Sinigudnum logo

Informatika i računarstvo

Studijski program Informatika i računarstvo omogućava sticanje znanja neophodnih za identifikaciju i algoritamsku formalizaciju realnih problema iz prakse, kao i njihovu programsku implementaciju upotrebom savremenih programskih jezika. Osim toga, dobijaju se neophodna znanja iz oblasti projektovanja i administriranja računarskih mreža i baza podataka u kompletnim informacionim sistemima koji su zasnovani na savremenim internet tehnologijama i web servisima. Posebnu vrednost ovog programa predstavlja izučavanje teorijski zasnovanih mehanizama zaštite informacija u računarima i računarskim mrežama i njihova praktična implementacija u računarskim protokolima.

Studijski programi su osmišljeni u skladu sa potrebama savremenog tržišta i sa ciljem da se budući diplomci obuče za dobro plaćen i atraktivan posao.

Realizacija programa podržana je primenom softverskih paketa kroz saradnju sa renomiranim svetskim kompanijama kao što su Microsoft, IBM, Oracle, Cisco, CA Technologies (CA ERwin Data Modeler) i SAP. Primenom savremenih programskih jezika, studenti se obučavaju za rešavanje svakodnevnih problema iz prakse, što znači da naši studenti, nakon diplomiranja, mogu da se zaposle bez dodatnog usavršavanja.

Za upis na studijski program "Informatika i računarstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Diplomirani informatičari su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju poslove iz oblasti:

JAVA, PHP, Frontend, HTML, JavaScript, Wordpress

menadžer, projektant, analitičar bezbednosti IT sistema, inženjer bezbednosti računarske mreže i/ili CISCO, digitalni forenzičar, inženjer razvoja kriptografskih mehanizama, inženjer zaštite IS

administrator baze podataka, administrator Oracle baze podataka, inženjer modelovanja podataka, projektant aplikacija baza podataka, Oracle SQL, MySQL, Microsoft Access, SQL razvojni inženjer

analitičar, inženjer, projektant poslovnih procesa, inženjer zadužen za reinženjering poslovnih procesa

administrator, inženjer, menadžer računarske mreže

inženjeri za dizajn i razvoj korisničkog interfejsa web aplikacija, dizajn i razvoj korisničkog interfejsa desktop aplikacija, optimizaciju web / desktop aplikacija, razvoj Oracle interfejsa

programer web servisa, razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija, razvojni inženjer poslovnih i/ili integrisanih web servisa, razvojni inženjer web servisa u Cloud Computing okruženju, razvojni inženjer zadužen za internet marketing i trgovinu

administrator web/aplikativnog servera, administrator virtualizacionih platformi

administrator Unix i/ili Linux i/ili Windows sistema

menadžer projekta razvoja IS, arhitekta IS, sistem analitičar, inženjer za modelovanje IS, inženjer za implementaciju, razvoj i održavanje ERP rešenja, inženjer za testiranje i implementaciju sistema, IT konsultant

Data mining i/ili Data Warehouse i/ili ETL razvojni inženjeri, inženjer za modelovanje skladišta podataka, inženjer za razvoj inteligentnih poslovnih rešenja, menadžer projekta razvoja inteligentnih sistema

sve inženjerske pozicije u oblasti internet provajdinga, razvojni inženjeri za CMS sisteme, internet/intranet aplikacije, aplikacije za mobilne telefone, softversko inženjerstvo, programer grafičkih aplikacija, inženjer za razvoj, implementaciju i održavanje sistema za zaštitu podataka u računarskim mrežama, razvojni inženjer elektronskog poslovanja, razvojni inženjer savremenih informacionih tehnologija u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi, bankarstvu, turizmu

inženjer iz oblasti geografskih informacionih sistema, razvojni inženjer iz oblasti veštačke inteligencije, inženjer za razvoj sistema z a edukativne potrebePrema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • JAVA programer
 • SQL programer
 • Web programer
 • PHP programer
 • Frontend programer
 • Wordpress programer
 • Web Services programer
 • Android programer
 • Menadžer bezbednosti IT sistema
 • Analitičar bezbednosti informacija
 • Projektant bezbednosti informacionih sistema
 • Inženjer bezbednosti mreže
 • Inženjer bezbednosti CISCO
 • Digitalni forenzičar
 • Administrator Oracle baze podataka / Oracle DBA
 • Administrator baze podataka (DBA)
 • Projektant baze podataka
 • Projektant aplikacija baza podataka
 • Oracle SQL razvojni inženjer
 • MySQL razvojni inženjer
 • Razvojni inženjer baza podataka (Microsoft Access)
 • Administrator/inženjer mreže
 • Administrator Windows sistema
 • Administracija Unix/Linux sistema
 • Administrator web servera
 • Administrator virtualizacionih / Cloud platformi
 • Administrator aplikativnog servera
 • Razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija
 • Arhitekta srednjeg sloja
 • Inženjer pružanja internet usluga (ISP)
 • Arhitekta sistema
 • IT menadžer
 • Razvojni inženjer Data Warehouse rešenja
 • IT Solution Manager


books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Prijemni ispit na studijskom programu Informatika i računarstvo sastoji se iz:

 • testa opšte informisanosti i kulture (5 pitanja),
 • testa inteligencije (5 pitanja),
 • testa iz informatike (20 pitanja),
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja i poznavanja savremenih tehnologija.

Nakon on-line prijave, kandidat ima mogućnost on-line vežbanja testova za prijemni ispit.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani informatičar.

I godina

Upoznavanje sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na Internetu. Ukazuje se na mesto informacionih tehnologija u poslovnom okruženju i njenu ulogu u upravljanju poslovnim procesima.

Cilj predmeta je sticanje potrebnih znanja za praćenje stručnih predmeta struke, proširivanje matematičkog obrazovanja, razvijanje stvaralačkog mišljenja i stvaranje osnove za razumevanje kvantitativnih odnosa među pojavama. Potrebno je ovladati onim specifičnim oblastima matematike koje su neophodne za razumevanje računarskih nauka.

Programiranje je godinama unazad priznato kao veoma važna veština koja ima široku primenu u svim sferama današnjeg društva. Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa programiranjem računara na programskom jeziku Java i sticanje osnovnih teorijskih znanja o programiranju, kao i praktična mogućnost za pisanje programa na jeziku Java. Kroz program predmeta studenti će naučiti osnove objektno-orijentisanog programiranja, osnovne algoritme, razviti ispravan stil programiranja i steći dobru osnovu za druge predmete sa smera.

Cilj predmeta je da studenti shvate određenje pojma menadžmenta i evoluciju teorije menadžmenta, da upoznaju osnovne trendove u menadžmentu 21. veka, da razumeju sve odrednice u vezi sa procesima menadžmenta (planiranje, orgaizovanje, vođenje i kontrola). Menadzment predstavlja kontinuirani proces obavljanja poslovnih aktivnosti, odnosno funkcija - planiranja, organizovanja, vodjenja i kontrole - da bi se ostvarili organizacioni ciljevi i performanse. Predmet Menadzment po svom sadrzaju i strukturi obuhvata najvaznije principe, procese i koncepte na kojima pociva savremeni menadzment kao nauka, praksa, umetnost i vestina.

Mnogi predmeti sa kojima se srećemo u struci, kao što su osnovi računarske tehnike, teorija algoritama, programiranja i mnogi drugi, se oslanjaju na matematiku. Cilj predmeta je da se na jednom mestu sakupe sva ta neophodna matematička znanja koja su potrebna za razumevanje računarskih nauka, bilo da se radi o hardveru ili softveru.

Kurs je namenjen sticanju znanja o načinu funkcionisanja računara kroz upoznavanje sa matematičkim i logičkim osnovama na kojima se zasniva rad digitalnih sistema, kao i proučavanju osnovnih hardverskih komponenata računara, njihovih karakteristika i principa funkcionisanja.

