Sinigudnum logo
UNIVERZITET SINGIDUNUM

Bezbednost

Izrazita dinamika, kompleksnost i međuzavisnost dešavanja na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou nameće potrebu za školovanjem kadrova koji poseduju znanja i sposobnosti da primenjuju analitičke i sintetičke metode u rešavanju složenih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji. Studijski program ima za cilj osposobljavanje visoko kompetentnih kadrova koji poseduju široka multudisciplinarna znanja, stiču i razvijaju složene stručne, profesionalne i radne veštine i sposobnosti, uz mogućnosti kasnijeg neprekidnog usavršavanja i akademskog napredovanja.

Ovaj studijski program osposobiće stručnjake u poslovima odlučivanja i upravljanja, organizovanja poslova i aktivnosti u različitim poljima bezbednosnog delovanja, kao i podizanja bezbednosne kulture. Studenti će tokom četvorogodišnjeg školovanja usvojiti teorijska i praktična znanja o različitim uzrocima i oblicima ugrožavanja bezbednosti društva, države i pojedinca. Takođe, kroz širok spektar teorijsko-aplikativnih predmeta studenti će steći dubinske uvide u organizaciju i funkcionisanje sistema bezbednosti, kako u njegovom proaktivnom tako i reaktivnom delovanju.

Nakon diplomiranja, diplomci će biti osposobljeni za izvršavanje poslova:

 • planiranja i projektovanja, organizovanja, kontrole u oblasti bezbednosti na svim nivoima (preduzeća, mesna zajednica, opština, region, republika);
 • upravljanja sistemom obezbeđenja lica, imovine i poslovanja;
 • organizovanja aktivnosti iz oblasti bezbednosti u organima uprave i drugim državnim organima;
 • zaštite objekata kritične infrastrukture;
 • izrade bezbednosnih studija, analiza, procena i planova;
 • upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi;
 • zaštite životne sredine;
 • upravljanja u sektoru humanitarnih organizacija;
 • upravljanja u vanrednim situacijama;
 • upravljanja rizicima u preduzećima i životnoj sredini;
 • upravljanja integrisanim sistemima zaštite.

Tokom školovanja, predviđena je obavezna stručna praksa koja se realizuje u javnim i privatnim ustanovama ili neprofitnim institucijama. Student završava studije polaganjem svih predmeta predviđenim ovim studijskim programom.

hat Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču adakemski naziv: diplomirani menadžer bezbednosti.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Prijemni ispit se sastoji iz 2 dela:

 • Test opšte kulture i informisanosti od 30 pitanja u vrednosti od 30 poena za čiji rad je maksimalno predviđeno 30 minuta;
 • Intervju sa kandidatom u trajanju od 15 minuta u vrednosti od 30 poena.

Prijavi se za upis

I godina

Predmet predstavlja uvod u razmatranje politike i političkih nauka, pri čemu se daju osnovni pojmovi politike kroz premodernu, modernu i sadašnju (postmodernu) epohu. Cilj predmeta je da studenti steknu neophodna znanja o osnovnim kategorijama politike, koji su kao takvi u temelju međunarodnih odnosa, kao i u temelju političkog aspekta bezbednosti. Cilj je da studenti steknu polazne osnove u političkim naukama i naukama bezbednosti.

Predmet daje metodološke smernice studentima za izradu seminarskih radova, eseja, diplomskih i drugih pisanih radova. Predmet uvodi studente u razumevanje savremenog društva, države, porodice, socijalnih potreba, interesa, vrednosti, devijantnog i kriminalnog ponašanja, nasilja, strukture savremenog društva, položaja i uloge društvenih grupa, pomaže studentima u prepoznavanju pojava globalizacije i snalaženju u svojoj sredini, užem i širem okruženju.

Upoznavanje sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i interneta. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na internetu. Ukazuje se na mesto informacionih tehnologija u poslovnom okruženju i njenu ulogu u upravljanju poslovnim procesima.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz psihologije i sticanje znanja o osnovnim zakonitostima koji upravljaju ljudskim ponašanjem. Ovaj predmet je koncipiran da pruži studentima osnovna znanja iz psihologije kako bi mogli da razumeju njenu primenu u specifičnim oblastima ljudske delatnosti, a posebno u radnom okruženju. Predmet ima za cilj i savladavanje osnovnih veština kroz interaktivnu nastavu kako bi se studenti pripremali za rad u uslovima savremenog poslovanja.

Studenti će biti upoznati sa nastankom i razvojem sociologije politike, sa naglaskom na periodu prosvetiteljstva i druge polovine XIX veka. Studentima će biti prezentovane kategorije i metod sociologije politike: moć i društvena moć, interes, vlast i vladanje, konflikti, rat, revolucija, društvena kriza, društvene i političke promene, politički pokreti, uloga ideologije, demokratije i civilnog društva. Studenti se upoznaju sa osnovnim tendencijama u savremenoj sociologiji politike, kao što su: teorija globalizacija, neopluralizam i neofunkcionalizam, teorija savremenog civilnog društva, feminističke političke teorije, teorije medijske kontrole društva.

Cilj predmeta je usvajanje opštih i osnovnih saznanja o pravu i državi. Takođe studenti treba da razumeju suštinu pravne nauke i njene osnove, najvažnije pravne institute i usvoje pravnički način razmišljanja i zaključivanja. Upoznavanje studenata sa ustavnim poretkom, kao i upoznavanje sa ustavnim porecima najvećih zemalja sveta. Ustavno pravo, kao grana prava obuhvata, norme Ustava, zakona i drugih pravnih izvora, koji se odnose na organizaciju najviše državne vlasti.

Upoznavanje studenata sa osnovnim socijalno-psihološkim teorijama i tumačenjima uticaja stvarnog ili implicitnog prisustva drugih ljudi na ponašanje pojedinca. Sticanje osnovnih znanja o različitim aspektima interpersonalnih odnosa, dinamici i načinima funkcionisanja pojedinaca u grupama. Razumevanje socijalnog uticaja i razlika koje postoje u psihološkom funkcionisanju i ponašanju pojedinaca kada su sami, u maloj grupi ili većoj grupi ljudi. Osposobljavanje studenata da sagledavaju interakciju ekonomskih i socijalno-psiholoških procesa kako bi stečena zananja kreativno koristili u budućem radu

Da studenti shvate pojam menadžmenta i evoluciju teorije menadžmenta; da prepoznaju trendove u menadžmentu 21. veka; da razumeju sve odrednice u vezi sa procesom i fazama menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola); da se upoznaju sa procesom menadžmenta kroz proučavanje studija slučaja i da razumeju značaj menadžmenta u poslovanju savremenih organizacija

II godina

Upoznavanje studenata sa osnovama političkih procesa u Republici Srbiji u cilju dubljeg razumevanja političkih organizacija, funkcionisanja i dinamike srpskog društva. Ovo uključuje razlike između različitih političkih aktera, uključujući vladejuće partije, opoziciju, građansko društvo i medije, kao i njihove uloge i interakcije u političkom procesu. Studenti bi trebalo da steknu duboko razumevanje političkih institucija, procesa i tendencija u Srbiji, kao i da analiziraju različite političke ideologije i njihov uticaj na formiranje političkih stavova i odluka.

Predmet daje pojmovna znanja o međunarodnim odnosima. Proučavaju se ključne dimenzije međunarodnih odnosa (subjekti, vrste, oblici, faktori međunarodnih odnosa). Naročita pažnja se poklanja subjektima (države, međunarodne organizacije, transnacionalne organizacije) kao i pitanjima mira i bezbednosti. Cilj predmeta je da studenti dobro razumeju sve osnovne dimenzije međunarodnih odnosa, razlikuju pojmove koji se tačno ili pogrešno koriste u terminologiji međunarodnih odnosa.

Opšti cilj upoznavanja studenata sa osnovnim pojmovima krivičnog prava koji je predviđen u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. U okviru opšteg dela krivičnog prava obrađuju se osnovni pojmovi, elementi, karakteristike i obeležja osnovnih i opštih instituta krivičnog prava kao što su krivično delo, krivica, saučesništvo, krivične sankcije i drugo.

Cilj predmeta je uvođenje studenata u studije bezbednosti, kroz analizu ključnih promena u promišljanju bezbednosti (lične, nacionalne, regionalne, globalne). Cilj je osposobljavanje studenata za kritičku analizu konkretnih bezbednosnih fenomena u kontekstu bazičnih – nacionalnih, regionalnih i globalnih - društvenih procesa i tekućih promena, kao i uvećanje sposobnosti studenata za samostalno razumevanje, istraživanje i tumačenje savremenih fenomena bezbednosti. Svrha predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o nastanku i razvoju studija bezbednosti, različitim tematskim oblastima i diferenciranim nivoima istraživanja, osnovnim teorijskim pristupima i bezbednosnim praksama, čime će studenti dobiti naučnu celinu koja je preduslov za naučno istraživanje bezbednosnih pojava.

Cilj predmeta je da omogući studentima sveobuhvatno razumevanje principa, praksi i tehnologija u vezi sa upravljanjem znanjem (UZ) i bezbednošću informacija i osposobi ih za efikasno upravljanje organizacionim znanjem uz obezbeđivanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti informacija. Takođe, predmet ima za cilj da pripremi studente da budu proaktivni učesnici u organizacija i društvu, sposobni da strateški upravljaju resursima znanja, istovremeno štiteći osetljive informacije od različitih pretnji

U posebnom delu krivičnog prava cilj je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima krivičnog prava iz posebnog dela koji je predviđen u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. U ovom delu studenti će obrađivati najvažnija krivična dela iz posebnog dela Krivičnog zakonika Republike Srbije. Zatim će se omogućiti shvatanja domaće i inostrane krivičnopravne teorije i prakse kroz komparativnopravni pristup i tumačenje.

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja (teorijska i praktična) iz oblasti korporativnog upravljanja, kao i svih bezbednosnih izazova i pretnji koji na različite načine ugrožavaju ili onemogućavaju normalan rad i funkcionisanje kompanije. Kroz predmet studenti treba da se upoznaju sa mehanizmima proaktivnog i reaktivnog delovanja koji doprinose blagovremenoj identifikaciji bezbednosnih izazova i pretnji vezanih za zaštitu imovine, lica i poslovanja kompanije, kao primenu adekvatnog mehanizma zaštite, od kojih najveći značaj ima korporativna bezbednost, ali i dobra praksa korporativnog upravljanja.

Engleski 1 predstavlja kurs koji sistematski obuhvata sve primarne jezičke strukture i veštine kroz širok spektar relevantnog i tematskog materijala. Cilj predmeta je unapređenje receptivnih i produktivnih jezičkih veština, te postizanje preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme, odnosno – nivelisanje sposobnosti na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

Ruski jezik 1 predstavlja kurs iz ruskog jezika i kulture na početnom A1 nivou, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike, čiji je cilj, posredstvom sistematskog rada na svim jezičkim veštinama i stalnog smenjivanja komunikativnih i gramatičkih elemenata, osposbljavanje studenata za primenu stečenog znanja na nivou A1.

Putem kreativno osmišljenih multimedijalnih metoda predmet Kineski jezik 1 sistematski i temeljno obrađuje osnove govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva. Nakon ovog semestra, studenti će imati nivo znanja A1 iz kineskog jezika.

III godina

Cilj predmeta je da studenti steknu najnovija znanja iz strategijskog menadžmenta u sistemu odbrane koja su im potrebna za rešavanje teorijskih i praktičnih problema

Cilj predmeta Uvod u političku ekonomiju je da studentima pruži znanja o međuzavisnosti političkih i ekonomskih procesa, uključujući i njihove različite forme kroz istoriju i savremenost Srbije i sveta. Ovaj predmet omogućava studentima i usvajanje osnovnih ekonomskih kategorija, kroz predmetne oblasti i ciljeve mikro i makroekonomije.

Da studenti steknu znanja o klasičnim i savremenim teorijama geopolitike kao naučne discipline i njenom istorijskom razvoju. Poseban cilj izučavanja predmeta jeste da se studenti upoznaju sa ključnim geopolitičkim strategijama tokom 20. i 21. veka, bezbednosnim rizicima i pretnjama koji dolaze od strane pojedinihvelikihi regionalnih sila.Cilj je upoznavanje sa načinima praktikovanja geopolitičkih stavova, odnosa snaga,kao i podudaranja interesa različitih geopolitičkih strategija (koncepcija) prisutnih na Balkanu

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o osnovnim pojmovima obaveštajnih poslova, razlikovanju obaveštajnih i kontraobaveštajnih poslova, karakteristikama, komponentama, subjektima i značaju i ulozi obaveštajne službe u sistemu nacionalne bezbednosti a naročito njene uloge u zaštiti državnih i nacionalnih vrednosti kao i jačanju spoljno političkog, ekonomskog i bezbednosnog značaja države; načinima vršenja obaveštajnih poslova i organizaciji rada.

Sticanje znanja o teoriji, treningu, tehnici, taktici, metodici i stručnoj praksi u elementima borilačkih sportova koji se mogu uspešno primeniti u samoodbrani

Cilj predmeta je sticanje znanja o različitim pojavnim dimenzijama bezbednosti savremenih urbanih zajednica poput: izazova, rizika i pretnji koje potiču iz internog ili eksternog okruženja; sposobnosti institucionalnih aktera i građana da deluju proaktivno, apsorbuju negativne efekte poremećaja u funkcionisanju urbanog sistema i oporave se bez posledica; kreiranja sveobuhvatnih strategija u cilju zaštite funkcionalnosti i identiteta savremenih gradova.

Razumevanje koncepta industrije i industrijske bezbednosti. Cilj je da studenti upoznaju savremene tokove današnjice, aktuelne bezbednosne procedure i mere zaštite u oblasti industrije. Svrha predmeta je sticanje novih znanja, razvijanje kod studenata kreativnosti, motivacije za stalno usavršavanje iz oblasti industrijske bezbednosti i zaštite. Takođe, cilj je osposobljavanje studenata za primenu stečenih znanja na kontekst industrijske bezbednosti, kao i komunikaciju sa stručnjacima iz različitih industrijskih oblasti u cilju razvoja i implementacije bezbednosnih procedura u vezi sa industrijskim aktivnostima.

Upoznavanje studenata sa praktičnim i teorijskim znanjima iz atletike, koja podrazumevaju atletska pravila, tehniku, biomehaničku analizu i metodiku učenja osnovnih atletskih disciplina koje su u planu i programu osnovnih i srednjih škola.

Sticanje teorijskog, praktičnog i naučnog znanja o plivanju i vaterolu, stručnim informacijama i savremenim metodološkim postupcima koji se koriste u pedagoškom radu polaznika različitog uzrasta i praktično implementiranje znanja u realizaciji programa fizičkog vaspitanja i sporta.

Cilj predmeta je sticanje teorijskih znanja i osposobljavanje studenata za tumačenje i primenu međunarodnih i nacionalnih pravnih propisa u oblasti međunarodnog krivičnog prava; upoznavanje studenata sa metodama, postupcima i procesima istraživanja i primene principa, pojmova i instituta u oblasti međunarodnog krivičnog prava; ovladavanje specifičnim pravnim veštinama u sistemu krivčnopravne zaštite, izučavanje specifičnosti i pravne prirode međunarodnog krivičnog prava i njegovog odnosa sa nacionalnim krivičnim pravom, povezivanje naučnog i praktičnog znanja i veština radi osposobljavanja za samostalan rad u oblasti međunarodog krivičnog prava i osposobljavanje za korišćenje uporednog metoda u proučavanju i primeni krivičnopravnih instituta.

Upoznavanje studenata sa istorijatom, sadržajem i formatima bezbednosnih, političkih i ekonomskih formata saradnje sa globalnim, regionalnim i međuregionalnim dometima.

IV godina

Cilj predmeta je da studentima pruži osnovna saznanja o kategorijama iz domena problema zagađivanja i ekološke krize, uzroka ekološke krize, pitanja upotrebe i eksploatacije prirodnih resursa, etičkih aspekata ekologije, uticaja populacionog rasta i razvoja na životnu sredinu, razumevanja složenih odnosa ljudskog društva i životne sredine, ali i osposobljavanje u izradi Lokalnih programa održivog razvoja.

Ovaj kurs pruža integrisani strateški pogled na upravljanje tehnologijom i inovacijama. Osnovni cilj predmeta je da studentima pruži osnovna znanja i veštine neophodne za efikasno upravljanje tehnologijom i inovacijama. Studenti tokom kursa treba da se upoznaju sa aktuelnim tehnologijama, razumeju ulogu tehnologije i inovacija u poslovnom i ekonomskom razvoju, i razumeju uticaj novih tehnologija, kao što su veštačka inteligencija, blokčejn i internet stvari (IoT- inteligentna mreža ljudi, procesa, podataka i fizičkih uređaja), i inovacija novih poslovnih modela na poslovne i nacionalne operacije i strategije. U okviru predmeta, studenti se upoznaju sa konceptom ‘otvorene inovacije’, prednostima i rizicima koje donose partnerstva, savezi i saradnje u procesu inovacije, kao i sa značajem intelektualne svojine u zaštiti inovacije i načinima zaštite intelektualne svojine

Sticanje osnovnih teorijskih znanja o vrstama i karakteristikama kriza, proaktivnom i reaktivnom upravljanju u kriznim situacijama. Upoznavanje studenata sa endogenim i egzogenim uzročnicima kriznih situacija i instrumentima kriznog menadžmenta.

Osposobljavanje studenata za vođenje i koordinaciju aktivnosti vezanih za bezbednost učesnika sportskih i drugih manifestacija, u okviru standardnih poslovnih, tj. operativnih procedura, planova, postupaka i drugih formalnih dokumenata u savremenim organizacijama kao posebne menadžerske discipline i profesije koja korespondira sa upravljanjem specijalnim događajem ili menadžmentom sportskih događaja, kao i menadžmentom u rekreativnim aktivnostima.

Sticanje teorijskih znanja o terorizmu (samom pojmu i definicijama, njegovim uzrocima, oblicima, motivima, karakteristikama, ciljevima i posledicama) i organizovanom kriminalu (njegovim uzrocima, formama, posledicama), a potom nešto produbljenija teorijskih znanja neophodnih za razumevanje kontraterorističkih koncepata, odnosno razumevanje međunarodnih protivterorističkih strategija i nacionalnim antiterorističkim politika i njihovih normativno-pravnih okvira (za procenu efikasnosti preventivnih, proaktivnih i reaktivnih mera i aktivnosti, principa i ciljeva, kao i praksi antiterorističkih strategija, posebno u pojedinim oblastima i kao odgovor na specifične pretnje), kao i za procenu dosega mera i aktivnosti na suzbijanju organizovanog kriminala

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o osnovnim pojmovima bezbednosne zaštite odnosno kontraobaveštajnih poslova, razlikovanju kontraobaveštajnih poslova, karakteristikama, komponentama, subjektima i značaju i ulozi kontraobaveštajnih poslova u sistemu nacionalne bezbednosti a naročito njene uloge u zaštiti vitalnih državnih i nacionalnih vrednosti kroz kontraobaveštajnu zaštitu tajnih podataka i lica koja rukuju njima i objekata u kojima se čuvaju; načinima vršenja kontraobaveštajnih poslova i organizaciji rada kontraobaveštajnih službi.

Cilj predmeta je da studenti steknu najnovija znanja iz oblasti strategije nacionalne bezbednosti, spoljnim i unutrašnjim činiocima, metodologiji izrade kao i o aktuelnim strategijama nacionalne bezbednosti u regionu i svetu.

Sticanje osnovnih teorijskih znanja o procesu upravljanja sistemom bezbednosti u vanrednim situacijama. Studenti će tokom trajanja kursa generisati fundamentalna znanja o proaktivnim i reaktivnim aktivnostima institucionalnih i vaninstitucionalnih subjekata sistema civilne zaštite Republike Srbije.

Proširivanje osnovnih znanja i provera sposobnosti praktične primene teorijskih znanja iz oblasti bezbednosti. Stručna praksa se realizuje u institutima, državnim organima i organizacijama, nevladinim organizacijama ili privrednim organizacijama i kompanijama u kojima postoje odgovarajuće mogućnosti za praktičan rad i stručno usavršavanje studenata.

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa posledicama koje životna sredina ima na ljudsko zdravlje

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim principima, metodama i postupcima uspostavljanja monitoringa životne sredine, kao i značajem praćenja promena u životnoj sredini u realnom vremenu. Predmet će studentima pružiti znanja iz oblasti monitoringa vazduha, voda i zemljišta, savremenih metoda koje se koriste, generisanja baza podataka kao i izradi izveštaja i elaborata rezultata vezanih za monitoring životne sredine. Dodatno, studenti će biti upoznati sa zakonskom regulativom u ovoj oblasti.

Sticanje teorijskih znanja o predmetu, principima i metodama obaveštajne analize – kao i o funkcijama obaveštajne analitike – odnosno, sticanje kompetencija potrebnih za analizu globalnih procesa i međunarodnih događaja, kao i sticanje bazičnih znanja potrebnih za praćenje, predviđanje i stratešku procenu stanja bezbednosti – što obuhvata znanja o obaveštajnom ciklusu i uvezanom sadržaju obaveštajnih analiza, ovladavanje znanjem o strateškom, taktičkom i operativnom nivou obaveštajne analitike, usvajanje znanja o limitirajućim faktorima obaveštajne analize, nekim istraživačkim metodama i alatima neophodnim za prevazilaženje problema i zamki u procesu analize saznanja o događajima, fenomenima i procesima od obaveštajnog i bezbednosnog značaja.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o načinu ostvarivanja demokratske i civilne kontrole u radu službi bezbednosti.

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send