Sinigudnum logo
UNIVERZITET SINGIDUNUM

Farmacija

Karijera u farmaciji je jedna od najprestižnijih karijera u svetu. Raznolikost karijernih puteva, koji postoje u farmaciji je jedan od razloga zašto upisati farmaciju. Od razvoja leka, kliničkog ispitivanja leka, do izdavanja leka odnosno pružanja farmaceutske zdravstvene usluge u apoteci, lako se može odabrati profesionalni put, koji Vas najviše zanima. Važno je imati na umu da ne morate odmah znati šta tačno želite da radite, jer posedovanje diplome Magistra farmacije obezbeđuje Vam dobru zaradu i otvara Vam vrata nebrojenim mogućnostima za obavljanje profesije farmaceuta.

Studijski program integrisanih osnovnih i master akademskih studija Farmacija traje pet godina i izvodi se u deset semestara. Obim studija izražen je ukupnim brojem od 300 ЕSPB bodova. Farmaceutski studijski program na Univerzitetu Singidunum ima 37 obaveznih i 4 izborna predmeta, završni rad i obaveznu stručnu praksu. Stručna praksa se obavlja u zdravstvenim ustanovama-apotekama privatnog i državnog sektora, kao i u bolničkoj apoteci.

Imaćete priliku u toku studija da posetite zdravstvene ustanove, naučno-istraživačke institucije, kao i kompanije iz oblasti farmaceutske industrije.

Prednosti studijskog programa Farmacija

Nakon uspešnog završetka studijskog programa Farmacija mogućnosti za zaposlenje su brojne i obuhvataju različita radna mesta u farmaceutskoj industriji:

 • apoteka (javnog i bolničkog tipa) i druge zdravstvene ustanove,
 • privreda/farmaceutska industrija (formulacija i razvoj, proizvodnja, kontrola kvaliteta i registracija lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda),
 • ustanove koje se bave kliničkim ispitivanjima lekova,
 • oblast marketinga i regulative u farmaceutskim firmama,
 • veleprodaja lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda,
 • regulatorna tela i ustanove,
 • naučnoistraživačke institucije, razvojne i kontrolne laboratorije,
 • obrazovne institucije.

Na farmaceutski studijski program mogu da se upišu kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Prijemni ispit na studijskom programu Farmacija obuhvata:

 • stručni test iz predmeta Hemija (organska i neorganska hemija) (maksimalno 30 bodova)
 • stručni test iz predmeta Matematika ili Biologija, po izboru kandidata (maksimalno 30 bodova)

Rang lista prijavljenih kandidata utvrđuje se prema sledećim merilima:

 • uspeh u srednjoj školi (zbir prosečnih ocena svakog razreda srednje škole pomnožen sa 2) vrednuje se sa maksimalno 40 bodova,
 • rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se sa maksimalno 60 bodova.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 3000 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

hatNakon uspešnog završetka studijskog programa Farmacija stičete zvanje MAGISTAR FARMACIJE.

Farmaceutski studijski program u okviru Univerziteta Singidunum pruža mogućnost daljeg usavršavanja u okviru specijalističkih i doktorskih akademskih studija, kao i u okviru različitih zdravstvenih specijalizacija. Za upis na jedini privatni farmaceutski studijski program u okviru Univerziteta Singidunum popunite online formular za prijavu.

Prijavi se za upis

I godina

Kako se kroz istoriju razvijala farmacija kao profesija i kao naučna disciplina? Koji je značaj farmacije i farmaceuta u okviru zdravstvenog sistema? Koje su mogućnosti zaposlenja, koje nudi zanimanje – farmaceut? Upoznavanje uloge farmaceuta u sprovođenju mera zaštite zdravlјa, prevencije i lečenja bolesti.

Praktičan predmet na kome ćete brzo, efikasno i na zanimljiv način naučiti kako da ovladate osnovnim analizama funkcija, kao i kako da primenite statističke metode u svom budućem zanimanju.

Građa i funkcionisanje ćelija ljudskog organizma u održavanju homeostaza određeno je transdukcijom signala unutar ćelije, između ćelija, između organa i između generacija. Humana genetika sledi opšte zakonitosti nasleđivanja u živom svetu od mehanizama molekularne genetike do individualnog razvića čoveka. Kako sistem prenosa informacija među generacijama nije savršen, dolazi do mutacija od kojih neke izazivaju nasledne bolesti čoveka.

Hemija je prirodna eksperimentalna nauka, po čijim zakonima i principima funkcionišu hemijski procesi od najudaljenijih delova svemira do najsitnije ćelije. Hemija proučava strukturu materije, kao i zakonitosti hemijskih promena tokom kojih dolazi do stvaranja novih hemijskih supstanci. Upoznavanje sa atomima, molekulima, hemijskim vezama i reakcijama omogućava razumevanje procesa, koji se dešavaju u živom i neživom svetu.

Fizika, kao fundamentalna prirodna nauka, koja proučava osnovna svojstva prirodnih pojava i tela, osnova je za izučavanje ostalih prirodnih nauka (osobito biomedicinskih), budući da se fundamentalni mehanizmi u drugim naukama često objašnjavaju konceptima fizike. Izučavanje fizike za studente Farmacije je posebno značajno u cilјu omogućavanja bolјeg razumevanja raznih stručnih predmeta i oblasti (fizička hemija i instrumentalne metode, analitička hemija, farmaceutska tehnologija, farmakokinetika, i dr.). Takođe, fizika razvija specifičan način razmišlјanja i pristupa problemima, što veoma unapređuje naučni i stručni rad budućih farmaceuta.

Nauka koja se bavi proučavanjem strukture i oblika čoveka. Usavršavanje anatomije podrazumeva poznavanje tačne forme, pozicije, oblika, veličine i međusobnih odnosa različitih tkiva (histologija), organa i organskih sistema. Ovaj predmet predstavlja osnovu za razumevanje funkcije organa i organskih sistema u fiziološkim i patološkim uslovima. Dobro poznavanje histologije i anatomije čoveka neophodno je za tačno postavljanje medicinske dijagnoze i propisivanje adekvatne terapije.

Organska hemija je oblast hemije koja proučava strukturu, svojstva, reakcije i sintezu većine uglјenikovih jedinjenja (osim manjeg broja jedinjenja, koja se smatraju neorganskim) i njihovih derivata. Ova jedinjenja sadrže karakterističan uglјenikov niz (skelet), i pored toga još atome vodonika, kiseonika i azota. Organska jedinjenja čine osnovu svih formi života na zemlјi. Stoga je izučavanje organske hemije krucijalno u studijama Farmacije, budući da prirodni proizvodi i biološki aktivne supstance, kao i većina sintetskih lekova, jesu po svojoj strukturi organska jedinjenja ili smeše istih.

Fizička hemija objašnjava zašto neke reakcije teku spontano, a neke ne. Zašto neke reakcije teku trenutno, a neke minutima, čak i godinama? Zašto se led topi, zašto voda teče? Fizička hemija proučava principe, koji određuju osobine i ponašanje materije u različitim agregatnim stanjima u zavisnosti od hemijskih osobina i uslova pod kojima se materija nalazi, kao i njihovo uzajamno dejstvo. Zakoni fizičke hemije, kao prve multidisciplinarne nauke, objašnjavaju prirodu i osobine univerzuma. Fizičke osobine supstanci omogućavaju razvoj instrumentalnih metoda bez kojih danas ne može da postoji nijedna savremena laboratorija.

Analitička hemija je oblast hemije, koja obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu analizu, čime i pruža i odgovara na pitanja čega ima i koliko ima u nekom nepoznatom uzorku. Analitičke metode široko se primenjuju u analizi hrane, lekova, zagađivača i komponenata životne sredine. Razvijanje praktičnih veština i sposobnosti primene savremenih instrumenata čini osnovu za razvoj dobre laboratorijske prakse u rešavanju problema u analitičkoj hemiji.

Osnovni pojmovi iz oblasti informacionih tehnologija, hardverska i softverska osnova savremenih računarskih sistema i pojam umrežavanja i Interneta. Osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta, tabela i rada na Internetu studenti će steći kroz praktične laboratorijske vežbe.

II godina

Nauka koja se bavi proučavanjem osnovnih funkcija zdravog organizma. Proučavanjem fiziologije stiču se znanja o funkciji različitih organa i organskih sistema neophodnih za održavanje unutrašnje ravnoteže, odnosno homeostaze našeg organizma. Poznavanje osnovnih fizioloških procesa predstavlja idealnu podlogu za pravovremeno prepoznavanje patoloških stanja organizma, koji narušavaju homeostazu i zdravlje čoveka, a dijagnoza koja se postavi tačno i na vreme, umnogome olakšava lečenje bolesti i ponovno uspostavljanje unutrašnje fiziološke ravnoteže.

Mikrobiologija se bavi izučavanjem svih aspekata postojanja, funkcionisanja i životnog ciklusa mikroorganizama, uklјučujući, između ostalog, njihovu morfologiju, fiziologiju, faktore koji utiču na njihov rast, zatim razmnožavanje, kao i prenošenje naslednih osobina. Jedna od važnijih oblasti mikrobiologije je izučavanje odnosa između mikroorganizma i organizma domaćina, prvensteveno čoveka, kao i izučavanje fizioloških i patoloških posledica tih odnosa. Znanja iz mikrobiologije su klјučna za razumavanje infektivnih bolesti i patoloških stanja uzrokovanih mikrorganizmima, kao i za pronalaženje i primenu adekvatnih i efikasnih terapija za ove bolesti i stanja.

Pruža Vam znanja o osnovnim osobinama lekova, o značaju njihovih fizičko-hemijskih osobina, načinu kako se metabolišu, o stabilnosti u in vitro i in vivo uslovima, kao i o svemu onome što lek mora da poseduje da bi doveo do želјenog dejstva. Stečena znanja iz ovog predmeta su osnova za razumevanje brojnih predmeta na kasnijim godinama, ali istovremeno predstavlјaju i znanja, koja čine buduće farmaceute posebnim i omogućavaju im da razumeju sve aspekte dobijanja i primene lekova.

Rasvetljavanje tajni života biljaka: građa biljaka od ćelije, preko tkiva do organa je neohodno za razumevanje njihove uloge u ekosistemu. Raznoliko biljno carstvo, svrstano po sistematskim kategorijama, rasprostranjeno je u različitim ekosistemima i često ugroženo. Mnogi predstavnici su značajni za farmaciju, od tradicionalne do napredne.

Na predmetu Opšta biohemija upoznaćete se sa osnovnim principima biohemije, strukturom, funkcijom i osnovama metabolizma biomolekula. Naučićete na koji način su regulisani metabolički procesi u organizmu i koji je značaj metaboličke regulacije u održavanju normalnih fizioloških stanja. Kroz praktičan rad studenti će steći određene eksperimentalne veštine i upoznaće se sa različitim metodama i tehnikama, koje se koriste u biohemijskim laboratorijama.

Sticanje znanja o hemiji lekova, koji imaju dejstvo na različite sisteme lјudskog organizma (nervni sistem, kardiovaskularni sistem, endokrini sistem, itd.). Ovaj predmet pružiće Vam znanja neophodna ne samo za razumevanje i povezivanje predmeta na kasnijim godinama studija, već i znanja, koja su od izuzetnog značaja za rad farmaceuta u apoteci, farmaceutskoj industriji, kao i u naučnom istraživanju. Znanja koja donosi jedan ovakav stručni predmet su od neprocenjive vrednosti za razvoj i formiranje uspešnog farmaceuta.

Šta proučava Farmaceutska tehnologija, a šta Biofarmacija? Šta je farmaceutski oblik leka (vrste i njegove osobine)? Koja je uloga pomoćnih supstanci (ekscipijenasa) u formulaciji farmaceutskih oblika? Šta je magistralni, a šta galenski lek? Ovaj kreativni predmet će Vam omogućiti da samostalno koristeći stručnu literaturu predložite sastav, postupak izrade i neophodna ispitivanja za farmaceutske oblike lekova iz određene grupe (praškovi za unutrašnju i spolјašnju upotrebu; granule; rastvori, suspenzije i emulzije za unutrašnju i spolјašnju upotrebu; masti, gelovi, kremovi i paste za primenu na koži; lekoviti flasteri), kao i homeopatske preparate. Razumećete kako farmaceutsko-tehnološki faktori utiču na oslobađanje ia apsorpciju lekovitih supstanci iz pomenutih farmaceutskih oblika lekova.

Imunologija se bavi osobenostima i funkcijom imunskog sistema pri normalnim fiziološkim stanjima organizma, kao i pri odgovoru organizma na spolјašnje i unutrašnje faktore, koji narušavaju normalno funksionisanje organizma. Neke od bitnih oblasti imunologije su izučavanje odgovora imunskog sistema na mikoroganizme, kako patogene tako i nepatogene (komensalne), zatim uloga imunskog sistema u sprečavanju razvoja i rasta tumora u organizmu, autoimune bolesti, kao i imunski odgovor prilikom transplantacije organa. Znanja iz imunologije su veoma važna za razumevanje bolesti i patoloških stanja izazvanih disfunkcijom imunskog sistema, kao i za pronalaženje i primenu adekvatnih i efikasnih terapija za ove bolesti i stanja.

Studenti unapređuju svoje receptivne i produktivne jezičke veštine, i postižu preciznost u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme, odnosno – nivelisanje sposobnosti na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike. Nastava obuhvata i obrađivanje stručne terminologije.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Italijanski I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

III godina

Patološka fiziologija bavi se proučavanjem fizioloških procesa u organizmu u stanju narušene homeostaze, odnosno unutrašnje ravnoteže našeg tela. Drugim rečima, ova nauka bavi se proučavanjem funkcije oštećenih i/ili bolesnih organa i organskih sistema. Razumeti kako jedan organ ili organski sistem funkcioniše u bolesti (patofiziologija), a ne samo u zdravlju (fiziologija), znači razumeti i kako treba taj organ ili organski sistem adekvatno lečiti i vratiti ga u stanje fiziološke homeostaze.

Bromatologija (hemija hrane) je savremena naučna disciplina u kojoj se proučavaju sastav, struktura i osobine prerađenih i neprerađenih namirnica i njihovih sastojaka, njihove hemijske i biohemijske promene, a u cilju unapređenja kvaliteta hrane i ishrane, kao i zaštite i unapređenja zdravlja ljudi. Ovaj predmet predstavlja osnovu za razumevanje uloge hrane, potrebe za makronutrijentima, preporučenim dnevnim unosima vitamina i minerala, kao i za razumevanje bioiskoristljivosti važnih nutrijenata u cilju fiziološkog funkcionisanja ljudskog organizma. Proučavanjem bromatologije stiču se znanja o osnovnim hranljivim sastojcima, disbalansu nutrijenata i posledicama, nenutritivnim sastojcima, koji su biološki značajni, i termičkoj obradi hrane.

Šta su farmaceutski oblici lekova za parenteralnu, oftalmološku, inhalacionu, rektalnu i vaginalnu primenu, kako se izrađuju i ispituju? Pored odgovora na ova pitanja, predmet će Vam pružiti neophodno znanje i veštine da samostalno razvijate formulacije farmaceutskih oblika za parenteralnu, oftalmološku, inhalacionu, rektalnu i vaginalnu primenu, da poznajete ispitivanja i zahteve farmakopeja, koji se na njih primenjuju, kao i da razumete farmaceutsko-tehnološke faktore, koji utiču na oslobađanje i apsorpciju lekovitih supstanci iz pomenutih farmaceutskih oblika.

Sticanje znanja o farmakognoziji i fitohemiji omogućiće Vam da samostalno identifikujete droge i preparate droga, ovladate metodama za izolovanje aktivnih principa iz prirodnih proizvoda i sprovedete njihovu kvalitativnu i kvantitativnu analizu. Takođe, moći ćete samostalno da sprovedete fitohemijsku analizu, izolujete pojedinačne aktivne sastojke iz biološkog materijala i ispitate njihov identitet i čistoću. Znanja koja donosi ovaj predmet omogućiće Vam da samostalno formulišete preparat dobijen iz prirodnih proizvoda za potrebe farmaceutske i srodnih industrija, a stečeno teorijsko znanje o fitohemiji omogućiće Vam da na osnovu strukture jedinjenja predvidite potencijalne benefite, neželjene efekte i interakcije biljne vrste ili aktivnih principa izolovanih iz biljaka.

Upoznaćete se sa osnovnim pojmovima o lekovima, njihovim osobinama, mehanizmima delovanja, terapijskim i neželјenim efektima, interakcijama lekova, kao i sa pravilima prometa, propisivanja i izdavanja lekova. Bićete osposoblјeni da prepoznate različite mehanizme dejstava lekova, da povežete terapijske i neželјene efekte pojedinih grupa lekova sa njihovim različitim farmakološkim efektima, ali i da izgradite sopstveni kritički odnos prema leku.

Upoznaćete se sa vrstama, sastavom, osobinama, kao i metodama izrade, ispitivanjima i zahtevima farmakopeja za čvrste farmaceutske oblike lekova za (per)oralnu primenu, preparate sa modifikovanim oslobađanjem i terapijske sisteme za različite puteve primene. Moćićete samostalno da razvijate formulacije i izrađujete farmaceutske oblike iz navedene grupe farmaceutskih oblika. Predmet će Vam pružiti znanje iz biofarmacije, te ćete razumeti uticaj bioloških, fizičko-hemijskih i farmaceutsko-tehnoloških faktora, koji utiču na oslobađanje i resorpciju lekovitih supstanci iz farmaceutskih oblika.

Na predmetu Medicinska biohemija upoznaćete se sa osnovnim metoboličkim procesima u organizmu, kao i biohemijskom osnovom bolesti u kontekstu poremećaja regulacije metaboličkih procesa i homeostaze. Pohađanjem ovog predmeta savladaćete osnovne principe rada u biohemijskoj laboratoriji i bićete osposoblјeni da na pravilan način tumačite biohemijske parametre i promene njihovih vrednosti u određenim patološkim stanjima. Znanja stečena na ovom predmetu omogućiće razumevanje uloge biohemijske laboratorije u postavlјanju dijagnoze, praćenju i lečenju bolesti.

Koje vrste i oblici kozmetičkih proizvoda postoje? Koji se postupci proizvodnje i ispitivanja kvaliteta koriste za kozmetičke proizvode? Šta su kozmetički aktivne sirovine, i koje se koriste? Koje efekte izazivaju kozmetički proizvodi na koži i adneksima kože? Kojoj zakonskoj regulativi podležu kozmetički proizvodi i dermokozmetički preparati? Predmet kozmetologija će Vam odgovoriti na sva ova pitanja i omogućiće Vam da zahvalјujući stečenom znanju i veštinama, možete kritički da sagledate marketinške informacije o delovanju kozmetičkih proizvoda, i date savet o njihovom izboru i primeni, kao i mogućim neželјenim efektima.

IV godina

Cilј predmeta je davanje osnove studentima farmacije potrebne za budući praktičan rad, u smislu adekvatnog poznavanja farmakologije i razumevanja propisivanja određenog leka. Studenti će biti osposoblјeni da identifikuju različite mehanizme dejstava pojedinih grupa lekova, da povežu terapijske i neželјene efekte pojedinih grupa lekova sa njihovim različitm farmakološkim efektima, da pravilno ispune obrazac za prijavu neželјenog dejstva leka, da prepoznaju klinički značajne interakcije, kao i da daju savete i edukuju pacijente kako pravilno da upotrebe propisane lekove.

„Šta nije otrov? Sve je otrov i ništa ne postoji što nije otrov. Samo doza određuje da li će nešto da bude otrov ili ne.“ Paracelzus (1493-1541). Nauka koja proučava svojstva toksičnih supstanci i njihovo delovanje na organizam. Objašnjava mehanizme toksičnosti i sudbinu toksičnih agenasa u organizmu. Bavi se primenom analitičkih metoda za detekciju i određivanje sadržaja toksičnih supstanci u biološkom materijalu, vazduhu, zemlji, vodi, hrani i drugim uzorcima. Proučava hemijsku strukturu novih psihoaktivnih supstanci i načine delovanja i detekcije u uzorcima nestandardnim testovima. Takođe, prikazuje i hemijske strukture hemijskih agenasa potencijalnog hemijskog oružja i rizike usled njihove primene.

Pruža znanja o osnovnim principima industrijske proizvodnje lekova, propisima i regulatornim zahtevima. Ovaj predmet pružiće znanja potrebna ne samo za razumevanje i povezivanje sa drugim predmetima, već i znanja koja su od izuzetnog značaja za rad farmaceuta u farmaceutskoj industriji, kao i u naučnim istraživanjima. Stiču se znanja iz oblasti stabilnosti lekova, upravljanja i obezbeđenje kvaliteta u farmaceutskoj industriji, upravljanje rizicima, kao i znanja o farmaceutsko-tehnološkim operacijama.

Hrana je osnovni uslov za život. Pored toga, pravilna ishrana igra važnu ulogu u promociji zdravlja i sprečavanju bolesti. Od ishrane u najvećoj meri zavisi zdravlje, radna i reproduktivna sposobnost, dužina i kvalitet ljudskog života. Dijetitika se bavi načinom ishrane koji obezbeđuje pravilnu strukturu i funkciju organizma, očuvanje i unapređenje zdravlja. Dijetetika Vas uči o ulozi makronutrijenata i mikronutrijenata u čovekovom organizmu, kao i njegovim potrebama u različitim periodima života. Ovaj predmet vam pruža znanja o tome kako ishrana može imati ulogu u smanjenu rizika, ali u lečenju određenih bolesti. Naučiće vas šta su to dijetetski prozivodi i kako da izaberete pravi dijetetski suplement za svakog pacijenta.

Da bi lek mogao da se primeni mora da bude bezbedan, kvalitetan i efikasan. Analitika lekova Vas uči kako se ispituje kvalitet leka, koje su to sve metode koje moraju da se poznaju i primene da bi se ispitalo da li se lek sme dati pacijentu, koji su to zakonski propisi, koji moraju biti ispunjeni, kao i koji put lek prolazi od otkrića do registracije i plasiranja na tržištu. Može se reći da jedan ovakav predmet pripada isklјučivo farmaceutima, čime ih u potpunosti izdvaja od ostalih struka dajući im znanja od izuzetne vrednosti.

Zahvaljujući ovom predmetu ovladaćete osnovnim znanjima i razumevanjem principa farmakokinetčkih procesa odnosno razumećete sudbinu leka u organizmu nakon njegove primene, faktore, koji na ove procese utiču, kao i način na koji se ovi procesi mogu kvantitativno opisati, i konačno, praktičnom primenom naučenih principa, kojima se postiže racionalna primena lekova. Zanimljivim spojem matematičkog pristupa kroz opisivanje ponašanja lekova u in vivo uslovima, uz razumevanje faktora, koji na njih utiču, stiču se znanja za određivanje farmakokinetičkih parametara i parametara za postavljanje i korigovanje individualnog režima doziranja.

Analiza aktuelnih Vodiča dobre kliničke prakse, koji pored terapijskih aspekata sadrže najvažnije etiološke, patofiziološke i kliničke postulate neophodne za savladavanje svih aspekata farmakoterapije zasnovane na dokazima. Racionalna farmakoterapija tokom proizvodnje i registracije leka, farmaceutski marketing, primena lekova u svim procesima rada u apoteci (izrada magistralnih i galenskih preparata, izdavanje gotovih lekova), farmakoterapija u realnim uslovima, koja u fokusu ima pacijenta kao potrošača/korisnika usluga.

U okviru predmeta veterinarski lekovi steći ćete znanja vezana za formulaciju lekova, koji se najčešće koriste u veterinarskoj medicini, kao i znanja koja se odnose na specifičnosti njihove primene u odnosu na vrstu životinja. Posebna pažnja u okviru predmeta posvećena je razumevanju i značaju koncepta „jednog zdravlja“, ali i zakonskim propisima, koji se odnose na razvoj, proizvodnju, kvalitet i stavljanje u promet veterinarskih lekova.

Prirodni proizvodi od davnina predstavljaju neizostavan deo narodne medicine i dokazuju svoj značaj kako u prevenciji, tako i u lečenju mnogih oboljenja. Fitoterapija će Vam pružiti znanje o dostupnim biljnim preparatima, njihovim doznim oblicima, aktivnim materijama, mehanizmima dejstva i upotrebi u prevenciji i terapiji različitih bolesti. Upoznaće Vas sa važećim regulativama za biljne preparate i postupcima za registraciju istih. Stečena znanja iz ovog predmeta omogućiće Vam da u praksi savetujete pacijenta o izboru adekvatnog biljnog preparata, njegovoj pravilnoj upotrebi, kao i načinu prevencije pojave interakcija kod istovremene primene više biljnih preparata ili njihove konkomitantne primene sa određenim lekovima.

Šta podrazumeva pojam nanotehnologije? Šta su nanonosači lekovitih supstanci? Koje vrste nanonosača postoje i koji se nanonosači najčešće koriste (nanočestice, liposomi i dr.)? Koje su prednosti primene nanonosača u odnosu na konvencionalne preparate? Pored odgovora na ova pitanja predmet će Vam pružiti i znanje o postupcima izrade, osobinama, putevima primene, mehanizmu dejstva, kao i bezbednosti i efikasnosti različitih nanonosača. Razmatraće se i primeri komercijalnih preparata na tržištu na bazi nanonosača.

V godina

Savremena farmakoterapija se suočava sa sve većim stručnim izazovima i problemima, kao što su polifarmacija, neadekvatna primena lekova, medicinske greške, interakcije lekova, koji mogu dovesti do neželjenih komplikacija po zdravlje pacijenta. Klinička farmacija Vam pruža znanja o protokolima lečenja bolesti, terapijskim i neželjenim dejstvima lekova, načinu primene, indikacijama i kontraindikacijama lekova. Zahvaljujući ovom predmetu imaćete specifična znanja i veštine, koja obuhvataju identifikaciju i rešavanje terapijskih problema pacijenta, praćenje ishoda terapije, tumačenje laboratorijskih parametara i savetovanje pacijenta. Stečena znanja i veštine iz ovog predmeta unapređuju kompetentnost farmaceuta, kao neophodnog člana zdravstvenog tima, u sprovođenju racionalne terapije u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i prevenciji i rešavanju terapijskih problema pacijenata.

Cilј predmeta je razumevanje funkcionisanja zdravstvenog sistema i njegovih podsistema, sticanje znanja o pravima, obavezama i odgovornostima zdravstvenih radnika i pravima i dužnostima pacijenata, kao i o etičkim principima vršenja zdravstvene delatnosti.

Za povećanje efikasnosti zdravstvene zaštite i usluga, kao i podizanje kvaliteta industrijskih i akademskih analiza, neophodna su savremena i interdisciplinarna znanja iz farmakoekonomije. Farmakoekonomija, koristeći metode ekonomske analize pruža osnove za izbor najefikasnije opcije i time unapređuje proces donošenja odluka u kompleksnom okruženju funkcionisanja zdravstvenog sistema. Zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu, na ovom predmetu se stiču znanja neophodna za dinamično poslovanje u farmaceutskoj industriji i sistemu zdravstvene zaštite.

Menadžment u farmaciji kroz proučavanje raznih pravaca u menadžmentu, teorija menadžmenta, inovavacije i promene, liderstva, upravljanja timovima, motivaciju, planiranje, organizovanje, vođenje, kontrolu, odlučivanje daje studentima potrebna znanja, koja ce moći da primenjuju u rešavanju realnih poslovnih problema i izazova. Menadžment u farmaciji će studentima kroz niz praktičnih primera omogućiti razumevanje i primenu teorijskih pojmova iz menadžmenta i aktivno učešće u unapređenju procesa u svom poslovnom i radnom okruženju.

Marketing u farmaciji obuhvata opšta i specifična znanja iz marketinga, kao i njihovu primenu na tržištu farmaceutskih proizvoda i usluga. Najveći izazovi u procesu definisanja i implementacije marketinških strategija odnose se na društvenu odgovornost farmaceutske industrije. Marketing u farmaceutskoj industriji mora da vodi računa, pre svega o unapređenju zdravlja ljudi, a zatim i o realizaciji vrednosti za društvo i poslovnim rezultatima kompanija i organizacije.

Da bi terapija bila efikasna lek mora biti primenjen u pravoj dozi, na pravi način i u pravo vreme Hrana i dijetetski suplementi mogu stupiti u interakcije sa lekom i tako uticati na efikasnost primenjene terapije. Sa druge strane, lekovi mogu uticati negativno na nutritivni status pacijenta. Ovaj predmet Vam pruža znanja o vrstama i mehanizmima interakcija izmedju lekova i dijetetskih sastojaka, kako hrana i dijetetski suplementi mogu uticati na terapiju i kako lekovi mogu uticati na nutritivni status pacijenta. Upoznaće vas sa najznačajnijim i najčešćim interakcijama između hrane i lekova. Naučiće Vas kako savetovati pacijente o interakcijama lekova i hrane i dijetetskih suplemenata, kako sprečiti ove interakcije i obezbediti adekvatnu terapiju.

Na ovom predmetu naučićete sve o osnovnim komunikacionim veštinama i pravilima uspešne usmene, pisane i neverbalne komunikacije. U okviru predmeta steći ćete veštine prezentovanja, javnog nastupa i poslovne korespondencije.

Predmet Validacija i kvalifikacija u farmaceutskoj industriji omogućava studentima da steknu znanja o pravilnom pristupu projektovanja i dizajniranja farmaceutskih pogona za proizvodnju lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata, kako se ne bi narušio integritet proizvoda. Ishod ovog predmeta omogućava studentima da steknu znanja i veštine da samostalno sprovedu validaciju i kvalifikaciju procesa, opreme i čišćenja u cilju dobijanja gotovog proizvoda (lek, medicinsko sredstvo, dijetetski supplement), koji odgovara specifikaciji.

Predmet Formulacija i razvoj lekova pruža studentima uvid u savremene pristupe razvoju lekova, znanja potrebna za razvoj formulacije savremenih farmaceutskih oblika lekova, kao i preformulaciona i formulaciona ispitivanja. Studenti se upoznaju sa biofarmaceutskim i farmaceutsko-tehnološkim karakteristikama savremenih farmaceutskih oblika lekova i primenom in vitro i in silico metoda u razvoju formulacije savremenih farmaceutskih oblika lekova.

Ovaj predmet će Vam pružiti znanja o osnovnim principima farmakovigilance, kao nauke i veštine, čiji je cilj otkrivanje, procena, razumevanje i sprečavanje neželjenih efekata ili drugih problema povezanih za upotrebu lekova. Objasniće Vam zašto je farmakovigilanca, kao organizovani vid nadzora nad lekovima u fazi kliničkog razvoja, a posebno nakon njihovog stavljanja u promet, od suštinskog značaja za bezbednu ili racionalnu terapiju u kliničkoj praksi. Ovladaćete osnovnim znanjima i razumevanjem metodologije, koja se koristi u ovoj disciplini, razumeti teorijske i praktične aspekte u vezi sa neželjenim reakcijama na lekove, načinom njihovog prijavljivanja i procene, kao i sagledavanja i definisanja bezbedonosnog profila leka.

Stručna praksa ima za cilj osposobljavanje studenata za samostalan rad u apoteci (javnog i bolničkog tipa). Obavlјa se u apoteci (javnog tipa) i bolničkoj apoteci, koje su nastavne baze Univerziteta. Stručna praksa omogućava sticanje i razvijanje novih znanja iz farmakoterapije, farmaceutske tehnologije, farmaceutske prakse, farmaceutske zdravstvene zaštite, farmaceutske administracije i zakonske regulative i stručnih propisa.

Student se upoznaje sa metodologijom istraživanja u oblastima značajnim za farmaciju. U zavisnosti od toga da li je rad eksperimentalnog ili bibliografskog karaktera, student prikuplјa literaturu odgovarajuću temi i karakteru završnog rada. Student je osposoblјen da na osnovu znanja i veština, koje je stekao tokom studiranja, uz smernice, koje dobija od mentora, eksperimentalno ili bibliografski uradi/napiše rad i javno ga prezentuje pred imenovanom komisijom.

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send