Sinigudnum logo
Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Menadžment u sportu

Akreditovani studijski program Menadžment u sportu obuhvata 8 semestara teorijske i praktične nastave u periodu od 4 godine. Student će nakon položenih svih ispita imati 240 ESPB i stiče zvanje za koje će diplomu izdati Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum.

U toku studiranja student će dobiti obrazovanje kroz širok opseg predmeta kako bi bolje razumeli sportsku industriju kako u Srbiji tako i u svetu. Diplomirani sportski menadžeri ne bi trebalo samo da razumeju organizaciju sportskih klubova i udruženja, menadžment u sportu, marketing u sportu, menadžment sportskih događaja ili šta sportski rezultati pokazuju, već i osnove ekonomije, poslovne finansije i sociologiju.

Svaki student će morati da prođe obaveznu praksu u sportskim organizacijama kako timskih sportova: fudbal, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo, tako i u sportskim udruženjima i sportskim organizacijama koje su orijentisane ka individualnim sportovima.

Akreditovani studijski program Menadžment u sportu je namenjen za:

 • Zainteresovane za posao i karijeru u sportskoj industriji
 • Aktivne sportiste koji žele da unaprede svoje znanje o sportskoj industriji
 • Bivše sportiste koji žele da ostanu u sportu i sportskoj industriji
 • Profesionalce koji žele da promene svoje usmerenje ka sportskoj karijeri

Na akreditovanom studijskom programu “Menadžment u sportu”, po uzoru na najbolje inostrane fakultete, studenti će steći znanja, veštine i kompetencije kako bi efikasno rešavali probleme kako sportske tako i privredne prakse u Srbiji.

Poslovi i aktivnosti koje menadžeri u sportu mogu da obavljaju su: pripremanje programa i projekata u oblasti sporta i kontrola njihovog izvršenja; vođenje poslovanja upravnih i stručnih organa i tela u organizacijama u oblasti sporta; organizovanje i realizacija sistema takmičenja; planiranje i kontrola korišćenja sportskih objekata; organizovanje utakmica, susreta i takmičenja, PR sportskih klubova, marketing sportskih klubova, udruženja i organizacija.

Prijavi se za upis

Studenti Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum, studijski program Menadžment u sportu nakon diplomiranja mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Menadžer u poslovnim/sportskim organizacijama
 • Sportski direktor u klubovima
 • Sekretar u sportskim organizacijama
 • Menadžer fitnes i velnes centra
 • Marketing menadžer u sportu
 • PR menadžer u sportu
 • Menadžer za ljudske resurse u sportu
 • Organizator sportskih događaja, sistema takmičenja i priredbi
 • Menadžer sportskog objekta
 • Organizator sportskog poslovanja
 • Organizator aktivnosti, programa i projekata u oblasti sporta

Upis na Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu i Studijski program Menadžment u sportu se odvija u Beogradu.

Prijemni ispit na studijskom programu Menadžment u sportu sastoji se iz:

 • pisanja kratkih eseja na temu menadžmenta i sporta,
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja.

Nakon onlajn prijave, kandidat dobija mejl sa parametrima uz pomoć kojih će moći da se prijavi na platformu za polaganje prijemnog ispita: Link. Nakon prijave na navedenu platformu kandidat će moći da pristupi potrebnom materijalu za spremanje prijemnog ispita.


hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje Diplomirani menadžer u sportu.


I godina

Na ovom predmetu upoznaćete se sa osnovnim postulatima sporta kao jednog od fundamentalnih područja fizičke kulture koje je usmereno na stalnu težnju čoveka za usavršavanjem sopstvenih sposobnosti radi postizanja boljih sportskih rezultata. Takođe, naučićete osnovne vrednosti sporta koje treba da se konstantno neguju i izgrađuju u radu sa sportistima svih kategorija.

Predmet na kom ćete naučiti kako da bolje razumete ponašanje svih aktera u sportu kao društvenoj i ekonomskoj pojavi (sportisti, treneri, menadžeri, publika), pravila uspešne komunikacije, motivacije i nenasilog rešeavanja konflikata, kao i kako funkcionišu emocije i kako one utiču na postizanje sportskih i poslovnih ciljeva. Znanja stečena na ovom predmetu preduslov su uspešnog planiranja i sprovođenja aktivnosti upravljanja sportskim organizacijama.

Praktičan predmet na kome ćete brzo, efikasno i na zanimljiv način naučiti kako da ovladate osnovnim analizama funkcija, kao i to kako da primenite statističke metode u svom budućem zanimanju.

Ovo je fundamentalni predmet na vašim studijama. Na njemu ćete naučti kako funkcioniše sistem sporta u kako u Srbiji tako i u ostalim državama i steći određene kompetencije za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu sportskih događaja, sportskih objekata i sportskih organizacija.

Predmet na kome ćete se upoznati sa najvažnijim zakonitostima nastanka i razvoja fenomena sporta, od praistorije do današnjih dana. Osim toga, proširićete svoja znanja o nastanku i načinu rada sportskog i olimpijskog pokreta, kao i širenju olimpijskog duha i fer-pleja.

Kroz ovaj predmet upoznaćete se sa ciljevima i zadacima računovodstva, osnovama i primenom sistema dvojnog knjigovodstva, kao i osnovnim rezultatima rada računovodstva i sastavljanjem i sadržajem finansijskih izveštaja. Takođe, studenti će steći praktične veštine evidentiranja poslovnih promena i sastavljanja redovnih finansijskih izveštaja, uz poseban osvrt na finansijsko izveštavanje sportskih organizacija.

Svrha ovog predmeta je upoznavanje sa informacionim tehnologijama, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta. Pored toga, razmatraju se osnove baza podataka i njihove primene u poslovnom okruženju. Posvećuje se i pažnja pitanjima bezbednosti i principima na kojima se zasniva elektronsko poslovanje. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu korišćenja računara, rada sa operativnim sistemom Windows, upotrebe programa za obradu teksta, programa za tabelarni proračun, kao i prezentacije i rada na Internetu.

Engleski 1 predstavlja kurs koji sistematski obuhvata sve primarne jezičke strukture i veštine kroz širok spektar relevantnog i tematskog materijala. Cilj predmeta je unapređenje receptivnih i produktivnih jezičkih veština, te postizanje preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme, odnosno – nivelisanje sposobnosti na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

II godina

Ovaj predmet pomaže razvijanje ključnih kompetencija i sposobnosti za uspešno obavljanje poslovnih aktivnosti u preduzetničkom biznisu. Nastavni program obuhvata kompletan proces počev od stvaranja poslovne ideje i osnivanja preduzeća, preko upravljanja tekućim poslovanjem, rastom i razvojem, pa sve do transformacije preduzeća i napuštanja od strane njegovog vlasnika uz ubiranje efekta od vlasništva.

Kroz ovaj predmet steći ćete primenjena znanja iz oblasti poslovnih finansija i ovladaćete problematikom vezanom za savremene finansije preduzeća. Stečena znanja su osnov za bavljenje finansijskim i ekonomskim problemima u budućem usavršavanju i zanimanju studenata. Na ovom predmetu ćete usvojiti i znanja iz oblasti finansijske analize sportskih klubova i udruženja na praktičnim primerima.

Osposobljavanje za poslove sportskog menadžera treba da Vas pripremi da, s jedne strane planirate, planirate, programirate, organizujete i upravljate životom sportske organizacije, te s druge strane da sportsku organizaciju na najbolji mogući način pozicionirate u sistemu sporta. Iz tih razloga je neophodno da se detaljno upoznate sa strukturom i organizacijom sistema sporta, kao i načinima funkcionisanja ovog sistema. Zbog toga ćete na ovom predmetu da se upoznate sa legislatvnim okvirom u kojem se sistem sporta organizuje, subjektima sistema i nadležnostima i odgovornostima svakog od učesnika, od nivoa sportiste, preko sportskih organizacija za obavljanje aktivnosti i delatnosti u sistemu sporta do upravnih struktura nadležnih za ovu oblast i oblicima koordinacije izmedju različitih nivoa organizovanja.

Sport i industrija sporta se umnogome promenila u poslednjoj deceniji. Podržan rastućim profilom sportskih zvezda i sve sofisticiranijim zahtevima navijača, sport je postao ogroman biznis, gde zavisno od zemlje do zemlje čini 2,5% ili više bruto domaćeg proizvoda. Na predmetu Marketing u sportu, studenti će naučiti kako da upotrebe "akciju" kako na terenu i van njega i povežu je sa svim marketinškim konceptima, od razumevanja potrebe kupaca i segmentacije do etičkih izazova u sportu. Sve marketinški principi će dodatno biti obrađeni kroz obilje primera i svi studenti će biti u stanju da primene iste principe kroz praktičnu upotrebu marketinških instrumenata u sportskoj industriji.

Predmet omogućava budućim sportskim menadžerima da usvoje znanja iz oblasti prava koja su im potrebna u radu: prepoznavanje pravnih izazova, samostalno donošenje potrebnih odluka i zaštita pravnih interesa. Učešćem u debatama i argumentovanim diskusijama studenti će razvijati retoričke i analitičke veštine neophodne menadžerima.

Predmet na kome ćete naučiti kako uspešni lideri motivišu pojedince, rukovode timovima, upravljaju talentima, donose uspešne poslovne odluke i vode organizaciju u promenjivim uslovima poslovanja.

Svakodnevno smo zatrpani velikim brojem poluistina o ishrani u koje smo skloni da poverujemo - prodavci žele da se obogate, novinari da fasciniraju publiku, a stare zablude, iako opovrgnute teško nestaju. Na ovom predmetu ćete dobiti odgovore na popularna pitanja koja se tiču toksina u hrani, zdravih proizvoda, bezglutenske ishrane, vegetarijanstva, gubitka telesne mase, ishrane sportista, ali i drugih kategorija stanovnika. Takođe, biće prikazane interesantne studije slučaja koje pokazuju koliko promena ishrane može da utiče na različita stanja ili izlečenje, a bićete u prilici da sklapate jelovnik koristeći bazu od 100 000 namirnica.

Engleski jezik 2 se po svojoj strukturi i sadržaju nadovezuje na predmet Engleski jezik 1 i predstavlja podizanje nivoa znanja engleskog jezika i razvoj svih jezičkih veština studenata koje se nalaze na višem srednjem nivou (B2 – prema Zajedničkom referentnom evropskom okviru za žive jezike) – na kojem se ojačavaju, sa ciljem, najpre sistematizacije postojećeg, a potom i prelaska na viši nivo poznavanja jezika.

III godina

Ovaj predmet će vam omogućiti da shvatite ključne koncepte strategijskog menadžmenta, da se upoznate sa alatima i tehnikama za analizu i predviđanje okruženja, da razumete proces strategijskog menadžmenta od formulisanja do implementacije i evaluacije strategije, kao i da sagledate njegov značaj u stvaranju održive konkurentske prednosti organizacije u promenljivom poslovnom okruženju.

Na ovom predmetu upoznaćete se sa vrstama i karakteristikama sportskih objekata, saznaćete kako se planira i finasira izgradnja sportskog objekta, bira lokacija sportskog objekta, koji su neophodni elementi za oblikovanje sportskog objekta, kako se sprovode menadžerske funkcije u sportskom objektu, kako posluju sportski objekti kod nas i u svetu, kako se sprovode marketinške akcije i upravlja sportskim događajem kao osnovnom aktivnošću sportskog objekt

Predmet na kome ćete steći najvažnije veštine analize podataka, zarad optimizacije donošenja odluka u sferi sportskog menadžmenta i skautinga u sportu. Osim toga, proširićete svoja znanja o pripremi dijagnostičkih izveštaja iz oblasti sporta.

Predmet na kome ćete naučiti osnovna pravila uspešnog upravljanja i rukovođenja sportskim takmičenjima. Znanje iz ovog predmeta omogućiće vam da se lakše suočite sa izazovima u organizaciji takmičenja i da, koristeći menadžerske veštine i znanja, probleme rešavate na najbolji mogući način

Engleski jezik 3 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou S1 poznavanja engleskog jezika (SAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.
Student je osposobljen da razume širok spektar zahtevnih., dužih tekstova i da prepozna njihova implicitna značenja. Student je osposobljen da se izražava i koristi jezik u različitim društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima.

Vreme je za nove teme, jer su dileme već predugo u zapećku. Dovoljno je reći fudbal, a da sva čula prorade. Studentima je neophodno da shvate njegovu filozofiju, čime će doći do proširivanja znanja sa jednog drugog aspekta - aspekta koji je u interesu onih najmlađih. Međutim, studenti treba da imaju na umu da stvarajući ljubav prema fudbalskoj igri ne treba preći granicu koja ide ka fudbalskom fanatizmu.

Globalna igra i zabava, sport i rekreacija miliona, dobija na vrednosti i popularizaciji iz dana u dan. Pravila igre se menjaju igra postaje sve dinamičnija i brža. Trenažne tehnologije u Košarci zastarevaju neverovatnom brzinom. Samo onaj ko vlada savremenim trendovima u u procesu obuke i treninga od početnika do vrhunskog košarkaša može biti uspešan kao stručnjak na ovom polju. Na nastavi se izlažu i tumače najnovija pravila ove igre. Prezentuju načini selektovanja polaznika i njihova obuka do ostvarenja vrhunskih postignuća. Uči se od velikih trenera kroz video prikaze i praktičnu nastavu. Studenti upoznavaju istoriju ovog sporta u kome smo kao Država jedna od najboljih u svetu. Tumači se često iznošeno mišljenje da postoji američka, evropska i srpska škola košarke.

Ovo je predmet na kome ćete se upoznati sa osnovnim zakonitostima treninga, na kome ćete naučiti kako da koncipirate pojedinačni trening, ali i kako da isplanirate nedeljni, mesečni i godišnji plan treninga, kako da upravljate sportskom formom i vršite kontrolu trenažnog procesa, upravljate fizičkim razvojem dece od najmlađih uzrasta do odraslog doba. Iako teorijskog karaktera, ovaj predmet pružiće vam praktična znanja neophodna za poziv kojim ćete se sutra baviti.

U težnji da se otklone ili ublaže negativni uticaji savremenenog načina života naša populacija se sve više uključuje u razne modele programa sportske rekreacije. Na ovom predmetu studenti će moći da upoznaju rekreaciju i blagodeti koje ona pruža. Takođe će biti u stanju da pomognu mnogima da savladaju stres, umor, kao i da spreče oboljenja koja prete sa svih strana. Pohađajući ovaj predmet studenti će moći da nauče druge pojedince kako da budu aktivni i kako da uživaju u bezbrojnim atraktivnim programima koje rekreacija pruža, kao i kako da brinu o svom zdravlju.

Studenti će nakon odslušane nastave biti u stanju da razumeju svrhu i suštinu osnovnih komunikacionih modela, način i pravila komunikacija sportskih organizacija, sportista ili novinara. Uz razumevanje uloge menadžera u sportskoj organizaciji kad su u pitanju komunikacije, moći će da osmisle i implemeniraju strategije komunikacije i analiziraju njihovu uspešnost. Moći će da efikasno sagledaju medijski prostor i širinu i dimenzije uticaja medija u sportu, kao i praktično razumeju posao sportskog novinara kao nosica prenosa sportskih informacija.

Ovaj predmet prikazuje savremeni pristup upravljanju različitim vrstama projekata, sagledavajući oblast od teorijskih elemenata koncepta upravljanja projektom do mogućnosti praktičnih primena specijalizovanih softverskih alata. Predmet je koncipiran tako da prikaže odgovarajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i da studente upozna sa specifičnim metodama i tehnikama neophodnim za uspešno upravljanje projektom

Cilj predmeta Španski jezik 1 jeste upoznavanje studenata sa osnovama španskog jezika i kulture zemalja španskog govornog područja, sa posebnim osvrtom na komunikativne funkcije jezika. Predmet, takođe, ima za cilj razvijanje jezičkih veština studenata kroz interaktivnu nastavu na španskom jeziku, odgovarajućih za nivo A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

Cilj predmeta Nemački jezik 1 je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pisanog izražavanja.

Cilj predmeta Francuski jezik 1 je upoznavanje studenata sa osnovnim komunikativnim, gramatičkim i leksičkim jedinicama radi usvajanja svih jezičkih veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike.

Ruski jezik 1 predstavlja kurs iz ruskog jezika i kulture na početnom A1 nivou, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike, čiji je cilj, posredstvom sistematskog rada na svim jezičkim veštinama i stalnog smenjivanja komunikativnih i gramatičkih elemenata, osposbljavanje studenata za primenu stečenog znanja na nivou A1.

Grčki jezik i kultura 1 predstavlja kurs koji sinergijom jezika i kulture na početnom A1 nivou, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike, osposobljava studente, a posredstvom sistematskog rada na svim jezičkim veštinama i stalnog smenjivanja komunikativnih i gramatičkih elemenata, za primenu stečenog znanja na nivou A1. Osim toga, kurs upoznaje studente sa pojmovima u vezi sa kulturom, kao i tradicijom, običajima, te interkulturološkim odnosima u vezi sa Grčkom i njenim narodima.

Cilj predmeta Italijanski jezik 1 je razvijanje sve četiri jezičke veštine putem interaktivne nastave, sa naglaskom na veštinu komunikacije, u skladu sa kriterijumom Zajedničkog evropskog okvira u cilju postizanja A1 nivoa učenja jezika, kao i upoznavanje osnova italijanske kulture i civilizacije bazirano na komunikativnom pristupu.

Italijanski jezik 1 predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

IV godina

Sportski turizam se odnosi na iskustvo putovanja u cilju bavljenja aktivnostima vezanim za sport u kome učestvuju aktivni sportisti, rekreativci, gledaoci, menadžeri, organizatori sportskim događaja i putovanja. Rastuće tržište sportskog turizma, zahteva poznavanje osobina učesnika u sportskom turizmu, specifičnosti putovanja, od pojedinačnih do masovnih, organizaciju sportskih događaja različitih razmera i osobine destinacija koje predstaljaju odredište sportskog turizma

Sponzorstvo je jedan od najvažnijih izvora prihoda sportskih klubova,liga, spotista-pojedinaca i međunarodnih sportskih asocijacija.Biznis organizacije su sponzori koji obezbeđuju sredstva sportskim organizacijama sa ciljem da na taj način ostvare svoje komunikacione i poslovne ciljeve. Svesni masovne popularnosti pojedinih sportova,sportskih događaja ili sportista –velikih šampiona,kao i njihovog snažnog imidža,sponzori,često,favorizuju sportsko sponzorstvo.Oni smatraju da će preko sponzorstva preneti deo tog imiža na svoje proizvode/usluge i tako,lakše,brže i efektnije doći do potencijalnih kupaca/korisnika usluga.

Cilj predmeta Engleski jezik 4, koji se nadovezuje na predmet Engleski jezik 3, zasnovan je na usvajanju, razumevanju i upotrebi ciljanog jezika na nivou C1-C1+ Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike, a postiže se posredstvom interaktivne, sistematične nastave i primene humanističkog pristupa, u razvoju svih jezičkih veština.

Cilj predmeta je da studenti povežu stečeno znanje na studijskim progamu Menadžment u sportu sa praktičnim izazovima u domaćim i međunarodnim organizacijama koje posluju na tržištu sportske industrije, savezima i drugim sportskim organizaijama, kao i organizacijama koje se bave organizovanjem sportskih događaja. Studenti bi trebalo da kroz mnogobrojne aktivnosti u kojima će biti angažovani da prošire svoje znanje i veštine, da stvore radne navike kao i da prošire mrežu kontakata koji će im kasnije pomoći prilikom zapošljavanja.

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumevanja procesa istraživanja odabrane teme; interpretacije procesa i rezultata istraživanja; provere tačnosti i validnosti korišćenih podataka i njihovo analiziranje; primene statističkih, eksperimentalnih i drugih metoda istraživanja; sprovođenja posledično – komparativnog istraživanja; kreiranja istraživanja u skladu sa odabranim predmetom istraživanja; sprovođenja istraživanja, hronološke analize i prepoznavanje evolutivnih promena i trendova posmatranog predmeta istraživanja; donošenje i interpretacija zaključaka na osnovu dobijenih rezultata istraživanja.

Cilj završnog rada je da pokaže da je student ovladao znanjima i stekao kompetencije potrebne za samostalan rad u oblasti Menadžmenta u sportu. Završni rad predstavlja jedinstveni projekat koji se radi u toku poslednje godine studija. Završni rad se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela primene terorijskih saznanja. Primarni cilj završnog rada je upoznavanje studenta sa pravilima, postupcima i procesima samostalnog analitičkog i istraživačkog rada kao i praktičnim primenama usvojenih teorijskih saznanja.

U okviru menadžmenta u sportu zasigurno menadžment bezbenosti na sportskim takmičenjima zauzima veoma značajno mesto! Zasto je to tako?! Svako bavljenje sportom skopčano je sa većim ili manjim rizikom. Uobičajnim rizicima sportskih aktivnosti i delatnosti/sportske povrede/ već duže vreme pridružili su se i rizici koji sa sportom nemaju nikakve veze! Sportska borilista su dobijala alarmantne sadržaje nasilja i nedolicnog ponasanja. U tom smislu Parlamentarna Skupština Saveta Evrope pocetkom 80'-tih godina prošlog veka u Strazburu donosi Konvenciju o suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Cilj predmeta je da upozna studente sa propisanim standardima,merama za sprečavanje i kontrolu nasilja na sportskim priredbama. Koji su to tipovi nasilja,faktori koji uticu na intenzitet i vrstu nasilja?Upoznavanje sa zakonom o sprecavanju nasilja, nedolicnog ponasanja i preventivnim merama. Iako je ovaj problem nasilja i nedoličnog ponašanja univerzalan, on se ispoljava kao nacionalni i medjunarodni/Djenova/. U našoj zemlji ovaj problem je izrazito naglašen upravo na nacionalnom nivou/svaki derbi/i u tom smislu je od velikog značaja upoznavanje i savladjivanje znanja iz oblasti menadžmenta bezbednosti u sportu.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa olimpijskim sistemom i svim akterima koji učestvuju u upravljanju olimpijskim pokretom na nacionalnom i internacionalnom nivoom; sticanje znanja o upravljanju Međunarodnim olimpijskim komitetom i odnosima sa drugim međunarodnim faktorima u sportu; sticanje znanja o organizaciji Olimpijskih igara; upoznavanje sa Olimpijskom poveljom kao statutarnim dokumentom upravljanja olimpijskim pokretom

Cilj predmeta je savladavanje osnovnih znanja o konfliktima, kao i o uspešnom upravljanju konfliktima u sportskom timu; izučavanje osnovnih koncepata poslovnog pregovaranja i faktora koji utiču na formiranje pregovaračkog stila; upoznavanje sa pregovaračkim procesom; razumevanje različitih pregovaračkih strategija i taktika i razvijanje sposobnosti za njihovo korišćenje u pregovorima sa spoljnim partnerima.

Predmet koji će vas naučiti kako da, kao menadžeri ljudskih resursa, privučete, odaberete i razvijate kvalitetne i motivisane zaposlene koji će ostvarivanjem svojih punih potencijala doprineti stvraranju konkurentske prednosti organizacije.

Težnja je da se studenti upoznaju sa definicijom odbojke kao sportske igre i specifičnostima njenih metodskih prinicipa, odnosno metodičke umešnosti u primeni adekvatnih vežbi prilikom obuke elemenata odbojkaške igre. Sigurno je da će odbojka biti posmatrana i iz treće dimenzije koja će usloviti razvoj kreativne i funkcionalne crte studenata za buduća ostvarenja.

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa rukometom kroz teorijski i praktični deo, i tako steći potpunu sliku o ovom sportu. Kroz nastavu ćete biti osposobljeni da vladate individualnom, grupnom i kolektivnom tehnikom i taktikom, a takođe i da iste elemente možete preneti na času i treningu svojim učenicima i sportistima.

Fundamentalan predmet sa kojim dobijate mogućnost personalnog razvoja u smeru fitnes programa. Na ovom predmetu ćete naučiti: kako kineziološkim pristupom pokretu tela voditi trening do željenih rezultata; kako i na koji način najbezbednije planirati, programirati, prilagoditi,realizovati i vrednovati programe koji se odnose na trenažni proces; kako primeniti savremene metode i oblike rada u fitnesu.

Nakon završetka ovog predmeta student će biti u stanju da razume razlike u dizajniranju programa kondicione pripreme prema specifičnostima konkretne sportske grane, da prilagođava programe u zavisnosti od zahteva koji se postavljaju, da kreira individualne programe kondicionog treninga prema specifičnim potrebama pojedinca, da samostalno primenjuje i demonstrira sadržaje kondicione pripreme, da kreiraju mikro- i makro- planove kondicione pripreme za različite populacije.

Cilj predmeta Italijanski II predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A2 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanji komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Cilj predmeta Španski jezik 2, koji se, po svojoj strukturi i sadržaju, nadovezuje na predmet Španski jezik 1 jeste priprema studenata za sporazumevanje u različitim jezičkim situacijama na španskom jeziku, razumevanje pročitanih tekstova i pisanje kraćih formi deskriptivne i narativne forme u sadašnjem i prošlom vremenu, prema deskriptorima za nivo A2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

Cilj predmeta Nemački jezik 2, koji se nadovezuje na predmet Nemački jezik 1, je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pisanog izražavanja.

Cilj predmeta Francuski jezik 2, koji se, po svojoj strukturi i sadržaju, nadovezuje na predmet Francuski jezik 1 jeste je upoznavanje studenata sa komunikativnim, gramatičkim i leksičkim jedinicama, radi usvajanja svih jezičkih veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike.

Cilj predmeta Ruski jezik 2, koji se nadovezuje na predmet Ruski jezik 1 jeste dostizanje nivoa A2 u ruskom jeziku prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike.

Grčki jezik i kultura 2 predstavlja kurs koji sinergijom jezika i kulture na početnom A2 nivou, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike, osposobljava studente, a posredstvom sistematskog rada na svim jezičkim veštinama i stalnog smenjivanja komunikativnih i gramatičkih elemenata, za primenu stečenog znanja na nivou A2. Osim toga, kurs upoznaje studente sa pojmovima u vezi sa kulturološkim perspektivama i uticajima drugih jezika na grčki, kao i grčkog jezika na druge jezike.

Cilj predmeta Italijanski jezik 2, koji se, svojim sadržajem i strukturom, nadovezuje na predmet Italijanski jezik 1 jeste Razvijanje sve četiri jezičke veštine metodom interaktivne nastave, sa naglaskom na veštinu komunikacije, u skladu sa kriterijumom Zajedničkog evropskog okvira u cilju postizanja A2 nivoa učenja jezika, kao i upoznavanje prepoznatljivih segmenata italijanske kulture i civilizacije koristeći veštine čitanja i razumevanja.

Ovo je predmet koji se, po pravilu, polaže na kraju školovanja. Na njemu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih problema. Kroz aktivnu nastavu, praksu i izradu projekta osposobićete se za rad u sportskim i drugim organizacijama i proširiti svoja znanja iz profesionalnog razvoja i poslovnih veština.

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send