Sinigudnum logo
Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Fizičko vaspitanje i sport

Akreditovani studijski program Fizičko vaspitanje i sport obuhvata 8 semestara teorijske i praktične nastave u periodu od 4 godine. Student će nakon položenih svih ispita imati 240 ESPB I steći zvanje Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta za koje će diploma izdati Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum.

Koristi od studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport:

 • Fokus na praktičnu primenu znanja
 • Rad u malim grupama
 • Prilagođenost obavezama aktivnih sportista
 • Dodatno znanje za menadžment i marketing u sportu
 • Priprema za profesionalnu sertifikaciju

Cilj Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu na studijskom program Fizičko vaspitanje i sport je da se kreira profesionalac koji će znati da na pravi način osmisli, realizuje, kontroliše, ponovo proceni i na kraju unapredi svoj program.

sport

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport je odličan za sve zainteresovane za fizičko vaspitanje, welness, personalni fitnes, rekreaciju, kao i sve zaiteresovane za odličnu bazu pred stručno osposobljavanje za sportskog učitelja, sportskog trenera i operativnog trenera u sportovima kao što su fudbal, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo. Najnovije vesti, rezultati i novine u svim sportskim ligama se moraju pratiti od strane studenata i uspostaviti posmatranje sa kritičkim osvrtom na celokupnu situaciju kako bi se unapredio sport u Srbiji.

Profesori i asistenti imaju za cilj da osposobe studente za :

 • Efikasan profesionalni rad i primenu naučnih i stručnih dostignuća u nastavi fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
 • Uspešno sprovođenje trenažnog procesa u sportskim klubovima i organizacijama
 • Uspešno sprovođenje korektivnog i rekreativnog vežbanja u cilju poboljšanja zdravlja
 • Primenu rezultata naučnih i stručnih istraživanja za razvoj i praćenje efekata fizičkih aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja I efekata telesnog vežbanja drugih osoba koje upražnjavaju fizičke aktivnosti.

Za upis na studijski program "Fizičko vaspitanje i sport" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu na predmetima kao što su npr. Funkcionalna anatomija, Antropomotorika, Fiziologija sa osnovama biohemije, Pedagogija fizičkog vaspitanja I sporta, Psihologija fizičkog vaspitanja i sporta, Sportska medicina, Didaktika, Dečiji sport, Metodika sportskog treninga, kao i na predmetima vezanim za sve timske i individualne sportive kao što su: fudbal, košarka, odbojka, vaterpolo, rukomet, atletika, džudo, karate studentima se pruža znanje kako bi bili osposobljeni da rade na pozicijama kako u školskim i predškolskim ustanovama tako i u sportskim organizacijama.

Studenti Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja u školama za decu sa posebnim potrebama
 • Organizator fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama
 • Organizator fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole
 • Organizator dodatnih sportskih aktivnosti u školama – školski sport
 • Instruktor u fitnes centrima
 • Kineziterapeut u centrima za rehabilitaciju i oporavak od povreda
 • Personalni trener
 • Trener u sportskim klubovima specijalizovan za rad sa mlađim uzrastima ili seniorima
 • Kondicioni trener
 • Analitičar u sportskim klubovima
 • Skaut u sportskim klubovima
 • Koordinator rada sa mlađim selekcijama u klubovima
 • Direktor omladinske škole u klubovima
 • Sportski direktor u klubovima

Teorijska nastava se održava u zgradi Univerziteta Singidunum, Danijelova 32.

Praktična nastava se održava u prostorijama Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije (mala sala, velika sala, teretana, bazen) na Košutnjaku.

Upis na Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu i Studijski program Fizičko vaspitanje i sport se odvija u Beogradu.

Prijemni ispit na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport sastoji se iz:

 • pisanja kratkih eseja na temu fizičke kulture i sporta,
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja.
 • Testova za procenu opštih motoričkih sposobnosti (detaljnije)

Nakon on-line prijave, kandidat na e-mail dobija okvirne teme o kojima će razgovarati na prijemnog ispitu.


books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.


I godina

Upoznavanje studenata sa elementarnim zakonitostima ljudskog kretanja (humane lokomocije), upoznavanje studenata sa bazičnim i specifičnim fizičkim svojstvima sportiste i mogućnostima njihovog razvoja, definisanje terminološkog i pojmovnog minimuma neophodnog za korišćenje stručne literature, osposobljavanje studenata za analizu i planiranje konkretnih programa namenjenih neposrednom radu na transformaciji fizičkih svojstava školske dece i sporista.
Osposobljenost za prepoznavanje kvalitativnog i kvantitativnog nivoa miogenih sposobnosti, osposobljenost za prepoznavanje kvalitativnog i kvantitativnog nivoa energogenih sposobnosti, mogućnost studenata da se uključe u rad sportskih klubova na polju usavršavanja kondicije sportista, mogućnost studenata da se uključe u rad fitnes-centara nemenjenih fizičkom vežbanju (treningu i rekreaciji) građana.

Osposobljavanje studenta da kompetentno radi sa podacima - informacijama koje nastaju u privredi, vanprivredi i sportu; Upoznavanje sa osnovama informatike i njene primene u poslovnim sistemima; Upoznavanje sa naučnim metodama korišćenja informatičkih podataka u svetlu razvijene kompjuterske tehnologije i komunikacija; Upoznavanje sa teorijskim osnovama informatike i značajem informatičkih metoda u raznim oblastima sporta, privrede i društva.
Studenti poseduju znanja o osnovama informatike kao nauke o informacijama, o informatici u sportu, osnovnim pojmovima, predmetom i metodama koji se u ovoj oblasti koriste, osnovnim informatičkim resursima, njihovom organizacijom, načinima funkcionisanja i korišćenja. Studenti su upoznati sa osnovnim pojmovima, tehnikama i metodama statističke analize, kao i osnovama informacionih sistema, računarima, računarskim mrežama. Osposobljeni su za projektovanje informacionih sistema i programsku obradu podataka.

Studenti će biti u mogućnosti da se upoznaju sa osnovama rukometne igre, razumeju osnovne principe igre i da se osposobe za organizaciju i realizaciju nastavnih sadržaja rukometa u osnovnim i srednjim školama, u okviru redovnih i vančasovnih nastavnih aktivnosti (rukometna sekcija i takmičenja), kao i u različitim rekreativnim i bazičnim rukometnim programima.

Cilj predmeta je da studente upozna sa naukom o građi i funkciji lokomotornog sistema, njegovim pasivnim i aktivnim delom, kako bi mogli da ovladaju bazičnim zakonitostima pokreta čovečijeg tela.
Student koji je savladao program predmeta može u praksi fizičkog vaspitanja i sporta da primeni znanja o osnovama lokomocije u pravilnom vežbanju.

Upoznavanje studenata sa fiziološkim procesima koji se odvijaju u organizmu pri raznovrsnim intenzitetima sportske aktivnosti, kao i pri različitim vrstama sportske aktivnosti, sa reagovanjem srčano-sudovnog i disajnog sistema u toku sportske aktivnosti, sa testovima za procenjivanje fizičke radne sposobnosti. Osposobljavanje studenata da na osnovu osvojenih teoretskih i praktičnih informacija i znanja mogu adekvatno da osmisle trenažni proces i da od svakog pojedinca izvuku maksimum.
Student koji je uspešno savladao program iz ovog predmeta poznaje funkcionisanje pojedinih sistema koji su dominantni u toku sportske aktivnosti: prvenstveno kardiovaskularnog, disajnog i lokomotornog, zna koje testove treba da primeni u toku trenažnog procesa, i osposobljen je da na osnovu rezultata testova prati uticaj trenažnog procesa na fizičku radnu sposobnost.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim i metodskim osnovama sportske igre - fudbal, kao društvene pojave, Upoznavanje studenata sa osnovnim i specifičnim podacima vezanim za istorijske aspekte, pravila igre, tehniku, taktiku, fizičku pripremu, sa posebnim osvrtom na metodske karakteristike. Studenti bi trebalo nakon odslušanog predmeta da razumeju suštinu igre, sve elemente koji grade ovu sportsku igru, da bi to usvojeno znanje kasnije mogli da prenose.

Osposobljavanje studenata da fizičko vaspitanje i sport sagledaju kao društvenu i individualnu pojavu; da uoče i razumeju odnos između fizičke aktivnosti, sporta i ljudskih potreba; da ovladaju znanjima o strukturi, dinamici i razvoju ličnosti sportista; da upoznaju osnovne vrste psihičkih procesa, osobina i stanja sportista; da razviju sposobnost samostalnog i konstruktivnog rezonovanja o ulozi psihičkih i socijalnih faktora u ponašanju sportista i postizanju vrhunskih rezultata u sportu i sportskim aktivnostima.
Student koji je uspešno savladao program ovog predmeta: poznaje bazične informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti i glavne karakteristike naučnog pristupa u proučavanju uloge psihičkih pojava u fizičkom vaspitanju i sportu i postizanju sportske efikasnosti; uočava i shvata dinamiku saznajnih, afektivnih i motivacionih pojava u kontekstu bavljenja sportom, razvijanja sportskih veština i postizanja relevantnih sportskih rezultata; razume prirodu motivacije za bavljenje sportom; poznaje praktične tehnike podsticanja i praćenja razvoja motiva; poznaje psihološke aspekte međuličnih odnosa koji se uspostavljaju u različitim sportskim grupama, ekipama i timovima; ume da vodi ekipu i konstruktivno sagledava probleme u radu i eventualne nesuglasice u grupi.

Engleski jezik 1 je predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs predstavlja takođe pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou. (FCE).
Cilj predmeta je postizanje većeg stepena fluentnosti i preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme. Razumevanje govornog i pisanog jezika kojim se služe oni kojima je engleski jezik maternji. Razumevanje i sposobnost pisanja složenih tekstova-eseja na najrazličitije teme.

II godina

Cilj predmeta je sticanje osnovnih teorijsko-metodoloških znanja o košarci, sa aspekta osposobljavanja za obuku i izvođenje osnovnih elemenata tehnike i taktike u okviru nastavnih planova vaspitno-obrazovnih ustanova i sportskih klubova. Sticanje sposobnosti za analizu takmičarske aktivnosti u košarci i metodološke osposobljenosti za obuku i usavršavanje tehničko-taktičkih elemenata. Studenti će biti u mogućnosti da vladaju teorijsko-metodološkim znanjima i veštinama košarke, naročito delovima koji se odnose na metodiku obučavanja i usavršavanja. Osposobljenost studenata da primene didaktičke principe u procesima planiranja i realizacije nastavnih, trenažnih i takmičarskih aktivnosti u košarci, sa različitim uzrasnim kategorijama. Kapacitet studenata u aplikaciji košarke u programima fizičkog vaspitanja, rekreacije i sportskim klubovima različitog takmičarskog nivoa.

Upoznavanje studenata sa ključnim elementima opšte biomehanike, stvaranje osnove, za praćenje i razumevanje literature iz sfere fizičkog vaspitanja i sporta, a naročito biomehanike sporta (uz kritičan stav na bazi zakonitosti Mehanike), i za analiziranje i kreiranje skica za biomehaničke strukturalno-funkcionalne modele aktuelnih tehnika u sportu.
Formiranje, u ličnosti studenta, poznavaoca fundamentalne problematike iz oblasti biomehanike sporta, što će koristiti u profesionalnom radu, ali što će ga učiniti (pored ostalih značajnih znanja i iskustava) produktivnim i kompententnim u fizičkom vaspitanju i aktuelnom sportu, razumevanje opšte naučne metode modelovanja kao osnovnog pristupa saznanja i prezentovanja pojava u sferi tehnika sportova – u ovom slučaju – preko strukkturalno-funkcionalnih modela aktuelnih tehnika. Osposobljavanje studenata za razumevanje osnova funkcionisanja lokomotornog aparata primenom funkcionalne anatomije u oblasti ljudskih kretanja.

Upoznavanje studenata sa fizičkim vežbanjem i sportskim treningom kao vaspitno-obrazovnim procesom koji podržava celovit razvoj ličnosti dece i sportista. Ovladavanje znanjima o metodama, principima, sredstvima i oblicima intelektualnog, društveno-moralnog, estetskog i fizičkog vaspitanja kroz sport i putem sporta i razvijanje veština za primenu ovih znanja u procesu vođenja fizičkog vežbanja i sportskog treninga. Da studenti sagledaju fizičko vežbanje i sportski trening kao vaspitno-obrazovni proces koji podržava celovit razvoj ličnosti dece i sportista.
Student koji je uspešno savladao nastavni program: poznaje ključne informacije o vaspitno-obrazovnim aspektima fizičke aktivnosti i sporta; poseduje osnovna znanja o učenju i razvoju dece i adolescenata; razume pedagoške postupke u nastavi fizičkog vaspitanja i sportskom treningu i ume da ih primeni u radu sa različitim uzrastima dece i populacijama sportista;ume da primeni holističke pedagoške pristupe u vođenju fizičkog vežbanja i sportskog treninga.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa procesima rasta i razvoja svih organskih sistema kao i uticajima sportskih i rekreativnih aktivnosti na njih, procesima rasta i razvoja i kako oni utiču na bavljenje sportom i rekreacijom; sticanje osnovnih znanja potrebnih za razumevanje i praktično merenje morfoloških, fizioloških, biohemijskih parametra značajnih za stres pri fizičkoj aktivnosti, da ovlađujući znanjima o uticaju sportskih aktivnosti prepoznaju mogućnosti i njegovog štetnog uticaja i mogućnostima prevencije koju može izvršiti fizičkog vaspitanja, trener (rekreator), razvijanje humanog odnosa i shvatanja značaja blagovremenog i pravilnog ukazivanja prve pomoći povređenim ili iznenada obolelim licima, upoznavanje sa osnovnim vrstama sportskih povreda i oštećenja i načinima ukazivanja prve pomoći i lečenja.
Studenti znaju bazične podatke o osnovnim zakonitostima rasta i razvoja čoveka u kontekstu bavljenja fizičkim aktivnostima i sportom, uočavaju i shvataju dinamiku razvoja različitih morfoloških karakteristika i inplikacije tog razvoja na sportsku aktivnost, upoznaje sa dinamikom razvoja biomotoričkih karakteristika u kontekstu dozvoljenih i nedozvoljenih trenažnih procedura, poznaju proces adaptacije organizma na stres izazvan fizičkom aktivnošću kao i procesima koje koje izaziva distres u procesu adaptacije, upoznati su sa osnovama sportske traume i osnovnim fizkalnim procedurama u sportu.

Usvajanje osnovnih didaktičkih znanja i razvoj elementarne didaktičko-metodičke sposobnosti za razumevanje suštine, cilja i zadataka nastave i učenja motornih veština; osposobljavanje za kurikularno oblikovanje sadržaja i ishoda obrazovanja u okviru nastave fizičkog vaspitanja i vanškolskih sportskih aktivnosti; osposobljavanje za adekvatan izbor i stvaralačku upotrebu nastavnih metoda, oblika, didaktičkih medija i strategija u procesu planiranja, realizacije i evaluacije nastavnog procesa i metodike učenja motornih veština.
Ovladanost neophodnim teorijskim znanjima za primenu didaktičkih zakonitosti, principa i pravila u nastavi i učenju motornih veština. Primena savremenih didaktičkih strategija, inovativnih modela nastave, učenja i obrazovne tehnologije u učenju motornih veština. Formiran kritički odnos prema didaktičko-metodičkoj teoriji i sportskoj praksi.

Cilj predmeta je sticanje osnovnih teorijsko-metodoloških znanja o odbojci, sa aspekta osposobljavanja za obuku i izvođenje osnovnih elemenata tehnike i taktike u okviru nastavnih planova vaspitno-obrazovnih ustanova i sportskih klubova, sticanje sposobnosti za analizu takmičarske aktivnosti u odbojci i metodološke osposobljenosti za obuku i usavršavanje tehničko-taktičkih elemenata.

Engleski jezik 2 je predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo srednji viši nivo znanja Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili B2. Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou.
Ishod predmeta je postizanje većeg stepena fluentnosti i preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite eme. Razumevanje govornog i pisanog jezika kojim se služe oni kojima je engleski maternji jezik. Razumevanje i sposobnost pisanja složenih tekstova-eseja na najrazličitije teme.

III godina

Teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima iz rekreacije i razmeju prirodu, značaj, terminologiju i gruape ljudi koi učestvuju u rekreativnim programima. Pored toga cilj predmeta se definiše i potpunim razumevanjem terminologije i problematike rekreacije u multidisciplinarnom kontekstu i shvatanje značaja rekreacije u savremenom društvu, sa svim pozitivnim i negativnim konotacijama koje ono nosi.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove rekreacije, uspešno vlada praktičnim znanjima iz rekreacije i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja, da definiše mogućnosti implementacije rekreativnih aktivnosti u školskoj i ranoj populaciji i afirmiše vrednosti značaj rekreacije u širem društvenom kontekstu.

Pružanje informacija o menadžmentu u sportu i sportskim menadžerima sa stanovišta procesa tj. funkcija i znanja koje treba da ima menadžer u 21. veku. Upoznavanje sa potrebnim sposobnostima profesionalnog menadžmenta na svim sportskim nivoima. Razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja i donošenja menadžerskih odluka u oblasti sporta.
Ishod predmeta da je student:
- stekao profesionalno ponašanje koje je neophodno savremenom menadžmentu u sportu,
- poseduje solidno poznavanje teorijska znanja i sposobnosti za uključivanje u privredne procese u sportu, a po potrebi i šire,
- osposobljen za rešavanje praktičnih problema savremene sportske prakse,
- osposobljen za primenu tehnika rukovođenja, gradeći sopstveni stil, pružajući adekvatnu stručnu pomoć saradnicima, uključujući ih u proces odlučivanja čime ih podstiče na zalaganje i efikasnost.

Teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima personalnih fitnes programa.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove o personalnim fitnes programima, uspešno vlada praktičnim znanjima personalnih fitnes programa i uspešno realizuje nastavne planove i programe iz ove oblasti.

Osposobljavanje studenata za razumevanje ciljeva i značaja vežbi oblikovanja u morfološko-funkcionalnom i motoričkom formiranju dece. Usvajanje metodike obuke i usavršavanja vežbi oblikovanja kroz nastavne sadržaje i programe fizičkog vaspitanja. Sposobnost definisanja opterećenja i njegovo doziranje kroz vežbe oblikovanja u svim delovima časa fizičkog vaspitanja. Razumevanje opterećenja u vežbama oblikovanja i njihova ciljana primena u odnosu na uzrane i individualne karakteristike dece predškolskog i školskog uzrasta.
Student koji je uspešno savladao program ovog predmeta: poseduje znanja o značaju i ciljevima primene vežbi oblikovanja u nastavnim procesima; razume i uspešno primenjuje metodske procese obuke i usavršavanja vežbi oblikovanja, poštujući osnovne didaktičke principe; osposobljen je da vrši selekciju i izbor vežbi oblikovanja u odnosu na uzrast dece, individualne karakteristike njihovog razvoja i karakteristike sportova kojim se deca bave: kompetentan je da realizuje nastavne programe u predškolskim i školskim ustanovama i treninge u sportski klubovima, uz primenu adekvatnih vežbi oblikovanja, doziranje opterećenja, određivanje intervala odmora i uz raspoložive sprave i rekvizite.

Upoznavanje ishrane sportista, kao integralnog dela za brzi i potpuni oporavak, uspeh u sportu i dobro zdravlje sportista; upoznavanje principa pravilne ishrane zdravih ljudi i sportista i razvijanje sposobnosti planiranja i korigovanja ishrane u skladu sa trenutnim potrebama školske dece i sportista; upoznavanje sa nedozvoljenim sredstvima, odnosno dopingom u sportu.
Student koji je uspešno savladao predmet, steći će je bazična znanja o značaju i ulozi pravilne ishrane u održavanju zdravlja, uz istovremeno postizanje uspeha u sportu. Razume principe sastavljanja programa ishrane u skladu sa realnim potrebama sportista, koje su determinisane vrstom sporta, fazom trenažnog procesa i uzrastom. Poznaje principe suplementacije i primene ergogenih materija u sportu i dopinga u sportu.

Cilj predmeta je da predstavi upotrebu statističke analize u mnogobrojnim kontekstima primenljivim u sportu. Studenti će biti u mogućnosti kroz teorijske i praktične primere da nauče kako da upotrebe metode analize podataka u sportu i skautingu.

Sticanje praktičnih znanja o sportskoj gimnastici kao olimpijskom sportu i vežbi na spravama u školskim programima fizičkog vaspitanja; teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima iz gimnastike.
Student koji je savladao program predmeta zna osnovne pojmove o gimnastici, uspešno vlada praktičnim znanjima disciplina gimnastike i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja; primena metodike obučavanja gimnastičkih vežbi iz programa za osnovne i srednje škole; ovladati osnovnim principima trenažnog procesa u gimnastici i pravilima suđenja u sportskoj gimnastici.

Upoznavanje principa terapije pokretom i principa doziranja terapijskih postupaka shodno fizičkim i funkcionalnim oštećenjima; upoznavanje mesta i uloge kineziterapije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji; upoznavanje osnovnih uzročnika koji dovode do poremećaja funkcija lokomotornog aparata i drugih sistema koji su sa njim u funkcionalnoj vezi; upoznavanje sredstava, metoda i pomagala koji se koriste u preventivno-profilaktičke i kurativne svrhe; upoznavanje i razumevanje uloge kineziterapije u oblasti preventivne (primarne), kurativne (sekundarne) rehabilitacije i tercijarne (klasične) habilitacije i rehabilitacije.
Posedovanje bazičnih znanja o kineziološkim, fiziološkim i neurofiziološkim osnovama pokreta, njegove funkcije i interakcije, indikacijama i kontraindikacijama za njegovu primenu; osposobljenost za samostalnu primenu svih oblika kineziterapijskih postupaka; poznavanje i razumevanje osnovnih etioloških uzročnika koji dovode do poremećaja funkcija lokomotornog aparata školeske dece i drugih sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa njim; sposobnost primene stečenih znanja u praksi, u oblasti preventivne, kurativne i tercijarne habilitacije i rehabilitacije.

Upoznavanje studenata sa glavnim temama senzo-motornog, intelektualnog, afektivnog, socijalnog razvoja, i glavnim razvojnim fazama u periodu detinjstva i adolescencije, odnosom učenja i sazrevanja, principima i metodama učenja, podsticajima za učenje, pamćenjem i zaboravljanjem, transferom, načinima ocenjivanja; Upoznavanje sa povezanošću psihofizičkog i psihosocijalnog razvoja na kojoj se temelji integralni razvoja ličnosti dece i adolescenata.
Student koji je uspešno savladao program ovog predmeta poseduje osnova znanja iz oblasti psihosocialnog razvoja dece i mladih, zna da primeni odgovarajuću metodiku rada u procesu nastave fizičkog vaspitanja, da na osnovu znanja o fazama i normama psihološkog razvoja bude u mogućnosti da odredi mogućnosti i afinitete dece i mladih za angažovanje na nastavi fizičkog vaspitanja i sportskim aktivnostima uopšte, da upoznajući se sa važnim temama razvojne i pedagoške psihologije ojača svoje vaspitno-pedagoške afinitete i iskristališe načela koja će imati ulogu oslonca i orijentira u budućem zanimanju profesora fizičkog vaspitanja i sporta.

Engleski jezik 3 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou S1 poznavanja engleskog jezika (SAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.
Student je osposobljen da razume širok spektar zahtevnih., dužih tekstova i da prepozna njihova implicitna značenja. Student je osposobljen da se izražava i koristi jezik u različitim društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima.

IV godina

Teorijski i praktično osposobiti studente da uspešno ovladaju praktičnim i teorijskim znanjima iz borenja u različitim borilačkim sportovima i veštinama.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove o borenju, uspešno vlada praktičnim znanjima iz oblasti borenja i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja, uz primenu odgovarajućih borilačkih veština i sportova.

Studenti će se upoznati sa opštim znanjima iz fizičkog vaspitanja kao I teorijskim I praktičnim znanjima vezano za rad u organizacijama vaspitanja I obrazovanja. Studenti bi na kraju odlušanih svih nastavnih jedinica biti u mogućnosti da razumeju složeni process I ulogu fizičkog vaspitanja u celokupnom vaspitno-obrazovnom procesu.

Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove o atletici, uspešno vlada praktičnim znanjima atletskih disciplina i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja. Studenti su osposobljeni da stečena znanja implementiraju u školskoj, sportskoj i rekreativnoj praksi.
Student koji je savladao program predmeta razume osnovne pojmove o atletici, uspešno vlada praktičnim znanjima atletskih disciplina i uspešno realizuje nastavne planove i programe školskog obrazovanja. Studenti su osposobljeni da stečena znanja implementiraju u školskoj, sportskoj i rekreativnoj praksi.
Teorijska nastava: Sadržaj i značaj predmeta. Istorijski razvoj. Sistematizacija atletike. Periodizacija treninga u atletici. Atletski trening.Tehnika atletskih disciplina. Analiza disciplina hodanja i trčanja: sportsko hodanje, kros trčanje, brdsko trčanje, trčanje na kratke srednje i duge staze, trčanje preko prepona i prepreka, štafetna trčanja. Analiza disciplina skakanja: skok u dalj, skok u vis, troskok i skok s motkom. Analiza disciplina bacanja: kugla, koplje, disk i kladivo. Višeboj. Analiza metodičkih postupaka u različitim oblicima atletskih kretanja: metode učenja i metode vežbanja. Redosled učenja elemenata tehnike. Elementi atletike kroz igre i vežbe. Pravila u atletici. Uticaj programa atletike na razvoj antropoloških karakteristika dece, omladine i odraslih u vaspitno obrazovnom procesu. Antropološke karakteristike važne za uspeh u pojedinim atletskim disciplinama. Praktična nastava: Prikaz metodike obuke motoričkih sposobnosti. Tehnika sporskog hodanja. Tehnika trčanja. Niski start. Kratke staze. Srednje staze. Štafeta. Kros. Prepone. Prepreke. Skok u dalj. Skok u vis. Bacanje kugle. Bacanje koplja, Bacanje diska. Prikaz atletskih pravila na terenu. Analiza aktuelne tehnike izvođenja atletskih disciplina koje su predviđene nastavnim programima. Prikaz metodike obuke i usavršavanja tehnike atletskih disciplina koje su predviđene nastavnim planovima i programima u osnovnim i srednjim školama. Praktična aplikacija metodskih napomena kod ispravljanja grešaka u tehnici izvođenja atletskih disciplina. Metodika atletskog treninga kod različitih uzrasnih kategorija dece. Prikaz značaja razvoja pojedinih motoričkih sposobnosti za određene atletske discipline.

Engleski jezik 4 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.
Student je osposobljen da razume širok spektar zahtevnih., dužih tekstova i da prepozna njihova implicitna značenja. Takođe, student je osposobljen da se iuražava fluentno i spontano, odnosno da fleksibilno i efektivno koristi jezik u različitim društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabrane sportske organizacije. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja.

Cilj predmetа je dа studenti sаvlаdаju teorijskа i prаktičnа znаnjа kojа će im omogućiti plаnirаnje i reаlizаciju trenаžnih i tаkmičаrskih аktivnosti rаzličitih uzrаsnih kаtegorijа dece u izаbrаnoj sportskoj grаni, sposobnost kritičke аnаlize i mogućnost izgrаdnje аutentične filozofije trenirаnjа dece, dа budu teorijski obučeni i prаktično osposobljeni zа rаzumevаnje potrebа dece u sportu, ciljevа treningа dece u školskim sekcijаmа i sportskim klubovimа, sаmostаlno plаnirаnje, progrаmirаnje, reаlizаciju i kontrolu trenаžnih i tаkmičаrskih аktivnosti bez obzirа nа uzrаsnu kаtegoriju i tаkmičаrski nivo i individuаlne pedаgoško-psihološke, sociološke, morfološke i motoričke rаzlike između dece.

Upoznavanje studenata sa procesima morfološko-funkcionalnog razvoja dece predškolskog i školskog uzrasta. Razumevanje mehanizama i fizioloških procesa razvoja i sazrevanja kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Osposobljavanje studenata da na osnovu usvojenih teoretskih i praktičnih informacija i znanja mogu adekvatno da razumeju dinamiku morfološko-funkcionalnog razvoja dece i, u odnosu na nju realizuju nastavne programe fizičkog vaspitanja.
Student koji je uspešno savladao program iz ovog predmeta poznaje karakteristike i dinamiku morfološko-funkcionalnog razvoja dece predškolskog i školskog uzrasta. Razume građu i mehanizme funkcionisanja svih organskih sistema. Osposobljen je za realizaciju testiranja i izbor mernih instrumenata u testiranju morfološko-funkcionalnih sposobnosti dece predškolskog i školskog uzrasta. Na bazi rezultata testiranja i uzrasne kategorije dece, kompetentan je da na adekvatan način realizuje nastavne planove fizičkog vaspitanja u predškolskim i školskim ustanovama i sportskim klubovima.

Upoznavanje studenata sa institucionalnim, organizacionim i socijalnim potrebama uključivanja osoba sa specifičnim potrebama u sistem zdravstvenog, fizičkog vaspitanja i rekreacije. Osposobljavanje sa organizacijom i realizacijom kontinuiranog upražnjavanja rekreativnih i sportskih aktivnosti u skladu sa mogućnostima i interesima pojedinaca sa specijalnim potrebama. Razumevanje složenosti, specifičnosti i mitidisciplinarnosti u radi sa osobama sa specijalnim potrebama ili osobama sa invaliditetom. Primena modifikovanih sprava i rekvizita u skladu sa invaliditetom dece sa kojojm se radi.
Studenti su ovladali organizacinim oblicima i mogućnostima primene adaptivnog fizičkog vežbanja u školskom sistemu i društvu. Osposobljeni su za primenu AFV u funkciji psiho-somatske terapije. Studenti su stekli teoretska znanja i praktične sposobnosti da shvate potrebu individualizacije u pedagoško-psihloškom pristupu osobama sa specifičnim potrebama i osposobljenost za planiranje, programiranje i praktičnu realizaciju programa adaptivnog fizičkog vežbanja.

Cilj predmeta je da omogući studentima da ovladaju znanjima o:
- Značaju timova kao superiornim oblicima organizacionih jedinica;
- Karakteristikama timova, načinima njihovog formiranja i funkcionisanja, i odnosima i procesima koji se dešavaju u njima;
- Dinamičkim procesima u timovima;
- I veštine za kvalitetno timsko učenje i donošenje odluka u njima;
- Efektivnosti tima, i umeti da prepoznaju nedostatke i ograničenja u timu.
Nakon odslušanih predavanja i održanih vežbi iz ovog predmeta, studenti treba da budu sposobni da: razumeju značaj i ulogu kreiranja timova; razlikuju grupe od timova; znaju da izaberu članove tima i jasno definišu njihove uloge; prepoznaju uzroke, oblike i efekte ponašanja članova tima; usmeravaju i motivišu članove tima u cilju efikasnog delovanja; steknu znanja i veštine o tehnikama timskog učenja.

Cilj predmeta se odnosi na predstavljanje informacija o organizaciji i podeli skijanja na tri osnovne grupe-načina kretanja, hodanje i trčanje, spuštanje niz padinu i skokove, kao i snežnoj podlozi. Studenti će se upoznati sa opasnostima u planini, povredama karakterističnim za skijanje, pravilima ponašanja na javnom skijališu, sa znakovima i upozorenjima na skijaškoj stazi i planini. Posebni zadaci nastave su upoznavanje studenata sa naučnim i stručnim saznanjima potrebnim za primenu skijanja u vannastavnom procesu, školskim takmičenjima i rekreacionim aktivnostima.

Za upis na studijski program "Fizičko vaspitanje i sport" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis