Sinigudnum logo
Fakultet za informatiku i računarstvo

Informacione tehnologije

Studijski program je usaglašen sa dostignutim stepenom razvoja informacionih tehnologija, savremenih web servisa, internet marketinga, savremenih menadžerskih pristupa i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja iz oblasti poslovnih sistema. Glavna odlika studijskog programa Informacione tehnologije je posvećivanje pažnje internet tehnologijama i web servisima što je u skladu sa brzim tehnološkim promenama u ovoj oblasti.

Studijski program omogućava sticanje znanja neophodnih za rešavanje realnih problema koja se odnose na razumevanje, projektovanje, nabavku, prodaju, instalaciju i organizaciju IT poslova jedne organizacije. Osim toga, studijski program pruža i neophodna znanja iz oblasti ekonomije kako bi student bio osposobljen za razumevanje poslovnih sistema. Stečena znanja predstavljaju osnovu za primenu baza podataka i informacionih sistema kao podrške poslovanju. Pored toga, uz znanja projektovanja i izrade savremenih web sajtova i uz znanja na koji način funkcionišu društvene (socijalne) mreže i Cloud Computing student je pripremljen da na najbolji način organizuje internet marketing i da na savremen način unapredi poslovanje organizacije. Posebnu vrednost programa predstavlja izučavanje praktičnih implementacija u računarskim aplikacijama koje se odnose na elektronsko poslovanje, analitiku i izveštavanje.

Proizvod ovog studijskog programa čine stručnjaci koji su u stanju da podrže poslovanje organizacije, odnosno odluke koje se zasnivaju na korišćenju svih raspoloživih i ažurnih informacija. Osnovu za to čini intenzivna analiza podataka, upotreba sistema za podršku u odlučivanju, poslovno izveštavanje i ostali principi koji se u poslednje vreme grupišu pod terminom Big Data. Nakon završetka studijskog programa Informacione tehnologije otvaraju se široke mogućnosti za zapošljavanje na poslovima kao što su IT podrška, izrada web sajtova, marketinška kampanja preko interneta, zaštita podataka organizacije, projektovanje kompletnih informacionih sistema, nabavka, instalacija i prodaja IT proizvoda. Studijski program je koncipiran u skladu sa iskazanim potrebama većeg broja firmi koje posluju u Srbiji, a sa kojima Univerzitet Singidunum ima ugovore o poslovnoj saradnji.

Za upis na studijski program "Informacione tehnologije" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Menadžer IT sektora
 • Tehnički direktor (Technical account manager)
 • IT konsultant
 • ERP konsultant
 • Sistem analitičar
 • Razvojni inženjer sistema za upravljanje sadržajem (CMS)
 • Administrator poslovnih informacionih sistema
 • Menadžer planiranja korporativnog IT-a
 • Inženjer implementacije i testiranja sistema
 • Poslovni analitičar i administrator BI sistema
 • Konsultant za Internet marketing i web platforme
 • Menadžer razvoja IT aplikacija
 • Specijalista za BPM/SOA integraciju
 • Menadžer tima za razvoj softvera
 • Razvojni inženjer poslovnih web servisa
 • Razvojni inženjer integrisanih web servisa
 • Menadžer razvoja usluga baziranih na IT sistemima
 • Analitičar / projektant / menadžer poslovnih procesa
 • Menadžer održavanja i implementacije IT sistema
 • Razvojni inženjer sistema elektronskog poslovanja
 • Menadžer prodaje IT sistema
 • Razvojni inženjer distribuiranih računarskih servisa
 • Menadžer IT strategije


books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Prijemni ispit na studijskom programu Informacione tehnologije sastoji se iz:

 • testa opšte informisanosti i kulture (5 pitanja),
 • testa inteligencije (5 pitanja),
 • testa iz informatike (20 pitanja),
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja i poznavanja savremenih tehnologija.

Nakon on-line prijave, kandidat ima mogućnost on-line vežbanja testova za prijemni ispit.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani inženjer informacionih tehnologija.

I godina

Upoznavanje sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta.Uvod u programiranje sa primerima u Visual Basic -u. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na Internetu.

Upoznavanje sa matematičkim osnovama neophodnim za poznavanje savremenih računarskih sistema i njihovih primena. Razvoj računarske tehnike zahteva adekvatan matematički aparat koji obuhvata različite oblasti kao što su matematička logika, teorija skupova, teorija grafova, kombinatorika, verovatnoća i statistika. Studenti će biti osposobljeni da ne opterećeni tehničkim rešenjima , koristeći osnove matematike , rešavaju složene zadatake u poslovanju i projektovanju.

Cilj predmeta jeste da studenti steknu osnovna znanja iz ekonomije, na nivou mikro i makro ekonomije, kroz upoznavanje sa ekonomskom teorijom, modelima i praksom. Sadržaj predmeta je koncipiran tako da pruži saznanja iz sledećih oblasti:

 • Osnovni pojmovi ekonomije (ekonomija kao društvena nauka, osnovni pravci i škole u razvoju ekonomije, osnovne agregatne ekonomske veličine, pojam i osnovni elementi ekonomskog sistema)
 • Osnovni elementi mikroekonomije (proizvodnja kao osnovna poluga ekonomije, troškovi proizvodnje, tržište i konkurencija, osnovni elementi tržišne ponude i tražnje, sistem i politika cena)
 • Osnovni elementi makroekonomije ( privredni rast i ciklična kretanja ekonomije, nezaposlenost i inflacija, novac i kreditno-monetarni sistem, štednja i investicije, uloga ekonomske politike, osnove međunarodne ekonomije)

Ovaj predmet je dizajniran da pruži studentima osnovna znanja iz psihologije kako bi mogli razumeti njenu primenu u specifičnim oblastima ljudske delatnosti kao što je upravljanje ljudskim resursima. Cilj predmeta je ovladavanje osnovnim pojmovima u psihologiji kao i sticanje znanja o osnovnim zakonitostima koja upravljaju ljudskim ponašanjem. Student će biti osposobljen da koristi osnovne pojmove iz psihologije u objašnjavanju i razumevanju ljudskog ponašanja, osmišljavanju istraživanja i primeni u praksi.

Cilj predmeta je Upoznavanje sa delovima i radom računara, osnovnim principima programiranja računara i osnovama programskog jezika Java. Predmet ima za cilj da osposobi studenata za samostalno postavljanje i rešavanje problema na računaru, kao i pisanje ispravnih i efikasnih računarskih programa u daljem školovanju.

Predmet treba da omogući studentu sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz osnova statistike. Takođe, predmet treba da omogući studentu razumevanje statističkih principa, pojmova verovatnoće, slučajne promenljive, statističkog ocenjivanja, testiranja statističkih hipoteza, regresione i korelacione veze slučajnih promenljivih. Cilj je osposobljavanje studenata za samostalnu primenu statističkih metoda u njihovom daljem obrazovanju.

Cilj predmeta je da studenti shvate osnovne pojmove menadžmenta i evoluciju teorije menadžmenta, da upoznaju osnovne trendove u menadžmentu, da razumeju sve odrednice u vezi sa procesima menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola).

Engleski jezik 1 je dvosemestralni predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs predstavlja takođe pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou. (FCE).

II godina

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz komunikacionih tehnologija i računarskih mreža. Upoznavanje i proučavanje standarda i protokola u savremenim mrežama Internet/Intranet tipa. Shvatanje uloge slojeva u OSI i TCP/IP modelima komuniciranja. Ovladavnje tehnikama adresovanja i rutiranja podataka. Proučavanje najvažnijih Internet servisa. Samostalan praktičan rad na projektovanju i održavanju računarskih mreža. Razumevanje bezbednosnih izazova u savremenim mrežama i primena sveobuhvatne slojevite zaštite.

Prikaz savremenog pristupa upravljanju različitim vrstama projekata, sagledavajući oblast od teorijskih elemenata koncepta upravljanja projektom do mogućnosti praktičnih primena specijalizovanih softverskih alata. Predmet je koncipiran tako da prikaže odgovarajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i da studente upozna sa specifičnim metodama i tehnikama neophodnim za uspešno upravljanje projektom.

Nastava iz predmeta Marketing ima za cilj da studenti steknu temeljna znanja o marketingu kao nauci, o njenim obeležjima i prirodi, kao i o karakteristikama marketing okruženja, tržišta, ponašanja potrošača, instrumenata marketing miksa, ali i procesa marketing menadžmenta.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja za primenu baza podataka u savremenim informacionim sistemima. Razumevanje svih prednosti baza podataka u odnosu na klasične programske jezike i primenu datoteka. Proučavanje različitih sistema za upravljanje bazama podataka i interfejsa za povezivanje sa izabranim programskim jezikom. Raslojavanje realizacije baze na model podataka, model poslovne logike i interfejs prema korisnicima. Razumevanje relacionog modela podataka i dejstva transakcija u konkurentnom radu. Savladavanje tehnika administriranja i održavanja baza podataka.

Upoznavanje studenata sa hardverskom i softverskom arhitekturom i organizacijom računarskih sistema. Upoznavanje se osnovnim komponentama računarskih sistema, njihovom ulogom i principima rada. Razumevanje uloge sistemskog softvera i odnosa sa korisničkim softverom. Razumevanje uloge programskih jezika višeg nivoa i njihovih prevodilaca. Upoznavanje sa alatima za brz razvoj softvera.

Upoznavanje studenata sa mogućnostima i potrebom korišćenja savremenih multimedijalnih tehnologija. Dati osnovne principe, tehnologije i standarde multimedije i kreiranje multimedijskih sadržaja na Web-u. Izvršiti praktičnu obuku za korišćenje savremenih multimedijskih tehnologija i odgovarajućeg aplikativnog softvera za obradu multimedijskih sadržaja i kreiranje (Web-baziranih) prezentacija i aplikacija.

Sticanje osnovnih i opštih znanja u domenu poslovnog prava sa naglaskom na statusno kompanijsko pravo i osvrtom na evropske privredno-pravne aspekte modernog poslovanja. Savladavanje korpusa prava i obaveza savremenih menadžera i u okviru toga sticanje znanja o formama stranih ulaganja u domaće subjekte poslovnog prava, osnovnih principa u oblasti konkurencije, hartije od vrednosti i ugovornog poslovnog prava.

Engleski jezik 2 je predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo srednji viši nivo znanja Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili B2. Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou.

III godina

Sticanje znanja i veština u domenu upravljanja i razvoja informacionih sistema. Cilj je obučiti studente da modeluju i izvršavaju poslovne procese koristeći bilo funkcionalne, objektno-orijentisane ili servisno-orijentisane metode. Glavni zadatak je razumevanje poslovnih informacionih sistema i razvoj inteligentnih informacionih sistema.

Upoznavanje studenata sa osnovama funkcionisanja Veba kao jednog od najčešće korišćenih Internet servisa. Razumevanje protokola i tehologija na kojima je Veb zasnovan. Upoznavanje sa Veb servisima i platformama višeg nivoa, kao što su sistemi za upravljanje sadržajem (CMS), elektronskim dokumentima (DMS), procesom učenja (LMS), znanjem (KMS) i drugi. Upoznavanje sa načinima korišćenja ovih sistema i platformi u poslovne svrhe.

Cilj predmeta je dostizanje nivoa A1 u španskom jeziku. Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kultutre sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije.

Cilj predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Italijanski I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanji komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Studentima je omogućeno da se upoznaju sa stručnom oglašavanja i marketinga, preduzetništva i rukovođenja radnim vremenom, ekonomske globalizacije, korporativne kulture, zakona ponude i potražnje. Usvajanje novog vokabulara, pravilno pročitan i preveden tekst, tačnost izražavanja, usvajanje veštine pisanja i sumiranje pređenog gradiva.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama.

Kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski i temeljno obrađuje osnove strukture govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti poslovnih finansija i ovladavanje problematikom vezanom za savremene finansije preduzeća, sa razvijanjem analitičkog i praktičnog načina razmišljanja i sticanja sposobnosti za praktičan rad na poslovima kojima se bave finansijski menadžeri u smislu efikasnog izvršavanja konkretnih zadataka u finansijskom poslovanju privrednih društava.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz računovodstvene metodologije, kao i sticanje znanja i veštine upotrebe računovodstvenih informacija za potrebe donošenja poslovnih odluka različitih korisnika, primarno investitora i kreditora.

Razumevanje višedimenzionalnog tehnološko-sociološkog Internet okruženja kao osnovnog prostora za savremene marketinške aktivnosti. Upoznavanje sa ključnim tehnologijama Interneta i njegovih najpopularnijih servisa sa aspekta korišćenja u marketinške svrhe. Ovladavanje znanjima i alatima za razvoj marketinških rešenja na Internetu i evaluaciju njihove efikasnosti.

Cilj predmeta je osposobljavanje za samostalnu izradu veb prezentacije, što podrazumeva ovladavanje veštinama dizajna, razvoja, evaluacije, održavanja i daljeg unapređivanja. Savladavanjem principa dizajniranja, kao i funkcija navigacije i pristupa, kreiraju se uređene, skladne i visoko interaktivne veb strane namenjene za ličnu ili komercijalnu upotrebu. Predmet se zasniva na samostalnom kreiranju elemenata tokom procesa i njihovim uklapanjem u dobro dizajniranu i funkcionalnu veb stranicu na kraju semestra, upotrebom jezika: HTML, CSS i JavaScript, kao i najsavremenijih platformi.

Ovladavanje neophodnim znanjima iz osnova kriptologije i matematičkim aparatom neophodnim za analizu i sintezu savremenih šifarskih sistema. Upoznavanje sa osnovnim servisima zaštite informacija: tajnost, integritet, autentifikacija i neporecivost. Ovladavanje pojmovima i osnovnim svojstvima simetričnih i asimetričnih šifarskih sistema.

Sticanje znanja i veština iz oblasti softverskog inženjerstva i prakse razvoja informacionih sistema. Usvajanje metoda analize, projektovanja i realizacije informacionih sistema korišćenjem Unified Modeling Language (UML) i izabranih CASE alata. Upoznavanje sa osnovnim konceptima arhitekture i projektovanja. Ovladavanje metodima i tehnikama realizacije i upravljanja promenama i kvalitetom informacionih sistema. Upoznavanje s projektovanjem skladišta podataka i korišćenjem alata poslovne inteligencije.

Engleski jezik 3 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou S1 poznavanja engleskog jezika (SAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

IV godina

U okviru ovog predmeta studenti stiču teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti vezanih za menadžment prodaje. Studenti imaju priliku da upoznaju aktuelne probleme prodaje, ovladaju metodologijom strategijskog upravljanja prodajom, razvijaju analitički i praktični način razmišljanja i stiču sposobnosti razumevanja aktuelnih trendova, relacija sa povezanim oblastima, tehnikama unapređenja prodaje, upoznavanje sa empirijski utvrđenim zakonitostima.

Osposobljenost za definisanje sistema za podršku odlučivanju i poznavanje različitih upravljačkih teorija relevantnih za sisteme za podršku odlučivanju. Identifikovanje relevantnih postupaka za rešavanje društvenih problema. Poznavanje osnovne arhitekture i funkcije komponenata DSS. Poznavanje osnova hardverskih i softverskih komponenti grupnih sistema za podršku odlučivanju. Opažanje razlike između DSS, ekspertskih sistema i veštačkih neuronskih mreža. Odvajanje bitnih delova izvršnih informacionih sistema i njihove uloge u donošenju odluka. Posedovanje kritičke ocene DSS sistema.

Upoznavanje studenata sa značajem koji ljudski resursi, kao kreativni i inovativni deo svake organizacije, imaju za poslovanje u savremenom okruženju. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa pojmom i evolucijom menadžmenta ljudskih resursa, procesom i metodama menadžmenta ljudskih resursa, kojima organizacije privlače, zadržavaju, motivišu i nagrađuju svoje zaposlene kako bi oni doprineli postizanju strategijskih ciljeva organizacije.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti zaštite podataka u računarima i računarskim mrežama, razumevanje bezbednosnih problema, potpuno poznavanje kriptoloških mehanizama zaštite. Pravilna primena simetričnih i asimetričnih kriptografskih sistema, razumevanje algoritama i različitih vrsta ključeva. Identifikovanje bezbednosnih problema u različitim mrežnim okruženjima i operativnim sistemima. Sposobnost da se rešavaju bezbednosni problemi primenom višeslojne arhitekture zaštite.

Sa razvojem društvenih medija svet je postao još više povezan, ljude, informacije, mesta i događaje nikada nije bilo lakše pronaći. Najlakši način za analizu ovih veza jeste kroz mrežu. U okviru predmeta studenti će saznati o evoluciji mreža oslanjajući se na znanja i discipline sociologije, matematike, informatike, ekonomije i fizike. Predmet izučava identifikovanje bitnih elemenata mreže, uočavanje zajednica, praćenje toka informacija i formiranje mišljenja.

Cilj predmeta je dostizanje nivoa A2 u španskom jeziku prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Cilj predmeta Italijanski II predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A2 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanji komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Cilj predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Cilj predmeta Ruski jezik, kao drugi strani jezik, sem zajedničkih govornih tema sa ostalim fakultetima, sadrži i osnovni kurs poslovnog ruskog jezika. Studentima je omogućeno da se upoznaju sa stručnom terminologijom u autentičnom kontekstu iz oblasti oglašavanja i marketinga, preduzetništva i rukovođenja radnim vremenom, ekonomske globalizacije, korporativne kulture, zakona ponude i potražnje kroz raznovrsna fonetska, morfološka, leksička i gramatička vežbanja.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama.

Cilj predmeta: Kineski II je kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski i temeljno obrađuje osnove strukture govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva.

Upoznavanje studenata s osnovnim elementima standardnih kvantitativnih metoda i metoda istraživanja podataka u analizi poslovnih podataka. Ovladavanje primenom izabranih metoda u poslovnom odlučivanju radi ostvarivanja kompetitivne prednosti. Razvoj sposobnosti analize poslovnih problema, njihovog rešavanja standardnim kvantitativnim metodima i metodima istraživanja podataka. Ovladavanje analitičkim softverskim alatima i njihovom primenom za poslovne analize, vizualizaciju i izveštavanje.

Studenti stiču teorijska i primenjena znanja iz oblasti vezanih za elektronsko poslovanje i trgovinu. Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima, poslovnim modelima i tehnološkim osnovama, sistemima elektronskog plaćanja, problemom bezbednosti poslovanja.

Engleski jezik 4 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

Distribuirani računarski servisi (engl. Cloud computing) predstavljaju savremeni koncept ili novi poslovni model računarstva na Internetu koji se oslanja na deljenje resursa preko Interneta, obezbeđujući sveprisutnost, uštedu novca, energije i brzu implementaciju. Na predmetu će biti identifikovani osnovni tipovi računarstva: softver kao usluga, platforma kao usluga i infrastruktura kao usluga. Ovakve računarske sisteme čine različite informacione tehnologije povezane u jednu logičku i funkcionalnu celinu, kao apstrakcija i deljenje fizičkih resursa.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja u postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Za upis na studijski program "Informacione tehnologije" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis