Sinigudnum logo
Fakultet za informatiku i računarstvo

Informacione tehnologije

Sa brzim razvojem novih tehnologija inženjeri informacionih tehnologija su postali veoma traženi na tržištu. Iz godine u godinu raste potražnja za IT kadrovima i to ne samo u firmama koje se bave IT-jem, već i u kompanijama koje se bave proizvodnjom i uslugama. Ne postoji danas industrija koja nema potrebu za kadrovima ovog profila. Potrebe za zapošljavanjem su daleko veće od broja IT inženjera na tržištu. Trendovi su takvi da se na dalje očekuje rast potreba za IT kadrovima, a ovaj rast je praćen i sa povećanjem zarada. Studijski program Informacione tehnologije diplomiranim studentima danas omogućava najšire mogućnosti za zapošljavanje.

Studijski program omogućava sticanje znanja neophodnih za rešavanje realnih problema koja se odnose na razumevanje, projektovanje, nabavku, prodaju, instalaciju i organizaciju IT poslova jedne organizacije što se danas svrstava u kompetencije jednog DevOps inženjera. Osim toga, studijski program pruža i neophodna znanja iz oblasti ekonomije kako bi student bio osposobljen za razumevanje poslovnih sistema. Stečena znanja predstavljaju osnovu za primenu baza podataka i informacionih sistema kao podrške poslovanju. Pored toga, uz znanja projektovanja i izrade savremenih veb sajtova i uz znanja na koji način funkcionišu društvene (socijalne) mreže i Cloud Computing student je pripremljen da na najbolji način organizuje internet marketing i da na savremen način unapredi poslovanje organizacije.

Proizvod ovog studijskog programa čine stručnjaci koji su u stanju da podrže poslovanje organizacije, odnosno odluke koje se zasnivaju na korišćenju svih raspoloživih i ažurnih informacija. Osnovu za to čini intenzivna analiza podataka, upotreba sistema za podršku u odlučivanju, poslovno izveštavanje i ostali principi koji se u poslednje vreme grupišu pod terminom Big Data. Nakon završetka studijskog programa Informacione tehnologije otvaraju se široke mogućnosti za zapošljavanje na poslovima kao što su IT podrška, izrada veb sajtova, marketinška kampanja preko interneta, zaštita podataka organizacije, projektovanje kompletnih informacionih sistema, nabavka, instalacija i prodaja IT proizvoda. Studijski program je koncipiran u skladu sa iskazanim potrebama većeg broja firmi koje posluju u Srbiji, a sa kojima Univerzitet Singidunum ima ugovore o poslovnoj saradnji.

Prijavi se za upis

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Administrator Windows i GNU/Linux sistema
 • Administrator virtuelizovanih i Cloud platformi
 • DevOps inženjer
 • IT konsultant
 • Menadžer IT sektora
 • Poslovni analitičar i administrator BI sistema
 • Sistem analitičar
 • ERP konsultant
 • Administrator informacionih sistema
 • Menadžer planiranja korporativnog IT-a
 • Konsultant za Internet marketing i veb platforme
 • Menadžer razvoja IT aplikacija
 • Razvojni inženjer integrisanih poslovnih veb servisa
 • Menadžer razvoja usluga baziranih na IT sistemima
 • Analitičar/projektant/menadžer poslovnih procesa
 • Menadžer održavanja i implementacije IT sistema
 • Razvojni inženjer sistema elektronskog poslovanja
 • Razvojni inženjer distribuiranih računarskih servisa
 • Tehnički direktor (Technical account manager)
 • Menadžer prodaje IT sistema


hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Prijemni ispit na studijskom programu Informacione tehnologije sastoji se iz:

 • testa opšte informisanosti i kulture (5 pitanja),
 • testa inteligencije (5 pitanja),
 • testa iz informatike (20 pitanja),
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja i poznavanja savremenih tehnologija.

Nakon onlajn prijave, kandidat dobija mejl sa parametrima uz pomoć kojih će moći da se prijavi na platformu za polaganje prijemnog ispita: Link. Nakon prijave na navedenu platformu kandidat će moći da pristupi potrebnom materijalu za spremanje prijemnog ispita.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani inženjer informacionih tehnologija.

I godina

Upoznavanje sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta.Uvod u programiranje sa primerima u Visual Basic -u. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na Internetu.

Upoznavanje sa matematičkim osnovama neophodnim za poznavanje savremenih računarskih sistema i njihovih primena. Razvoj računarske tehnike zahteva adekvatan matematički aparat koji obuhvata različite oblasti kao što su matematička logika, teorija skupova, teorija grafova, kombinatorika, verovatnoća i statistika. Studenti će biti osposobljeni da ne opterećeni tehničkim rešenjima , koristeći osnove matematike , rešavaju složene zadatake u poslovanju i projektovanju.

Cilj predmeta je da studenti shvate osnovne pojmove menadžmenta i evoluciju teorije menadžmenta, da upoznaju osnovne trendove u menadžmentu, da razumeju sve odrednice u vezi sa procesima menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola).

Cilj predmeta je Upoznavanje sa delovima i radom računara, osnovnim principima programiranja računara i osnovama programskog jezika Java. Predmet ima za cilj da osposobi studenata za samostalno postavljanje i rešavanje problema na računaru, kao i pisanje ispravnih i efikasnih računarskih programa u daljem školovanju.

Predmet treba da omogući studentu sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz osnova statistike. Takođe, predmet treba da omogući studentu razumevanje statističkih principa, pojmova verovatnoće, slučajne promenljive, statističkog ocenjivanja, testiranja statističkih hipoteza, regresione i korelacione veze slučajnih promenljivih. Cilj je osposobljavanje studenata za samostalnu primenu statističkih metoda u njihovom daljem obrazovanju.

Cilj predmeta jeste da studenti steknu osnovna znanja iz ekonomije, na nivou mikro i makro ekonomije, kroz upoznavanje sa ekonomskom teorijom, modelima i praksom. Sadržaj predmeta je koncipiran tako da pruži saznanja iz sledećih oblasti:

 • Osnovni pojmovi ekonomije (ekonomija kao društvena nauka, osnovni pravci i škole u razvoju ekonomije, osnovne agregatne ekonomske veličine, pojam i osnovni elementi ekonomskog sistema)
 • Osnovni elementi mikroekonomije (proizvodnja kao osnovna poluga ekonomije, troškovi proizvodnje, tržište i konkurencija, osnovni elementi tržišne ponude i tražnje, sistem i politika cena)
 • Osnovni elementi makroekonomije ( privredni rast i ciklična kretanja ekonomije, nezaposlenost i inflacija, novac i kreditno-monetarni sistem, štednja i investicije, uloga ekonomske politike, osnove međunarodne ekonomije)

Ovaj predmet je dizajniran da pruži studentima osnovna znanja iz psihologije kako bi mogli razumeti njenu primenu u specifičnim oblastima ljudske delatnosti kao što je upravljanje ljudskim resursima. Cilj predmeta je ovladavanje osnovnim pojmovima u psihologiji kao i sticanje znanja o osnovnim zakonitostima koja upravljaju ljudskim ponašanjem. Student će biti osposobljen da koristi osnovne pojmove iz psihologije u objašnjavanju i razumevanju ljudskog ponašanja, osmišljavanju istraživanja i primeni u praksi.

Engleski jezik 1 je dvosemestralni predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs predstavlja takođe pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou. (FCE).

II godina

Upoznavanje studenata sa hardverskom i softverskom arhitekturom i organizacijom računarskih sistema. Upoznavanje se osnovnim komponentama računarskih sistema, njihovom ulogom i principima rada. Razumevanje uloge sistemskog softvera i odnosa sa korisničkim softverom. Razumevanje uloge programskih jezika višeg nivoa i njihovih prevodilaca. Upoznavanje sa alatima za brz razvoj softvera.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja za primenu baza podataka u savremenim informacionim sistemima. Razumevanje svih prednosti baza podataka u odnosu na klasične programske jezike i primenu datoteka. Proučavanje različitih sistema za upravljanje bazama podataka i interfejsa za povezivanje sa izabranim programskim jezikom. Raslojavanje realizacije baze na model podataka, model poslovne logike i interfejs prema korisnicima. Razumevanje relacionog modela podataka i dejstva transakcija u konkurentnom radu. Savladavanje tehnika administriranja i održavanja baza podataka.

Nastava iz predmeta Marketing ima za cilj da studenti steknu temeljna znanja o marketingu kao nauci, o njenim obeležjima i prirodi, kao i o karakteristikama marketing okruženja, tržišta, ponašanja potrošača, instrumenata marketing miksa, ali i procesa marketing menadžmenta.

Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena veb dizajna i multimedijalnih sistema, kao i sposobnost snalaženja i rada u različitim multimedijalnim razvojnim okruženjima. Dizajniranje multimedijalnih i veb aplikacija, kao i samostalni i grupni rad pri rešavanju programskih problema i projekata iz oblasti multimedije, multimedijalnih sistema i veb dizajna. Sticanje praktičnog znanja u razvoju prototipa korisničkog interfejsa, na osnovu korisničkog iskustva. Analiza postojećih rešenja, njihovo unapređenje i dizajniranje novih prototipova.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz komunikacionih tehnologija i računarskih mreža. Upoznavanje i proučavanje standarda i protokola u savremenim mrežama Internet/Intranet tipa. Shvatanje uloge slojeva u OSI i TCP/IP modelima komuniciranja. Ovladavnje tehnikama adresovanja i rutiranja podataka. Proučavanje najvažnijih Internet servisa. Samostalan praktičan rad na projektovanju i održavanju računarskih mreža. Razumevanje bezbednosnih izazova u savremenim mrežama i primena sveobuhvatne slojevite zaštite.

Sticanje znanja za razumevanje i modelovanje poslovnih procesa i međusobnih odnosa između tehnologije, ljudi i organizacije. Upoznavanje sa konceptima sistema za obradu transakcija, sistema za podršku odlučivanju, ekpertnih sistema i izvršnih informacionih sistema i razumeti njihovu ulogu i mesto u savremenom poslovanju. Razumevanje skladišta podataka, kreiranje i upotreba OLAP kocki i data mining algoritama. Naučiće da koriste savremene informacione sisteme u funkciji donošenja poslovnih odluka. Steći će znanja iz standarda i znaće da ih primene u modelovanju poslovnih procesa i podataka.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz računovodstvene metodologije, kao i sticanje znanja i veštine upotrebe računovodstvenih informacija za potrebe donošenja poslovnih odluka različitih korisnika, primarno investitora i kreditora.

Engleski jezik 2 je predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo srednji viši nivo znanja Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili B2. Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou.

III godina

Upoznavanje studenata sa osnovama funkcionisanja Veba kao jednog od najčešće korišćenih Internet servisa. Razumevanje protokola i tehologija na kojima je Veb zasnovan. Upoznavanje sa Veb servisima i platformama višeg nivoa, kao što su sistemi za upravljanje sadržajem (CMS), elektronskim dokumentima (DMS), procesom učenja (LMS), znanjem (KMS) i drugi. Upoznavanje sa načinima korišćenja ovih sistema i platformi u poslovne svrhe.

Prikaz savremenog pristupa upravljanju različitim vrstama projekata, sagledavajući oblast od teorijskih elemenata koncepta upravljanja projektom do mogućnosti praktičnih primena specijalizovanih softverskih alata. Predmet je koncipiran tako da prikaže odgovarajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i da studente upozna sa specifičnim metodama i tehnikama neophodnim za uspešno upravljanje projektom.

Razumevanje višedimenzionalnog tehnološko-sociološkog Internet okruženja kao osnovnog prostora za savremene marketinške aktivnosti. Upoznavanje sa ključnim tehnologijama Interneta i njegovih najpopularnijih servisa sa aspekta korišćenja u marketinške svrhe. Ovladavanje znanjima i alatima za razvoj marketinških rešenja na Internetu i evaluaciju njihove efikasnosti.

Cilj predmeta je dostizanje nivoa A1 u španskom jeziku. Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kultutre sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije.

Cilj predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Italijanski I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanji komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Studentima je omogućeno da se upoznaju sa stručnom oglašavanja i marketinga, preduzetništva i rukovođenja radnim vremenom, ekonomske globalizacije, korporativne kulture, zakona ponude i potražnje. Usvajanje novog vokabulara, pravilno pročitan i preveden tekst, tačnost izražavanja, usvajanje veštine pisanja i sumiranje pređenog gradiva.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama.

Grčki jezik je kurs koji ce vas upoznati ne samo sa osnovama savremenog grčkog jezika, njegovim alfabetom i principima na kojima počiva, no i sa drevnom kulturom i osobinama helenskog sveta; Ovaj kurs omogućiće sticanje novih znanja, pisano i usmeno komuniciranje na jednom od najbogatijih jezika današnjice, ali će, isto tako, da ukaže na njegov snažan uticaj i odnose sa drugim jezicima sveta, uključujući i srpski jezik.

Upoznavanje studenata sa značajem koji ljudski resursi, kao kreativni i inovativni deo svake organizacije, imaju za poslovanje u savremenom okruženju. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa pojmom i evolucijom menadžmenta ljudskih resursa, procesom i metodama menadžmenta ljudskih resursa, kojima organizacije privlače, zadržavaju, motivišu i nagrađuju svoje zaposlene kako bi oni doprineli postizanju strategijskih ciljeva organizacije.

Razvijanje ključnih kompetencija i sposobnosti za uspešno obavljanje poslovnih aktivnosti u preduzetnučkom biznisu. Poseban akcenat je na razvijanju sposobnosti ka istraživanju konkurentskog i opšteg okruženja i orijentacija na inovativnost i stvaranje novih poduhvata, kao i stvaranju sposobnosti za preuzimanje programiranog rizika kako bi se operacionalizovala predueztnička poslovna ideja i istovremeno pripremio teren za njenu praktičnu realizaciju.

Distribuirani računarski servisi (engl. Cloud computing) predstavljaju savremeni koncept ili novi poslovni model računarstva na Internetu koji se oslanja na deljenje resursa preko Interneta, obezbeđujući sveprisutnost, uštedu novca, energije i brzu implementaciju. Na predmetu će biti identifikovani osnovni tipovi računarstva: softver kao usluga, platforma kao usluga i infrastruktura kao usluga. Ovakve računarske sisteme čine različite informacione tehnologije povezane u jednu logičku i funkcionalnu celinu, kao apstrakcija i deljenje fizičkih resursa.

Engleski jezik 3 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou S1 poznavanja engleskog jezika (SAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

Osposobljavanje studenata za razvoj računarskih programa primenom objektno orijentisanog programiranja. Poznavanje metoda, tehnologija i standarda za razvoj objektno orijentisanih aplikacija. Student je kompetentan da razvija softver primenom objektno orijentisanog pristupa i programskog jezika Java.

Osposobljavanje studenata za efikasno i efektivno modelovanje i specifikaciju softverskih sistema. Ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za analizu i specifikaciju softverskih zahteva. Ovladavanje osnovama model baziranog dizajna. Ovladavanje UML-specifikacijama. Osposobljenost za analizu složenih sistema, specifikaciju zahteva prema sistemu i softveru i primenu UML-formalizama za modelovanje statičkog i dinamičkog ponašanja sistema i softvera. Ovladavanje alatima za modelovanje softvera i formalnu specifikaciju statičkog i dinamičkog ponašanja sistema i softvera i modelovanje arhitekture softvera primenom UML-a.

IV godina

Cilj predmeta je da studentima pruži teorijsko-praktična znanja o korporativnoj kulturi i organizacionom ponašanju, načinima njihovog nastanka, kao i osnovnim oblicima manifestacije unutar savremenih poslovnih organizacija.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i institutima prava u cilju sveobuhvatnog sagledavanja poslovnog prava i potpunog pravnog regulisanja sajber prostora u pogledu prava intelektualne svojine, zaštite podataka i privatnosti, elektronske uprave, elektronskog poslovanja, elektronske demokratije i visokotehnološkog kriminala.

Cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja, kao i fokusiranje na ključne koncepte, najbolje prakse i pitanja u strateškom upravljanju digitalnim tehnologijama. Predmet pokriva dve ključne teme. Prva je ispitivanje strateške uloge i organizaciona vrednost digitalnih tehnologija, uključujući digitalno omogućene inovacije, digitalne ekosisteme, digitalnu transformaciju i poremećaje. Drugo, predmet ispituje strateško upravljanje digitalnim tehnologijama potrebnim za ostvarivanje ovog vrednosnog potencijala, uključujući trenutne i nove pristupe i okvire za strateško odlučivanje o digitalnim tehnologijama i upravljanje pružanjem digitalnih usluga.

Ovladavanje neophodnim znanjima iz osnova kriptologije i matematičkim aparatom neophodnim za analizu i sintezu savremenih šifarskih sistema. Upoznavanje sa osnovnim servisima zaštite informacija: tajnost, integritet, autentifikacija i neporecivost. Ovladavanje pojmovima i osnovnim svojstvima simetričnih i asimetričnih šifarskih sistema.

Cilj predmeta je dostizanje nivoa A2 u španskom jeziku prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Cilj predmeta Italijanski II predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A2 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanji komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Cilj predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Cilj predmeta Ruski jezik, kao drugi strani jezik, sem zajedničkih govornih tema sa ostalim fakultetima, sadrži i osnovni kurs poslovnog ruskog jezika. Studentima je omogućeno da se upoznaju sa stručnom terminologijom u autentičnom kontekstu iz oblasti oglašavanja i marketinga, preduzetništva i rukovođenja radnim vremenom, ekonomske globalizacije, korporativne kulture, zakona ponude i potražnje kroz raznovrsna fonetska, morfološka, leksička i gramatička vežbanja.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama.

Grčki jezik je kurs koji ce vas upoznati ne samo sa osnovama savremenog grčkog jezika, njegovim alfabetom i principima na kojima počiva, no i sa drevnom kulturom i osobinama helenskog sveta; Ovaj kurs omogućiće sticanje novih znanja, pisano i usmeno komuniciranje na jednom od najbogatijih jezika današnjice, ali će, isto tako, da ukaže na njegov snažan uticaj i odnose sa drugim jezicima sveta, uključujući i srpski jezik.

Sticanje sposobnosti razumevanja životnog ciklus velikih skupova podataka i primene adekvatnih analitičkih alata, pre svega iz domena eksplanatorne analize, modelovanja i statističkog zaknjučivanja. Sposobnost identifikacije primarnih i sekundarnih (korelisanih) izvora velikih podataka najinformativnijih za dobijanje kvalitetnih informacija neophodnih u tipičnim scenarijima savremene digitalne ekonomije. Ovladavnje savremenim programskim platformama za prikupljanje i obradu velikih skupova podataka. Razvijanje sposobnosti efikasne prezentacije dobijenih rezultata analize u okviru informacionih tokova savremenih poslovnih sistema.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti zaštite podataka u računarima i računarskim mrežama, razumevanje bezbednosnih problema, potpuno poznavanje kriptoloških mehanizama zaštite. Pravilna primena simetričnih i asimetričnih kriptografskih sistema, razumevanje algoritama i različitih vrsta ključeva. Identifikovanje bezbednosnih problema u različitim mrežnim okruženjima i operativnim sistemima. Sposobnost da se rešavaju bezbednosni problemi primenom višeslojne arhitekture zaštite.

Upoznavanje sa osnovnim tehnikama servisno orijentisanog programiranja, kao i sa drugim naprednim tehnikama programiranja u programskom jeziku Java i okruženju Spring. Sekundarni cilј predmeta je sticanje iskustva u implementaciji naprednih programa u programskom jeziku Java i okruženju Spring kroz praktičan rad. Još jedan od cilјeva ovog je da studenti steknu neophodne veštine za sprovođenje istraživačkih aktivnosti u ovoj dinamičkoj oblasti eksploatacijom postojećih Java okruženja i alata. Stručni ishod ovog predmeta obuhvata sledeće komponente: osnovne koncepte mrežnog i višenitnog programiranja upotrebom programskog jezika Java; razumevanje koncepata servisno orijentisanog Java programiranja uz upotrebu okruženja Spring; osposoblјavanje za samostalnu primenu servisno orijentisanog programiranja u razvoju veb servisa u programskom jeziku Java i Spring okruženju; osnovno razumevanje i implementacija RESTful veb servisa; sposobnost za samostalan razvoj veb servisa upotrebom programskog jezika Java i Spring, kao i sposobnost za samostalno korišćenje programskih paketa Eclipse, IntelliJ i Spring Boot.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije i njenom mestu unutar tradicionalnih računarskih oblasti. Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim uvidima neophodnim za sintezu sistema veštačke inteligencije zasnovanih na znanju, obučavanju na osnovu primera ili genetskih informacija formiranih u evolucionom procesu unutar skupa potencijalnih rešenja. Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena analize i sinteze sistema veštačke inteligencije unutar paradigmi automatskog rezonovanja, mašinskog učenja, evolucionog i genetskog programiranja.

Testiranje softvera i njegov kvalitet predstavljaju veoma važan faktor u procesu razvoja softvera. Postoje nebrojeni primeri softverskih otkaza koji su bili fatalni po kompanije, a neki su odneli i ljudske živote. Sam proces testiranja i procene kvaliteta softverskih rešenja nosi veliki deo troškova na projektima. Zanimanje tester softvera vrlo je aktuelno i traženo u celom svetu pa i kod nas. Kroz program predmeta studenti će naučiti manuelno i automatizovano testiranje, tehnike bele kutije (jednično testiranje - pokrivanje koda zasnovano na toku kontrole i toku podataka), tehnike crne kutije (deljenje na klase ekvivalencije, uzročno posledični grafovi, analiza graničnih vrednosti itd.), integraciono i sistemsko testiranje, upravljanje procesom testiranja i procenu rizika.

Nakon uspešno završenog kursa student poznaje osnove principe troslojne arhitekture veb aplikacija, sposoban je da kritički evaluira ograničenja arhitekture i tehnologija za razvoj veb aplikacija i da odabere adekvatnu tehnologiju kao i da razvije jednostavnu troslojnu veb aplikaciju u odabranoj tehnologiji.

Engleski jezik 4 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja u postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send