Sinigudnum logo
UNIVERZITET SINGIDUNUM

Međunarodni odnosi i diplomatija

Ovaj studijski program obezbeđuje studentima temeljna znanja iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Studijski program u četvorogodišnjem trajanju ima za cilj školovanje kadrova koji poseduju znanja i sposobnosti za analizu međunarodnih proseca, pojava i problema, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja i koji su kompetentni da kvalitetno obavljaju stručnu delatnost, ponude rešenje datog problema i posledice u oblasti međunarodnih odnosa.

Tokom školovanja, predviđena je obavezna stručna praksa koja se odvija u institutima, državnim organima i organizacijama ili drugim institucijama koje u svojim delatnostima imaju poslove iz oblasti međunarodnih odnosa ili diplomatije. Po završetku četvorogodišnjih studija, svojim znanjem i kompetencijama studenti će biti osposobljeni da samostalno obavljaju poslove i donose odluke u procesu planiranja, organizacije, sprovođenja i koordinacije u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Pohađanje studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija na Univerzitetu Singidunum pruža mogućnost studentima da se aktivno uključe u obavljanje širokog spektra poslova u privredi, javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, obrazovnim centrima, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, medijima itd.

Nakon diplomiranja, diplomci će biti osposobljeni za izvršavanje:

 • poslova planiranja i projektovanja, organizovanja i sprovođenja u oblasti međunarodnih odnosa na svim nivoima (preduzeća, organizacije, političke partije, mediji, opština, region, republika);
 • poslova u organima uprave i drugim državnim organima (specijalisti u odeljenjima za međunarodnu delatnost državnih institucija), posebno na poslovima referenata i analitičara u resorima bezbednosti i odbrane;
 • poslova u diplomatiji;
 • poslova (stručni saradnici i rukovodioci) u domaćim privrednim kompanijama koje posluju na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
 • poslova u privrednim komorama, carinskoj upravi, uvozno-izvoznim preduzećima, kao i u predstavništvima transnacionalnih korporacija i drugih stranih kompanija sa mešovitim učešćem;
 • poslova u institutima koji se bave međunarodnim studijama i spoljnom politikom;
 • poslova u medijima, kao specijalisti na praćenju međunarodne politike, međunarodne ekonomije, međunarodnog prava, globalnih i regionalnih ekoloških i drugih problema, na praćenju spoljne politike države;
 • poslova stručnih saradnika u oblasti analitike i konsaltinga iz oblasti međunarodnih odnosa;
 • poslova na izradi studija, analiza, procena i planova o međunarodnoj i regionalnoj bezbednosti.

Student završava studije polaganjem svih predmeta predviđenim ovim studijskim programom.

hat Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču adakemski naziv: diplomirani politikolog za međunarodne poslove

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Prijemni ispit se sastoji iz 2 dela:

 • Test opšte kulture i informisanosti od 30 pitanja u vrednosti od 30 poena za čiji rad je maksimalno predviđeno 30 minuta;
 • Intervju sa kandidatom u trajanju od 15 minuta u vrednosti od 30 poena.

Prijavi se za upis

I godina

Predmet predstavlja uvod u razmatranje politike i političkih nauka, pri čemu se daju osnovni pojmovi politike kroz premodernu, modernu i sadašnju (postmodernu) epohu. Cilj predmeta je da studenti steknu neophodna znanja o osnovnim kategorijama politike, koji su kao takvi u temelju međunarodnih odnosa, kao i u temelju političkog aspekta bezbednosti. Cilj je da studenti steknu polazne osnove u političkim naukama i naukama bezbednosti.

Engleski 1 predstavlja kurs koji sistematski obuhvata sve primarne jezičke strukture i veštine kroz širok spektar relevantnog i tematskog materijala. Cilj predmeta je unapređenje receptivnih i produktivnih jezičkih veština, te postizanje preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme, odnosno – nivelisanje sposobnosti na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

Ruski jezik 1 predstavlja kurs iz ruskog jezika i kulture na početnom A1 nivou, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike, čiji je cilj, posredstvom sistematskog rada na svim jezičkim veštinama i stalnog smenjivanja komunikativnih i gramatičkih elemenata, osposbljavanje studenata za primenu stečenog znanja na nivou A1.

Putem kreativno osmišljenih multimedijalnih metoda predmet Kineski jezik 1 sistematski i temeljno obrađuje osnove govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva. Nakon ovog semestra, studenti će imati nivo znanja A1 iz kineskog jezika.

Upoznavanje sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i interneta. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na internetu. Ukazuje se na mesto informacionih tehnologija u poslovnom okruženju i njenu ulogu u upravljanju poslovnim procesima.

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim pojmovima, teorijskim konceptima i politikama u oblastima svetske istorije i svetske geografije. Kada je u pitanju svetska istorija, radi se o pregledu istorijskih procesa kroz svetsku (opštu) istoriju Starog veka, Srednjeg veka i Novog veka do 1815. (Bečkog kongresa 1815.). Kada je u pitanju svetska geografija, ona se obrađuje po kontinentima u ovom studijskom programu obrađivaće se Evropa i Azija.

Studenti će biti upoznati sa nastankom i razvojem sociologije politike, sa naglaskom na periodu prosvetiteljstva i druge polovine XIX veka. Studentima će biti prezentovane kategorije i metod sociologije politike: moć i društvena moć, interes, vlast i vladanje, konflikti, rat, revolucija, društvena kriza, društvene i političke promene, politički pokreti, uloga ideologije, demokratije i civilnog društva. Studenti se upoznaju sa osnovnim tendencijama u savremenoj sociologiji politike, kao što su: teorija globalizacija, neopluralizam i neofunkcionalizam, teorija savremenog civilnog društva, feminističke političke teorije, teorije medijske kontrole društva.

Cilj predmeta je usvajanje opštih i osnovnih saznanja o pravu i državi. Takođe studenti treba da razumeju suštinu pravne nauke i njene osnove, najvažnije pravne institute i usvoje pravnički način razmišljanja i zaključivanja. Upoznavanje studenata sa ustavnim poretkom, kao i upoznavanje sa ustavnim porecima najvećih zemalja sveta. Ustavno pravo, kao grana prava obuhvata, norme Ustava, zakona i drugih pravnih izvora, koji se odnose na organizaciju najviše državne vlasti.

Cilj predmeta je da omogući studentima sveobuhvatno razumevanje principa, praksi i tehnologija u vezi sa upravljanjem znanjem (UZ) i bezbednošću informacija i osposobi ih za efikasno upravljanje organizacionim znanjem uz obezbeđivanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti informacija. Takođe, predmet ima za cilj da pripremi studente da budu proaktivni učesnici u organizacija i društvu, sposobni da strateški upravljaju resursima znanja, istovremeno štiteći osetljive informacije od različitih pretnji.

Da studenti shvate pojam menadžmenta i evoluciju teorije menadžmenta; da prepoznaju trendove u menadžmentu 21. veka; da razumeju sve odrednice u vezi sa procesom i fazama menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola); da se upoznaju sa procesom menadžmenta kroz proučavanje studija slučaja i da razumeju značaj menadžmenta u poslovanju savremenih organizacija

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim pojmovima, teorijskim konceptima i politikama u oblastima svetske istorije i svetske geografije. Kada je u pitanju svetska istorija, radi se o pregledu istorijskih procesa kroz svetsku (opštu) istoriju Novog veka do 1815. i Savremene istorije, dakle do današnjih dana. Kada je u pitanju svetska geografija, ona se obrađuje po kontinentima u ovom studijskom programu obrađivaće se AgloAmerika, Latinska Amerika, Afrika, Australija i Okeanija, kao i svetska mora.

II godina

Predmet daje pojmovna znanja o međunarodnim odnosima. Proučavaju se ključne dimenzije međunarodnih odnosa (subjekti, vrste, oblici, faktori međunarodnih odnosa). Naročita pažnja se poklanja subjektima (države, međunarodne organizacije, transnacionalne organizacije) kao i pitanjima mira i bezbednosti. Cilj predmeta je da studenti dobro razumeju sve osnovne dimenzije međunarodnih odnosa, razlikuju pojmove koji se tačno ili pogrešno koriste u terminologiji međunarodnih odnosa.

Cilj predmeta Uvod u političku ekonomiju je da studentima pruži znanja o međuzavisnosti političkih i ekonomskih procesa, uključujući i njihove različite forme kroz istoriju i savremenost Srbije i sveta. Ovaj predmet omogućava studentima i usvajanje osnovnih ekonomskih kategorija, kroz predmetne oblasti i ciljeve mikro i makroekonomije.

Sticanje teorijskih i korisnih znanja o osnovnim principima horizontalne i vertikalne organizacije političke vlasti, i o karakteristikama partijskih i izbornih sistema kroz upoznavanje sa osnovnim političkim institucijama i načinima funkcionisanja najznačajnijih savremenih političkih sistema, uključujući i politički sistem Republike Srbije. Uporednom analizom različitih političkih sistema studentima omogućava se saznanje i uvid u sličnosti i razlike u organizaciji državne vlasti kao i bliže razumevanje prirode, karaktera i suštine najvažnijih političkih procesa i društvenih sistema.

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim pojmovima, značaju i istorijatu diplomatije. Sticanje osnovnih znanja iz istorijata diplomatije preduslov je za sagledavanje i razumevanje složenih međunarodnih odnosa kako u prošlim epohama tako i u savremenosti.

Predmet predstavlja nastavljanje izučavanja problematike o međunarodnim odnosima na višem nivou. Proučavaju se teorije međunarodnih odnosa i međunarodni politički procesi koji su ostavili najznačajniji trag ili i dalje utiču na međunarodne odnose.Cilj predmeta je da studenti zaokruže celinu u poznavanju međunarodnih odnosa, razumeju sve osnovne dimenzije međunarodnih odnosa, razumeju tokove procesa i pojava u međunarodnim odnosima a koji utiču na ponašanje subjekata u međunarodnim odnosima.

Produbljivanje znanja i razumevanja društvenih, političkih i ekonomskih odnosa koji utiču na globalni sistem proizvodnje, razmene i raspodele, odnosno, strukture nastale kroz ove odnose. Predmet analize su prožimanje politike i ekonomije u oblasti teorije i prakse međunarodne proizvodnje i trgovine, svetskog monetarnog sistema i MMF, međunarodnih finansija i globalnog finansijskog poretka. Naročita pažnja je poklonjena regionalnim ekonomskim integracijama, odnosima Sever-Jug, rastućim ekonomijama, svetskoj ekonomskoj krizi izazvanoj pandemijom Kovid-19, multinacionalnim kompanijama, sporazumima, dogovorima, institucijama i „opštim pravilima igre“ koja određuju ponašanje država i tržišta u međunarodnoj političkoj ekonomiji.

Predmet izučava, analizira i objašnjava genezu, odlike, mehanizme i forme prikazivanja političkih ideologija kroz istoriju, povezujući važne istorijske događaje i političko-kulturno ustrojstvo društava sa vladajućim ideologijama. Upoznavajući studente sa ideološkim temeljom političkih sistema i praksi u različitim savremenim i istorijskim društvima, predmet objašnjava i predviđa procese i odluke koje se ne mogu razumeti bez poznavanja vladajućih ideologija na kojima se zasnivaju. Cilj predmeta je upoznavanje i razumevanja studenata sa najvažnijim političkim ideologijama i njihovim praktičnim posledicama kao i osposobljavanje studenata za kritičku analizu i pravilnu spoznaju savremenih političkih fenomena kao artikulacija ideologije.

Cilj predmeta Engleski jezik 2, koji se, po svojoj strukturi i sadržaju, nadovezuje na predmet Engleski jezik 1, jeste podizanje nivoa znanja engleskog jezika i razvoj svih jezičkih veština studenata koje se nalaze na višem srednjem nivou (B2 – prema Zajedničkom referentnom evropskom okviru za žive jezike) – na kojem se ojačavaju, sa ciljem, najpre sistematizacije postojećeg, a potom i prelaska na viši nivo poznavanja jezika.

Cilj predmeta Ruski jezik 2, koji se nadovezuje na predmet Ruski jezik 1 jeste dostizanje nivoa A2 u ruskom jeziku prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike.

Kineski II je kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski i temeljno obrađuje osnove strukture govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva. Nakon ovog semestra, studenti će imati nivo znanja A2 iz kineskog jezika.

III godina

Ovaj predmet ima za cilj da studente upozna sa načinima na koje se odvija moderna diplomatija kao mehanizam za sprovođenje spoljne i bezbednosne politike država u svetu velike međuzavisnosti i podeljenosti. Osposobljava studente da razumeju da je diplomatija bazirana na teorijskim, ali uvek i vrednosnim i ideološkim premisama. Cilj je i da se studenti upoznaju sa dinamikom savremenih diplomatkih formi i agendi, a time i metoda veština i uključenih aktera, međunarodnim pravnim, političkim i vrednosnim okvirom, najvažnijim učesnicima na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama, pojmovima i institutima međunarodnog javnog prava, društvenim procesima i zakonitostima koji vladaju unutar međunarodne zajednice i pravnom tehnikom koja tvori specifičan normativni poredak i reguliše odnose između država i međunarodnih organizacija i ostalih entiteta-jedinki od međunarodnog interesa.

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim pojmovima, značaju i istorijatu spoljne politike Srbije. Sticanje osnovnih znanja iz istorijespoljne politike Srbije je za sagledavanje i razumevanje složenih međunarodnih odnosa i pozicije Srbije u njima, kako u prošlim epohama tako i u savremenosti.

Cilj predmeta je da studentima pruži osnovna saznanja o kategorijama iz domena problema zagađivanja i ekološke krize, uzroka ekološke krize, pitanja upotrebe i eksploatacije prirodnih resursa, etičkih aspekata ekologije, uticaja populacionog rasta i razvoja na životnu sredinu, razumevanja složenih odnosa ljudskog društva i životne sredine, ali i osposobljavanje u izradi Lokalnih programa održivog razvoja.

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa nastankom klimatskih promena i njihovim uticajem na životnu sredinu, globalnu ekonomiju i moderno društvo, kao i sa multilateralnim inicijativama čiji je cilj smanjenje negativnih efekata klimatskih promena.

Da studenti steknu znanja o klasičnim i savremenim teorijama geopolitike kao naučne discipline i njenom istorijskom razvoju. Poseban cilj izučavanja predmeta jeste da se studenti upoznaju sa ključnim geopolitičkim strategijama tokom 20. i 21. veka, bezbednosnim rizicima i pretnjama koji dolaze od strane pojedinihvelikihi regionalnih sila.Cilj je upoznavanje sa načinima praktikovanja geopolitičkih stavova, odnosa snaga,kao i podudaranja interesa različitih geopolitičkih strategija (koncepcija) prisutnih na Balkanu.

Cilj predmeta je uvođenje studenata u studije bezbednosti, kroz analizu ključnih promena u promišljanju bezbednosti (lične, nacionalne, regionalne, globalne). Cilj je osposobljavanje studenata za kritičku analizu konkretnih bezbednosnih fenomena u kontekstu bazičnih – nacionalnih, regionalnih i globalnih - društvenih procesa i tekućih promena, kao i uvećanje sposobnosti studenata za samostalno razumevanje, istraživanje i tumačenje savremenih fenomena bezbednosti. Svrha predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o nastanku i razvoju studija bezbednosti, različitim tematskim oblastima i diferenciranim nivoima istraživanja, osnovnim teorijskim pristupima i bezbednosnim praksama, čime će studenti dobiti naučnu celinu koja je preduslov za naučno istraživanje bezbednosnih pojava.

Cilj predmeta je da upozna studente sa ključnim konceptima, teorijama i rizicima u međunarodnom poslovanju. U okviru predmeta se analizira kompleksnost poslovanja na globalnom tržištu, uključujući političke, ekonomske, pravne i kulturološke aspekte poslovanja na međunarodnom tržištu. Ovaj predmet obuhvata odabrane teme iz međunarodnog strategijskog menadžmenta (multinacionalne kompanije, političku, ekonomsku, i kulturološku analizu tržišta), međunarodne trgovine, međunarodnog marketinga i interkulturalne komunikacije.

Cilj predmeta je sticanje teorijskih znanja i osposobljavanje studenata za tumačenje i primenu međunarodnih i nacionalnih pravnih propisa u oblasti međunarodnog krivičnog prava; upoznavanje studenata sa metodama, postupcima i procesima istraživanja i primene principa, pojmova i instituta u oblasti međunarodnog krivičnog prava; ovladavanje specifičnim pravnim veštinama u sistemu krivčnopravne zaštite, izučavanje specifičnosti i pravne prirode međunarodnog krivičnog prava i njegovog odnosa sa nacionalnim krivičnim pravom, povezivanje naučnog i praktičnog znanja i veština radi osposobljavanja za samostalan rad u oblasti međunarodog krivičnog prava i osposobljavanje za korišćenje uporednog metoda u proučavanju i primeni krivičnopravnih instituta.

IV godina

Upoznavanje studenatasa veštinama i znanjima potrebnim za uspešno komuniciranje u javnosti, posebno u političkom kontekstu. Sticanje osnovnih znanja o opšteprihvaćenim normama ponašanja diplomata,vršioca javnih političkih funkcija, veštinama javnog izlaganja, debatovanja, prezentovanja sadržaja sa ciljem uticaja na javno mnjenje. Razvijanjem veština javnog govorništva, razumevanjem retoričkih strategija, analizom političkih govora, razvijanjem veština debatovanja, razumevanjem etičkih i profesionalnih standarda u javnom komuniciranju omogućava se studentima da postanu efikasni i odgovorni komunikatori u političkom kontekstu, što je ključno za uspeh u javnom životu i političkoj karijeri. Sposobnost da se materija saglasno datim okolnostima prezentuju auditorijumu, osnovne su pretpostavke koje treba da se ispune.

Sticanje osnovnih teorijskih znanja o vrstama i karakteristikama kriza, proaktivnom i reaktivnom upravljanju u kriznim situacijama. Upoznavanje studenata sa endogenim i egzogenim uzročnicima kriznih situacija i instrumentima kriznog menadžmenta.

Cilj predmeta je da studenti steknu najnovija znanja iz strategijskog menadžmenta u sistemu odbrane koja su im potrebna za rešavanje teorijskih i praktičnih problema.

Cilj predmeta je analiza međunarodnih organizacija, njihove strukture, načina rada i uticaja u međunarodnim odnosima. Studenti treba da usvoje osnovna znanja o najznačajnijim međunarodnim organizacijama, kao i izazovima sa kojima se suočavaju u međunarodnim odnosima, a koje karakterišu sila i moć, brze društvene promene, stalni napredak tehnologije i procesi globalizacije i antiglobalizacije koji svi zajedno menjaju sliku sveta. Naročita pažnja se posvećuje komparativnom uticaju i ulozi različitih međunarodnih organizacija u multipolarnom poretku.

Upoznavanje studenata sa osnovama političkih procesa u Republici Srbiji u cilju dubljeg razumevanja političkih organizacija, funkcionisanja i dinamike srpskog društva. Ovo uključuje razlike između različitih političkih aktera, uključujući vladejuće partije, opoziciju, građansko društvo i medije, kao i njihove uloge i interakcije u političkom procesu. Studenti bi trebalo da steknu duboko razumevanje političkih institucija, procesa i tendencija u Srbiji, kao i da analiziraju različite političke ideologije i njihov uticaj na formiranje političkih stavova i odluka.

Cilj je da studentima pruži neophodna znanja iz savremene diplomatije, sa posebnim akcentom na aktivnosti i instrumente ekonomske diplomatije.Poseban fokus učenja je na modalitetima ekonomske diplomatije i njenog korišćenja u cilju poboljšanja ekonomskih performansi i konkurentnosti nacionalne ekonomije.Cilj izučavanja ovog predmeta je da se studentiupoznaju sa osnovnim funkcijama ekonomske diplomatije i da se osposobe da prate rezultate ekonomske aktivnosti, barometre privrednih kretanja, mogućnosti plasmana proizvoda i kapitalasopstvene zemlje na svetskom tržištu. Glavna funkcija ekonomske diplomatije je zaštita nacionalnih interesa umeđunarodnim ekonomskim odnosima. Razvijen sistem ekonomske diplomatije bi trebalo da doprinese povećanju izvoza, privlačenju investicija, unapređenju bilateralnih ekonomskih odnosa sa drugim državama i uspostavljanje kvalitetnije ekonomske saradnje sa međunarodnim organizacijama.

Da studenti steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti odnosa sa javnošću; da razumeju kvalitetnu komunikaciju i kooperaciju između kompanija i njene ciljne javnosti (potrošači, lokalna zajednica, mediji, interna javnost, politička javnost, itd.).

Upoznavanje studenata sa istorijatom, sadržajem i formatima bezbednosnih, političkih i ekonomskih formata saradnje sa globalnim, regionalnim i međuregionalnim dometima.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama, pojmovima i institutima iz diplomatskog i konzularnog prava kao i upoznavanje studenata sa normama, pravilima i institutima međunarodnog prava vezanih za diplomatiju i konzularne odnose i osposobljavanje studenta da prepozna kršenja pravila diplomatskog i konzularnog prava i da na odgovarajući način na njih reaguje.

Cilj predmeta je da studenti steknu najnovija znanja iz oblasti strategije nacionalne bezbednosti, spoljnim i unutrašnjim činiocima, metodologiji izrade kao i o aktuelnim strategijama nacionalne bezbednosti u regionu i svetu.

Proširivanje osnovnih znanja i provera sposobnosti praktične primene teorijskih znanja iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Stručna praksa se realizuje u institutima, državnim organima i organizacijama, nevladinim organizacijama ili drugim institucijama u kojima postoje odgovarajuće mogućnosti za praktičan rad i stručno usavršavanje studenata.

Upućivanje studenata u detaljno razumevanje procesa komunikacije u međunarodnom kontekstu, sa posebnim fokusom na javnu diplomatiju - znanje o strategijama i tehnikama kojima Vlade nastoje da promovišu svoj nacionalni interes kao i nacionalnu bezbednost a kroz razumevanje građana i institucija te njihovih kolega u inostranstvu, uticaj i angažovanje javnosti prema inostranstvu u svrsi podrške ciljeva spoljne politike. Nastojanje da se unapredi i obogati proučavanje i praksa javne diplomatije kroz istraživanje, profesionalno obrazovanje i javni angažman. Ovaj predmet obuhvata analizu različitih aspekata komunikacije između država, međunarodnih organizacija i nevladinih aktera, kao i njihov uticaj na međunarodne odnose.

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send