Sinigudnum logo
Fakultet za informatiku i računarstvo

Računarske nauke

Svrha studijskog programa Računarske nauke jeste obrazovanje kompetentnih stručnjaka za zanimanja u oblasti računarskih nauka koja su tražena na domaćem i međunarodnom tržištu. Ovaj program, koji se više od jedne decenije realizuje i razvija na Univerzitetu Singidunum, rezultat je analize potreba tržišta i saradnje stručnjaka iz različitih domena računarstva. U toku studija stiču se teorijska i praktična upotreblјiva znanja koja omogućavaju brzo zaposlenje, nekada i pre kraja studija. Studenti imaju mogućnost usmerenja u dva prosperitetna domena, koja su sve više na ceni: bezbednost u kiber prostoru i programiranje i razvoj veb i mobilnih aplikacija.
usmerenja

Nakon četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, studenti poznaju principe i tehnike računarskih tehnologija, programiranja i računarske bezbednosti, sposobni su za rad sa više programskih jezika i računarskih platformi i imaju mogućnost da steknu svetski priznate sertifikate globalnih proizvođača (Microsoft, CISCO, CompTIA, EC-Council, Oracle, itd.). Dodatni industrijski IT sertifikati uz akademsku diplomu omogućavaju diplomiranim studentima da budu konkurentniji na tržištu rada.

Praktična nastava na svakom predmetu studijskog programa Računarske nauke ima za cilj da osposobi studente za praktično (eng. hands-on) iskustvo u radu sa izabranom tehnologijom. Već od prve godine studija, studenti mogu da se uključe u tzv. vannastavne projektne aktivnosti, gde se pod mentorstvom profesora Univerziteta Singidunum uključuju u implementaciju realnih IT projekata iz domena programiranja i razvoja aplikacija i računarske bezbednosti. Cilj je da nakon završenih studija student aplicira na tržište rada sa ekvivalentnim praktičnim znanjem koje je uporedivo sa višegodišnjim radom u računarskoj industriji.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani informatičar.

Jedna od važnijih prednosti studijskog programa Računarske nauke je globalna prepoznatljivost diplome, zato što je nastavni program u potpunosti usaglašen sa preporukama jedinog svetskog standarda datog od strane The Joint Task Force on Computing Curricula, IEEE Computer Society and Association for Computing Machinery (ACM) u dokumentima Computer Science Curricula 2013 i Cybersecurity Curricula 2017.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 2100 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Studijski program Računarske nauke obezbediće svim kandidatima mogućnost da u vrhunskim uslovima prate nastavu, uče od vodećih stručnjaka iz oblasti računarstva i steknu savremena, funkcionalna znanja za uspešnu karijeru u domaćim i međunarodnim IT kompanijama i obrazovnim institucijama. Nakon završetka i tokom završnih godina ovog studijskog programa, studentima se otvaraju široke mogućnosti za zapošlјavanje u okviru lepeze najtraženijih poslova, kao što su poslovi iz domena bezbednosti računarskih sistema, poslovi programera koji rade sa heterogenim tehnologijama, platformama i alatima, poslovi na održavanju računarskih sistema (administratori sistema), poslovi implementacije, održavanja i administracije sistema baza podataka i sl.

books Pored priznate i cenjene diplome, studenti imaju mogućnost da steknu i dodatne sertifikate i licence.

CISCO
Oracle
IBM
EMC-Dell
Mikrotik
Navicat
Microsoft Academy
Certiport

Prijavi se za upis

Legenda

Izborne opcije studijskog programa:
 • VMRazvoj veb i mobilnih aplikacija.
 • BSBezbednost u sajber prostoru.
I godina

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima računarskih sistema. Predmet predstavlјa uvodni hardverski kurs služi kao osnova za sve ostale kurseve. U okviru praktičnog dela kursa izučava se aplikativni softver. Rad sa (Google/MS/Open/Libre) Office Office kancelarijskim paketom. Desktop i Veb rešenja. Integrisana razvojna okruženja (IDE). Alati za rad sa grafičkim i multimedijalnim sadržajima (Photoshop, Gimp, Blender...). ERP (Enterprise Resource Planning) i CRM (Customer Relationship Management) alati. Inženjerski alati (CAD/CAM). Obrazovni softver i softver za simulacije.

Programiranje je godinama unazad priznato kao veoma važna veština koja ima široku primenu u svim sferama današnjeg društva. Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa programiranjem računara na programskom jeziku Java i sticanje osnovnih teorijskih znanja o programiranju, kao i praktična mogućnost za pisanje programa na jeziku Java. Kroz program predmeta studenti će naučiti osnove metodologije programiranja, osnove algoritama, razviti ispravan stil programiranja i steći dobru osnovu za druge predmete sa smera.

Cilj predmeta je sticanje potrebnih znanja za praćenje stručnih predmeta struke, proširivanje matematičkog obrazovanja, razvijanje stvaralačkog mišljenja i stvaranje osnove za razumevanje kvantitativnih odnosa među pojavama. Potrebno je ovladati onim specifičnim oblastima matematike koje su neophodne za razumevanje računarskih nauka.

Mnogi predmeti sa kojima se srećemo u struci, kao što su osnovi računarske tehnike, teorija algoritama, programiranja i mnogi drugi, se oslanjaju na matematiku. Cilj predmeta je da se na jednom mestu sakupe sva ta neophodna matematička znanja koja su potrebna za razumevanje računarskih nauka, bilo da se radi o hardveru ili softveru.

Upoznavanje sa elementima objektno orijentisanog programiranja i programskog jezika Java. Sticanje osnovnih teorijskih znanja o programiranju i osposobljavanje za samostalno rešavanje programskih problema kroz praktičan rad na računaru. Sposobnost snalaženja i rada u različitim razvojnim okruženjima. Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o programiranju i samostalan i grupni rad pri rešavanju programskih problema i projekata iz različitih oblasti računarstva.

Principi rada Internet mreže. Protokoli i servisi. IoT (Internet of Things) koncept. Internet data-centri i računarski oblaci. Elektronska pošta. Veb servis i tehnologije (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL...). Sistemi za upravljanje sadržajem (CMS - WordPress, Joomla...). Bezbednost i privatnost na Internetu.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima računarske arhitekture, principima rada, strukturnom organizacijom i načinima implementacije računara. Student poznaje matematičke i hardverske osnove funkcionisanja digitalnog računara, osnovne delove, principe rada i nivoa organizacije računara. Sposoban je da razlikuje vrste računarskih sistema na osnovu njihovih parametara i proceni efikasnost upotrebe različitih računarskih implementacija za različite namene. Poseduje osnovna znanja iz operativnih sistema i asemblerskog jezika. Sposoban je da praktično primeni stečena znanja.

Engleski jezik 1 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

II godina

Predmet Strukture podataka i algoritmi predstavlјa treći programerski predmet, koji se oslanja na znanje stečeno u okviru predmeta Osnove programiranja i Objektno-orijentisano programiranje. Nakon savladanih osnovnih koncepata programiranja u prethodna dva kursa, cilј ovog kursa je uvođenje složenih struktura podataka i algoritama, uklјučujući i vremensku i prostornu kompleksnost algoritama. Stručan ishod ovog predmeta odnosi se na osposoblјavanje studenata za samostalno korišćenje naprednih programerskih tehnika vodeći računa o kompleksnosti algoritama i na osposoblјavanje studenata za samostalnu implementaciju naprednih struktura podataka, uvažavajući sve standardne strukture.

Upoznavanje sa matematičkim osnova neophodnim za razumevanje računarskih nauka.

Svrha izučavanja ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja za primenu baza podataka. Razmatraju se relacione baze podataka. Posebna pažnja se posvećuje tehnikama modelovanja procesa iz realnog sveta i svođenja na relacioni model podataka. Date su tehnike normalizacije. Razmatraju se problemi kod konkurentnog izvršavanja transakcija. Prikazane su tehnike za pristup bazama podataka iz različitih programskih jezika i diskutovana je višeslojna arhitektura savremenih aplikacija. Na kraju se razmatra administracija bazama podataka. Krajnji cilj ovog predmeta je da se razvije samostalan rad u izabranom DBMS-u, što uključuje kreiranje baze podataka, izradu korisničkog interfejsa, pretraživanje i izradu izveštaja.

Predmet Operativni sistemi ima za cilj upoznavanje studenata s osnovnim konceptima i konkretnim rešenjima operativnih sistema savremenih računara radi pravilnog konfigurisanja, softverskog održavanja i uspešnog korišćenja u projektovanju informatičkih rešenja.

Na ovom predmetu studenti stiču neophodna znanja iz osnova kriptologije uz primenu matematičkog aparata koji je potreban za analizu i sintezu savremenih šifarskih sistema. Savladavaju se osnovni servisi zaštite informacija: tajnost, integritet, autentifikacija i neporecivost. Detaljno se razmatraju svojstva simetričnih i asimetričnih šifarskih sistema. Studenti će biti osposobljeni da samostalno procenjuju kvalitet zadatog šifarskog sistema i razumeju njegovo mesto i ulogu u savremenom integrisanom računarskom okruženju.

Upoznavanje sa osnovnim tehnikama servisno orijentisanog programiranja, kao i sa drugim naprednim tehnikama programiranja u programskom jeziku Java i okruženju Spring. Sekundarni cilј predmeta je sticanje iskustva u implementaciji naprednih programa u programskom jeziku Java i okruženju Spring kroz praktičan rad. Još jedan od cilјeva ovog je da studenti steknu neophodne veštine za sprovođenje istraživačkih aktivnosti u ovoj dinamičkoj oblasti eksploatacijom postojećih Java okruženja i alata. Stručni ishod ovog predmeta obuhvata sledeće komponente: osnovne koncepte mrežnog i višenitnog programiranja upotrebom programskog jezika Java; razumevanje koncepata servisno orijentisanog Java programiranja uz upotrebu okruženja Spring; osposoblјavanje za samostalnu primenu servisno orijentisanog programiranja u razvoju veb servisa u programskom jeziku Java i Spring okruženju; osnovno razumevanje i implementacija RESTful veb servisa; sposobnost za samostalan razvoj veb servisa upotrebom programskog jezika Java i Spring, kao i sposobnost za samostalno korišćenje programskih paketa Eclipse, IntelliJ i Spring Boot.

Predmet Računarske mreže projektovan je tako da studenti u okviru njega steknu znanja potrebna za direktan rad sa računarskim mrežama (administracija mreža, Internet provajding, bezbednosni servisi), kao i osnove za bavljenje drugim granama koje se oslanjaju na računarske mreže (razvoj Veb i mobilnih aplikacija, razvoj distribuiranog softvera i slično). Na ovom predmetu se izučavaju osnovni principi računarskih telekomunikacija, OSI i TCP/IP referentni modeli, tehnologije za izgradnju privatnih računarskih mreža (Eternet i IEEE 802.11), principi Internet protokola i rutiranja, protokoli za transportovanje podataka (TCP i UDP), kao i savremeni aplikativni protokoli (HTTP/HTTPS, E-mail, FTP, VoIP, video-konferencije, P2P servisi i drugo). Za demonstraciju i praktičnu primenu naučenog koriste se savremeni operativni sistemi (Linuks, MS Windows) i simulatori.

Engleski jezik 2 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

III godina

Cilј ovog predmeta je da studenti ovladaju neophodnim znanjima aplikativnog sloja koji se koristi u savremenim računarskim mrežama. Upoznavanje sa osnovnim i naprednim servisima aplikativnih servisa računarskih mreža: uloge modernih servisa aplikativnih servera, redundansa, oporavak nakon otkaza. Ovladavanje pojmovima i osnovnim svojstvima pravilnog izbora rešenja. Studenti postaju osposoblјeni da upotrebom odgovarajućeg rešenja savremenog mrežnog operativnog sistema samostalno procenjuju i obave pravilnu implementaciju u savremenom mrežnom računarskom okruženju. Studenti će steći teorijska i praktična znanja za implementaciju aplikativnih uloga i funkcija mrežnih servisa. Biće osposoblјeni da realizuju servise poslovne računarske mreže srednjih i velikih preduzeća. Susrešće se sa implementacijom redundantnih Internet linkova, osnovama distribuiranog računarstva, upravlјanjem opterećenjem, upravlјanjem sigurnosnim kopijama, otkazom sistema i replikacijama sistemima zasnovanim na internet tehnologijama.

Kriptologija 2 prezentuje bezbednosne servise sveprisutne u savremenim računarsko komunikacionim sistemima, od bezbednosnih protokola kao što su SSL, IPsec, Kerberos, WEP, pa do mehanizama deljenja tajni i generisanja kriptoloških ključeva na osnovu zajedničke slučajnosti. Zajednička osobenost prezentovanja ovih bezbednosnih mehanizama je njihova teorijsko informaciona analiza, koja daje teorijske granice njihove kriptološke vrednosti, koja se često gubi iz vida u savremenoj inženjerskoj praksi. Na osnovu ovog informaciono teorijskog pristupa, čitalac može da stekne jasnu sliku savremenog kretanja oblasti bezbednosti informacija, uključujući i najnovije trendove kao što je bezbednost na fizičkom sloju, u okviru koje su izvorne neodređenosti potekle od šumova na kanalima, na svojevrstan način uključuju u složene kriptološke mehanizme zaštite u sve prisutnijim bežičnim komunikacionim sistemima.

Primarni cilј ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim principima klaud računarstva i glavnim tehnologijama koje ga omogućavaju – tehnologijom virtuelizacije i hiper-konvergirane infrastrukture. Sekundarni cilј ovog predmeta je sticanje iskustva u implementaciji servisa u oblaku kroz praktične projekte korišćenjem postojećih alata javnog oblaka. Još jedan od cilјeva predmeta je i da studenti steknu neophodne veštine za sprovođenje istraživačkih aktivnosti u ovoj dinamičnoj oblasti eksploatacijom postojećih okruženja i simulatora, kao što je CloudSim softverski paket. Stručni ishod ovog predmeta obuhvata sledeće četiri komponente: razumevanje osnovnih koncepata paradigme računarstva u oblaku – njene osnovne karakteristike, prednosti i izazovi različitih modela usluge i isporuke računarstva u oblaku; osposoblјavanje za samostalnu primenu osnovnih koncepata klaud infrastrukture i razumevanje kompromisa u korišćenju energije, efikasnosti izvršavanja operacija u oblaku i troškovima, istraživanje načina za upravlјanje računskim centrima u oblaku, kako bi se izgradile i implementirale klaud aplikacije koje su otporne, elastične i troškovno efikasne; upoznavanje sa virtuelizacijom sistema, mreža i skladišta podataka i tehnologijom hiper – konvergirane infrastrukture i ulogom koje navedene tehnologije imaju u omogućavanju servisa računarstva u oblaku; upoznavanje sa klaud platformama i servisima globalnih ponuđača poput Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Compute Engine.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa modernim principima dizajna korisničkog interfejsa za desktop, veb i mobilne aplikacije. Pored toga studenti upoznaju osnovne projektne uzorke za korisnički interfejs (eng. UI patterns), kao i za dizajn interfejsa za igre (eng. Games patterns). Kao rezultat studenti naprave kompletan korisnički interfejs jedne aplikacije poštujući gore pominjane principe. Ovladavanje principima i tehnikama razvoja upotreblјivih korisničkih interfejsa (konzistentnost, vidlјivost, jednostavnost, efikasnost korišćenja i drugi principi vizuelnog dizajna). Ovladavanje tehnikama kreiranja upotreblјivih korisničkih interfejsa, uklјučujući prototipove različitih nivoa verodostojnosti i implementaciju, ulazne i izlazne elemente, model-izgled-kontroler arhitekturu, i raspored elemenata interfejsa. Ovladavanje metodama i tehnikama merenja upotreblјivosti korisničkog interfejsa (heuristička evaluacija).