Glavne oblasti koje se izučavaju u ovom predmetu su: Linearne i nelinearne strukture podataka Dizajn i analiza algoritama

Engleski jezik 1 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

II godina

Cilj i ishod predmeta Upoznavanje sa elementima objektno orijentisanog programiranja i programskog jezika C++. Sticanje osnovnih teorijskih znanja o programiranju i osposobljavanje za samostalno rešavanje programskih problema kroz praktičan rad na računaru. Sposobnost snalaženja i rada u različitim razvojnim okruženjima. Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o programiranju i samostalan i grupni rad pri rešavanju programskih problema i projekata iz različitih oblasti računarstva.

Upoznavanje sa matematičkim osnova neophodnim za razumevanje računarskih nauka.

Predmet Operativni sistemi ima za cilj upoznavanje studenata s osnovnim konceptima i konkretnim rešenjima operativnih sistema savremenih računara radi pravilnog konfigurisanja, softverskog održavanja i uspešnog korišćenja u projektovanju informatičkih rešenja.

Razumevanje višedimenzionalnog tehnološko-sociološkog Internet okruženja kao osnovnog prostora za savremene marketinške aktivnosti. Upoznavanje sa ključnim tehnologijama Interneta i njegovih najpopularnijih servisa sa aspekta korišćenja u marketinške svrhe. Ovladavanje znanjima i alatima za razvoj marketinških rešenja na Internetu i evaluaciju njihove efikasnosti. Student stiče teorijska I praktična znanja potrebna za samostalnu realizaciju marketinške kampanje na Internetu. Pored razumevanja ključnih principa Internet marketinga student se upoznaje I sa principima Veb dizajna, metrike, analitike I izveštavanja, kao I sa praktičnim korišćenjem vodećih platformi za analitiku I oglašavanje.

Na ovom predmetu studenti stiču neophodna znanja iz osnova kriptologije uz primenu matematičkog aparata koji je potreban za analizu i sintezu savremenih šifarskih sistema. Savladavaju se osnovni servisi zaštite informacija: tajnost, integritet, autentifikacija i neporecivost. Detaljno se razmatraju svojstva simetričnih i asimetričnih šifarskih sistema. Studenti će biti osposobljeni da samostalno procenjuju kvalitet zadatog šifarskog sistema i razumeju njegovo mesto i ulogu u savremenom integrisanom računarskom okruženju.

U ovom predmetu se izučavaju napredne tehnike programiranja u Javi.

Predmet Računarske mreže usmeren je na sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz komunikacionih tehnologija i računarskih mreža. Proučavaju se standardi i protokoli u savremenim mrežama Internet tipa u okviru OSI i TCP/IP modela komuniciranja. Posebna pažnja je posvećena funkcijama i protokolima na sloju veze podataka, mrežnom i transportnom sloju, kao i tehnikama adresiranja. Detaljno se razmatraju algoritmi rutiranja i usluge prenosa podataka sa uspostavom i bez uspostave veze. Proučavaju se najvažniji Internet servisi i savladavaju tehnike administriranja u MS Windows i Linuks okruženju. Prikazani su principi virtualizacije u mrežama i računarima. Na kraju se razmatraju bezbednosni izazovi u savremenim mrežama.

Engleski jezik 2 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

III godina

Svrha izučavanja ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja za primenu baza podataka. Razmatraju se relacione baze podataka. Posebna pažnja se posvećuje tehnikama modelovanja procesa iz realnog sveta i svođenja na relacioni model podataka. Date su tehnike normalizacije. Razmatraju se problemi kod konkurentnog izvršavanja transakcija. Prikazane su tehnike za pristup bazama podataka iz različitih programskih jezika i diskutovana je višeslojna arhitektura savremenih aplikacija. Na kraju se razmatra administracija bazama podataka. Krajnji cilj ovog predmeta je da se razvije samostalan rad u izabranom DBMS-u, što uključuje kreiranje baze podataka, izradu korisničkog interfejsa, pretraživanje i izradu izveštaja.

Upoznavanje studenata sa istorijatom, organizacijom, komunikacionim modelom i tehnologijama Interneta. Upoznavanje sa aktuelnim sistemima adresovanja na Internetu i njihovom primenom. Uvod u mrežno programiranje (socket programming). Upoznavanje sa organizacijom, protokolima i tehnologijama Veb servisa. Upoznavanje sa rešenjima i arhitekturama vezanim za serversku stranu Web servisa. Razumevanje TCP/IP komunikacionog modela i mrežnih protokola. Razumevanje aktuelnih sistema adresovanja i njihova primena u razvoju Internet rešenja. Razumevanje rada mrežnog softvera. Razumevanje arhitekture, protokola i tehnologija Veb servisa. Osposobljavanje za razvoj Veb prezentacija, aplikacija i servisa. Razumevanje serverske strane Veb servisa, mogućnost realizacije u zahtevnim okruženjima.

Savremeni razvoj bezbednosnih servisa na Internetu, pokazuje da je informaciono teorijski pristup koji je izložen na ovom predmetu, upravo na frontu najnovijih pravaca razvoja koji već danas mogu obezbediti sisteme zaštite, kontrolisane i izmerljive snage. Time je potpuno osiguran bezbedan sadašnji i svaki budući razvoj Interenta, kao opšte računarsko komunikacione infrastrukture, ključne za razvoj digitalne ekonomije i nove globalne digitalne civilizacije. Pored osnovnog teorijskog pristupa za razumevanje informacionih procesa koje susrećemo u svakom računarsko komunikacionom sistemu, u udžbeniku iz ovog predmeta je predstavljen snažan praktični aparat koji savremenom informatičaru olakšava rešavanje problema koje mu nameće sve složenija i zahtevnija praksa.

Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kulture sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije.Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom,kao i za čitanje i pisanje kraćih tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme.Program izvođenja nastave odgovara nivou A1.

Italijanski jezik I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Upoznavanje sa osnovama ruskog jezika i kulture s akcentom na komunikativne jezičke funkcije. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom, kao i za čitanje i pisanje kraćih tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme. Program izvođenja nastave odgovara nivou A1.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama.

Ovaj predmet pruža studentima mogućnost da savladaju pravilan izgovor glasova i tonova u kineskom jeziku, pravila čitanja i pisanja kineskih karaktera i latinične transkripcije(pinyin), kao i vokabular koji im omogućava bazičnu komunikaciju u situacijama iz svakodnevnog života.

Izazovi i mogućnosti koje stvaraju Internet servisi i savremene informacione tehnologije (IT) su kritične za uspešno poslovanje organizacije. Informacioni sistemi kreiraju jedan integralni deo moderne organizacije i poslovanja i koriste se kao podrška svim aspektima organizacionih funkcija i aktivnosti. Savremeno poslovno okruženje „Cloud Computing“ zahteva nova znanja i veštine od IT stručnjaka. U ovom predmetu student će se upoznati sa osnovnim metodologijama razvoja informacionih sistema kao što su SCRUM, OUP, MSF i dr. Nakon toga student će se osposobiti da modeluje poslovne procese koristeći DFD, IDEF0 i UML standarde. Važan deo poslovanja u distribuiranom Internet okruženju je pre svega poznavanje servisno-orijentisanog modelovanja poslovnih procesa, u okviru koga se studenti obučavaju u korišćenju BPMN jezika, ujedno savladavajući osnovne koncepte SOA, BPM i WS. Nakon modelovanja, student se upoznaje sa mogućnostima BPEL jezika i odgovarajućih alata. Najvažniji deo ovog predmeta leži upravo u savladavanju tehnika i principa objektno-orijentisane analize i projektovanja informacinih sistema. Koristeći Rational Software Architect alat na vežbama, a radeći zadatke tokom predavanja studenti se obučavaju u definisanju arhitekture sistema, prepoznavanju odgavarajućih dizajn paterna, analizi i projektovanju celokupnog sistema upotrebom UML jezika. Na kraju studenti se upoznavaju sa postojećim poslovnim rešenjima koja su uglavnom implementirana u organizacijama (ERP, CRM, SCM, PLM). Sagledavaju osnovne koncepte inteligentnih poslovnih sistema i obučavaju se da kreiraju konceptualne Data Warehouse modele, upoznavaju se sa mogućnostima OLAP kocke i algoritmima data mining-a. Trenutni problem u organizacijama je upravljanje master podacima (MDM), pa se u toku predavanja sagledavaju najveći uzroci problema i daju moguća implementaciona rešenja. Sa ovakvim planom i programom iz predmeta Informacioni sistemi, studenti će biti osposobljeni da sagledaju informacione sisteme iz raznih uglova, sa aspekta implementiranih gotovih rešenja, razvoja konkretnih sistema, kao i tekućim problemima u domenu IT-a sa kojima se suočava savremena organizacija.

Kriptologija 2 prezentuje bezbednosne servise sveprisutne u savremenim računarsko komunikacionim sistemima, od bezbednosnih protokola kao što su SSL, IPsec, Kerberos, WEP, pa do mehanizama deljenja tajni i generisanja kriptoloških ključeva na osnovu zajedničke slučajnosti. Zajednička osobenost prezentovanja ovih bezbednosnih mehanizama je njihova teorijsko informaciona analiza, koja daje teorijske granice njihove kriptološke vrednosti, koja se često gubi iz vida u savremenoj inženjerskoj praksi. Na osnovu ovog informaciono teorijskog pristupa, čitalac može da stekne jasnu sliku savremenog kretanja oblasti bezbednosti informacija, uključujući i najnovije trendove kao što je bezbednost na fizičkom sloju, u okviru koje su izvorne neodređenosti potekle od šumova na kanalima, na svojevrstan način uključuju u složene kriptološke mehanizme zaštite u sve prisutnijim bežičnim komunikacionim sistemima.

Upoznavanje studenata sa mogućnostima i potrebom korišćenja savremenih multimedijalnih tehnologija. Dati osnovne principe, tehnologije i standarde multimedije i kreiranje multimedijskih sadržaja na Web-u. Izvršiti praktičnu obuku za korišćenje savremenih multimedijskih tehnologija i odgovarajućeg aplikativnog softvera za obradu multimedijskih sadržaja i kreiranje (Web-baziranih) prezentacija i aplikacija. Sposobnost snalaženja i rada u različitim multimedijalnim razvojnim okruženjima. Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz multimedije. Dizajniranje multimedijalnih aplikacija, kao i samostalan i grupni rad pri rešavanju programskih problema i projekata iz multimedije.

Prikaz savremenog pristupa upravljanju različitim vrstama projekata, sagledavajući oblast od teorijskih elemenata koncepta upravljanja projektom do mogućnosti praktičnih primena specijalizovanih softverskih alata. Predmet je koncipiran tako da prikaže odgovarajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i da studente upozna sa specifičnim metodama i tehnikama neophodnim za uspešno upravljanje projektom.

je baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ovim kursom je obuhvaćeno obnavljanje, kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

IV godina

Kao osnovni ciljevi predmeta Zaštita u računarskim mrežama postavljeni su: Razumevanje bezbednosnih principa u računarskim sistemima i mrežama. Identifikovanje bezbednosnih problema u različitim mrežnim okruženjima i u operativnim sistemima. Sposobnost rešavanja bezbednosnih problema primenom višeslojne arhitekture zaštite. Osposobljavanje za samostalno razmatranje i shvatanje bezbednonih problema i primenu adekvatnih mehanizama zaštite.

Kurs je namenjen sagledavanju kompleksnosti procesa razvoja softvera i sticanju znanja o softverskom inženjerstvu, postupcima modelovanja, fazama u procesu razvoja softvera i metodama ocenjivanja kvaliteta softverskog proizvoda.

Ciljevi predmeta su: 1. Omogućiti studentima razumevanje procesa donošenja odluka u poslovnom kontekstu i ocenjivanje kako sistemi za podršku odlučivanju mogu pomoći u rešavanju polustrukturiranih i nestrukturiranih problema 2. Razviti veštine u izgradnji sistema za podršku odlučivanju.

Teorijsko i praktično upoznavanje sa osnovnim konceptima markerskih jezika i skript jezika, kao i osposobljavanje za izradu Web aplikacija korišćenjem jezika Javascript.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje osnovne koncept markerskih jezika, jezika za vizualizaciju Web stranica i skript jezika. Osposobljen je za izradu složenijih Web aplikacija korišćenjem markerskih jezika HTML i XHTML, jezika za vizualizaciju CSS, jezika Javascript i Javascript biblioteka, kao i WebGL-a (JavaScript API, Web Graphics Library) za renderovanje računarske grafike, koji je kompatibilan za Internet pretraživačima, bez upotrebe dodatnih elemenata (plug-in-ova).

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti novog koncepta integrisanog upravljanja sistemom kvaliteta informacija u Internet okruženju i njegovog uticaja na održivu konkurentnost i uspešnost poslovanja organizacije. Upoznavanje sa zahtevima najvažnijih međunarodnih standarda/sistema kvaliteta proizvoda i procesa IS. Detaljno upoznavanje sa metodologijama procene rizika po bezbednost informacija, modelima za evaluaciju i poboljšanje procesa IS, metodima za sertifikaciju i akreditaciju IS i njihovim uticajem na kvalitet poslovanja organizacije. Praktična primena različitih metodologija, alata i tehnika iz oblasti menadžmenta sistema kvaliteta informacija.
Sticanje znanja za korišćenje međunarodnih standarda/sistema i modela za upravljanje IS i sistemom zaštite informacija i poboljšanje procesa zaštite IS. Osposobljenost za praktičnu primenu brojnih alata i tehnika iz oblasti upravljanja sistemima informacija.

Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kulture sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije.Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom,kao i za čitanje i pisanje kraćih tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme.Program izvođenja nastave odgovara nivou A1.

Cilj predmeta Italijanski II predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A2 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanji komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Cilj predmeta: dostizanje nivoa A1/ A2 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Upoznavanje sa osnovama ruskog jezika i kulture s akcentom na komunikativne jezičke funkcije. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom, kao i za čitanje i pisanje kraćih tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme. Program izvođenja nastave odgovara nivou A1.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A 2. prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Sadržaj predmeta

Kineski 2 pruža studentima mogućnost da savladaju osnovu gramatike kineskog jezika, prošire sintaksičke strukture, usvoje nekoliko stotina kineskih karaktera, unaprede veštine čitanja I pisanja istih I ovladaju vokabularom koji omogućava komunikaciju u najčešćim situacijama iz svakodnevnog života.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije i njenom mestu unutar tradicionalnih računarskih oblasti. Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim uvidima neophodnim za sintezu sistema veštačke inteligencije zasnovanih na znanju, obučavanju na osnovu primera ili genetskih informacija formiranih u evolucionom procesu unutar skupa potencijalnih rešenja. Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena analize i sinteze sistema veštačke inteligencije unutar paradigmi automatskog rezonovanja, mašinskog učenja, evolucionog i genetskog programiranja.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima savremenog dizajna interakcije između čoveka i računara (savremenog korisničkog interfejsa), njegovom analizom, tehnikama implementacije predloženog dizajn rešenja i metodama evaluacije postojećih rešenja.

Ciljevi predmeta su: 1. Upoznavanje i ovladavanje savremenim softverskim alatima iz oblasti Internet i Web tehnologija 2. Primena stečenih znanja i veština u rešavanju konkretnih realnih problema definisanih kroz konkretne projektne zadatke 3. Razvijanje sposobnosti za kreativnu primenu datih softverskih alata u konkretnim praktičnim situacijama

Sticanje opštih i specifičnih znanja iz naprednog Java programiranja.

Upoznavanje i ovladavanje savremenim softverskim alatima iz oblasti: Zaštita informacija. Primeniti stečena znanja i veštine u rešavanju konkretnih realnih problema definisanih kroz konkretne projektne zadatke zaštite informacija. Razvijanje sposobnosti za kreativnu primenu datih softverskih alata u konkretnim praktičnim situacijama zaštite informacija. Stečena znanja i veštine upotrebe savremenih softverskih alata za zaštitu informcija. Sticanje znanja i iskustva u oceni primenjivosti datog softverskog alata, njegovih ograničenja i prednosti za zaštitu informacija.

je baziran na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastuplenje sve četiri veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ovim kursom je obuhvaćeno obnavljanje, kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja i postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Za upis na studijski program "Informatika i računarstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis