Sinigudnum logo
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane

Akademske studije na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment osmišljene su u skladu sa potrebama kandidatima koji, motivisani temama kao što su putovanja, savremene turističke destinacije, hotelsko poslovanje i hrana, biraju da svoju karijeru grade u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Obavezna stručna praksa u najpoznatijim hotelima, turističkim agencijama i restoranima, predstavlja najznačajniju prednost ovog fakulteta. Studenti koji upišu ovaj fakultet biće u prilici da učestvuju u studijskim putovanjima, kao i najznačajnijim manifestacijama iz ove oblasti (Sajam turizma u Srbiji i Berlinu i ostale manifestacije). Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment potpisnik je preko 400 sporazuma o saradnji sa domaćim i inostranim turističkim agencijama i organizacijama, hotelima i restoranima. Svetska turistička organizacija (UNWTO - United Nations World Tourism Organization) potvrdila je kvalitet ovog studijskog programa više puta.

Nastava je osmišljena tako da studenti pored teorijskog i praktičnog znanja, usvajaju znanje iz još barem dva svetska jezika (engleski, španski, italijanski, francuski, nemački, kineski i ruski jezik), informacionih tehnologija i primenjuju savremena softverska rešenja koji se koriste u ovoj oblasti (Protel Hotelsoftware, Amadeus, Galileo, Microsoft Dynamic 365, TuristKlub, CubeRisk).

U kombinaciji sa stečenim znanjem i unapređenim poslovnim veštinama, diplomiranim studentima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment biće olakšan put ka pronalaženju atraktivnog i dobro plaćenog radnog mesta.

Turizam - Predstavlja jednu od najbrže rastućih industrija u svetu, a takođe i jednu od najperspektivnijih grana privrede u Srbiji. U okviru ove opcije, studenti će se upoznati sa različitim vidovima turizma, kao što su zdravstveni turizam, seoski turizam, banjski turizam, sportski turizam i drugi.

Hotelijerstvo - Hotelska industrija je danas jedna od najprofitabilnijih, zbog toga što se ova industrija najbrže oporavila nakon svetske ekonomske krize. Na izbornoj opciji Hotelijerstvo, studenti će izučavati strategije organizacije i upravljanja hotelskim poslovanjima i poznatim hotelskim lancima.

Ekonomija hrane - Sa aspekta sadržaja i ishoda realizacije, ovo je u potpunosti nova izborna opcija koja je osmišljena po uzoru na popularne programe na svetski poznatim univerzitetima. Nastava na opciji Ekonomiji hrane se izvodi u skladu sa principima dualnog obrazovanja. U prilog ovome govori i činjenica da u modernom i profesionalnom ugostiteljstvu, pozicija šefa kuhinje/restorana predstavlja jednu od najvažnijih i najbolje plaćenih pozicija.

Potvrda kvaliteta Svetske turističke organizacije za studijske programe osnovnih i master studija, iz oblasti turizma i hotelijerstva.

 UNWTO TEDQUAL 2019

Prijavi se za upis

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Turistički vodič / pratilac
 • Menadžer prodaje turističkih aranžmana
 • Menadžer turističke agencije
 • Marketing menadžer turističke agencije
 • Menadžer sektora plana i analize
 • Menadžer interne kontrole u hotelu
 • Menadžer interne revizije u hotelu
 • Menadžer prodaje u turističkim agencijama
 • Recepcioner
 • Menadžer recepcije (Front office)
 • Menadžer sektora hrane i pića (F&B)
 • Menadžer sektora marketinga i prodaje
 • Generalni menadžer hotela
 • Asistent generalnog menadžera
 • Rukovodilac rentakar agencije
 • Menadžer u avio-kompanijama
 • Menadžer u oblasti keteringa
 • Menadžer u globalnim distribucionim sistemima
 • Menadžer u kruzing kompanijama
 • Rukovodilac u turističkim organizacijama
 • Saradnik u lokalnim, regionalnim i nacionalnim turističkim organizacijama
 • Menadžer wellness centara
 • Menadžer u kongresnim biroima i centrima
 • Rukovodilac u nacionalnim parkovima
 • Menadžer u akva-parkovima
 • Menadžer tematskih parkova
 • Marketing menadžer
 • Rukovodilac sektora za turizam u saobraćajnim preduzećima
 • Rukovodilac komercijalnih poslova u saobraćajnim preduzećima
 • Menadžer etno sela
 • Menadžer za poslovna putovanja u velikim korporacijama
 • Menadžer u destinacijskim menadžment kompanijama i organizacijama
 • Saradnik na poslovima iz oblasti turizma u javnom sektoru
 • Saradnik-organizator javnih skupova, događaja i manifestacija
 • Nastavnik u srednjim stručnim školama
 • Saradnik u ustanovi kulture
 • Menadžer restorana i ugostiteljskih objekata
 • Menadžer za odnose sa javnošću (PR)
 • Menadžer sektora za ljudske resurse (HR)
 • Rukovodilac organskih farmi
 • Rukovodilac vinarija
 • Rukovodilac farmi meda
 • Rukovodilac ribnjaka


hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Prijemni ispit na studijskom programu Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane sastoji se iz:

 • intervjua na srpskom i engleskom jeziku na teme iz oblasti turizma, hotelijerstva i ekonomije hrane.

Nakon onlajn prijave, kandidat dobija mejl sa parametrima uz pomoć kojih će moći da se prijavi na platformu za polaganje prijemnog ispita: Link. Nakon prijave na navedenu platformu kandidat će moći da pristupi potrebnom materijalu za spremanje prijemnog ispita.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani ekonomista, sa dodatkom diplomi koji ukazuje na posebne kompetencije u oblasti turizma, hotelijerstva i ekonomije hrane.


Legenda

Izborne opcije studijskog programa:
 • T Turizam
 • H Hotelijerstvo
 • E Ekonomija hrane
I godina

Kako funkcioniše ekonomski poredak, koja su osnovne zakonitosti po kojima funkcioniše tržište, zašto je važna konkurencija i koja su pravila makro i mikroekonomije, naučićete upravo na ovom predmetu.

Predmet na kom ćete naučiti kako da razumete ponašanje budućih klijenata, ključna pravila motivacije, kako funkcionišu emocije i kako one utiču na donošenje odluka kod potrošača na turističkom tržištu.

Ovo je prvi usko stručni predmet na Vašim studijama. Na njemu ćete naučiti kako funkcioniše turističko tržište, kako se turizam razvijao u Srbiji i ostalim državama i zašto je turizam najbrže rastuća privredna grana danas.

Praktičan predmet na kome ćete brzo, efikasno i na zanimljiv način naučiti kako da ovladate osnovnim analizama funkcija, kao i to kako da primenite statističke metode u svom budućem zanimanju.

Karakteristika svih uspešnih ljudi je ili da su sami dobre računovođe ili da imaju dobre računovođe. Na ovom predmetu ćete se upoznati sa osnovama knjiženja, finansijskih izveštaja i značaju koji računovodstvo ima za uspešno poslovanje.

Svrha ovog predmeta je upoznavanje sa informacionim tehnologijama, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta. Pored toga, razmatraju se osnove baza podataka i njihove primene u poslovnom okruženju. Posebna pažnja se posvećuje pitanjima bezbednosti i principima na kojima se zasniva elektronsko poslovanje. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu korišćenja računara, rada sa Windows OS, upotrebe programa za obradu teksta, prezentacije i rada na Internetu.

Engleski jezik 1 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo B2 (upper-intermediate level or Common European Framework). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na nivou B2 (FCE).

Upoznavanje sa osnovama španskog jezika I hispanske kulture sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije.Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom,kao I za čitanje I pisanje kraćih tekstova, beleški I deskripcija jednostavne forme.Program izvođenja nastave odgovara nivou A1.

Italijanski I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Upoznavanje sa osnovama ruskog jezika i kulture s akcentom na komunikativne jezičke funkcije. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom, kao i za čitanje i pisanje kraćih tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme. Program izvođenja nastave odgovara nivou A1.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama.

Kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski i temeljno obrađuje osnove strukture govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva.

Grčki jezik je kurs koji ce vas upoznati ne samo sa osnovama savremenog grčkog jezika, njegovim alfabetom i principima na kojima počiva, no i sa drevnom kulturom i osobinama helenskog sveta; Ovaj kurs omogućiće sticanje novih znanja, pisano i usmeno komuniciranje na jednom od najbogatijih jezika današnjice, ali će, isto tako, da ukaže na njegov snažan uticaj i odnose sa drugim jezicima sveta, uključujući i srpski jezik.

II godina

Predmet na kome ćete naučiti osnovna pravila uspešnog upravljanja i rukovođenja. Uspešno pohađan predmet omogućiće vam da se lakše suočite sa izazovima u realnom okruženju i da, koristeći menadžerske veštine i znanja, probleme rešavate efikasno.

Jedna od najrazvijenijih grana ekonomije. Ovaj predmet će vas naučiti da uspešno plasirate svoju robu ili uslugu na turističkom, hotelijerskom tržištu i tržištu ekonomije hrane. Upoznaćete se sa najnovijim trendovima u oblasti marketinga u 21. veku.

Kako uspešno osmisliti i upravljati turističkom destinacijom? Zašto je Srbija izuzetno atraktivna turistička destinacija i na koji način se mogu povećati njene prednosti na globalnom tržištu? Ovo su samo neke od ključnih tema u okviru ovog usko stručnog predmeta na II godini studija.

Zašto je upravljanje kadrovima i ljudima gotovo važnije nego upravljanje materijalnim resursima? Na koji način se postiže veća efikasnost u radu hotela, koja su pravila selekcije i regrutovanja zaposlenih u hotelijerstvu? Sve ovo naučićete upravo na stručnom predmetu za izbornu opciju hotelijerstvo na II godini studija.

Predmet na kome ćete naučiti osnovne karakteristike najvažnijih i najrasprostranjenijih međunarodnih kuhinja na svetu. U čemu su slične i u čemu se razlikuju? Koji običaji prate različite gastronomske kulture. Sve su ovo teme koje se obrađuju na predmetu ključnom za izbornu opciju Ekonomija hrane na II godini studija.

Na ovom predmetu naučićete osnove prava i pravnog sistema, koje će vam biti od ogromne koristi u praksi i radu u privredi. Imaćete prilike da na interaktivan i zanimljiv način, kroz debate i diskusije, učite o osnovnim elementima države i prava, kao i o ključnim aspektima prava u turizmu.

Predmet koji pruža studentu mogućnost da se upoznate sa prostorom kao opštim resursom i sistemom, kao i sa turističkim resursima, njihovom vrednošću i značajem za formiranje turističkog proizvoda i turističke ponude u prostoru.

Na ovom predmetu naučićete osnovna pravila ponašanja zaposlenih u organizacijama, kao i ključne karakteristike različitih poslovnih kultura. Predmet koji će vas naučiti pravilima uspešne komunikacije i u potpunosti pripremiti za stručnu praksu na III i IV godini studija.

Engleski jezik 2 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo B2 (upper-intermediate level or Common European Framework). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na nivou B2 (FCE).

Priprema studenata za sporazumevanjeu različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje krćih sastava deskriptivne i narativne forme,u sadašnjem, budućem i prošlim vremenima.Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Italijanski II predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A2 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Interaktivna nastava: predavanja, vežbe. Dva kolokvijuma u pisanoj formi, na kraju svakog semestra po jedan, prezentacije i domaći zadaci na nastavi. Završni ispit je usmeni i obuhvata konverzaciju na teme iz obrađenih lekcija.
Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje kraćih sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama.

Kineski 2 pruža studentima mogućnost da savladaju osnovu gramatike kineskog jezika, prošire sintaksičke strukture, usvoje nekoliko stotina kineskih karaktera, unaprede veštine čitanja i pisanja istih i ovladaju vokabularom koji omogućava komunikaciju u najčešćim situacijama iz svakodnevnog života.

Grčki jezik je kurs koji ce vas upoznati ne samo sa osnovama savremenog grčkog jezika, njegovim alfabetom i principima na kojima počiva, no i sa drevnom kulturom i osobinama helenskog sveta; Ovaj kurs omogućiće sticanje novih znanja, pisano i usmeno komuniciranje na jednom od najbogatijih jezika današnjice, ali će, isto tako, da ukaže na njegov snažan uticaj i odnose sa drugim jezicima sveta, uključujući i srpski jezik.

III godina

Na ovom predmetu naučićete najvažnije elemente uspešnog upravljanja u hotelskoj industriji, kao i ključna pravila uspešnog poslovanja hotela na globalnom i nacionalnom tržištu u uslovima globalizacije.

Na koji način funkcionišu turističke agencije? Koja su osnovna pravila poslovanja organizatora putovanja? Kako se obavljaju složene poslovne operacije u turističkim agencijama? Ovo su samo neke od tema koje ćete naučiti na stručnom predmetu na III godini studija.

Upoznaćete se sa osnovnim karakteristikama efikasne poslovne komunikacije u promenljivom radnom okruženju. Dobro osmišljena poruka, napisana ili izgovorena na adekvatan način, ključ je za uspešno rešavanje svakodnevnih poslovnih situacija u turizmu i hotelijerstvu.

Predmet na kom ćete naučiti kako se odvija i koja su pravila uspešnog finansijskog poslovanja u turističkoj privredi.

Predmet na kom ćete naučiti kako se odvija i koja su pravila uspešnog finansijskog poslovanja u hotelskoj industriji.

Kako uspešno osnovati sopstveni restoran? Koja su pravila poslovanja restorana na tržištu? Koji su ključni propisani standardi koji se odnose na restoraterstvo i na koji način uspešno upravljati restoranima? Sve su ovo ključne teme koje ćete obrađivati u okviru predmeta na III godini studija.

Informacione tehnologije su neizostavne u svim oblastima poslovanja. Na ovom predmetu naučićete kako da primenite IT u turizmu i hotelijerstvu i kako da uspešno koristite programe namenjene ovim oblastima poput Amadeusa i Protela.

Na ovom predmetu, upoznaćete se sa konceptom održivog razvoja kulturnog turizma i potencijalnom konfliktnošću između zaštite kulturnih resursa i dobara i njihovom eksploatacijom u turizmu. Takođe, naučićete modele održivog razvoja turističkih kulturnih atrakcija i njihovim upravljanjem.

Engleski jezik 3 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Going International (Oxford University Press) na nivou B1. Cilj nastave predmeta Engleski jezik III je da studente uvede u stručnu terminologiju iz oblasti turizma i hotelijerstva i osposobi ih za samostalnu i kreativnu upotrebu jezičkih struktura i veština u njihovom poslovnom okruženju.

Izvođenje i usvajanje novih tematskih, gramatičkih, komunikativnih i leksičkih jedinica. Uvođenje u stručnu terminologiju kroz primere iz izvorne hispanske literature. Ovaj kurs treba da osposobi studente za razumevanje i izražavanje u različitim situacijama, kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u poslovnom okruženju; za samostalno tumačenje različitih tekstova, za poslovno komuniciranje i pisanje sastava, pisama i izveštaja jednostavnije forme. Program izvođenja nastave odgovara nivou B1.1.

Italijanski III predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na srednjem B1 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs priprema studente za savladavanje italijanskog jezika, koje će im omogućiti snalaženje u raznim situacijama nesmetanu komunikaciju i razumevanje sagovornika kada se radi o njemu poznatim temama i predmetu njegovog interesovanja.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Sporazumevanje studenata u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova složenije forme i pisanje sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou B2.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou B 1.2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u situacijama vezanim za njihovu struku.

Kineski jezik 4 je kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski nadograđuje stečenu osnovu govornog i pisanog kineskog jezika, obogaćuje vokabular i dublje ulazi u gramatičke i lingvističke strukture tipične za komunikaciju na kineskom jeziku. Analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije,filozofije i modernog kineskog društva. Studenti ovladavaju složenijim rečeničnim strukturama i gramatičkim konstrukcijama tipičnim za izražavanje na kineskom jeziku i vokabularom koji im omogućava napredniju komunikaciju u svakodnevnom životu i poslovnom okruženju.

Grčki jezik je kurs koji ce vas upoznati ne samo sa osnovama savremenog grčkog jezika, njegovim alfabetom i principima na kojima počiva, no i sa drevnom kulturom i osobinama helenskog sveta; Ovaj kurs omogućiće sticanje novih znanja, pisano i usmeno komuniciranje na jednom od najbogatijih jezika današnjice, ali će, isto tako, da ukaže na njegov snažan uticaj i odnose sa drugim jezicima sveta, uključujući i srpski jezik.

Obavezna prijava za stručnu praksu studenata III godine Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment se vrši isključivo on-line do kraja februara tekuće školske godine. Za studente III godine praksa će se organizovati u šestom semestru u trajanju od mesec dana (tokom maja). Studenti koji žele samostalno da organizuju profesionalnu praksu treba da donesu potvrdu iz organizacije (na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i naznačenim periodom kada će ići na praksu), na osnovu koje će im Univerzitet izdati uput na praksu. Studenti koji su ranije obavili profesionalnu praksu u zemlji ili inostranstvu treba da donesu potvrdu kako bi im se izvršilo priznavanje. Zaposleni studenti su oslobođeni obavljanja stručne prakse (na osnovu donete potvrde o zaposlenju na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica).

IV godina

Na ovom predmetu upoznaćete se sa uticajem ishrane i rekreacije, kao i svih prirodnih činilaca koji deluju na zdravlje, a povezani su sa boravkom turista na destinaciji, kao i sa efikasnošću nemedicinskih tretmana koji se nude u wellness i spa centrima i banjskim lečilištima.

Predmet na kom ćete naučiti na koji način se ponašaju potrošači na turističkom tržištu i šta sve utiče na njihovu odluku da postanu vaši potencijalni klijenti. Interaktivna predavanja sa brojnim primerima iz prakse, pomoći će vam u tome.

Šta je zelena ekonomija i koje je mesto turizma u okviru zelene ekonomije? Zašto je koncept održivog razvoja i očuvanja životne sredine tesno povezan sa turizmom? Na koji način turizam može da utiče na podizanje ekološke svesti ljudi – samo su neke od tema u okviru ovog predmeta.

Kako se projektuje, gradi i održava hotelska arhitektura, kako se vrši izbor lokacije objekta, sadržaj soba i kupatila, projektovanje i sadržaj restorana,p rojektovanje dodatnih sadržaja, kreiranja enterijera sa svim elementima menjanja, zaštite i redizajniranja u zavisnosti od kategorizacije i projektnog zadatka.

Saznaćete sve o osnovnim vrstama i karakteristikama životnih namirnica koje se koriste u ugostiteljstvu i nude domaćim i stranim turistima i njihovoj pravilnoj upotrebi u ugostiteljstvu.

Moći ćete da usvojite znanja iz oblasti finansijske i ekonomske analize poslovanja u privatnom i javnom sektoru u turizmu, da se osposobite za samostalnu analizu bilansa stanja i bilansa uspeha, analizu osnovnih ekonomski elemenata poslovanja, samostalnu analizu poslovnog plana.

Moći ćete da usvojite znanja iz oblasi finansijske i ekonomske analize hotelskih preduzeća i analizirate uspešnost poslovanja hotela na praktičnim primerima.

Naučićete sve o važnosti pojedinih specifičnih oblika turizma na domaćem i međunarodnom tržištu i značaju pojedinih specifičnih/selektivnih oblika turizma za nacionalnu ekonomiju i razvoj turizma Srbije uopšte.

Koji su osnovni standardi kvaliteta? Na koji način se ostvaruje kvalitet u hotelijerstvu u uslovima globalnog poslovanja? Zašto je ispunjenost ovih standarda važna za uspešno poslovanje hotela na tržištu? Ovo su samo neke od najvažnijih tema u okviru ovog predmeta.

Šta je bezbednost hrane i koje su to najčešće opasnosti u hrani koje je čine nebezbednom za zdravlje ljudi? Saznaćete još i koji su osnovni pristupi i principi upravljanja bezbednošću hrane, koji garantuju ponudu bezbedne hrane potrošaču, što su samo neke od najvažnijih tema u okviru ovog predmeta.

Dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Going International (Oxford University Press) na nivou B1. Cilj nastave predmeta Engleski jezik IV je da studente osposobi za komunikaciju na engleskom jeziku u oblasti turizma i hotelijerstva.

Sistematizovanje i obnavljanje ranije stečenih znanja. Izvođenje i usvajanje novih tematskih, gramatičkih, leksičkih i komunikativnih jedinica. Uvođenje i primena nove stručne terminologije. Studenti se pripremaju za sporazumevanje u različitim kontekstima, kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u poslovnom okruženju.

Italijanski IV predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na srednjem B2 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Italijanski IV predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na srednjem B2 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Sporazumevanje studenata u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova složenije forme i pisanje sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou B2.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou B 1.2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u situacijama vezanim za njihovu struku.

Kineski jezik 4 je kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski nadograđuje stečenu osnovu govornog i pisanog kineskog jezika, obogaćuje vokabular i dublje ulazi u gramatičke i lingvističke strukture tipične za komunikaciju na kineskom jeziku. Analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije,filozofije i modernog kineskog društva. Studenti ovladavaju složenijim rečeničnim strukturama i gramatičkim konstrukcijama tipičnim za izražavanje na kineskom jeziku i vokabularom koji im omogućava napredniju komunikaciju u svakodnevnom životu i poslovnom okruženju.

Grčki jezik je kurs koji ce vas upoznati ne samo sa osnovama savremenog grčkog jezika, njegovim alfabetom i principima na kojima počiva, no i sa drevnom kulturom i osobinama helenskog sveta; Ovaj kurs omogućiće sticanje novih znanja, pisano i usmeno komuniciranje na jednom od najbogatijih jezika današnjice, ali će, isto tako, da ukaže na njegov snažan uticaj i odnose sa drugim jezicima sveta, uključujući i srpski jezik.

Predmet na kome ćete naučiti osnovne personalne i poslovne veštine koje će vam omogućiti da budete konkurentni na tržištu rada i lakše se zaposlite i budete uspešniji u poslu. U okviru ovog predmeta ćete moći znanja da primenite na stručnoj praksi u privredi i pretočite ih u konkretan istraživački projekat.

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send