Arhitekture, tehnologije i principi razvoja i izvršavanja troslojnih Veb aplikacija. Korisničko iskustvo (UX). Tehnologije, biblioteke i radni okviri na strani klijenta (jQuery, AngularJS...). Programiranje na strani servera (PHP, Node.js). Baze podataka i apstrakcija pristupa. Performanse i optimizacija rešenja (Memcache, Xdebug...). Produkciona okruženja i skalabilnost.

Sticanjem znanja iz ovog domena postiže se plodotvornije razumevanje svih bezbednosnih mehanizama savremene zaštite informacija u kiber prostoru. Upoznavanje sa mehanizmima ostavlјanja digitalnih otisaka, kao preduslov svake kriptoanalize, predstavlјa osnovu i za druge oblasti računarskih nauka. Studenti će se podsticati da na osnovu heterogenih izvora podataka dostupnih na internetu, osmisle generičke kriptoanalitičke napade, koji integrišu u sebi znanja i prakse iz domena statističkog odlučivanja, mašinskog učenja, algebarske analize i efikasnih metoda diskretne optimizacije. Stručni ishod ovog predmeta obuhvata: razumevanje osnovnih koncepata prikuplјanja digitalnih otisaka koje ostavlјaju savremeni kriptološki mehanizmi, kako u cilјu kompresije, tako i u cilјu formiranja simboličkih opisa; samostalna primena osnovnih algoritama kriptoanalize; osnovne postavke problema bočnih kanala i njihovog tretiranja metodama mašinskog učenja, kao svojevrsnog postupka automatizacije dobijanja relevantnih informacija iz otiska bočnih kanala; upoznavanje sa tipičnim programskim okruženjem za ove potrebe.

Upoznavanje osnove kompjuterskog kriminala, razumevanje osnovnih principa, metodologije i tehnologije Digitalne forenzike - naučne discipline sa težištem na Kompjuterskoj forenzici. Studenti će ovladati popularnim alatima: za upravljanje bezbednosnim kompjuterskim incidentom, borbu protiv kompjterskog kriminala i pribavljanje relevantinih dokaza pred sudom. Na ovaj način steći će veštine za prikupljanje podataka prema izvoru (datoteke, operativni sistemi, mrežni saobraćaj, aplikacije, kombinovani izvori), ispitivanje, analizu i izveštavanje o kompjuterskom incidentu.

Studenti će steći teorijska znanja o softverskom inženjerstvu, tradicionalnim i agilnim postupcima razvoja softvera. Poznavaće sve faze u procesu razvoja, njihove uloge i međusobnu povezanost u generisanju softverskog proizvoda. Naučiće kako se pravi kvalitetan softver na sistematičan, dobro organizovan i kontrolisan način. Primeniće stečena teorijska znanja u praksi na konkretnom projektu. Radiće u timu i tako sticati iskustva, ne samo u vidu primene pojedinih naučenih metoda i tehnika, već i u pogledu razvoja međusobnih odnosa u timu što je važno za konačan uspeh projekta.

Upoznavanje s vrstama i osnovnim tehnikama napada na računarske mreže, sisteme i aplikacije, načinima prevencije i aktivnog suprotstavljanja ovakvim napadima. Savladavanje neophodnih tehničkih znanja i metodologije, kao i praktična primena najvažnijih softverskih alata za identifikaciju slabosti i ranjivosti mreža, računarskih sistema i aplikacija metodima koje koriste zlonamerni hakeri. Pronalaženje odgovarajućih protivmera za poboljšanje sistema zaštite.

je baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ovim kursom je obuhvaćeno obnavljanje, kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

IV godina

Kao osnovni ciljevi predmeta Zaštita u računarskim mrežama postavljeni su: Razumevanje bezbednosnih principa u računarskim sistemima i mrežama. Identifikovanje bezbednosnih problema u različitim mrežnim okruženjima i u operativnim sistemima. Sposobnost rešavanja bezbednosnih problema primenom višeslojne arhitekture zaštite. Osposobljavanje za samostalno razmatranje i shvatanje bezbednonih problema i primenu adekvatnih mehanizama zaštite.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja i postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije i njenom mestu unutar tradicionalnih računarskih oblasti. Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim uvidima neophodnim za sintezu sistema veštačke inteligencije zasnovanih na znanju, obučavanju na osnovu primera ili genetskih informacija formiranih u evolucionom procesu unutar skupa potencijalnih rešenja. Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena analize i sinteze sistema veštačke inteligencije unutar paradigmi automatskog rezonovanja, mašinskog učenja, evolucionog i genetskog programiranja.

Primarni cilј ovog predmeta je pručavanje principa, alata i tehnika programiranja za različite dostupne paralelne klaud platforme. Paralelno programiranje se smatra jedinim isplativim metodom za brzo rešavanje problema koji zahtevaju izveštavanje velike količine operacija ili obradu velike količine podataka. Kao još jedan od cilјeva ovog predmeta navodi se sticanje neophodnih veština za sprovođenje istraživačkih aktivnosti u ovoj dinamičnoj oblasti eksploatacijom postojećih okruženja i simulatora, kao što je Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2) platforma i CloudSim softverski paket. Stručni ishod ovog predmeta obuhvata sledeće komponente: razumevanje i sposobnost diskutovanja o prednostima i nedostacima različitih paralelnih arhitektura i paradigmi; samostalna implementacija paralelnih klaud aplikacija korišćenjem message passing paradigme; razumevanje klјučnih problema paralelnog programiranja; 4. Sposobnost identifikovanja optimalnog načina za rešavanje konkretnog datog problema korišćenjem tehnika paralelnog programiranja; sposobnost korišćenja naprednih koncepata paralalenog programiranja primenom message passing paradigme.

Cilj kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti upravljanja rizicima u sajber prostoru (Information Security Management System - ISMS). U toku kursa će biti izučavan skup politika i procedura kojima se omogućava sistematsko upravljanje osetljivim podacima jedne organizacije. Cilj URSP (ISMS) je smanjenje rizika i obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja putem proaktivnog ograničavanja uticaja koji bi mogli dovesti do narušavanja bezbednosti informacionih sistema.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s načinima ugrožavanja bezbednosti modernih Veb aplikacija i tehnikama ublažavanja njihove ranjivosti. Osnovno pitanje je bezbednost Veb aplikacije na serverskoj strani, uključujući zaštitu privatnosti podataka, ali se razmatra i zaštita komunikacije klijenta i servera, kao i različiti oblici ranjivosti klijentskog dela Veb aplikacije povezani s upotrebom Veb čitača i pretraživanjem Veba. Studenti se kroz praktične primere osposobljavaju za razvoj i testiranje kompletnih rešenja za postizanje visokog nivoa bezbednosti Veb aplikacija.

Pregled i karakteristike mobilnih uređaja. Operativni sistemi za mobilne uređaje. Razvojna okruženja i programski jezici za mobilne uređaje. Arhitektura Android i iOS aplikacija. Razvoj aplikacija za rad sa ograničenim resursima. Korisnički interfejs na pametnim mobilnim uređajima. Pristup periferijama pametnog mobilnog uređaja. Razvoj mobilnih servisa i rad sa multimedijalnim sadržajem. Korišćenje Web servisa i API-ja (Google API, Facebook API,…).

Ciljevi predmeta su:
1. Upoznavanje i ovladavanje savremenim softverskim alatima iz oblasti Internet i veb tehnologija
2. Primena stečenih znanja i veština u rešavanju konkretnih realnih problema definisanih kroz konkretne projektne zadatke
3. Razvijanje sposobnosti za kreativnu primenu datih softverskih alata u konkretnim praktičnim situacijama

Upoznavanje i ovladavanje savremenim softverskim alatima iz oblasti: Zaštita informacija. Primeniti stečena znanja i veštine u rešavanju konkretnih realnih problema definisanih kroz konkretne projektne zadatke zaštite informacija. Razvijanje sposobnosti za kreativnu primenu datih softverskih alata u konkretnim praktičnim situacijama zaštite informacija. Stečena znanja i veštine upotrebe savremenih softverskih alata za zaštitu informcija. Sticanje znanja i iskustva u oceni primenjivosti datog softverskog alata, njegovih ograničenja i prednosti za zaštitu informacija.

Testiranje softvera i njegov kvalitet predstavljaju veoma važan faktor u procesu razvoja softvera. Postoje nebrojeni primeri softverskih otkaza koji su bili fatalni po kompanije, a neki su odneli i ljudske živote. Sam proces testiranja i procene kvaliteta softverskih rešenja nosi veliki deo troškova na projektima. Zanimanje tester softvera vrlo je aktuelno i traženo u celom svetu pa i kod nas. Kroz program predmeta studenti će naučiti manuelno i automatizovano testiranje, tehnike bele kutije (jednično testiranje - pokrivanje koda zasnovano na toku kontrole i toku podataka), tehnike crne kutije (deljenje na klase ekvivalencije, uzročno posledični grafovi, analiza graničnih vrednosti itd.), integraciono i sistemsko testiranje, upravljanje procesom testiranja i procenu rizika.

Teorijska nastava obuhvata uvod u bezbednosne aspekte i podršku od strane programskih jezika (enkapsulacija, upravlјanje izuzecima, bezbedno kodiranje, različite bezbednosne greške), sistemsko programiranje (tipovi podataka, strukture podataka, kontrola toka, biblioteke, OOP), bezbednost stringova (različite ranjivosti stringova i eksploiti), upravlјanje dinamičkom memorijom, bezbednost intedžera, formatirani izlazi, konkurentno programiranje, rad sa fajlovima, bezbednost platforme (.Net, JRE) i alati za procenu kvaliteta koda. Praktični nastava bezbednog i robusnog programiranja biće u formi istraživanja i identifikaciji ranjivosti kodova. Koristiće se sistemski programski jezici, a takođe fokus će biti na bezbednosnim karakteristikama u drugim programskim jezicima - runtime okruženjima (Java, JVM). Studenti rade na projektima u kojima mogu pronaći i popraviti sigurnosne propuste u aplikaciji (sans.org/top25-software-errors) i/ili razviti aplikaciju koja demonstrira upotrebu jakih bezbednosnih mehanizama.

je baziran na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastuplenje sve četiri veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ovim kursom je obuhvaćeno obnavljanje, kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Diplomirani informatičari su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju poslove iz oblasti:

JAVA, PHP, Frontend, HTML, JavaScript, Wordpress

menadžer, projektant, analitičar bezbednosti IT sistema, inženjer bezbednosti računarske mreže i/ili CISCO, digitalni forenzičar, inženjer razvoja kriptografskih mehanizama, inženjer zaštite IS

administrator baze podataka, administrator Oracle baze podataka, inženjer modelovanja podataka, projektant aplikacija baza podataka, Oracle SQL, MySQL, Microsoft Access, SQL razvojni inženjer

analitičar, inženjer, projektant poslovnih procesa, inženjer zadužen za reinženjering poslovnih procesa

administrator, inženjer, menadžer računarske mreže

inženjeri za dizajn i razvoj korisničkog interfejsa veb aplikacija, dizajn i razvoj korisničkog interfejsa desktop aplikacija, optimizaciju veb / desktop aplikacija, razvoj Oracle interfejsa

programer veb servisa, razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija, razvojni inženjer poslovnih i/ili integrisanih veb servisa, razvojni inženjer veb servisa u Cloud Computing okruženju, razvojni inženjer zadužen za internet marketing i trgovinu

administrator veb/aplikativnog servera, administrator virtualizacionih platformi

administrator Unix i/ili Linux i/ili Windows sistema

menadžer projekta razvoja IS, arhitekta IS, sistem analitičar, inženjer za modelovanje IS, inženjer za implementaciju, razvoj i održavanje ERP rešenja, inženjer za testiranje i implementaciju sistema, IT konsultant

Data mining i/ili Data Warehouse i/ili ETL razvojni inženjeri, inženjer za modelovanje skladišta podataka, inženjer za razvoj inteligentnih poslovnih rešenja, menadžer projekta razvoja inteligentnih sistema

sve inženjerske pozicije u oblasti internet provajdinga, razvojni inženjeri za CMS sisteme, internet/intranet aplikacije, aplikacije za mobilne telefone, softversko inženjerstvo, programer grafičkih aplikacija, inženjer za razvoj, implementaciju i održavanje sistema za zaštitu podataka u računarskim mrežama, razvojni inženjer elektronskog poslovanja, razvojni inženjer savremenih informacionih tehnologija u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi, bankarstvu, turizmu

inženjer iz oblasti geografskih informacionih sistema, razvojni inženjer iz oblasti veštačke inteligencije, inženjer za razvoj sistema z a edukativne potrebePrema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • JAVA programer
 • Java Spring programer
 • Java Server Pages (JSP) programer
 • SQL i PL/SQL programer
 • Web programer
 • PHP programer
 • Frontend programer
 • WordPress programer
 • Web Services programer
 • Android programer
 • DevOps inženjer
 • Menadžer bezbednosti IT sistema
 • Analitičar bezbednosti informacija
 • Projektant bezbednosti informacionih sistema
 • Inženjer bezbednosti mreže
 • Inženjer bezbednosti CISCO
 • Digitalni forenzičar
 • Administrator baze podataka (DBA)
 • Projektant baze podataka
 • Projektant aplikacija baza podataka
 • Oracle SQL razvojni inženjer
 • MySQL razvojni inženjer
 • Administrator/inženjer mreže
 • Administrator Windows sistema
 • Administrator UNIX i GNU/Linux sistema
 • Administrator veb servera
 • Administrator virtualizacionih / Cloud platformi
 • Amazon AWS Cloud analitičar/inženjer
 • Administrator aplikativnog servera
 • Razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija
 • Arhitekta srednjeg sloja
 • Inženjer pružanja internet usluga (ISP)
 • Arhitekta sistema
 • Razvojni inženjer Data Warehouse rešenja
 • IT Solution Manager


Prijemni ispit na studijskom programu Računarske nauke sastoji se iz:

 • testa opšte informisanosti i kulture (5 pitanja),
 • testa inteligencije (5 pitanja),
 • testa iz informatike (20 pitanja),
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja i poznavanja savremenih tehnologija.

Nakon onlajn prijave, kandidat dobija mejl sa parametrima uz pomoć kojih će moći da se prijavi na platformu za polaganje prijemnog ispita: Link. Nakon prijave na navedenu platformu kandidat će moći da pristupi potrebnom materijalu za spremanje prijemnog ispita.

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send