Sinigudnum logo
Poslovni fakultet u Beogradu

Poslovna ekonomija

Studijski program Poslovna ekonomija namenjen je studentima koji imaju želju i potrebu da se na kvalitetan način obrazuju i steknu znanja i veštine koje će im omogućiti da ostvare aktivnu ulogu u savremenom poslovnom svetu. Tokom studija, kroz izučavanje obaveznih i izbornih predmeta, studentima je omogućeno da stiču znanja iz oblasti poslovne ekonomije, kao i da se usmeravaju ka četiri izborne opcije:

Računovodstvo predstavlja osnovu za pripremanje finansijskih izveštaja u funkciji donošenja poslovnih odluka, a revizija doprinosi unapređenju procesa rada u kompaniji identifikacijom slabosti i nedostataka i pronalaženjem načina za njihovo prevazilaženje.
Saznajte više

Imajući u vidu centralnu ulogu finansija u poslovanju, rastu i razvoju kompanije i privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima sposobnim da unaprede svakodnevne poslovne aktivnosti i strateško poslovno odlučivanje biti u porastu.
Saznajte više

Osmišljen je prema zahtevima modernog tržišta, jer savremeni stručnjak u oblasti marketinga i menadžmenta mora biti kompletna ličnost - obrazovana, komunikativna, kreativna i mudra u svakodnevnom poslu i u strateškom poslovnom odlučivanju.
Saznajte više

Ljudski resursi i sistem motivacije zaposlenih predstavljaju ključne faktore za dugoročni opstanak kompanije na tržištu, a njihova kreativnost utiče na kvalitet odnosa sa potencijalnim kupcima i korisnicima proizvoda i usluga.
Saznajte višehat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1980 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.


Ključni aspekt nastave na ovom studijskom programu čini upotreba case study metodologije, koja studentima omogućava da, kroz analize studija slučaja uspešnih preduzeća iz naše zemlje i sveta, razvijaju sistematičnost i analitičnost u rešavanju problema. Na časovima vežbi iz primenjenih ekonomskih predmeta koriste se napredni softveri. Kontinuirani rad studenata na sticanju stručnih poslovnih veština (hard skills) i ličnih poslovnih veština (soft skills), čini da steknu pun spektar sposobnosti neophodnih za razvoj uspešne karijere. Još jedna prednost modernih studijskih programa je mogućnost učenja dva strana jezika od kojih je engleski obavezan, a drugi strani jezik je izborni: španski, grčki, ruski, francuski, nemački i italijanski.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani ekonomista.


Mogućnosti za zaposlenje su brojne i obuhvataju poslove kao što su:

 • poslovi ekonomiste u preduzećima javnog i i privatnog sektora svih profila delatnosti,
 • u preduzećima javnog i i privatnog sektora svih profila delatnosti: poslovi planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole poslovnih procesa; poslovi organizovanja strukture i procesa; poslovi merenja performansi;
 • poslovi organizacionog razvoja, restrukturiranja, poslovnog konsaltinga.
 • poslovi iz domena finansijskog i upravljačkog računovodstva u privrednim i neprivrednim organizacijama;
 • donošenje finansijskih i investicionih odluka;
 • poslovi finansijsko-računovodstvene analize;
 • poslovi finansijskih stručnjaka,
 • poslovi ekonomiste u banci,
 • poslovi ekonomiste u marketing odeljenjima korporacija ili marketinškim agencijama.

Nakon onlajn prijave, kandidat dobija mejl sa parametrima uz pomoć kojih će moći da se prijavi na platformu za polaganje prijemnog ispita: Link. Nakon prijave na navedenu platformu kandidat će moći da pristupi potrebnom materijalu za spremanje prijemnog ispita.

Za upis na studijski program "Poslovna ekonomija" popunite formular za on-line prijavu.

Prijavi se za upis


Legenda

Izborne opcije:
 • R Računovodstvo i revizija
 • F Finansije i bankarstvo
 • M Marketing i menadžment
 • U Upravljanje ljudskim resursima
I godina

Na ovom predmetu upoznaćete se sa osnovnim pojmovima, teorijskim konceptima i politikama u oblastima mikroekonomije i makroekonomije, a takođe će vam se približiti savremeni uslovi poslovanja na tržištu. Stečena osnovna znanja iz ovih oblasti su preduslov za razumevanje funkcionisanja savremene tržišne privrede u globalnom makroekonomskom okruženju.

Na ovom predmetu ovladaćete osnovnim pojmovima i tvrdnjama u matematičkoj analizi za funkcije jedne i dve nezavisno promenljive, kao i matričnim, diferencijalnim i integralnim računom, osnovama verovatnoće i statistike u korist boljeg savladavanja ekonomskih pojava, kao i njihovog daljeg praćenja i prognoziranja.

Kroz ovaj predmet upoznaćete se sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i interneta. Kroz praktične laboratorijske vežbe steći ćete osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na internetu.

Engleski 1 predstavlja kurs koji sistematski obuhvata sve primarne jezičke strukture i veštine kroz širok spektar relevantnog i tematskog materijala. Cilj predmeta je unapređenje receptivnih i produktivnih jezičkih veština, te postizanje preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme, odnosno – nivelisanje sposobnosti na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

Kroz ovaj predmet upoznaćete se sa osnovnim socijalno-psihološkim teorijama i tumačenjima uticaja stvarnog ili implicitnog prisustva drugih ljudi na ponašanje pojedinca, razumećete socijalne uticaje i razlike koje postoje u psihološkom funkcionisanju i ponašanju pojedinaca kada su sami, u maloj grupi ili većoj grupi ljudi; bićete osposobljeni da sagledavate interakciju ekonomskih i socijalno-psiholoških procesa kako bi stečena znanja kreativno koristili u budućem radu.

Na ovom predmetu upoznaćete se sa pojmom i evolucijom teorije menadžmenta, upoznaćete osnove trendova u menadžmentu 21. veka, razumećete sve odrednice u vezi sa procesima menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola), a sve u cilju da stečena teorijska znanja iz menadžmenta primenite u rešavanju realnih poslovnih problema i izazova.

Na ovom predmetu upoznaćete se sa osnovnim pojmovima i strukturom državno-pravnog poretka, osnovnim institutima građanskog prava, stvarnog prava, obligacionog prava, poslovnog prava i specifičnim ugovorima u privredi, bankarstvu i uslužnom sektoru.

Kroz ovaj predmet upoznaćete se sa ciljevima i zadacima računovodstva, osnovama i primenom sistema dvojnog knjigovodstva, kao i osnovnim rezultatima rada računovodstva i sastavljanjem i sadržajem finansijskih izveštaja.

II godina

Skroz ovaj predmet steći ćete primenjena znanja iz oblasti poslovnih finansija i ovladaćete problematikom vezanom za savremene finansije preduzeća. Stečena znanja su osnov za bavljenje finansijskim i ekonomskim problemima u budućem usavršavanju i zanimanju studenata.

Slušanjem ovog predmeta razumećete pojam i značaj marketinga kao naučne i poslovne discipline, shvatićete značaj marketinških istraživanja u poslovanju svih organizacija i kompanija u profitnom i neprofitnom sektoru. Takođe, upoznaćete se sa karakteristikama marketinškog okruženja i razumećete ulogu etike i korporativne društvene odgovornosti u savremenom poslovanju.

Na ovom predmetu steći ćete znanja koja će vam pomoći da razumete pojam i ulogu upravljačkog računovodstva, shvatite neophodnost kontinuiranog praćenja poslovanja preko finansijskih pokazatelja, kao i da se upoznate sa teškoćama i problemima prilikom utvrđivanja cene koštanja proizvoda i usluga. Cilj je da upoznate modele i sisteme obračuna troškova od klasičnih do najsavremenijih, kao I da razumete transferne cene i sastavljate budžete.

Engleski jezik 2 se po svojoj strukturi i sadržaju nadovezuje na predmet Engleski jezik 1 i predstavlja podizanje nivoa znanja engleskog jezika i razvoj svih jezičkih veština studenata koje se nalaze na višem srednjem nivou (B2 – prema Zajedničkom referentnom evropskom okviru za žive jezike) – na kojem se ojačavaju, sa ciljem, najpre sistematizacije postojećeg, a potom i prelaska na viši nivo poznavanja jezika.

Na ovom predmetu upoznaćete se sa osnovnim pojmovima, teorijskim konceptima i politikama u oblastima međunarodne trgovine i međunarodnih finansija, kao i da ukaže na njihov značaj u uslovima rastuće ekonomske međuzavisnosti zemalja i dinamike ekonomskih tokova. Sticanje osnovnih znanja iz savremene međunarodne ekonomije preduslov je za sagledavanje i razumevanje složenih međunarodnih ekonomskih odnosa i mehanizama koji utiču na položaj zemlje u globalnoj ekonomiji.

Cilj ovog predmeta je da vам pruži teorijsko-praktična znanja o korporativnoj kulturi i organizacionom ponašanju, načinima njihovog nastanka, kao i osnovnim oblicima manifestacije unutar savremenih poslovnih organizacija. Bićete osposobljeni da, u funkciji unapređenja efikasnosti i uspešnosti organizacije, primenite ključne elemente korporativne kulture i organizacionog ponašanja u praksi unutar poslovne organizacije.

Cilj ovog predmeta je da steknete primenjena znanja iz osnova monetarnog i bankarskog sistema, razvoja banaka, bankarskih poslova i organizacije banaka. Bićete osposobljeni za rad u komercijalnim bankama, nebankarskim finansijskim institucijama, investicionim bankama i investicionim kompanijama, Centralnoj banci, naučno – istraživačkim ustanovama, državnoj upravi i regulatornim telima.

Na ovom predmetu steći ćete praktična znanja za rad sa bazama podataka, sa mehanizmima čuvanja struktuiranih podataka i načinima njihove obrade u cilju dobijanja korisnih informacija. Takođe, razumećete prednosti sistema baza podataka u odnosu na softverska rešenja sa klasičnim datotekama.

III godina

Izborom jednog od četiri ponuđena modula student utiče na strukturu studijskog programa, a izborom predmeta može uticati na oblikovanje svog akademskog profila.

Ovaj predmet pomaže razvijanje ključnih kompetencija i sposobnosti za uspešno obavljanje poslovnih aktivnosti u preduzetničkom biznisu. Nastavni program obuhvata kompletan proces počev od stvaranja poslovne ideje i osnivanja preduzeća, preko upravljanja tekućim poslovanjem, rastom i razvojem, pa sve do transformacije preduzeća i napuštanja od strane njegovog vlasnika uz ubiranje efekta od vlasništva.

Primarni cilj ovog predmeta je da se upoznate sa osnovnim pojmovima, konceptima, servisima, infrastrukturom, modelima, arhitekturama i tehnologijama savremenih sistema elektronskog poslovanja. Takođe, ovaj predmet omogućava sticanje iskustva u realizaciji i implementaciji različitih servisa elektronskog poslovanja za realno tržišno okruženje.

Cilj predmeta Engleski jezik 3, koji se, po svojoj strukturi i sadržaju, nadovezuje na predmet Engleski jezik 2, jeste unapređenje svih jezičkih veština – govorenja, razmevanja, čitanja i pisanja, za opšte i posebne namene – koje, tokom realizacije ovog kursa, prelaze u okvire nivoa poznavanja jezika C1 – prema Zajedničkom referentnom evropskom okviru za žive jezike. Na ovom nivou veštine se ojačavaju sa ciljem sistematizacije postojećeg nivoa znanja, a zatim prelaska na viši nivo.

Cilj predmeta Italijanski jezik 1 je razvijanje sve četiri jezičke veštine putem interaktivne nastave, sa naglaskom na veštinu komunikacije, u skladu sa kriterijumom Zajedničkog evropskog okvira u cilju postizanja A1 nivoa učenja jezika, kao i upoznavanje osnova italijanske kulture i civilizacije bazirano na komunikativnom pristupu.

Grčki jezik i kultura 1 predstavlja kurs koji sinergijom jezika i kulture na početnom A1 nivou, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike, osposobljava studente, a posredstvom sistematskog rada na svim jezičkim veštinama i stalnog smenjivanja komunikativnih i gramatičkih elemenata, za primenu stečenog znanja na nivou A1. Osim toga, kurs upoznaje studente sa pojmovima u vezi sa kulturom, kao i tradicijom, običajima, te interkulturološkim odnosima u vezi sa Grčkom i njenim narodima.

Ruski jezik 1 predstavlja kurs iz ruskog jezika i kulture na početnom A1 nivou, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike, čiji je cilj, posredstvom sistematskog rada na svim jezičkim veštinama i stalnog smenjivanja komunikativnih i gramatičkih elemenata, osposbljavanje studenata za primenu stečenog znanja na nivou A1.

Cilj predmeta Francuski jezik 1 je upoznavanje studenata sa osnovnim komunikativnim, gramatičkim i leksičkim jedinicama radi usvajanja svih jezičkih veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike.

Cilj predmeta Nemački jezik 1 je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pisanog izražavanja.

Cilj predmeta Španski jezik 1 jeste upoznavanje studenata sa osnovama španskog jezika i kulture zemalja španskog govornog područja, sa posebnim osvrtom na komunikativne funkcije jezika. Predmet, takođe, ima za cilj razvijanje jezičkih veština studenata kroz interaktivnu nastavu na španskom jeziku, odgovarajućih za nivo A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

Ovaj predmet omogući će vam da steknete teorijsko - analitička i primenjena znanja iz osnova monetarnog, kreditnog i bankarskog sistema, monetarno, kreditne i kamatne politike i instrumenata, koordinacije monetarne i fiskalne politike.

Ovaj predmet će vam pomoći da se upoznate sa pojmom i evolucijom upravljanja ljudskim resursima, procesom i metodama kojima organizacije privlače, zadržavaju, motivišu i nagrađuju svoje zaposlene kako bi oni doprineli postizanju strategijskih ciljeva organizacije.

Na ovom predmetu steći ćete znanja o marketing istraživanju kroz njegove dimenzije, multidisciplinarnost, organizaciju i etički aspekti istraživanja do procesa istraživanja koje obuhvata niz koraka, počevši od organizacije prikupljanja podataka do izrade izveštaja o rezultatima istraživanja. Nakon slušanja predmeta bićete osposobljeni da samostalno realizujete i sprovodite marketinška istraživanja, da primenjujete statističke metode obrade podataka, kao i da pripremite izveštaje i prezentacije podataka.

Na ovom predmetu unapredićete prethodno stečeno znanje iz oblasti knjigovodstva izučavanjem profesionalne regulative iz oblasti finansijskog izveštavanja (Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja – MSFI).

Nakon odslušanog predmeta б u mogućnosti da dovedu u vezu regrutovanje i selekciju sa organizacionim ciljevima i efikasnošću ljudskog kapitala, identifikuju ključna pitanja i faktore uticaja i razmotre odabir adekvatnih metoda i tehnika za popunjavanje pozicija u radnom okruženju.

Na ovom predmetu steći ćete znanja vezana za procese finansijskog funkcionisanja države i njenih socijalnih i ekonomskih funkcija. Analiza najvažnijih oblika javnih prihoda i rashoda i njihov značaj u budžetskom sistemu država.

Na ovom predmetu upoznaćete se sa osnovama oglašavanja, procesom kreiranja reklamnih kampanja, kao i sa savremnim načinima komunikacije. Moći ćete da prepoznate i sagledate značaj etike u komunikaciji sa ciljnim tržištem i da se upoznate sa značajem strategije oglašavanja u savremenom poslovanju, u organizacijama i u okruženju.

Na ovom predmetu ćete steći teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti revizije i regulative kojom se propisuje postupak revizije finansijskih izveštaja. Upoznaćete se sa značajem i funkcijom revizije finansijskih izveštaja u savremenom poslovanju, kao i zakonskom i profesionalnom regulativom koja se koristi na teritoriji Republike Srbije.

Ovaj predmet omogućava sagledavanje i izučavanje interne revizije iz široke perspektive koja uključuje informacionu tehnologiju, poslovne procese i računovodstvene sisteme. Takođe, cilj predmeta je razumevanje značaja i uloge profesionalanih standarda interne revizije, procene rizika, upravljanja imovineom, etike i tehnike revizije i novih pitanja iz oblasti.

Cilj predmeta je da spoji teoriju koja objašnjava osnovne principe i načela korporativnih finansija sa praktičnom primenom različitih metoda koje će finansijskim menadžerima pomoći prilikom donošenja finansijskih i investicionih odluka.

Ovaj predmet omogućava savladavanje osnovnih pojmova digitalnog upravljanja ljudskim resursima i priprema studenata za HR ulogu u digitalnom poslovnom okruženju. U okviru njega ćete se upoznati sa svim konceptima i metodama primene digitalnih tehnologija u ključnim HR (Human Resources) funkcijama savremenog poslovanja, kao podrška strateškoj ulozi sektora ljudskih resursa u organizaciji.

Ovaj predmet prikazuje savremeni pristup upravljanju različitim vrstama projekata, sagledavajući oblast od teorijskih elemenata koncepta upravljanja projektom do mogućnosti praktičnih primena specijalizovanih softverskih alata. Predmet je koncipiran tako da prikaže odgovarajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i da studente upozna sa specifičnim metodama i tehnikama neophodnim za uspešno upravljanje projektom

Na ovom predmetu steći ćete teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti računovodstvenog informacionog sistema. Takođe, bićete u stanju da primenite savremene tehnike i da znate kako aktivno učestvovati u kreiranju i primeni računovodstvenog informacionog sistema u organizacijama u kojima ćete biti zaposleni.

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa globalnim poslovnim okruženjem i uslovima u kojima posluju današnje međunarodne/globalne kompanije; shvatićete šanse i izazove sa kojima se kompanije suočavaju kad proširuju svoje poslovanje na međunarodno tržište, kao i kada imaju strane kompanije kao konkurente na domaćem tržištu. Takođe, bićete u mogućnosti da razumete proces internacionalizacije poslovanja, organizacione forme i strategije međunarodnih kompanija, kao i specifičnosti pojedinih menadžerskih funkcija u međunarodnom poslovnom okruženju.

Cilj ovog predmeta je savladavanje osnovnih pojmova savremenog tržišta rada i razumevanje šireg radnog okruženja u kojem organizacije regrutuju svoje zaposlene. Bićete osposobljeni da razumete osnovne veze između tržišta rada i funkcije ljudskih resursa u organizaciji i da predložite relevantne poslovne odluke imajući u vidu poslovanje u kontekstu nacionalnog i globalnog tržišta rada.

Na ovom predmetu ćete biti osposobljeni da razumete prirodu, karakteristike i pogodnosti investicija na individualnom i institucionalnom nivou. Detaljnom komparacijom različitih klasa investicione aktive, postaviće se temelj za dalju evaluaciju i optimalnu kombinaciju investicionih mogućnosti.

IV godina

Izborom jednog od četiri ponuđena modula student utiče na strukturu studijskog programa, a izborom predmeta može uticati na oblikovanje svog akademskog profila.

Ovaj predmet će vam omogućiti da shvatite ključne koncepte strategijskog menadžmenta, da se upoznate sa alatima i tehnikama za analizu i predviđanje okruženja, da razumete proces strategijskog menadžmenta od formulisanja do implementacije i evaluacije strategije, kao i da sagledate njegov značaj u stvaranju održive konkurentske prednosti organizacije u promenljivom poslovnom okruženju.

Ovaj predmet predstavlja nadgradnju osnovnih znanja iz oblasti računovodstva i finansijskog izveštavanja sa teorijsko-metodološkim znanjima iz oblasti analize finansijskih izveštaja u funkciji evaluacije poslovnih performansi privrednih društava. Omogućava sticanje generičkih kompetencija savladavanja instrumenata i tehnika analize finansijskih izveštaja, kao i sticanje akademsko-stručnih kompetencija praktične primene stečenih akademskih znanja u analizi finansijskih izveštaja privrednih društava iz prakse.

Cilj predmeta Engleski jezik 4, koji se nadovezuje na predmet Engleski jezik 3, zasnovan je na usvajanju, razumevanju i upotrebi ciljanog jezika na nivou C1-C1+ Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike, a postiže se posredstvom interaktivne, sistematične nastave i primene humanističkog pristupa, u razvoju svih jezičkih veština.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja u postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Cilj stručne prakse na četvrtoj godini studija je da studenti dodatno usavrše praktične veštine u radu u: domaćim i međunarodnim kompanijama, bankama, osiguravajućim kućama, marketinškim agencijama, revizorskim agencijama, u državnim institucijama i drugim organizacijama. Unapredićete veštinu poslovnog komuniciranja, planiranja i organizovanja poslovnih aktivnosti korišćenjem stečenih znanja i odgovarajućih informacionih tehnologije i stranih jezika.

Cilj završnog rada je da pokaže da je student ovladao znanjima i stekao kompetencije potrebne za samostalan rad u oblasti Poslovne ekonomije. Završni rad predstavlja jedinstveni projekat koji se radi u toku poslednje godine studija. Završni rad se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Primarni cilj završnog rada je upoznavanje studenta sa pravilima, postupcima i procesima samostalnog analitičkog i istraživačkog rada kao i praktičnim primenama usvojenih teorijskih saznanja.

Ovaj predmet omogućava studentima da definišu odnos forenzičkog i tradicionalnog računovodsta i revizije; da steknu teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva; da ovladaju tehnikama finansijske istrage, da integrišu znanja iz krivičnog postupka u procesu pružanja forenzičko računovodstvenih usluga; da kroz studije slučajeva i druge praktične primere stiču potrebne veštine u vezi sa prikupljanjem, analizom i testiranjem dokumentacije kao posebne vrste dokaza u istragama prevara u finansijskim izveštajima, utaje poreza i nezakonitim radnjama zaposlenih.

Osnovni cilj ovog predmeta jeste sticanje teorijsko - analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti najvažnijih segmenata finansijskih tržišta, osnovnih i izvedenih finansijskih instrumenata, kao i upoznavanje sa domaćim i međunarodnim berzanskim poslovanjem.

Na ovom predmetu upoznaćete se sa osnovama i suštinom koncepcije o ponašanju potrošača na tržištu. Takođe, cilj je shvatanje i sagledavanje integrisanog delovanja i uticaja internih i eksternih faktora okruženja na ponašanje potrošača i proces donošenja odluka o kupovini proizvoda i usluga, razumevanje ponašanja potrošača i značaj kreiranja vrednosti za potrošače, kao i shvatanje neophodnosti izgradnje i upravljanja dugoročnih odnosa sa potrošačima.

Cilj predmeta je osposobljenost studenata da učestvuju u procesu upravljanja međuljudskim odnosima u organizacijama. Studenti će moći da razumeju kontekst savremenih industrijskih i međuljudskih odnosa kroz istorijat razvoja, angažovanost radne snage, osobine pojedinca i uzajamnih odnosa, slušanje i dobrobit zaposlenih, adresovanje organizacione kulture, vođenje organizacione promene, rezilientnost i agilnost organizacije i buduće trendove međuljudskih odnosa u poslovnom okruženju.

Cilj predmeta Španski jezik 2, koji se, po svojoj strukturi i sadržaju, nadovezuje na predmet Španski jezik 1 jeste priprema studenata za sporazumevanje u različitim jezičkim situacijama na španskom jeziku, razumevanje pročitanih tekstova i pisanje kraćih formi deskriptivne i narativne forme u sadašnjem i prošlom vremenu, prema deskriptorima za nivo A2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

Cilj predmeta Italijanski jezik 2, koji se, svojim sadržajem i strukturom, nadovezuje na predmet Italijanski jezik 1 jeste razvijanje sve četiri jezičke veštine metodom interaktivne nastave, sa naglaskom na veštinu komunikacije, u skladu sa kriterijumom Zajedničkog evropskog okvira u cilju postizanja A2 nivoa učenja jezika, kao i upoznavanje prepoznatljivih segmenata italijanske kulture i civilizacije koristeći veštine čitanja i razumevanja.

Cilj predmeta Nemački jezik 2, koji se nadovezuje na predmet Nemački jezik 1, je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pisanog izražavanja.

Cilj predmeta Ruski jezik 2, koji se nadovezuje na predmet Ruski jezik 1 jeste dostizanje nivoa A2 u ruskom jeziku prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike.

Cilj predmeta Francuski jezik 2, koji se, po svojoj strukturi i sadržaju, nadovezuje na predmet Francuski jezik 1 jeste je upoznavanje studenata sa komunikativnim, gramatičkim i leksičkim jedinicama, radi usvajanja svih jezičkih veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike.

Grčki jezik i kultura 2 predstavlja kurs koji sinergijom jezika i kulture na početnom A2 nivou, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike, osposobljava studente, a posredstvom sistematskog rada na svim jezičkim veštinama i stalnog smenjivanja komunikativnih i gramatičkih elemenata, za primenu stečenog znanja na nivou A2. Osim toga, kurs upoznaje studente sa pojmovima u vezi sa kulturološkim perspektivama i uticajima drugih jezika na grčki, kao i grčkog jezika na druge jezike.

Ovaj predmet će vam omogućiti da razumete višedimenzionalno digitalno okruženje kao osnovni prostor za savremene marketinške aktivnosti. Upoznaćete se sa ključnim tehnologijama interneta i drugim digitalnim platformama sa aspekta korišćenja u marketinške svrhe i ovladaćete znanjima i alatima za razvoj marketinških strategija na digitalnim platformama i evaluaciju njihove efikasnosti.

Nakon odslušanog i položenog predmeta bi trebalo da budete u stanju da primene savremene tehnike metodologije revizije i da znate kako da aktivno učestvuju u svim fazama revizije klijenta revizije. Pravilna primena metodologije treba da omogući identifikaciju i kontrolu materijalnih rizika u finansijskim izveštajima kod klijenta revizije. Očekuje se da će stečena znanja studentima poslužiti kao stabilna osnova za razumevanje, izučavanje i usvajanje znanja iz metodologije izvođenja revizije, a samim tim i zaokruživanja revizorskog procesa na predmetu revizije finansijskih izveštaja.

Cilj ovog predmeta je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima o riziku, kao i metodima merenja, modelima i alatima u kvantificiranju kategorija vezanih za različite finansijske instrumente i proizvode (kao što su: rizik, kamata, prinos, očekivani gubitak, itd.) u kontekstu aktuelnih i budućih kretanja na finansijskim tržištima.

Na ovom predmetu bićete osposobljeni da razumete koncepte treninga, upravljanja radnim učinkom i razvoja zaposlenih u organizacijama. Studenti će se upoznati sa svim elementima trening procesa, veštinom prezentovanja i moći će samostalno da analiziraju svrsishodnost ulaganja u programe obuke zaposlenih. Savladaćete koncept upravljanja radnim učinkom i postavke poslovnih ciljeva i bićete u stanju da razumete savremene karijerne zahteve i upravljanje razvojem zaposlenih u radnom okruženju.

Nakon odslušane nastave bićete u stanju da razumete značaj i korisnost konsolidovanih i specijalnih finansijskih izveštaja u savremenom poslovanju, kao i način upotrebe informacija sadržanih u njima. Steći ćete praktične veštine evidentiranja poslovnih promena i vršenja obračuna vezano za: pribavljanje i konsolidaciju učešća u kapitalu drugih pravnih lica, konsolidaciju potraživanja i obaveza, sastavljanje specijalnih finansijskih izveštaja i sastavljanje poreskog bilansa.

Osnovni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim principima upravljanja lancem snabdevanja, kako bi se osigurao planirani tranfer vrednosti koje proizvodi i usluge treba da donesu kupcima. Bićete osposobljeni da primenite naučene koncepte u optimizaciji marketing miksa u planiranju, izvođenju i kontrolisanju marketinških aktivnosti. Po uspešnom završetku predmeta studenti će razumeti ulogu logistike, posebno distribucije kao važnog instrumenta marketing miksa.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim aspektima i modalitetima procene vrednosti finansijske i realne aktive, kao i procenom vrednosti kapitala različitih formi privrednih društava. Vrednovanje finansijske i realne aktive je jedan od osnovnih činilaca funkcionisanja savremenog poslovanja, imajući u vidu rastući značaj dužničkih i vlasničkih finansijskih instrumenata. Procena vrednosti kapitala privrednih društava, kako javnih, tako i privatnih kompanija, vrši se za potrebe kupovine, prodaje ili pripajanja vlasničkih udela u kapitalu, kao i određivanje finansijskih i investicionih kapaciteta i potencijala.

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa osnovnim pitanjima radnog prava, kolektivnim i individualnim ugovorom o radu u modernom značenju kao i odnosima između poslodavca i zaposlenih (pojam radnog odnosa; pravno uređivanje radnih odnosa; koji su opšti i posebni uslovi koji se moraju zadovoljiti prilikom zasnivanja i prestanka radnog odnosa; pojam ugovora o radu; radno vreme; odmori i dr.).

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send