Sinigudnum logo
Tehnički fakultet

Softversko i informaciono inženjerstvo

Ovaj studijski program obezbeđuje najšira znanja iz oblasti softverskog i informacionog inženjerstva. Na studijama se izučavaju metodološki aspekti razvoja složenih softverskih i informacionih sistema i najsavremenije prateće, posebno softverske tehnologije za primenu softverskog i informacionog inženjerstva u različitim domenskim oblastima.

Softversko i informaciono inženjerstvo

Prijavi se za upis

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine Alumni asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na ovom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

  • Inženjer za programiranje veb aplikacije
  • Inženjer za programiranje mobilnih sistema
  • Inženjer za programiranje poslovnih sistema
  • Inženjer za veb-dizajn
  • Inženjer za razvoj i implementaciju zaštite u računarskim sistemima
  • Inženjer za razvoj softverskih modula elektronskog poslovanja

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 2100 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.


Prijemni ispit na studijskom programu Softversko i informaciono inženjerstvo sastoji se iz:

  • testa opšte informisanosti i kulture (5 pitanja),
  • testa inteligencije (5 pitanja),
  • testa iz informatike (20 pitanja),
  • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja i poznavanja savremenih tehnologija.

Nakon onlajn prijave, kandidat dobija mejl sa parametrima uz pomoć kojih će moći da se prijavi na platformu za polaganje prijemnog ispita: Link. Nakon prijave na navedenu platformu kandidat će moći da pristupi potrebnom materijalu za spremanje prijemnog ispita.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani inženjer softvera.


I godina

Ovladavanje osnovnim znanjima o organizaciji i arhitekturi računara, matematičko logičkim osnovama digitalnih računara, njihovoj hardverskoj i softverskoj arhitekturi, i metodama i tehnikama projektovanja jednostavnih uređaja sa memorijom. Ovladavanje veštinom programiranja na nivou fizičke mašine i programiranja uz oslonac na asemblerski jezik.

Spoznaja osnovnih koncepata i konceptualnih konstrukata na koje se oslanjaju imperativni programski jezici; Spoznaja načina korišćenja imperativnog programiranja za programsku implementaciju algoritama srednjeg nivoa složenosti

Spoznavanje paradigme funkcionalnog programiranja (principi, koncepti i teorijske osnove); ovladavanje veštinom pisanja računarskih programa funkcionalnim stilom programiranja u odabranom programskom jeziku.

Razumevanje i primena osnovnih metoda diskretne matematike u računarstvu i njihovo korišćenje u oblastima dizajna i analize algoritama i softverskog inženjerstva.

Упознавање са битним особинама структура података и алгоритама. Спознаја улоге и значаја концепта алгоритма и концепта структуре података у рачунарском програмирању. Оспособљавање за рад са основним структурама података и алгоритамима у програмским језицима Java и Python.

Unapređenje receptivnih i produktivnih jezičkih veština, te postizanje preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme, odnosno nivelisanje sposobnosti na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

Da studenti shvate pojam menadžmenta i evoluciju teorije menadžmenta; da prepoznaju trendove u menadžmentu 21. veka; da razumeju sve odrednice u vezi sa procesom i fazama menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola); da se upoznaju sa procesom menadžmenta kroz proučavanje studija slučaja i da razumeju značaj menadžmenta u poslovanju savremenih organizacija.

Ovladavanje osnovnim savremenim metodama i veštinama učenja, korišćenjem studentskih servisa informacionog sistema Univerziteta, formiranje profesionalnih i etičkih stavova u oblasti softverskog inženjerstva.

II godina

Spoznaja osnovnih elemenata objektno orijentisanog programiranja i osnovnih principa programiranja u programskom jeziku Java. Izgradnja solidne osnove objektne paradigme programiranja za nadogradnju na kasnijim godinama studija. Sticanje praktičnog iskustva u implementaciji objektno orijentisanih programa u programskom jeziku Java upotrebom Java razvojnih okruženja i alata Eclipse i IntelliJ.

Spoznavanje pojma operativnog sistema računara i njegove uloge u funkcionisanju računara. Spoznavanje osnovnih

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja za rad sa bazama podataka, sa mehanizmima čuvanja struktuiranih podataka i načinima njihove obrade u cilju dobijanja informacija za krajnje korisnike.Razumevanje tehnike modelovanja i ovladavanje SQL jezikom za rad sa relacionim bazama podataka. Osposobljavanje students za konstruisanje i izvršavanje upita nad više tabela, po zadatim logičkim uslovima. Praktično ovladavanje tehnikama administracije i održavanja baza podataka.

Sticanje teorijskih (osnove teorije verovatnoće, ključni koncepti u statistici), aplikativnih (odabir i primena probabilističkih modela i statističkih metoda na modelovanje, analizu, obradu, interpretaciju, učenje i razmišljanje o podacima iz realnog života) i praktičnih programerskih (specijalizovane biblioteke jezika Python i programski jezik R) znanja koja predstavljaju osnovu nauke o podacima i mašinskog učenja.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz komunikacionih tehnologija i TCP/IP računarskih mreža koja su potrebna za samostalno projektovanje i održavanje računarskih mreža uz puno razumevanje bezbednosnih izazova i primenu sveobuhvatne slojevite zaštite.

Dublja spoznaja implementacije paradigme objektnog programiranja i dublje ovladavanje veštinom objektnog programiranja, uključujući i napredne elemente objektnog programiranja. Ovladavanje programskim jezikom C++.

Ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti specifikacije, modelovanja i prototipske realizacije složenih softverskih proizvoda. Izrada vizije softverskog proizvoda i primena modelom vođenog razvoja softvera. Samostalna specifikacija, modelovanje i prototipska izrada odabranog interaktivnog, GUI orijentisanog, događajima upravljanog softverskog proizvoda.

Podizanje nivoa znanja engleskog jezika i razvoj svih jezičkih veština studenata koje se nalaze na višem srednjem nivou (B2 ka C1– prema Zajedničkom referentnom evropskom okviru za žive jezike) sa ciljem sistematizacije postojećeg, a potom i prelaska na viši nivo poznavanja jezika.

III godina

Spoznavanje pojmova i osnovnih principa obezbeđenja kvaliteta i testiranja softvera. Sticanje kompetencija za

Ovladavanje osnovnim znanjima i veštinama iz oblasti metodoloških aspekata softverskog procesa i složenih

Ovladavanje osnovnim znanjima i veštinama upotrebe relacionih, multimodelskih i nerelacionih skladišta podataka (NoSQL) za podršku persistentnom sloju složenih softverskih proizvoda, kroz projektne aktivnosti.

Ovladavanje teorijskim (informaciona arhitektura) i praktičnim (tehnologije i razvojni alati) znanjima za razvoj klijentske strane složenih Veb aplikacija.

Spoznavanje teorijskog (resurs, informacioni prostor, generacije Veba) i implementacionog (tehnološki stek, proces razvoja) okvira za izgradnju Veb informacionih sistema.

Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena razvoja kompleksnih internet baziranih softverskih sistema primenom obrazaca Internet softverskih arhitektura.

Rekapitulacija i integracija znanja i veština iz oblasti softverskog inženjerstva stečenih u prve tri godine studija i razvoj “mekih” veština.

Osnovni cilj stručne prakse je sticanje profesionalnog iskustva i praktičnih znanja iz domena softverskog inženjerstva i relevantnih tehnologija. Stručna praksa će studentima omogućiti: sticanje novih i dodatnih veština i znanja koje su tražene na tržištu rada iz domena softverskog inženjerstva, a koji pripada interesnoj sferi studenata, adaptiranje radnom okruženju, povezivanje teorijskih znanja i praktičnih iskustva, orijentaciju ka budućem zaposljenju, kao i definisanje i preciziranje teme za završni rad. Jedan od imperativa stručne prakse je sticanje prvih preporuka koje mogu da otvore put studentima ka budućem zapošljavanju.

Ovladavanje znanjima i veštinama razvoja Veb grafičkih korisničkih interfejsa, uključujući prototipe različitih nivoa verodostojnosti, ulazne i izlazne elemente, model-izgled-kontroler (MVC)arhitekturu, i raspored elemenata interfejsa. Ovladavanje principima i tehnikama dizajna upotrebljivih korisničkih interfejsa (konzistentnost, vidljivost, jednostavnost, efikasnost korišćenja i drugi principi upotrebljivosti).

Spoznaja osnovnih koncepata Block chain tehnologije, njenih prednosti i tehničkih izazova korišćenja, i bezbednosnih aspekata dizajna algoritama različitih Block chain arhitektura. Upoznavanje sa reprezentativnim Block chain platformama koje koriste različite koncepte za postizanje konsenzusa, analiza njihovih bezbednosnih mehanizama i korišćenje za razvoj decentralizovanih aplikacija.

Spoznavanje pojmova i osnovnih principa razvoja aplikacija za mobilne uređaje. Sticanje kompetencija za razvoj i implementaciju aplikacija za mobilne telefone pisanih na odabranom programskom jeziku, za odabranu mobilnu platformu i uz korišćenje odabranog razvojnog okruženja. Sticanje znanja za dalje usavršavanje u oblasti mobilnih računarskih aplikacija.

IV godina

Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena analize i sinteze sistema veštačke inteligencije korišćenjem paradigmi simboličke i sub-simboličke veštačke inteligencije.

Sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za dizajn i implementaciju aplikativnog softvera za SAAS model.

Osposobljavanje za samostalan razvoj softverskog proizvoda srednjeg nivoa složenosti i prezentaciju rezultata u pisanom i govornom obliku.

Sticanje kompetencija za rešavanje inženjerskih problema primenom fazi logike tipa 1, uključujući i razvoj softvera. Sticanje teorijske osnove za proširivanje i produbljivanje znanja o fazi pristupu.

Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i implementaciju softvera za računarski podržane sisteme sa strogim vremenskim ograničenjima i ograničenim računarskim resursima.

Ovladavanje osnovnim znanjima o savremenim i tradicionalnim metodama upravljanja projektom, njihovoj primeni na upravljanje softverskim projektom i specifičnostima upravljanja softverskim projektom.

Ovladavanje teorijskim (koncept i modeli) i praktičnim (platforme i razvojni alati) znanjima iz domena analize i sinteze sistema mašinskog učenja.

Ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti upravljanja konfiguracijom složenih softverskih proizvoda. Ovladavanje odabranim softverskim alatom za upravljanje konfiguracijom softvera.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti zaštite informacionih sistema, razumevanje bezbednosnih problema, upoznavanje sa kriptološkim mehanizmima zaštite za ostvarivanje servisa tajnosti. Primena simetričnih i asimetričnih kriptoloških algoritama i upravljanje kriptološkim ključevima. Ovladavnje digitalnim potpisivanjem i radom sertifikacionih tela za ostvarivanje servisa autentifikacije, integriteta i neporecivosti. Identifikovanje bezbednosnih problema u različitim mrežnim okruženjima, operativnim sistemima i kompletnim informacionim sistemima. Primena važećih bezbednosnih standarda.

Sticanje kompetencija za rešavanje inženjerskih problema primenom biološki inspirisanih modela optimizacije,

Sticanje znanja i veština potrebnih za razumevanje merenja fizičkih veličina pomoću senzora i rad sa senzorima i senzorskim mrežama

Osposobljavanje za uspostavljanje i sprovođenje aktivnosti organizacije na projektovanju, izgradnji, isporuci, operativnom radu i upravljanju IT servisima i resursima za korisnike uz primenu ITIL preporuka

Spoznavanje osnovnih koncepata, teorije i metode u obradi slike i kompjuterskom vidu. Osposobljavanje za identifikaciju, formulisanje i rešavanje problema u oblasti primenom postojećih praktičnih sisteme kompjuterskog vida. Osposobljavanje za samostalan dizajn i razvoj praktične i inovativne aplikacije ili sisteme za obradu slike i kompjuterskog vida. Profesionalno i odgovorno ponašanje u oblastima obrade slike, kompjuterskog vida i dubokog učenja.

Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje (IoT paradigma, koncept pametnog objekta) i implementaciju (hardver, komunikacija, softverske komponente, razvojni alati) IoT komponenti i sistema.

Ovladavanje osnovnim znanjima o arhitekturi i funkcionalnosti društvenih mreža i aplikacija. Ovladavanje osnovnim znanjima i veštinama analize društvenih mreža.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za kritičku analizu i izgradnju multimedijalnih sistema sa naglaskom na Veb multimedijalnim sistemima. Sticanje veština za korišćenje multimedijalne tehnologije sa naglaskom na kreiranje i prezentaciju multimedijalnih sadržaja na Vebu.

Ovladavanje osnovnim znanjima o integraciji nezavisno razvijenih složenih softverskih proizvoda. Ovladavanje znanjima i veštinama za primenu modelom vođenog pristupa integraciji softvera. Osposobljavanje za timski rad na realizaciji integracije nezavisno razvijenih softverskih sistema.

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima računarske grafike i tehnologijama relevantnim za rešenja virtuelne realnosti (VR). Osposobljavanje studenata za samostalan razvoj softverskih i hardverskih komponenata za virtuelnu realnost

Sticanje teorijskih znanja o povezanim podacima i semantičkom povezivanju podataka. Sticanje kompetencija za razvoj softvera u domenu povezanih podataka.

Spoznavanje sistemskog i implementacionog okvira za preduzimanje novih visoko tehnoloških poduhvata sa naglaskom na IKT industriju.

Spoznaja strukture i načina funkcionisanja sistema javne uprave i administracije; Spoznaja savremene tehnološke infrastrukture za podršku radu sistema eUprave i eAdministracije; Ovladavanje metodama i dobrom praksom uvođenja eUprave i eAdministracije.

Upoznavanje sa osnovnim principima, konceptima, mehanizama i tehnologijama računarstva u oblaku. Sticanje veština za uspostavljanje, administraciju i upravljanje osnovnim tipovima privatne i javne infrastrukture distribuiranog računarstva. Implementacija servisa na infrastrukturu korišćenjem postojećih alata javnog oblaka. Upoznavanje sa klaud platformama i servisima globalnih pružaoca usluga računarstva u oblaku Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Compute Engine (GCE).

Spoznaja gradivnih elemenata video igara. Spoznaja principa razvoja video igara. Sticanje osnovnih teorijskih i

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send