Sinigudnum logo
Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Menadžment u sportu

Akreditovani studijski program Menadžment u sportu obuhvata 8 semestara teorijske i praktične nastave u periodu od 4 godine. Student će nakon položenih svih ispita imati 240 ESPB i stiče zvanje za koje će diplomu izdati Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum.

U toku studiranja student će dobiti obrazovanje kroz širok opseg predmeta kako bi bolje razumeli sportsku industriju kako u Srbiji tako i u svetu. Diplomirani sportski menadžeri ne bi trebalo samo da razumeju organizaciju sportskih klubova i udruženja, menadžment u sportu, marketing u sportu, menadžment sportskih događaja ili šta sportski rezultati pokazuju, već i osnove ekonomije, poslovne finansije i sociologiju.

Svaki student će morati da prođe obaveznu praksu u sportskim organizacijama kako timskih sportova: fudbal, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo, tako i u sportskim udruženjima i sportskim organizacijama koje su orijentisane ka individualnim sportovima.

Akreditovani studijski program Menadžment u sportu je namenjen za:

 • Zainteresovane za posao i karijeru u sportskoj industriji
 • Aktivne sportiste koji žele da unaprede svoje znanje o sportskoj industriji
 • Bivše sportiste koji žele da ostanu u sportu i sportskoj industriji
 • Profesionalce koji žele da promene svoje usmerenje ka sportskoj karijeri

Na akreditovanom studijskom programu “Menadžment u sportu”, po uzoru na najbolje inostrane fakultete, studenti će steći znanja, veštine i kompetencije kako bi efikasno rešavali probleme kako sportske tako i privredne prakse u Srbiji.

Poslovi i aktivnosti koje menadžeri u sportu mogu da obavljaju su: pripremanje programa i projekata u oblasti sporta i kontrola njihovog izvršenja; vođenje poslovanja upravnih i stručnih organa i tela u organizacijama u oblasti sporta; organizovanje i realizacija sistema takmičenja; planiranje i kontrola korišćenja sportskih objekata; organizovanje utakmica, susreta i takmičenja, PR sportskih klubova, marketing sportskih klubova, udruženja i organizacija.

Za upis na studijski program "Menadžment u sportu" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Studenti Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum, studijski program Menadžment u sportu nakon diplomiranja mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Menadžer u poslovnim/sportskim organizacijama
 • Sportski direktor u klubovima
 • Sekretar u sportskim organizacijama
 • Menadžer fitnes i velnes centra
 • Marketing menadžer u sportu
 • PR menadžer u sportu
 • Menadžer za ljudske resurse u sportu
 • Organizator sportskih događaja, sistema takmičenja i priredbi
 • Menadžer sportskog objekta
 • Organizator sportskog poslovanja
 • Organizator aktivnosti, programa i projekata u oblasti sporta

Upis na Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu i Studijski program Menadžment u sportu se odvija u Beogradu.

Prijemni ispit na studijskom programu Menadžment u sportu sastoji se iz:

 • pisanja kratkih eseja na temu menadžmenta i sporta,
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja.

Nakon on-line prijave, kandidat na e-mail dobija okvirne teme o kojima će razgovarati na prijemnog ispitu.


books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje Diplomirani menadžer u sportu.


I godina

Izučavanje istorije ekonomske misli, resursa, elemenata privrednog razvoja, tržišta, osnovnih kategorija i zakona tržišne privrede (mehanizmi funkcionisanja, sa njenim osnovnim dohocima, različitim tržišnim strukturama i osnovnim makroekonomskim pitanjima funkcionisanja); Osposobljavanje za razumevanje ekonomskih pojmova i disciplina; Sticanje znanja o upravljanju ulaganjima u organizaciju (angažovanje sredstava i troškovi), utvrđivanju i raspodeli rezultata poslovanja, merenju poslovnog uspeha organizacije; i sl.
Posedovanje fundamentalnih znanja iz ekonomije, kao preduslov izučavanja i apsolviranja znanja u okviru drugih predmeta; Poznavanje vrsta organizacija, organizacione srukture i upravljanja organizacijom; Razumevanje uloge menadžera u razvijanju, funkcionisanju sporta. Posedovanje koncepta menadžerske kulture, obrazaca kulturnog ponašanja i ophođenja u menadžerskim strukturama; Osposobljenost za analiziranje problema korišćenjem različitih izvora podataka, Oposobljenost za kontrolianje kretanja troškova i uspešnu primenu ekonomskih principa u oblasti sporta, i sl.

Pružanje informacija o menadžmentu u sportu i sportskim menadžerima sa stanovišta procesa tj. funkcija i znanja koje treba da ima menadžer u 21. veku. Upoznavanje sa potrebnim sposobnostima profesionalnog menadžmenta na svim sportskim nivoima. Razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja i donošenja menadžerskih odluka u oblasti sporta.
Ishod predmeta da je student:
- stekao profesionalno ponašanje koje je neophodno savremenom menadžmentu u sportu,
- poseduje solidno poznavanje teorijska znanja i sposobnosti za uključivanje u privredne procese u sportu, a po potrebi i šire,
- osposobljen za rešavanje praktičnih problema savremene sportske prakse,
- osposobljen za primenu tehnika rukovođenja, gradeći sopstveni stil, pružajući adekvatnu stručnu pomoć saradnicima, uključujući ih u proces odlučivanja čime ih podstiče na zalaganje i efikasnost.

Osposobljavanje studenta da kompetentno radi sa podacima - informacijama koje nastaju u privredi, vanprivredi i sportu; Upoznavanje sa osnovama informatike i njene primene u poslovnim sistemima; Upoznavanje sa naučnim metodama korišćenja informatičkih podataka u svetlu razvijene kompjuterske tehnologije i komunikacija; Upoznavanje sa teorijskim osnovama informatike i značajem informatičkih metoda u raznim oblastima sporta, privrede i društva.
Studenti poseduju znanja o osnovama informatike kao nauke o informacijama, o informatici u sportu, osnovnim pojmovima, predmetom i metodama koji se u ovoj oblasti koriste, osnovnim informatičkim resursima, njihovom organizacijom, načinima funkcionisanja i korišćenja. Studenti su upoznati sa osnovnim pojmovima, tehnikama i metodama statističke analize, kao i osnovama informacionih sistema, računarima, računarskim mrežama. Osposobljeni su za projektovanje informacionih sistema i programsku obradu podataka.

Cilj predmeta je omogućiti studentima da:
- steknu puna znanja i ovladaju metodologijom učenja, delovanja i implementiranja relevantnih društvenih faktora u oblasti upravljanja, tj. aspekte osposobljavanja za rešavanje konflikata, postizanja motivacije i razvijanje poslovnog morala,
- steknu znanja o teorijskim i praktičnim pitanjima sociologije i sociologije fizičkog vaspitanja i sporta; da shvate značaj i ulogu sociološkog pristupa kao složene i specifične socijalne pojave; i razumeju sport i biznis kao subsistem u sklopu lokalnih i globalnih socijalnih sistema,
- da kroz sociološku analizu odnosa i zbivanja u biznisu, fizičkom vaspitanju i sportu uoče socijalane faktore i socijalne procese, razvoj i njihovu realnu ulogu u društvu,
- da razumeju povezanost sociologije sa fizičkom kulturom i sportom, politikom, ekonomijom, obrazovanjem, i pravnim sistemom,
- da uoče i razumeju pojavu socijalno neprihvatljivih obrazaca ponašanja, kao što su npr. ponašanja koja odražavaju rasne, etičke, polne, uzrasne i druge predrasude; da prepoznaju i razumeju mehanizme koji dovode do konflikata, zloupotreba, kršenja ljudskih prava, podsticanja socijalne diskriminacije, mobing, masovnog, grupnog i individualnog nasilja.

Ovladavanje osnovnim pojmovima i tvrđenjima u matematičkoj analizi za funkcije jedne i dve nezavisno promenljive, ovladavanje matričnim, diferencijalnim i integralnim računom, osnovama statistike u korist boljeg savladavanja ekonomskih pojava, kao i njihovog daljeg praćenja i prognoziranja.
Osposobljavanje studenata za rešavanje problema vezanih za primenumatematičkih modela u ekonomskoj nauci i prakci.

Upoznavanje studenta sa sistemom sporta, njegovom organizacijom i funkcionisanjem. Osposobljavanje za profesionalno angažovanje i funkcionisanje u sistemu sporta.
Studenti poseduju znanja o: strukturi sistema sporta i relacijama sa drugim oblastima, državnog, društvenog i privrednog života, funkcionalnim vezama na različitim nivoima međunarodnog, nacionalnog, pokrajinskog, regionalnog i lokalnog nivoa organizovanja po granskom i teritorijalnom principu, osnovnim resursima sistema sporta, načinima funkcionisanja i korišćenja, relevantnoj međunarodnoj i nacionalnoj legislativi koja uređuje, ili se odnosi na sistem sporta.

Osposobljavanje studenata da fizičko vaspitanje i sport sagledaju kao društvenu i individualnu pojavu; da uoče i razumeju odnos između fizičke aktivnosti, sporta i ljudskih potreba; da ovladaju znanjima o strukturi, dinamici i razvoju ličnosti sportista; da upoznaju osnovne vrste psihičkih procesa, osobina i stanja sportista; da razviju sposobnost samostalnog i konstruktivnog rezonovanja o ulozi psihičkih i socijalnih faktora u ponašanju sportista i postizanju vrhunskih rezultata u sportu i sportskim aktivnostima.
Student koji je uspešno savladao program ovog predmeta: poznaje bazične informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti i glavne karakteristike naučnog pristupa u proučavanju uloge psihičkih pojava u fizičkom vaspitanju i sportu i postizanju sportske efikasnosti; uočava i shvata dinamiku saznajnih, afektivnih i motivacionih pojava u kontekstu bavljenja sportom, razvijanja sportskih veština i postizanja relevantnih sportskih rezultata; razume prirodu motivacije za bavljenje sportom; poznaje praktične tehnike podsticanja i praćenja razvoja motiva; poznaje psihološke aspekte međuličnih odnosa koji se uspostavljaju u različitim sportskim grupama, ekipama i timovima; ume da vodi ekipu i konstruktivno sagledava probleme u radu i eventualne nesuglasice u grupi.

Engleski jezik 1 je predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs predstavlja takođe pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou. (FCE).
Cilj predmeta je postizanje većeg stepena fluentnosti i preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme. Razumevanje govornog i pisanog jezika kojim se služe oni kojima je engleski jezik maternji. Razumevanje i sposobnost pisanja složenih tekstova-eseja na najrazličitije teme.

II godina

Cilj predmeta je da studenti: upoznaju psihološke aspekte upravljanja i rukovođenja uopšte, posebno u sp. org.; da upoznaju psiho-socijalnu dinamiku odnosa u organizaciji i glavne vrste grupa koje spontano i/ili planski nastaju u sportskom okruženju, da upoznaju i shvate zakonitosti razvoja grupe i principe upravljanja grupnim procesima; da upoznaju psihološke specifičnosti individualnog i timskog odlučivanja i standardnih stilova rukovođenja i njihove efikasnosti; da steknu psihološka znanja koja su relevantna za razumevanje procesa selekcije, treninga, stručnog i profesionalnog razvoja kadrova u sportu i kompetentno upravljanje tim procesima.
Ishod predmeta je da student poznaje osnovna pitanja kojim se bavi psihologija u domenu vođstva, upravljanja i rukovođenja, pouzdano uočava specifičnosti tih pitanja kada se postave u kontekstu funkcionisanja i razvoja sportskih organizacija i grupa;sposoban je da koristi psihološki konceptualni okvir u analizi uslova, činilaca i procesa koji utiču na menadžerske funkcije i da takvu analizu primeni na konkretnu sportsku organizaciju; poznaje dinamiku timskog rada, ume da planira i vodi razvoj timova; razume procese socijalne percepcije; zna da prepozna izvore stresa, razume mehanizme njihovog delovanja na ličnost i organizam pojedinca, poznaje načine prevencije i otklanjanja posledica stresnih situacija u menadž. i sportu; poznaje pojam menadžerske kulture i osnovne norme menadžerskog ponašanja u odnosu na saradnike i neposredno okruženje.

Cilj predmeta je da student apsolvira:
- strategije za upravljanje fin. resursom u okviru sticanja, trošenja, ulaganja i uvećanja kapitala,
- osnove finansija, finansijski sistem, politiku, načela, principe i zadatke s aspekta finansijske funkcije u organizacijama i finansijskom sredinom u kojoj studenti, subjekti i institucije opstaju i posluju.
- odlučivanje u pogledu osnovnih finansijskih ciljeva i funkcija, i uključivanje u rešavanje nagomilanih problema savremene sportske prakse.
- potrebno znanje kako bi doprinosio ukupnim ciljevima sportskih organizacija putem podizanja ekonomske efikasnosti i pribavljanja dodatnih sredstava.
- vođenje finansija u savremenim organizacijama kao posebne menadžerske discipline i profesije;
- nove metode finansiranja u sportu, otkloni ekonomske nedoumice nastale usled većeg korespondiranja robne misije u sportu, potencira značaj materijalnih ulaganja radi postizanja i održanja konkurentske prednosti u sportu, i
- forme i oblike institucionalnih promena koje zahvataju sport i društvo (restrukturiranje, tranzicija, korporativno finansiranje sporta...).
Ishod predmeta student treba da:
- apsolvira praktične fin. veštine, tehnike i strategije,
- stiče profesionalno ponašanje i savremene spoznaje iz normativnog i institucionalnog organizovanja fin. funkcije,
- obim teorijskih spoznaja upotpunjava misaonim vrednovanjem problema savremene sportske i fin. prakse,
- osposobljen je za vođenje fin. poslovanja i odlučivanje.
- obučen je za samostalno analiziranje, studiranje fin. problema i iznalaženje rešenja putem kreiranja adaptibilnih fin. strategija,
- shvata značaj povezivanja rizika i profita u vremenskom kontekstu, u sticanju, alociranju i investiranju novčanih resursa.
- sposoban je da razume procese u okviru makrofinansija, budžetske i poreske politike, mikrofinansija (politike upravljanja obrtnim kapitalom, sastavljanja probnog bilansa, tumačenja pokazatelja iz završnog računa), upotrebi podatka u upravljačkom procesu, za potrebe odlučivanja i sastavljanja finansijskih planova i programa, i apsolvira korporativne finansije u praksi.

Upoznavanje studenata sa ključnim faktorima i poslovnim funkcijama preduzetništva, sticanje znanja o pravcima i određenju preduzetništva, metodama i tehnikama projektovanja, usmeravanja i podsticanja razvoja, negovanje preduzetničke inicijative i filozofije. Preduzetništvo treba da pruži studentu potrebna znanja o preduzetništvu i preduzetničkoj kulturi, prepoznavanju, definisanju i načinu realizacije poslovnog poduhvata, o poslovanju, vođenju i upravljanju preduzećem u 21. veku. Da podstakne inicijative i kreativnosti i osposobi studenta za uspešno obavljanje poslovnih aktivnosti u preduzetničkom biznisu i sportu.
Studenti: stiču znanja iz menadžerskih procesa koje im omogućava ovladavanjem strategijama efektivnog i efikasnog upravljanja u preduzetničkom biznisu i sportu; stiču neophodna znanja i veštine za uspešno organizovanje sportskih događaja u drugom svojinskopravnom obliku od poznatih; postaju svesni potrebe daljeg obrazovanja i sistematskog i kontinuiranog usavršavanja u okviru preduzetničkih veština; stiču kompetencije za uspešno razvijanje biznisa i sportskog biznisa.

Cilj predmeta da studenti shvate značaj efikasne poslovne komunikacije u promenjivom radnom okruženju i da spoznaju da je dobro osmišljena poruka, napisana ili izgovorena na adekvatan način, ključ za uspešno rešavanje svakodnevnih poslovnih situacija.
Nakon završenog kursa od studenata se očekuje da sa uspehom koriste veštine usmene i pisane komunikacije u poslovnom okruženju, primene svoja stečena saznanja o pravilima poslovnog bontona, demonstriraju razumavanje značaja interkulturalne poslovne komunikacije, kao i da primenjuju raznovrsne vidove i metode efikasne poslovne komunikacije u svom poslovnom i radnom okruženju.

Cilj predmeta je da studenti upoznaju pojam i sadržaj marketinga u sport. organizacijama; da ovladaju znanjima o strukturi, dinamici i razvoju marketinga, da upoznaju osnovne funkcije marketinga i sagledaju njegovo mesto i ulogu u sport. organizacijama; da upoznaju sport. Marketing i marketing miks (sport. proizvod, cene, distribuciju i promociju); i da se osposobe za primenu marketinga u sport. orgnizacijama.
Ishod predmeta je da student koji je uspešno savladao nastavni program: 1. poznaje osnovne informacije o savremenom marketingu u sport. organizacija, i zna koji zahtevi u pogledu stručnih i drugih ličnih kompetencija se postavljaju pred osobe koje se pripremaju za profesionalno bavljenje poslovima marketinga u sportskim organizacijama, 2. razume ulogu savremeno obrazovanog stručnjaka za marketing u sportu u razvoju, funkcionisanju i održavanju marketinga sport. organizacija, klubova, ekipa i timova; poznaje koncept kulture marketinga, ima jasnu sliku o glavnim obrascima kuturnog ponašanja i ophođenja u menadžerskim strukturama i odnosima na svim nivoima tih struktura, 3. ume da analizira, predviđa rešenja i posledice vezane za marketing, razvije kritičko i samokritičko mišljenje i pristup koji se odnosi na ulogu i cilj problema u marketingu u sportu, 4. efikasno sagledava marketinški kontekst u kojem realizuje svoju menadžersku ulogu, svesno i sa samopouzdanjem se odnosi prema drugim akterima koji deluju u istom okruženju, i poznaje različite načine rukovođenja marketingom, razume njihovu socijalnu i psihološku osnovu, i praktično primenjuje stečena znanja u konretnim situacijama, 5. razvije komunikacione sposobnosti i veštine za rad sa unutrašnjem i spoljašnjim okruženjem.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pravnim problemima u sportu. Omogućavanje budućim sportskim menadžerima da ovladaju osnovnim znanjima iz oblasti prava koja su im potrebna u radu, posebno u pogledu ostvarivanja njihovih prava i obaveza. Da omogući studentima sticanje znanja iz pravnih disciplina i pravnih instituta kojima se uređuju društveni odnosi od značaja za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti, ali i upravljačkih i komercijalnih poslova u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, računovodstvenih poslova, bankarstva i osiguranja, te marketinga i menadžmenta uopšte;
- Osposobljavanje studenata za primenu izučavanih pravnih instituta.
Ishod predmeta student treba da: bude u stanju da prepozna pravne probleme koji postoje u radu sportskih organizacija, da samostalno donosi potrebne odluke, da zna pravne propise koji regulišu obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti, da je u stanju da ispravno obavi potrebne pravne radnje i pravne poslove u oblasti sporta; postaje svestan potrebe kontinuiranog obrazovanja u praksi, i otvoren za sticanje specijalističkih znanja iz ove oblasti; student po završetku kursa razume značaj ličnog angažovanja u okviru prava, osobito sportskog, čime stiče prostor i poslovnu mogućnost za profesionalnu afirmaciju; i ima jasnu predstavu o kompetencijama koje se od njega očekuju ukoliko svoje buduće egzistencijalne aspiracije želi stvariti u toj oblasti.

Razumevanje višedimenzionalnog tehnološko-sociološkog Internet okruženja kao osnovnog prostora za savremene marketinške aktivnosti. Upoznavanje sa ključnim tehnologijama Interneta i njegovih najpopularnijih servisa sa aspekta korišćenja u marketinške svrhe. Ovladavanje znanjima i alatima za razvoj marketinških rešenja na Internetu i evaluaciju njihove efikasnosti.
Student stiče teorijska i praktična znanja potrebna za samostalnu realizaciju marketinške kampanje na Internetu. Pored razumevanja ključnih principa Internet marketinga student se upoznaje i sa principima Veb dizajna, metrike, analitike i izveštavanja, kao i sa praktičnim korišćenjem vodećih platformi za analitiku (Google Analytics) i oglašavanje (Google AdWords).

Engleski jezik 2 je predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo srednji viši nivo znanja Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili B2. Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou.
Ishod predmeta je postizanje većeg stepena fluentnosti i preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite eme. Razumevanje govornog i pisanog jezika kojim se služe oni kojima je engleski maternji jezik. Razumevanje i sposobnost pisanja složenih tekstova-eseja na najrazličitije teme.

III godina

Cilj predmeta je da omogući studentima da: Spoznaju doprinos MLjR kao naučne discipline i upravljačke funkcije u poslovnoj i sport. organizaciji; Sagledaju značaj i specifičnosti ljudskih resursa u poslovnim i sportskim organizacijama; Razlikuju osnovne aktivnosti MLjR u poslovnim i sportskim organizacijama; Ovladaju znanjima, metodama, instrumentima i tehnikama za obezbeđenje, razvoj, održavanje, prilagođavanje, usmeravanje i korišćenje ljudskih potencijala; Savladaju znanja i veštine za kvalitetno donošenje odluka u vezi sa zaposlenima; Ovladaju raznovrsnim politikama, praksom i sistemima upravljanja ljudskim resursima kojima se utiče na ponašanje, stavove i performanse zaposlenih u organizaciji.
Student treba da: Poznaje osnovne pristupe i ciljeve savremenog koncepta menadžmenta ljudskih resursa; Shvata potrebu korišćenja ljudskih potencijala u organizaciji i korišćenja savremenih metoda, politike i prakse upravljanja ljudskim resursima; Stekne sposobnost utvrđivanja analize i dizajna posla, opisa i specifikacije posla; Stekne saznanja i sposobnosti o načinu planiranja ljudskih resursa, izvorima i načinima regrutovanja potencijalnih kandidata, načinu prijavljivanja kandidata, selekciji kandidata (instrumentima za prokupljanje biografskih podataka, podaci o sposobnostima i ličnim karakteristikama kandidata, tehnikama i veštini vođenja intervjua); Shvati značaj procesa učenja, usavršavanja, obuke i treninga zaposlenih; Poznaje tehnike i metode razvoja ljudskih resursa (razvoj karijere zaposlenih); Uoči praktične implikacije pojedinih odluka u vezi sa ocenjivanjem performansi zaposlenih i politikom zarada zaposlenih; Stekne saznanja o voljnom i nevoljnom napuštanju organizacije; Razume zakonske okvire radnih odnosa (sindikati, kolektivni ugovori i pregovaranja), prepoznaje pojave mobinga i diskriminacije, kao i sposobnost tumačenja članova Zakona o (radu, sprečavanju zlostavljanja na radnom mestu, bezbednosti i zdravlju na radu.

Cilj predmeta: da omogući studentima:
-da se kod svih oranizatora sportskih takmičenja stvori otvorenost i afinitet za uključenost u sportsko-medijske spektakle, kao jednog od mogućih segmenata za dosezanje specifičnih korisnika ovih proizvoda i održavanje neophodne pažnje, tokom i po završetku događaja,
-da integrišući poznate upravljačke tehnike i preimućstva marketinške orijentacije kod svih specifičnih proizvoda, steknu uvid u prednosti i kvalitet koji se putem organizovanja medijskog događaja može ostvariti za sportsku organizaciju i sredinu,
- da se kao budući menadžeri osposobljavaju da prepoznaju interes za organizovanje liga, turnira i ostalih entiteta, podstiču želje i prateće potrebe i načine na koji one mogu biti zadovoljene.
Ishod predmeta ogleda se u tome da student koji uspešno savlada program ovog predmeta: 1. poznaje organizaciju sportskog doživljaja kroz kreiranje, različite tehnologije izrade finalnog proizvoda sporta, prezentaciju i više namensko reprodukovanje video-audio zapisa, 2. se osposobi za samostalnu organizaciju sportskih takmičenja, 3. se osposobi za analiziranje i istraživanje faktora koji utiču na efikasnosti medijskog događaja, 4. razvije smisao i veštinu za kvalitativno i kvantitativno praćenje efekata za sve učesnike događaja, osobito posetioce.

Cilj predmeta:
- da omogući studentima sticanje znanja iz menadžerskih procesa uz pomoć kojih mogu ovladavati strategijama efektivnog i efikasnog upravljanja sportskim objektima kao značajnim elementom sportsko-materijalnog resursa.
- da steknu uvid u vrste i razvojni proces objekata,
- da studenti upoznaju značaj kvaliteta okruženja i infrastrukture u kojem se sportski talenat dokazuje i materijalizuje. Takođe, studenti se u skladu sa jačanjem robne dimenzije u sportu,
- upoznaju sa tehnikama i strategijama za privlačenje i zadržavanje posetioca sportskih događaja, tj. publike u sportskim objektima, kako bi se ispunila misija sa aspekta društva (isporuka satisfakcije svim učesnicima),
- da se objekti predstave u poslovanju sa medijima, publikom i poslovnim partnerima na profesionalan, prijateljski i etički način.
Ishod predmeta
- osposobljavanje za samostalno i brzo kreiranje adaptibilnih strategija za sve situacije u okviru kompetencija (sigurnost održavanja događaja, isporuka satisfakcije, fin. rezultat, prestiž u zemlji...
- student se proizvodi u samostalnog lidere: koristeći inovativnost i inicijativu doprinosi stvaranju sportskog rezultata i kapitalizaciji istog, čime doprinosi stvaranju efikasnijih formi organizovanja
- student shvata značaj očuvanju postojećeg sportsko-materijalnog fonda, sticanju sposobnosti privlačenja posetioca koji dugoročno doprinose rastu, i iznalaženju novih modela i formi finansiranja u skladu sa zakonskim rešenjima koja prate eru usavršavanja sporta na tržišnom principu. 4/ student ima jasnu predstavu o kompetencijama u okviru navedenih područja, čime stiče prostor i poslovnu mogućnost za profesionalnu afirmaciju kao budući rukovodioc sportskog objekta.

Cilj predmeta je edukacija studenata u svrhu sticanja osnovnih znanja iz oblasti odnosa s javnošću (u daljem tekstu: OJ), posebnih, praktičnih, primenjenih i savremenih znanja i veština u oblasti OJ u sportu; razvijanje kreativnih potencijala studenata, u cilju uspešnog obavljanja poslova menadžera u sportu; osposobljavanje studenata za uspešnu, profesionalnu komunikaciju sa javnostima sa kojima će se susretati radeći u sportskim organizacijama i klubovima, a u cilju sticanja reputacije i kredibiliteta, kao i kreiranja pozitivnog i prepoznatljivog imidža i identiteta pomenutih organizacija i klubova.
Ishod predmeta ogleda se u tome da studenti koji su uspešno ovladali nastavnim programom: poznaju i koriste osnovna znanja iz ove oblasti, ali i osnovne odrednice naučno-primenjenog pristupa u proučavanju značaja i uloge OJ u cilju realizacije sportske delatnosti; shvataju značaj OJ za funkcionisanje i razvoj sportskih organizacija, u pogledu unapređenja poslovanja i postizanja dobrih poslovnih rezultata, kao i ostvarivanja profita na sportskom tržištu; razumeju značaj i ulogu OJ u sportu, kao bitnog instrumenta u razvoju sporta, sportske industrije i tržišta; uočavaju značaj OJ kao jedne od vitalnih funkcija u upravljanju sportskom organizacijom, i shvataju potrebu za planiranjem i kontinuiranim sprovođenjem aktivnosti OJ, baziranim na društveno odgovornom ponašanju, a koje će obezbediti razumevanje i podršku javnosti za poslovanje sportske organizacije.

Engleski jezik 3 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou S1 poznavanja engleskog jezika (SAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.
Student je osposobljen da razume širok spektar zahtevnih., dužih tekstova i da prepozna njihova implicitna značenja. Student je osposobljen da se izražava i koristi jezik u različitim društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima.

Cilj predmeta je savladavanje osnovnih znanja o konfliktima, kao i o uspešnom upravljanju konfliktima u organizaciji; izučavanje osnovnih koncepata poslovnog pregovaranja i faktora koji utiču na formiranje pregovaračkog stila; upoznavanje sa pregovaračkim procesom; razumevanje različitih pregovaračkih strategija i taktika i razvijanje sposobnosti za njihovo korišćenje u pregovorima sa spoljnim partnerima.
Student stiče osnovna znanja o pregovaranju i upravljanju konfliktima u savrmenom poslovnom okruženju.

Studenti stiču teorijska i primenjena znanja iz oblasti vezanih za regrutovanje i selekciju ljudskih resursa. Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima, poslovnim modelima i alatima koji se koriste u organizacijama.
Nakon odslušanog predmeta studenti će biti u mogućnosti da dovedu u vezu regrutovanje i selekcijusa organizacionim ciljevima i efikasnošću ljudskog kapitala, identifikuju ključna pitanja i faktore uticaja i razmotre odabir adekvatnih metoda i tehnika za popunjavanje pozicija u radnom okruženju.

Osposobljavanje budućih menadžera za: razumevanje menadžmenta, strategijskog menadžmenta i njegovog glavnog elementa – znanja, inovacija i razvoja u kontekstu ekonomije znanja. Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa značajem koje znanje ima u poslovanju organizacija u ekonomiji znanja – kompanije se među sobom diferenciraju po onome što znaju i na taj način stvaraju i održavaju svoju konkurentsku prednost u globalnim i promenjljivim uslovima poslovanja; da steknu saznanja o konceptu menadžmenta znanja kao imperativu savremenog poslovanja; da nakon završenog kursa savremenu organizaciju nužno posmatraju kao organizaciju znanja, koja svoju adaptibilnu i konkurentsku sposobnost zasniva na talentovanim, inovativnim i kreativnim zaposlenima i znanju koje poseduju. Ovaj predmet je takođe dopuna ostalim oblastima izučavanja kao što su upravljanje promenama, rizicima i ostalim područjima upravljanja u savremenim organizacijama.
Studenti su nakon polaganja ovog predmeta osposobljeni da savremeno i kompetentno upravljaju istraživanjem i razvojem, formulišu razvojnu politiku i na znanju zasnovane strategije svojih organizacija i samostalno i timski učestvuju u raznim razvojnim programima sportskih i drugih organizacija. Takođe shvataju ulogu učenja tokom celog života i prednosti koji se tokom ovog procesa stiču u okviru njihovog intelektualnog, profesionalnog i ličnog razvoja.

Cilj predmeta je dati definiciju fizičkog vaspitanja i sporta kroz različite društvene periode, izložiti različite teorijske sistematizacije i u tim sistematizacijama ukazati na položaj fizičkog vaspitanja i sporta u oblasti fizičke kulture i kulture uopšte. Omogućiti usvajanje i proširivanje, produbljivanje znanja, razumevanje novih praktičnih implikacija, ovladavanje veštinama korišćenja znanja, kritičko sagledavanje situacija i rešavanje problema, osposobljavanje za učenje, uvećavanje i usavršavanje stručnih kompetencija.
Student koji je savladao plan predmeta upoznaje istorijski razvoj fizičkog vaspitanja i sporta, pravce razvoja i očekivane tendencije, osposobljen je da razume i vlada osnovnim teorijskim i metodičkim principima fizičkog vaspitanja i sporta (naročito onim delovima koji se odnose na obučavanje i usavršavanje) i da na osnovu poznavanja i primene već postojećih rešenja daje i samostalna i kreativna rešenja na tom polju i da upoznavanjem i sagledavanjem oblika rada i međusobnih veza i komunikacije domaćih, evropskih i svetskih organizacija, razvije osećaj pripadnosti jednom značajnom svetskom pokretu.

Italijanski jezik I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.
Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima iz rekreacije i razmeju prirodu, značaj, terminologiju i gruape ljudi koi učestvuju u rekreativnim programima. Pored toga cilj predmeta se definiše i potpunim razumevanjem terminologije i problematike rekreacije u multidisciplinarnom kontekstu i shvatanje značaja rekreacije u savremenom društvu, sa svim pozitivnim i negativnim konotacijama koje ono nosi.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove rekreacije, uspešno vlada praktičnim znanjima iz rekreacije i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja, da definiše mogućnosti implementacije rekreativnih aktivnosti u školskoj i ranoj populaciji i afirmiše vrednosti značaj rekreacije u širem društvenom kontekstu.

IV godina

Cilj predmeta je edukacija studenata u svrhu sticanja osnovnih znanja iz oblasti integrisanih marketinških komunikacija (u daljem tekstu: IMK), posebnih, praktičnih, primenjenih i savremenih znanja i veština u oblasti IMK u sportu; razvijanje kreativnih potencijala studenata, podsticaj na primenu znanja stečenih u okviru ovog predmeta, a u cilju uspešnog obavljanja poslova sportskog menadžera; osposobljavanje studenata da kao menadžeri u sportu kritički i strateški pristupaju IMK i uspešno ih koriste u poslovanju sportske organizacije.
Ishod predmeta ogleda se u tome da studenti koji su uspešno ovladali nastavnim programom: poznaju i koriste osnovna znanja iz ove oblasti, ali i osnovne odrednice naučno-primenjenog pristupa u proučavanju značaja i uloge IMK, u cilju realizacije sportske delatnosti; shvataju značaj IMK za funkcionisanje i razvoj sportske organizacije, u pogledu unapređenja poslovanja i poslovnih rezultata, boljeg pozicioniranja organizacije i ostvarivanja profita na sportskom tržištu; razumeju ulogu i značaj IMK u sportu, kao bitnog instrumenta u razvoju sporta, sportske industrije i tržišta; uočavaju važnost IMK kao suštinski značajnog elementa marketing miksa; sposobni su da, kao sportski menadžeri, u savremenom poslovnom okruženju primene znanja stečena iz ovog predmeta, polazeći od principa društveno odgovornog i etičkog poslovanja sportskih organizacija.

Osposobljavanje budućih menadžera za vođenje i koordinaciju aktivnosti vezanih za bezbednost učesnika sportskih i drugih manifestacija, u okviru standardnih poslovnih, tj. operativnih procedura, planova, postupaka i drugih formalnih dokumenata u savremenim organizacijama kao posebne menadžerske discipline i profesije koja korespondira sa upravljanjem specijalnim događajem ili menadžmentom sportskih događaja, kao i menadžmentom u rekreativnim aktivnostima.
Studenti koji s uspehom polože ovaj predmet su osposobljeni da planiraju i koordiniraju svim složenim aspektima bezbednosti u sportu, osobito kod visoko rizičnih događaja i manifestacija; takođe osposobljeni su da provode obuku redarske službe i drugih lica (volontera) uključenih u organizovanje sportskih događaja; osposobljeni su da se kompetentno postave prema svim rizicima i kreiraju strategije (planove) za njihovo predupređenje i sl.

Cilj predmeta je da omogući studentima da:
- Razlikuju grupe od timova;
- Spoznaju značaj formiranja timova kao superiorne oblike organizacionih jedinica;
- Sagledaju znanja o karakteristikama timova, načine njihovog formiranja i funkcionisanja, kao i odnose i procese koji se dešavaju u njima;
- Ovladaju znanjima o dinamičkim procesima u timovima;
- Savladaju znanja i veštine za kvalitetno timsko učenje i donošenje odluka u njima.
Nakon odslušanih predavanja i održanih vežbi iz ovog predmeta, studenti treba da budu sposobni da: razumeju značaj i ulogu kreiranja timova; znaju da odaberu članove tima i jasno definišu njihove uloge; prepoznaju uzroke, oblike i efekte ponašanja članova tima; usmeravaju i motivišu članove tima u cilju efikasnog delovanja; steknu znanja i veštine o tehnikama timskog učenja.

Engleski jezik 4 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.
Student je osposobljen da razume širok spektar zahtevnih., dužih tekstova i da prepozna njihova implicitna značenja. Takođe, student je osposobljen da se iuražava fluentno i spontano, odnosno da fleksibilno i efektivno koristi jezik u različitim društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja.
Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja u postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Cilj predmeta je da studentima pruži teorijsko-praktična znanja o korporativnoj kulturi i organizacionom ponašanju, načinima njihovog nastanka, kao i osnovnim oblicima manifestacije unutar savremenih poslovnih organizacija.
Studenti bi po uspešno savladanom kursu trebalo da: budu u stanju da uoče ključne elemente korporativne kulture i organizacionog ponašanja u poslovnoj organizaciji; primene ključne elemente korporativne kulture i organizacionog ponašanja u praksi unutar poslovne organizacije; uoče i primene prednosti korporativne kulture i organizacionog ponašanja u funkciji unapređenja efikasnosti i uspešnosti organizacije.

Upoznavanje studenata sa teorijskom osnovom i praktičnim pitanjima ulaganja u zaposlene. Cilj je da se funkcija i procesi razvoja zaposlenih predstave sa aspekta interesa menadžmenta, ali i potreba zaposlenih u organizaciono specifičnom kontekstu. Prikaz savremenih trendova u oblasti organizacionog učenja, karijernog razvoja, napredovanja i retencije zaposlenih.
Osposobljenost studenata da interpretiraju ulogu, osnovne tržišne i organizacije implikacije funkcije razvoja zaposlenih u savremenom poslovanju. Studenti će biti upoznati sa različitim vrstama obuke zaposlenih i moći će da samostalno analiziraju svrsishodnost ulaganja u programe razvoja zaposlenih i prilagođenost konkretnih programa različitim vrstama organizacija. Savladaće osnove koncepta karijernog razvoja i celoživotnog učenja i biće u stanju da razviju osnovni plan razvoja zaposlenih za konkretni primer organizacije.

Cilj predmeta je da studente upozna sa osnovnim karakteristikama sporta i turizma, njihovim vezama, faktorima koji utiču na razvoj ovih oblasti kao i pojavnim oblicima koji proističu iz interakcije ove dve za savremenog čoveka sve značajnije oblasti koje utiču na kvalitet življenja – (sportski turizam i svi podoblici). Takođe je jedan od ciljeva predmeta i upoznavanje sa osnovnim principima marketinga, menadžmenta u sportskom turizmu.
Predmet Sport i turizam treba da obezbedi studentima prepoznavanje i razlikovanje osnovnih pojmova vezanih za fenomene sporta i turizma, faktore razvoja i pojavne oblike u savremenim uslovima. Studenti takođe treba da nauče da ocene značaj pojedinih aktivnosti sporta i turizma u zavisnosti od potreba i karakteristika potrošača (sportista, rekreativaca..). Takođe studenti treba da nauče kako da planiraju i programiraju aktivnosti sportskog turizma, animaciju u turizmu i kako da organizuju aktivnosti i događaje u sportskom turizmu.

Upoznavanje ishrane sportista, kao integralnog dela za brzi i potpuni oporavak, uspeh u sportu i dobro zdravlje sportista; upoznavanje principa pravilne ishrane zdravih ljudi i sportista i razvijanje sposobnosti planiranja i korigovanja ishrane u skladu sa trenutnim potrebama školske dece i sportista; upoznavanje sa nedozvoljenim sredstvima, odnosno dopingom u sportu.
Student koji je uspešno savladao predmet, steći će je bazična znanja o značaju i ulozi pravilne ishrane u održavanju zdravlja, uz istovremeno postizanje uspeha u sportu. Razume principe sastavljanja programa ishrane u skladu sa realnim potrebama sportista, koje su determinisane vrstom sporta, fazom trenažnog procesa i uzrastom. Poznaje principe suplementacije i primene ergogenih materija u sportu i dopinga u sportu.

Italijanski jezik Italijanski II predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A2 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.
Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima personalnih fitnes programa.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove o personalnim fitnes programima, uspešno vlada praktičnim znanjima personalnih fitnes programa i uspešno realizuje nastavne planove i programe iz ove oblasti.

Za upis na studijski program "Menadžment u sportu" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis