Sinigudnum logo
Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Fizičko vaspitanje i sport

Akreditovani studijski program Fizičko vaspitanje i sport obuhvata 8 semestara teorijske i praktične nastave u periodu od 4 godine. Student će nakon položenih svih ispita imati 240 ESPB I steći zvanje Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta za koje će diploma izdati Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum.

Koristi od studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport:

 • Fokus na praktičnu primenu znanja
 • Rad u malim grupama
 • Prilagođenost obavezama aktivnih sportista
 • Dodatno znanje za menadžment i marketing u sportu
 • Priprema za profesionalnu sertifikaciju

Cilj Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu na studijskom program Fizičko vaspitanje i sport je da se kreira profesionalac koji će znati da na pravi način osmisli, realizuje, kontroliše, ponovo proceni i na kraju unapredi svoj program.

sport

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport je odličan za sve zainteresovane za fizičko vaspitanje, welness, personalni fitnes, rekreaciju, kao i sve zaiteresovane za odličnu bazu pred stručno osposobljavanje za sportskog učitelja, sportskog trenera i operativnog trenera u sportovima kao što su fudbal, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo. Najnovije vesti, rezultati i novine u svim sportskim ligama se moraju pratiti od strane studenata i uspostaviti posmatranje sa kritičkim osvrtom na celokupnu situaciju kako bi se unapredio sport u Srbiji.

Profesori i asistenti imaju za cilj da osposobe studente za :

 • Efikasan profesionalni rad i primenu naučnih i stručnih dostignuća u nastavi fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
 • Uspešno sprovođenje trenažnog procesa u sportskim klubovima i organizacijama
 • Uspešno sprovođenje korektivnog i rekreativnog vežbanja u cilju poboljšanja zdravlja
 • Primenu rezultata naučnih i stručnih istraživanja za razvoj i praćenje efekata fizičkih aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja I efekata telesnog vežbanja drugih osoba koje upražnjavaju fizičke aktivnosti.

Za upis na studijski program "Fizičko vaspitanje i sport" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu na predmetima kao što su npr. Funkcionalna anatomija, Antropomotorika, Fiziologija sa osnovama biohemije, Pedagogija fizičkog vaspitanja I sporta, Psihologija fizičkog vaspitanja i sporta, Sportska medicina, Didaktika, Dečiji sport, Metodika sportskog treninga, kao i na predmetima vezanim za sve timske i individualne sportive kao što su: fudbal, košarka, odbojka, vaterpolo, rukomet, atletika, džudo, karate studentima se pruža znanje kako bi bili osposobljeni da rade na pozicijama kako u školskim i predškolskim ustanovama tako i u sportskim organizacijama.

Studenti Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja u školama za decu sa posebnim potrebama
 • Organizator fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama
 • Organizator fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole
 • Organizator dodatnih sportskih aktivnosti u školama – školski sport
 • Instruktor u fitnes centrima
 • Kineziterapeut u centrima za rehabilitaciju i oporavak od povreda
 • Personalni trener
 • Trener u sportskim klubovima specijalizovan za rad sa mlađim uzrastima ili seniorima
 • Kondicioni trener
 • Analitičar u sportskim klubovima
 • Skaut u sportskim klubovima
 • Koordinator rada sa mlađim selekcijama u klubovima
 • Direktor omladinske škole u klubovima
 • Sportski direktor u klubovima

Upis na Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu i Studijski program Fizičko vaspitanje i sport se odvija u Beogradu.

Prijemni ispit na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport sastoji se iz:

 • pisanja kratkih eseja na temu fizičke kulture i sporta,
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja.
 • Testova za procenu opštih motoričkih sposobnosti (detaljnije)

Nakon on-line prijave, kandidat na e-mail dobija okvirne teme o kojima će razgovarati na prijemnog ispitu.


books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.


I godina

Cilj predmeta je da studente upozna sa naukom o građi i funkciji lokomotornog sistema, njegovim pasivnim i aktivnim delom, kako bi mogli da ovladaju bazičnim zakonitostima pokreta čovečijeg tela.
Student koji je savladao program predmeta može u praksi fizičkog vaspitanja i sporta da primeni znanja o osnovama lokomocije u pravilnom vežbanju.

Upoznavanje studenata sa elementarnim zakonitostima ljudskog kretanja (humane lokomocije), upoznavanje studenata sa bazičnim i specifičnim fizičkim svojstvima sportiste i mogućnostima njihovog razvoja, definisanje terminološkog i pojmovnog minimuma neophodnog za korišćenje stručne literature, osposobljavanje studenata za analizu i planiranje konkretnih programa namenjenih neposrednom radu na transformaciji fizičkih svojstava školske dece i sporista.
Osposobljenost za prepoznavanje kvalitativnog i kvantitativnog nivoa miogenih sposobnosti, osposobljenost za prepoznavanje kvalitativnog i kvantitativnog nivoa energogenih sposobnosti, mogućnost studenata da se uključe u rad sportskih klubova na polju usavršavanja kondicije sportista, mogućnost studenata da se uključe u rad fitnes-centara nemenjenih fizičkom vežbanju (treningu i rekreaciji) građana.

Osposobljavanje studenta da kompetentno radi sa podacima - informacijama koje nastaju u privredi, vanprivredi i sportu; Upoznavanje sa osnovama informatike i njene primene u poslovnim sistemima; Upoznavanje sa naučnim metodama korišćenja informatičkih podataka u svetlu razvijene kompjuterske tehnologije i komunikacija; Upoznavanje sa teorijskim osnovama informatike i značajem informatičkih metoda u raznim oblastima sporta, privrede i društva.
Studenti poseduju znanja o osnovama informatike kao nauke o informacijama, o informatici u sportu, osnovnim pojmovima, predmetom i metodama koji se u ovoj oblasti koriste, osnovnim informatičkim resursima, njihovom organizacijom, načinima funkcionisanja i korišćenja. Studenti su upoznati sa osnovnim pojmovima, tehnikama i metodama statističke analize, kao i osnovama informacionih sistema, računarima, računarskim mrežama. Osposobljeni su za projektovanje informacionih sistema i programsku obradu podataka.

Cilj predmeta je omogućiti studentima da:
- steknu puna znanja i ovladaju metodologijom učenja, delovanja i implementiranja relevantnih društvenih faktora u oblasti upravljanja, tj. aspekte osposobljavanja za rešavanje konflikata, postizanja motivacije i razvijanje poslovnog morala,
- steknu znanja o teorijskim i praktičnim pitanjima sociologije i sociologije fizičkog vaspitanja i sporta; da shvate značaj i ulogu sociološkog pristupa kao složene i specifične socijalne pojave; i razumeju sport i biznis kao subsistem u sklopu lokalnih i globalnih socijalnih sistema,
- da kroz sociološku analizu odnosa i zbivanja u biznisu, fizičkom vaspitanju i sportu uoče socijalane faktore i socijalne procese, razvoj i njihovu realnu ulogu u društvu,
- da razumeju povezanost sociologije sa fizičkom kulturom i sportom, politikom, ekonomijom, obrazovanjem, i pravnim sistemom,
- da uoče i razumeju pojavu socijalno neprihvatljivih obrazaca ponašanja, kao što su npr. ponašanja koja odražavaju rasne, etičke, polne, uzrasne i druge predrasude; da prepoznaju i razumeju mehanizme koji dovode do konflikata, zloupotreba, kršenja ljudskih prava, podsticanja socijalne diskriminacije, mobing, masovnog, grupnog i individualnog nasilja.

Upoznavanje studenata sa fiziološkim procesima koji se odvijaju u organizmu pri raznovrsnim intenzitetima sportske aktivnosti, kao i pri različitim vrstama sportske aktivnosti, sa reagovanjem srčano-sudovnog i disajnog sistema u toku sportske aktivnosti, sa testovima za procenjivanje fizičke radne sposobnosti. Osposobljavanje studenata da na osnovu osvojenih teoretskih i praktičnih informacija i znanja mogu adekvatno da osmisle trenažni proces i da od svakog pojedinca izvuku maksimum.
Student koji je uspešno savladao program iz ovog predmeta poznaje funkcionisanje pojedinih sistema koji su dominantni u toku sportske aktivnosti: prvenstveno kardiovaskularnog, disajnog i lokomotornog, zna koje testove treba da primeni u toku trenažnog procesa, i osposobljen je da na osnovu rezultata testova prati uticaj trenažnog procesa na fizičku radnu sposobnost.

Upoznavanje studenata sa fizičkim vežbanjem i sportskim treningom kao vaspitno-obrazovnim procesom koji podržava celovit razvoj ličnosti dece i sportista. Ovladavanje znanjima o metodama, principima, sredstvima i oblicima intelektualnog, društveno-moralnog, estetskog i fizičkog vaspitanja kroz sport i putem sporta i razvijanje veština za primenu ovih znanja u procesu vođenja fizičkog vežbanja i sportskog treninga. Da studenti sagledaju fizičko vežbanje i sportski trening kao vaspitno-obrazovni proces koji podržava celovit razvoj ličnosti dece i sportista.
Student koji je uspešno savladao nastavni program: poznaje ključne informacije o vaspitno-obrazovnim aspektima fizičke aktivnosti i sporta; poseduje osnovna znanja o učenju i razvoju dece i adolescenata; razume pedagoške postupke u nastavi fizičkog vaspitanja i sportskom treningu i ume da ih primeni u radu sa različitim uzrastima dece i populacijama sportista;ume da primeni holističke pedagoške pristupe u vođenju fizičkog vežbanja i sportskog treninga.

Osposobljavanje studenata da fizičko vaspitanje i sport sagledaju kao društvenu i individualnu pojavu; da uoče i razumeju odnos između fizičke aktivnosti, sporta i ljudskih potreba; da ovladaju znanjima o strukturi, dinamici i razvoju ličnosti sportista; da upoznaju osnovne vrste psihičkih procesa, osobina i stanja sportista; da razviju sposobnost samostalnog i konstruktivnog rezonovanja o ulozi psihičkih i socijalnih faktora u ponašanju sportista i postizanju vrhunskih rezultata u sportu i sportskim aktivnostima.
Student koji je uspešno savladao program ovog predmeta: poznaje bazične informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti i glavne karakteristike naučnog pristupa u proučavanju uloge psihičkih pojava u fizičkom vaspitanju i sportu i postizanju sportske efikasnosti; uočava i shvata dinamiku saznajnih, afektivnih i motivacionih pojava u kontekstu bavljenja sportom, razvijanja sportskih veština i postizanja relevantnih sportskih rezultata; razume prirodu motivacije za bavljenje sportom; poznaje praktične tehnike podsticanja i praćenja razvoja motiva; poznaje psihološke aspekte međuličnih odnosa koji se uspostavljaju u različitim sportskim grupama, ekipama i timovima; ume da vodi ekipu i konstruktivno sagledava probleme u radu i eventualne nesuglasice u grupi.

Engleski jezik 1 je predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs predstavlja takođe pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou. (FCE).
Cilj predmeta je postizanje većeg stepena fluentnosti i preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme. Razumevanje govornog i pisanog jezika kojim se služe oni kojima je engleski jezik maternji. Razumevanje i sposobnost pisanja složenih tekstova-eseja na najrazličitije teme.

II godina

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa procesima rasta i razvoja svih organskih sistema kao i uticajima sportskih i rekreativnih aktivnosti na njih, procesima rasta i razvoja i kako oni utiču na bavljenje sportom i rekreacijom; sticanje osnovnih znanja potrebnih za razumevanje i praktično merenje morfoloških, fizioloških, biohemijskih parametra značajnih za stres pri fizičkoj aktivnosti, da ovlađujući znanjima o uticaju sportskih aktivnosti prepoznaju mogućnosti i njegovog štetnog uticaja i mogućnostima prevencije koju može izvršiti fizičkog vaspitanja, trener (rekreator), razvijanje humanog odnosa i shvatanja značaja blagovremenog i pravilnog ukazivanja prve pomoći povređenim ili iznenada obolelim licima, upoznavanje sa osnovnim vrstama sportskih povreda i oštećenja i načinima ukazivanja prve pomoći i lečenja.
Studenti znaju bazične podatke o osnovnim zakonitostima rasta i razvoja čoveka u kontekstu bavljenja fizičkim aktivnostima i sportom, uočavaju i shvataju dinamiku razvoja različitih morfoloških karakteristika i inplikacije tog razvoja na sportsku aktivnost, upoznaje sa dinamikom razvoja biomotoričkih karakteristika u kontekstu dozvoljenih i nedozvoljenih trenažnih procedura, poznaju proces adaptacije organizma na stres izazvan fizičkom aktivnošću kao i procesima koje koje izaziva distres u procesu adaptacije, upoznati su sa osnovama sportske traume i osnovnim fizkalnim procedurama u sportu.

Usvajanje naučno-metodoloških znanja koja će studentima omogućiti teorijska proučavanja, sposobnost kritičke analize, istraživačku solventnost i stvaranje preduslova za kreativni pristup u okviru aktuelnog kvantuma teorijskog i praktičnogznanja u sportskom treningu. Osposobljavanje da na bazi naučno-teorijskog prikaza i metodološke analize prakse u sportskom treningu razviju samostalno i konstruktivno rezonovanje i zaključivanje o svim determinantama bitnim za uspešnu realizaciju trenažne tehnologije u fizičkom vaspitanju i sportu.
Studenti koji uspešno savladaju program ovog predmeta osposobljeni su da definišu osnovne pojmove u sportu, odrede strukturu sporta u kome su aktivni kao takmičari ili treneri, upoznati su sa osnovnim principima i zakonitostima sportskog treninga, osposobljeni su da prepoznaju nove tehnologije u sportskom treningu, analiziraju strukturu i efikasnost tehnologije sportskog treninga, odrede i analiziraju opterećenje koje se javlja prilikom trenažnih i takmičarskih aktivnosti, izrađuju mono, mikro, mezo, makro i polimakro programe trenažnih aktivnosti sportista za odgovarajući uzrast, na stručan način definišu, grade i ruše sportsku formu kod sportista.

Usvajanje osnovnih didaktičkih znanja i razvoj elementarne didaktičko-metodičke sposobnosti za razumevanje suštine, cilja i zadataka nastave i učenja motornih veština; osposobljavanje za kurikularno oblikovanje sadržaja i ishoda obrazovanja u okviru nastave fizičkog vaspitanja i vanškolskih sportskih aktivnosti; osposobljavanje za adekvatan izbor i stvaralačku upotrebu nastavnih metoda, oblika, didaktičkih medija i strategija u procesu planiranja, realizacije i evaluacije nastavnog procesa i metodike učenja motornih veština.
Ovladanost neophodnim teorijskim znanjima za primenu didaktičkih zakonitosti, principa i pravila u nastavi i učenju motornih veština. Primena savremenih didaktičkih strategija, inovativnih modela nastave, učenja i obrazovne tehnologije u učenju motornih veština. Formiran kritički odnos prema didaktičko-metodičkoj teoriji i sportskoj praksi.

Cilj predmeta je da studenti savladaju teorijska i praktična znanja koja će im omogućiti planiranje i realizaciju trenažnih i takmičarskih aktivnosti različitih uzrasnih kategorija dece u izabranoj sportskoj grani, sposobnost kritičke analize i mogućnost izgradnje autentične filozofije treniranja dece, da budu teorijski obučeni i praktično osposobljeni za razumevanje potreba dece u sportu, ciljeva treninga dece u školskim sekcijama i sportskim klubovima, samostalno planiranje, programiranje, realizaciju i kontrolu trenažnih i takmičarskih aktivnosti bez obzira na uzrasnu kategoriju i takmičarski nivo i individualne pedagoško-psihološke, sociološke, morfološke i motoričke razlike između dece; Upoznavanje sa pedagoško-psihološkim i motoričkim značajem primene igre u vaspitanju dece.
Ishod predmeta je da studenti budu u stanju da poznaju morfološko-funkcionalne, pedagoško-psihološke i motoričke karakteristike uzrasne kategorije dece koju treniraju, da poznaju senzitivne zone za razvoj pojedinih motoričkih sposobnosti i poštuju njihov tok u procesu treninga dece, da izvrše strukturalnu i funkcionalnu analizu aktivnosti izabrane sportske grane, da se upoznaju sa osnovnim principima i zakonitostima treninga dece u izabranoj sportskoj grani i imperativnim zahtevima rada u svim uzrasnim kategorijama, da budu u stanju da vrše kritičku analizu strukture i efikasnosti trenažne tehnologije, , da budu u stanju da vrše objektivnu procenu dece - sportista, kvaliteta sprovođenja trenažnih i takmičarskih aktivnosti i vlastitog ponašanja, da potpuno razumeju motive i potrebe dece različitih uzrasnih kategorija u izabranoj sportskoj grani i mogućnosti njihove aktualizacije kroz trenažne, vantrenažne i takmičarske aktivnosti u školskim sekcijama i sportskim klubovima. Osposobljenost za planiranje, programiranje i realizaciju časa fizičkog vaspitanja uz primenu dečijih igara. Razumevanje i kompetentnost u izboru dečijih igara u odnosu na uzrast dece. Sposobnost primene dečijih igara u razvojnim programima različitih motoričkih i morfološko-funkcionalnih sposobnosti dece različitih uzrasnih kategorija

Engleski jezik 2 je predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo srednji viši nivo znanja Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili B2. Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou.
Ishod predmeta je postizanje većeg stepena fluentnosti i preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite eme. Razumevanje govornog i pisanog jezika kojim se služe oni kojima je engleski maternji jezik. Razumevanje i sposobnost pisanja složenih tekstova-eseja na najrazličitije teme.

Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove o atletici, uspešno vlada praktičnim znanjima atletskih disciplina i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja. Studenti su osposobljeni da stečena znanja implementiraju u školskoj, sportskoj i rekreativnoj praksi.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove o atletici, uspešno vlada praktičnim znanjima atletskih disciplina i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja. Studenti su osposobljeni da stečena znanja implementiraju u školskoj, sportskoj i rekreativnoj praksi.
Teorijska nastava: Sadržaj i značaj predmeta. Istorijski razvoj. Sistematizacija atletike. Periodizacija treninga u atletici. Atletski trening.Tehnika atletskih disciplina. Analiza disciplina hodanja i trčanja: sportsko hodanje, kros trčanje, brdsko trčanje, trčanje na kratke srednje i duge staze, trčanje preko prepona i prepreka, štafetna trčanja. Analiza disciplina skakanja: skok u dalj, skok u vis, troskok i skok s motkom. Analiza disciplina bacanja: kugla, koplje, disk i kladivo. Višeboj. Analiza metodičkih postupaka u različitim oblicima atletskih kretanja: metode učenja i metode vežbanja. Redosled učenja elemenata tehnike. Elementi atletike kroz igre i vežbe. Pravila u atletici. Uticaj programa atletike na razvoj antropoloških karakteristika dece, omladine i odraslih u vaspitno obrazovnom procesu. Antropološke karakteristike važne za uspeh u pojedinim atletskim disciplinama. Praktična nastava: Prikaz metodike obuke motoričkih sposobnosti. Tehnika sporskog hodanja. Tehnika trčanja. Niski start. Kratke staze. Srednje staze. Štafeta. Kros. Prepone. Prepreke. Skok u dalj. Skok u vis. Bacanje kugle. Bacanje koplja, Bacanje diska. Prikaz atletskih pravila na terenu. Analiza aktuelne tehnike izvođenja atletskih disciplina koje su predviđene nastavnim programima. Prikaz metodike obuke i usavršavanja tehnike atletskih disciplina koje su predviđene nastavnim planovima i programima u osnovnim i srednjim školama. Praktična aplikacija metodskih napomena kod ispravljanja grešaka u tehnici izvođenja atletskih disciplina. Metodika atletskog treninga kod različitih uzrasnih kategorija dece. Prikaz značaja razvoja pojedinih motoričkih sposobnosti za određene atletske discipline.

Upoznavanje studenata sa ključnim elementima opšte biomehanike, stvaranje osnove, za praćenje i razumevanje literature iz sfere fizičkog vaspitanja i sporta, a naročito biomehanike sporta (uz kritičan stav na bazi zakonitosti Mehanike), i za analiziranje i kreiranje skica za biomehaničke strukturalno-funkcionalne modele aktuelnih tehnika u sportu.
Formiranje, u ličnosti studenta, poznavaoca fundamentalne problematike iz oblasti biomehanike sporta, što će koristiti u profesionalnom radu, ali što će ga učiniti (pored ostalih značajnih znanja i iskustava) produktivnim i kompententnim u fizičkom vaspitanju i aktuelnom sportu, razumevanje opšte naučne metode modelovanja kao osnovnog pristupa saznanja i prezentovanja pojava u sferi tehnika sportova – u ovom slučaju – preko strukkturalno-funkcionalnih modela aktuelnih tehnika. Osposobljavanje studenata za razumevanje osnova funkcionisanja lokomotornog aparata primenom funkcionalne anatomije u oblasti ljudskih kretanja.

Upoznavanje ishrane sportista, kao integralnog dela za brzi i potpuni oporavak, uspeh u sportu i dobro zdravlje sportista; upoznavanje principa pravilne ishrane zdravih ljudi i sportista i razvijanje sposobnosti planiranja i korigovanja ishrane u skladu sa trenutnim potrebama školske dece i sportista; upoznavanje sa nedozvoljenim sredstvima, odnosno dopingom u sportu.
Student koji je uspešno savladao predmet, steći će je bazična znanja o značaju i ulozi pravilne ishrane u održavanju zdravlja, uz istovremeno postizanje uspeha u sportu. Razume principe sastavljanja programa ishrane u skladu sa realnim potrebama sportista, koje su determinisane vrstom sporta, fazom trenažnog procesa i uzrastom. Poznaje principe suplementacije i primene ergogenih materija u sportu i dopinga u sportu.

III godina

Teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima iz rekreacije i razmeju prirodu, značaj, terminologiju i gruape ljudi koi učestvuju u rekreativnim programima. Pored toga cilj predmeta se definiše i potpunim razumevanjem terminologije i problematike rekreacije u multidisciplinarnom kontekstu i shvatanje značaja rekreacije u savremenom društvu, sa svim pozitivnim i negativnim konotacijama koje ono nosi.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove rekreacije, uspešno vlada praktičnim znanjima iz rekreacije i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja, da definiše mogućnosti implementacije rekreativnih aktivnosti u školskoj i ranoj populaciji i afirmiše vrednosti značaj rekreacije u širem društvenom kontekstu.

Upoznavanje principa terapije pokretom i principa doziranja terapijskih postupaka shodno fizičkim i funkcionalnim oštećenjima; upoznavanje mesta i uloge kineziterapije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji; upoznavanje osnovnih uzročnika koji dovode do poremećaja funkcija lokomotornog aparata i drugih sistema koji su sa njim u funkcionalnoj vezi; upoznavanje sredstava, metoda i pomagala koji se koriste u preventivno-profilaktičke i kurativne svrhe; upoznavanje i razumevanje uloge kineziterapije u oblasti preventivne (primarne), kurativne (sekundarne) rehabilitacije i tercijarne (klasične) habilitacije i rehabilitacije.
Posedovanje bazičnih znanja o kineziološkim, fiziološkim i neurofiziološkim osnovama pokreta, njegove funkcije i interakcije, indikacijama i kontraindikacijama za njegovu primenu; osposobljenost za samostalnu primenu svih oblika kineziterapijskih postupaka; poznavanje i razumevanje osnovnih etioloških uzročnika koji dovode do poremećaja funkcija lokomotornog aparata školeske dece i drugih sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa njim; sposobnost primene stečenih znanja u praksi, u oblasti preventivne, kurativne i tercijarne habilitacije i rehabilitacije.

Engleski jezik 3 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou S1 poznavanja engleskog jezika (SAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.
Student je osposobljen da razume širok spektar zahtevnih., dužih tekstova i da prepozna njihova implicitna značenja. Student je osposobljen da se izražava i koristi jezik u različitim društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima.

Sticanje praktičnih znanja o sportskoj gimnastici kao olimpijskom sportu i vežbi na spravama u školskim programima fizičkog vaspitanja; teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima iz gimnastike.
Student koji je savladao program predmeta zna osnovne pojmove o gimnastici, uspešno vlada praktičnim znanjima disciplina gimnastike i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja; primena metodike obučavanja gimnastičkih vežbi iz programa za osnovne i srednje škole; ovladati osnovnim principima trenažnog procesa u gimnastici i pravilima suđenja u sportskoj gimnastici.

Sticanje osnovnih teorijsko-metodoloških znanja o košarci i fudbalu, sa aspekta osposobljavanja za obuku i izvođenje osnovnih elemenata tehnike i taktike u okviru nastavnih planova vaspitno-obrazovnih ustanova i sportskih klubova. Sticanje sposobnosti za analizu takmičarske aktivnosti u košarci i fudbalu i metodološke osposobljenosti za obuku i usavršavanje tehničko-taktičkih elemenata.
Osposobljenost studenata da vladaju teorijsko-metodološkim znanjima i veštinama košarke i fudbala, naročito delovima koji se odnose na metodiku obučavanja i usavršavanja. Osposobljenost studenata da primene didaktičke principe u procesima planiranja i realizacije nastavnih, trenažnih i takmičarskih aktivnosti u košarci i fudbalu, sa različitim uzrasnim kategorijama. Kapacitet studenata u aplikaciji košarke i fudbala u programima fizičkog vaspitanja, rekreacije i sportskim klubovima različitog takmičarskog nivoa.

Pružanje informacija o menadžmentu u sportu i sportskim menadžerima sa stanovišta procesa tj. funkcija i znanja koje treba da ima menadžer u 21. veku. Upoznavanje sa potrebnim sposobnostima profesionalnog menadžmenta na svim sportskim nivoima. Razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja i donošenja menadžerskih odluka u oblasti sporta.
Ishod predmeta da je student:
- stekao profesionalno ponašanje koje je neophodno savremenom menadžmentu u sportu,
- poseduje solidno poznavanje teorijska znanja i sposobnosti za uključivanje u privredne procese u sportu, a po potrebi i šire,
- osposobljen za rešavanje praktičnih problema savremene sportske prakse,
- osposobljen za primenu tehnika rukovođenja, gradeći sopstveni stil, pružajući adekvatnu stručnu pomoć saradnicima, uključujući ih u proces odlučivanja čime ih podstiče na zalaganje i efikasnost.

Cilj predmeta je da omogući studentima da: Spoznaju doprinos MLjR kao naučne discipline i upravljačke funkcije u poslovnoj i sport. organizaciji; Sagledaju značaj i specifičnosti ljudskih resursa u poslovnim i sportskim organizacijama; Razlikuju osnovne aktivnosti MLjR u poslovnim i sportskim organizacijama; Ovladaju znanjima, metodama, instrumentima i tehnikama za obezbeđenje, razvoj, održavanje, prilagođavanje, usmeravanje i korišćenje ljudskih potencijala; Savladaju znanja i veštine za kvalitetno donošenje odluka u vezi sa zaposlenima; Ovladaju raznovrsnim politikama, praksom i sistemima upravljanja ljudskim resursima kojima se utiče na ponašanje, stavove i performanse zaposlenih u organizaciji.
Ishod predmeta Student treba da: Poznaje osnovne pristupe i ciljeve savremenog koncepta menadžmenta ljudskih resursa; Shvata potrebu korišćenja ljudskih potencijala u organizaciji i korišćenja savremenih metoda, politike i prakse upravljanja ljudskim resursima; Stekne sposobnost utvrđivanja analize i dizajna posla, opisa i specifikacije posla; Stekne saznanja i sposobnosti o načinu planiranja ljudskih resursa, izvorima i načinima regrutovanja potencijalnih kandidata, načinu prijavljivanja kandidata, selekciji kandidata (instrumentima za prokupljanje biografskih podataka, podaci o sposobnostima i ličnim karakteristikama kandidata, tehnikama i veštini vođenja intervjua); Shvati značaj procesa učenja, usavršavanja, obuke i treninga zaposlenih; Poznaje tehnike i metode razvoja ljudskih resursa (razvoj karijere zaposlenih); Uoči praktične implikacije pojedinih odluka u vezi sa ocenjivanjem performansi zaposlenih i politikom zarada zaposlenih; Stekne saznanja o voljnom i nevoljnom napuštanju organizacije; Razume zakonske okvire radnih odnosa (sindikati, kolektivni ugovori i pregovaranja), prepoznaje pojave mobinga i diskriminacije, kao i sposobnost tumačenja članova zakona o: radu, sprečavanju zlostavljanja na radnom mestu, bezbednosti i zdravlju na radu.

Teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima personalnih fitnes programa.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove o personalnim fitnes programima, uspešno vlada praktičnim znanjima personalnih fitnes programa i uspešno realizuje nastavne planove i programe iz ove oblasti.

Osposobljavanje studenata za razumevanje ciljeva i značaja vežbi oblikovanja u morfološko-funkcionalnom i motoričkom formiranju dece. Usvajanje metodike obuke i usavršavanja vežbi oblikovanja kroz nastavne sadržaje i programe fizičkog vaspitanja. Sposobnost definisanja opterećenja i njegovo doziranje kroz vežbe oblikovanja u svim delovima časa fizičkog vaspitanja. Razumevanje opterećenja u vežbama oblikovanja i njihova ciljana primena u odnosu na uzrane i individualne karakteristike dece predškolskog i školskog uzrasta.
Student koji je uspešno savladao program ovog predmeta: poseduje znanja o značaju i ciljevima primene vežbi oblikovanja u nastavnim procesima; razume i uspešno primenjuje metodske procese obuke i usavršavanja vežbi oblikovanja, poštujući osnovne didaktičke principe; osposobljen je da vrši selekciju i izbor vežbi oblikovanja u odnosu na uzrast dece, individualne karakteristike njihovog razvoja i karakteristike sportova kojim se deca bave: kompetentan je da realizuje nastavne programe u predškolskim i školskim ustanovama i treninge u sportski klubovima, uz primenu adekvatnih vežbi oblikovanja, doziranje opterećenja, određivanje intervala odmora i uz raspoložive sprave i rekvizite.

Upoznavanje studenata sa glavnim temama senzo-motornog, intelektualnog, afektivnog, socijalnog razvoja, i glavnim razvojnim fazama u periodu detinjstva i adolescencije, odnosom učenja i sazrevanja, principima i metodama učenja, podsticajima za učenje, pamćenjem i zaboravljanjem, transferom, načinima ocenjivanja; Upoznavanje sa povezanošću psihofizičkog i psihosocijalnog razvoja na kojoj se temelji integralni razvoja ličnosti dece i adolescenata.
Student koji je uspešno savladao program ovog predmeta poseduje osnova znanja iz oblasti psihosocialnog razvoja dece i mladih, zna da primeni odgovarajuću metodiku rada u procesu nastave fizičkog vaspitanja, da na osnovu znanja o fazama i normama psihološkog razvoja bude u mogućnosti da odredi mogućnosti i afinitete dece i mladih za angažovanje na nastavi fizičkog vaspitanja i sportskim aktivnostima uopšte, da upoznajući se sa važnim temama razvojne i pedagoške psihologije ojača svoje vaspitno-pedagoške afinitete i iskristališe načela koja će imati ulogu oslonca i orijentira u budućem zanimanju profesora fizičkog vaspitanja i sporta.

Cilj predmeta je dati definiciju fizičkog vaspitanja i sporta kroz različite društvene periode, izložiti različite teorijske sistematizacije i u tim sistematizacijama ukazati na položaj fizičkog vaspitanja i sporta u oblasti fizičke kulture i kulture uopšte. Omogućiti usvajanje i proširivanje, produbljivanje znanja, razumevanje novih praktičnih implikacija, ovladavanje veštinama korišćenja znanja, kritičko sagledavanje situacija i rešavanje problema, osposobljavanje za učenje, uvećavanje i usavršavanje stručnih kompetencija.
Student koji je savladao plan predmeta upoznaje istorijski razvoj fizičkog vaspitanja i sporta, pravce razvoja i očekivane tendencije, osposobljen je da razume i vlada osnovnim teorijskim i metodičkim principima fizičkog vaspitanja i sporta (naročito onim delovima koji se odnose na obučavanje i usavršavanje) i da na osnovu poznavanja i primene već postojećih rešenja daje i samostalna i kreativna rešenja na tom polju i da upoznavanjem i sagledavanjem oblika rada i međusobnih veza i komunikacije domaćih, evropskih i svetskih organizacija, razvije osećaj pripadnosti jednom značajnom svetskom pokretu.

IV godina

Sticanje osnovnih teorijsko-metodoloških znanja o odbojci i rukometu, sa aspekta osposobljavanja za obuku i izvođenje osnovnih elemenata tehnike i taktike u okviru nastavnih planova vaspitno-obrazovnih ustanova i sportskih klubova. Sticanje sposobnosti za analizu takmičarske aktivnosti u odbojci i rukometu i metodološke osposobljenosti za obuku i usavršavanje tehničko-taktičkih elemenata.
Osposobljenost studenata da vladaju teorijsko-metodološkim znanjima i veštinama odbojke i rukometa, naročito delovima koji se odnose na metodiku obučavanja i usavršavanja. Osposobljenost studenata da primene didaktičke principe u procesima planiranja i realizacije nastavnih, trenažnih i takmičarskih aktivnosti u odbojci i rukometu, sa različitim uzrasnim kategorijama. Kapacitet studenata u aplikaciji odbojke i rukometa u programima fizičkog vaspitanja, rekreacije i sportskim klubovima različitog takmičarskog nivoa.

Teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima iz borenja u različitim borilačkim sportovima i veštinama.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove o borenju, uspešno vlada praktičnim znanjima iz oblasti borenja i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja, uz primenu odgovarajućih borilačkih veština i sportova.

Usvajanje osnovnih pojmova i terminologije pilivanja i vaterpola, teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima iz plivanja i vaterpola i metodologijom treninga kod različitihuzrasnih kategorija dece. Cilj je da studenti pravilno demonstriraju sve plivačke i vaterpoo tehnike i praktično znanje implementiraju u realizaciji programa fizičkog vaspitanja i sporta.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove plivanja i vaterpola, uspešno vlada praktičnim znanjima plivanja i vaterpola i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja; metodološki je osposobljen za samostalan, kreativan i stručan rad u programima obuke tehnike svih plivačkih stilova, treninga plivanja i tehničko-taktičkim programima obuke i usavršavanja u vaterpolu.

Student koji je uspešno savladao program predmeta razume pojmove metodike fizičkog vaspitanja, vlada praktičnim znanjima vezanim za metodiku fizičkog vaspitanja i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja. Osposobljenost studenata za primenu metoda, sredstava i opterećenja u realizaciji nastavnih programa fizičkog vaspitanja. Kompetentnost studenata u planiranju, programiranju i realizaciji časa fizičkog vaspitanja u školskim programima.
Teorijska nastava: Sadržaj i značaj predmeta. Pojam, predmet i zadaci metodike fizičkog vaspitanja. Odnos didaktike i metodike. Humanistički aspekti nastave. Značaj i zadaci fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta. Uzrastne karakteristike dece predškolskog uzrasta: morfološke, funkcionalne, motoričke, i psiho-sociološke. Organizacioni oblici rada – usmerene aktivnosti (zanimanja). Fizičko vaspitanje u osnovnoj školi. Didaktički organizacioni oblici rada učenika osnovne škole. Programski sadržaji za učenike osnovne škole. Anatomsko-fiziološke karakteristike. Struktura i sadržaj časa. Organizacija i realizacija uvodne, pripremne, glavne i završne faze časa. Faktori doziranja opterećenja. Vaspitno obrazovna područja u nastavi fizičkog vaspitanja. Metodičke i organizacione forme rada u glavnoj fazi časa. Racionalizacija i intenzifikacija nastave.
Praktična nastava: Posmatranje i analiza usmerenih aktivnosti u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama. Mogućnosti metodičke realizacije nastavnih sadržaja uvodne, pripremne, glavne i završne faze časa. Praktični prikazi u školama, praktičan rad studenata u formi pedagoške prakse, osposobljavanje studenata za samostalno vođenje časa.

Engleski jezik 4 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.
Student je osposobljen da razume širok spektar zahtevnih., dužih tekstova i da prepozna njihova implicitna značenja. Takođe, student je osposobljen da se iuražava fluentno i spontano, odnosno da fleksibilno i efektivno koristi jezik u različitim društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima.

Cilj predmeta je - da omogući studentima sticanje znanja iz menadžerskih procesa uz pomoć kojih mogu ovladavati strategijama efektivnog i efikasnog upravljanja sportskim objektima kao značajnim elementom sportsko-materijalnog resursa.
- da steknu uvid u vrste i razvojni proces objekata,
- da studenti upoznaju značaj kvaliteta okruženja i infrastrukture u kojem se sportski talenat dokazuje i materijalizuje. Takođe, studenti se u skladu sa jačanjem robne dimenzije u sportu,
- upoznaju sa tehnikama i strategijama za privlačenje i zadržavanje posetioca sportskih događaja, tj. publike u sportskim objektima, kako bi se ispunila misija sa aspekta društva (isporuka satisfakcije svim učesnicima),
- da se objekti predstave u poslovanju sa medijima, publikom i poslovnim partnerima na profesionalan, prijateljski i etički način.
Ishod predmeta:
osposobljavanje za samostalno i brzo kreiranje adaptibilnih strategija za sve situacije u okviru kompetencija (sigurnost održavanja događaja, isporuka satisfakcije, fin. rezultat, prestiž u zemlji...
- student se proizvodi u samostalnog lidere: koristeći inovativnost i inicijativu doprinosi stvaranju sportskog rezultata i kapitalizaciji istog, čime doprinosi stvaranju efikasnijih formi organizovanja
- student shvata značaj očuvanju postojećeg sportsko-materijalnog fonda, sticanju sposobnosti privlačenja posetioca koji dugoročno doprinose rastu, i iznalaženju novih modela i formi finansiranja u skladu sa zakonskim rešenjima koja prate eru usavršavanja sporta na tržišnom principu.
- student ima jasnu predstavu o kompetencijama u okviru navedenih područja, čime stiče prostor i poslovnu mogućnost za profesionalnu afirmaciju kao budući rukovodioc sportskog objekta.

Cilj predmeta da omogući studentima:
- da se kod svih oranizatora sportskih takmičenja stvori otvorenost i afinitet za uključenost u sportsko-medijske spektakle, kao jednog od mogućih segmenata za dosezanje specifičnih korisnika ovih proizvoda i održavanje neophodne pažnje, tokom i po završetku događaja,- da integrišući poznate upravljačke tehnike i preimućstva marketinške orijentacije kod svih specifičnih proizvoda, steknu uvid u prednosti i kvalitet koji se putem organizovanja medijskog događaja može ostvariti za sportsku organizaciju i sredinu,- da se kao budući menadžeri osposobljavaju da prepoznaju interes za organizovanje liga, turnira i ostalih entiteta, podstiču želje i prateće potrebe i načine na koji one mogu biti zadovoljene.Ishod predmeta ogleda se u tome da student koji uspešno savlada program ovog predmeta: 1. poznaje organizaciju sportskog doživljaja kroz kreiranje, različite tehnologije izrade finalnog proizvoda sporta, prezentaciju i više namensko reprodukovanje video-audio zapisa, 2. se osposobi za samostalnu organizaciju sportskih takmičenja, 3. se osposobi za analiziranje i istraživanje faktora koji utiču na efikasnosti medijskog događaja, 4. razvije smisao i veštinu za kvalitativno i kvantitativno praćenje efekata za sve učesnike događaja, osobito posetioce.

Upoznavanje studenata sa institucionalnim, organizacionim i socijalnim potrebama uključivanja osoba sa specifičnim potrebama u sistem zdravstvenog, fizičkog vaspitanja i rekreacije. Osposobljavanje sa organizacijom i realizacijom kontinuiranog upražnjavanja rekreativnih i sportskih aktivnosti u skladu sa mogućnostima i interesima pojedinaca sa specijalnim potrebama. Razumevanje složenosti, specifičnosti i mitidisciplinarnosti u radi sa osobama sa specijalnim potrebama ili osobama sa invaliditetom. Primena modifikovanih sprava i rekvizita u skladu sa invaliditetom dece sa kojojm se radi.
Studenti su ovladali organizacinim oblicima i mogućnostima primene adaptivnog fizičkog vežbanja u školskom sistemu i društvu. Osposobljeni su za primenu AFV u funkciji psiho-somatske terapije. Studenti su stekli teoretska znanja i praktične sposobnosti da shvate potrebu individualizacije u pedagoško-psihloškom pristupu osobama sa specifičnim potrebama i osposobljenost za planiranje, programiranje i praktičnu realizaciju programa adaptivnog fizičkog vežbanja.

Upoznavanje studenata sa procesima morfološko-funkcionalnog razvoja dece predškolskog i školskog uzrasta. Razumevanje mehanizama i fizioloških procesa razvoja i sazrevanja kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Osposobljavanje studenata da na osnovu usvojenih teoretskih i praktičnih informacija i znanja mogu adekvatno da razumeju dinamiku morfološko-funkcionalnog razvoja dece i, u odnosu na nju realizuju nastavne programe fizičkog vaspitanja.
Student koji je uspešno savladao program iz ovog predmeta poznaje karakteristike i dinamiku morfološko-funkcionalnog razvoja dece predškolskog i školskog uzrasta. Razume građu i mehanizme funkcionisanja svih organskih sistema. Osposobljen je za realizaciju testiranja i izbor mernih instrumenata u testiranju morfološko-funkcionalnih sposobnosti dece predškolskog i školskog uzrasta. Na bazi rezultata testiranja i uzrasne kategorije dece, kompetentan je da na adekvatan način realizuje nastavne planove fizičkog vaspitanja u predškolskim i školskim ustanovama i sportskim klubovima.

Cilj predmeta je da studenti upoznaju pojam i sadržaj marketinga u sportskim organizacijama; da ovladaju znanjima o strukturi, dinamici i razvoju marketinga, da upoznaju osnovne funkcije marketinga i sagledaju njegovo mesto i ulogu u sport. organizacijama; da upoznaju sportskimarketing i marketing miks (sportski proizvod, cene, distribuciju i promociju); i da se osposobe za primenu marketinga u sport. orgnizacijama.
Ishod predmeta je da student koji je uspešno savladao nastavni program:
- poznaje osnovne informacije o savremenom marketingu u sportskim organizacijama, i zna koji zahtevi u pogledu stručnih i drugih ličnih kompetencija se postavljaju pred osobe koje se pripremaju za profesionalno bavljenje poslovima marketinga u sportskim organizacijama,
- razume ulogu savremeno obrazovanog stručnjaka za marketing u sportu u razvoju, funkcionisanju i održavanju marketinga sportskih organizacija, klubova, ekipa i timova; poznaje koncept kulture marketinga, ima jasnu sliku o glavnim obrascima kuturnog ponašanja i ophođenja u menadžerskim strukturama i odnosima na svim nivoima tih struktura,
- ume da analizira, predviđa rešenja i posledice vezane za marketing, razvije kritičko i samokritičko mišljenje i pristup koji se odnosi na ulogu i cilj problema u marketingu u sportu,
- efikasno sagledava marketinški kontekst u kojem realizuje svoju menadžersku ulogu, svesno i sa samopouzdanjem se odnosi prema drugim akterima koji deluju u istom okruženju, i poznaje različite načine rukovođenja marketingom, razume njihovu socijalnu i psihološku osnovu, i praktično primenjuje stečena znanja u konretnim situacijama,
- samostalno kreira strategije za upravnjanje marketingom u sportskoj praksi,
- razvije komunikacione sposobnosti i veštine za rad sa unutrašnjem i spoljašnjim okruženjem.

Cilj predmeta je da omogući studentima da ovladaju znanjima o:
- Značaju timova kao superiornim oblicima organizacionih jedinica;
- Karakteristikama timova, načinima njihovog formiranja i funkcionisanja, i odnosima i procesima koji se dešavaju u njima;
- Dinamičkim procesima u timovima;
- I veštine za kvalitetno timsko učenje i donošenje odluka u njima;
- Efektivnosti tima, i umeti da prepoznaju nedostatke i ograničenja u timu.
Nakon odslušanih predavanja i održanih vežbi iz ovog predmeta, studenti treba da budu sposobni da: razumeju značaj i ulogu kreiranja timova; razlikuju grupe od timova; znaju da izaberu članove tima i jasno definišu njihove uloge; prepoznaju uzroke, oblike i efekte ponašanja članova tima; usmeravaju i motivišu članove tima u cilju efikasnog delovanja; steknu znanja i veštine o tehnikama timskog učenja.

Za upis na studijski program "Fizičko vaspitanje i sport" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis