i komunikativnih jedinica. Uvođenje i primena nove stručne terminologije. Studenti se pripremaju za sporazumevanje u različitim kontekstima, kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u poslovnom okruženju.

Italijanski IV predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na srednjem B2 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Italijanski IV predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na srednjem B2 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Sporazumevanje studenata u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova složenije forme i pisanje sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou B2.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou B 1.2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u situacijama vezanim za njihovu struku.

Kineski jezik 4 je kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski nadograđuje stečenu osnovu govornog i pisanog kineskog jezika, obogaćuje vokabular i dublje ulazi u gramatičke i lingvističke strukture tipične za komunikaciju na kineskom jeziku. Analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije,filozofije i modernog kineskog društva. Studenti ovladavaju složenijim rečeničnim strukturama i gramatičkim konstrukcijama tipičnim za izražavanje na kineskom jeziku i vokabularom koji im omogućava napredniju komunikaciju u svakodnevnom životu i poslovnom okruženju.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja i postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Za upis na studijski program "Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis