Sinigudnum logo
Poslovni fakultet u Beogradu

Anglistika

Studijski program Anglistika je nastao kao rezultat pažljivog osluškivanja savremenih potreba, savremenog tržišta i naše težnje da na te potrebe i tokove odgovorimo. Ovaj studijski program omogućava sticanje praktičnih i teorijskih znanja iz oblasti stranog, odnosno – engleskog jezika, i to kroz najsavremenije koncepte i upotrebu savremenih sredstava nastave.

U okviru filoloških studija Univerziteta Singidunum, jednaka pažnja se posvećuje oblasti jezika, odnosno oblasti prevodilaštva (i to kako pisanom, tako i usmenom, simultanom i konsekutivnom), psihološko-pedagoško metodičkoj oblasti, kao i oblastima kulture i književnosti.

Savremen i posebno osmišljen koncept studija engleskog jezika, pruža studentima, ne samo mogućnost za dalja usavršavanja u mnogim pravcima, nego i sticanje višestruko primenjivih znanja i veština, koje im, odmah po diplomiranju, omogućavaju zaposlenje u okviru širokog spektra delatnosti. Naime, sposobnosti, stečene na ovom studijskom programu, mogu pronaći svoju praktičnu primenu u oblasti nastave jezika, prevodilaštva, pa sve do rada u okviru oblasti u kojima postoji potreba za interkulturalnom komunikacijom.

Na taj način, po završetku studijskog programa Anglistika, studenti postaju izuzetno konkurentni na tržištu rada, kako u zemlji i regionu, tako i šire, budući da njihove sposobnosti nisu usmerene ka pojedinačnoj ili malom broju oblasti u vezi sa engleskim jezikom.

SP Anglistika – inovativne filološke studije, posredstvom svoje jedinstvene strukture i načina realizacije, omogućiće svojim studentima sticanje znanja i veština koje u potpunosti odgovaraju savremenim zahtevima tržišta, odnosno – osposobiće studente za samostalan rad u okviru, najpre delatnosti nastave jezika, te prevodilaštva, ali i drugih delatnosti, koje su u posrednoj ili neposrednoj vezi sa oblašću Anglistike.

Za upis na studijski program "Anglistika" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Gde nakon diplomiranja?

Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, diplomci se mogu zaposliti na sledećim radnim mestima:

Anglistika

 • Nastavnik/profesor engleskog jezika u osnovnim/srednjim školama
 • Predavač/nastavnik engleskog jezika u vrtićima, privatnim školama jezika
 • Predavač/nastavnik engleskog jezika u okviru instituta za jezik
 • Književni prevodilac
 • Stručni prevodilac (ekonomija, pravo, medicina, turizam i hotelijerstvo, informacione tehnologije, itd.)
 • Sudski tumač za engleski jezik
 • Simultani prevodilac
 • Konsekutivni prevodilac
 • Dopisnik (za novinske agencije)
 • Jezički savetnik/lektor stranog jezika


I ne samo to! Studije Anglistike vam omogućavaju sticanje/usavršavanje znanja iz još jednog stranog jezika, koja će vas učiniti konkurentnijim u svakoj sferi zaposlenja. Sve vreme studija imate priliku da pohađate neki od elektivnih kurseva:

 • nemački jezik,
 • francuski jezik,
 • španski jezik,
 • italijanski jezik,
 • ruski jezik,
 • kineski jezik.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.


Prijemni ispit na studijskom programu Anglistika sastoji se iz:

 • pisanja kratkog eseja na odabranu temu- na engleskom jeziku,
 • razgovora na engleskom jeziku na istu temu (u vezi sa napisanim).

Nakon on-line prijave, kandidat na e-mail dobija okvirne teme o kojima će razgovarati na prijemnog ispitu.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje Diplomirani filolog - Anglista.


I godina

SEJ 1 je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencija studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, odnosno do nivelisanja/ujednačavanja istih na nivou B2 (ka C1) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Kroz predmet Fonetika i fonologija engleskog jezika, studenti se, najpre, upoznaju sa osnovama navedenih lingvističkih disciplina, na primeru engleskog jezika, a potom se i praktično osposobljavaju za primenu znanja u vezi sa fonetskim/fonološkim procesima u savremenom engleskom jeziku, kao i njihovo potonje povezivanje sa fenomenima iz ostalih jezičkih disciplina.

Putem inter-dicsiplinarnog pristupa i interaktivnog prenošenja i usvajanja znanja i veština, Anglofone studije 1 upoznaju studente sa prominentnim osobenostima Anglofonih zemalja, koje, između ostalog, obuhvtaju: istorijske i kulturološke prilike, ali i uređenje tih zemalja, te istaknuta literarna ostvarenja, odnosno njihove autore i prilike u epohama u kojima su nastajali. Navedeno osposobljava studente za bolje razumevanje Anglofonoh područja i pozicioniranje jezika koji usvajaju u date okvire.

Kroz predmet Srpski jezik, studnti će, najpre, utvrditi, sistematizovati svoja postojeća znanja, a kada je u pitanju poznavanje osobenosti savremenog srpskog jezika. U isto vreme, predmet obuhvata usvajanje novih znanja o osobenostima standardnog srpskog jezika, na svim lingvističkim nivoima, ali i, sa posebnom pažnjom, na nivou pravopisa.

SEJ 2, komplementarno predmetu SEJ 1, je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencija studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, odnosno do nivelisanja/ujednačavanja istih na nivou B2 (ka C1) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Predmet Morfologija engleskog jezika dovešće do upoznavanje i ovladavanja studenata sa osnovama morfologije savremenog engleskog jezika, odnosno svim procesima građenja reči/morfološkom analizom reči, kao i procesima koji, neizostavno, prate navedene. Istovremeno, studenti će integrisati stečena znanja iz ove oblasti u svoju postojeću jezičku kompetenciju, što će im omogućiti da ih povežu sa, odnosno primene u drugim/srodnim lingvističkim disciplinama.

Putem inovativnog i interaktivnog pristupa, Drama, film i književnost 1 približava studentima literarna Anglofona dela – kroz film, predstave, muziku pojedinačnih perioda/epoha. Takav pristup dovodi do usvajanja prominentnih osobenosti tih dela, kako jezičkih, tako i književno-umetničkih i društveno-kulturoloških, odnosno do mogućnosti primene usvojenih znanja u procesu razumevanja engleskog jezika/kulture, ali i sveta uopšte.

Osnove informatike upoznaće studente sa fundamentalnim fenomenima iz oblasti informacionih tehnologija, potom hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i pojmom umrežavanja i Interneta. Osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na Internetu steći će se kroz praktične laboratorijske vežbe.

II godina

SEJ 3 je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencija studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 3 i SEJ 4 pozicioniraju u okvire C1 referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Sintaksa engleskog jezika pruža jedan sveobuhvatan uvid u gramatičku, u širem smislu, odnosno, rečeničnu strukturu savremenog engleskog jezika, njene konstituente, kao i procesa i pravila koji se nalaze u podlozi takve strukture. Putem praktične primene usvojenih znanja o navedenom, studenti usvajaju i razumeju, ne samo sintaksičke pojmove i kategorije od važnosti, no i primenjuju različite metode i tehnike u procesu jezičke analize, što ih osposobljava da temeljno sagledaju površinsku i dubinsku strukturu izučavanog jezika, ali i da naučeno primene prilikom usvajanja drugih lingvističkih disciplina.

Putem inter-dicsiplinarnog pristupa i interaktivnog prenošenja i usvajanja znanja i veština, Anglofone studije 2, komplementarno predmetu Anglofone studije 1, upoznaju studente sa prominentnim osobenostima Anglofonih zemalja, koje, između ostalog, obuhvtaju: istorijske i kulturološke prilike, ali i uređenje tih zemalja, te istaknuta literarna ostvarenja, odnosno njihove autore i prilike u epohama u kojima su nastajali. Navedeno osposobljava studente za bolje razumevanje Anglofonoh područja i pozicioniranje jezika koji usvajaju u date okvire.

Poslovni engleski jezik 1 omogućiće studentima ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na oblast ekonomije (najpre finansije, bankarstvo, računovodstvo, revizija, i sl.), a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve akivno, izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

SEJ 4, komplementarno predmetu SEJ 3, je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 3 i SEJ 4 pozicioniraju u okvire C1 referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Predmet Semantika engleskog jezika omogućiće studentima sticanje praktičnih i teorijski znanja u vezi sa semantičkim pojmovima i relevantnim pripadajućim procesima, a na primeru savremenog engleskog jezika. Kao rezultat, studenti će postati osposobljeni da usvojena znanja, koja se odnose na značenje u njegovim, najpre, najširim, a potom i pojedinačnim, posebnim oblicima povežu sa konceptima koji, ne samo pripadaju ostalim lingvističkim disciplinama, no i značenjskim odnosima u svetu, uopšte.

Komplementarno predmetu Drama, film i knnjiževnost 1, ovaj predmet će, posredstvom inovativnog i interaktivnog pristupa, približiti studentima literarna Anglofona dela – kroz film, predstave, muziku pojedinačnih perioda/epoha. Takav pristup dovešće do usvajanja prominentnih osobenosti tih dela, kako jezičkih, tako i književno-umetničkih i društveno-kulturoloških, odnosno do mogućnosti primene usvojenih znanja u procesu razumevanja engleskog jezika/kulture, ali i sveta uopšte.

Poslovni engleski jezik 2 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polja turizma/hotelijerstva/ugostiteljstva, te pripadajuće odnose u okrivirima navedenih oblasti, a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

III godina

SEJ 5 je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 5 i SEJ 6 učvršćuju/pozicioniraju na nivou C1 (ka C2) referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Poslovni engleski jezik 3 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polje prava i pravnih odnosa a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

SEJ 6, komplementarno predmetu SEJ 5, je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 5 i SEJ 6 učvršćuju/pozicioniraju na nivou C1 (ka C2) referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Ovaj predmet će, kako torijski, tako i praktično, upoznati studente sa pojmovima u vezi sa procesima i najrazličitijim kontekstima u kojima se realizuje učenje/usvajanje/nastava stranog jezika. Istovremeno, predmet će predstaviti najznačanije, najpre, primenjive i u praksi delotvorne pristupe, metode, strategije, a koje se koriste prilikom nastavnog procesa. Po završetku nastavnog procesa, studenti postaju osposobljeni za samostalnu primenu znanja koja se odnose na različite pristupe/metode/strategije u nastavi engleskog jezika, na svim nivoima (i uzrastima).

Poslovni engleski jezik 4 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polje medicine, u najširim oblicima, kao i na pojedinačne grane navedene oblasti, a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

Putem kreativno osmišljenih multimedijalnih metoda, predmet Kineski jezik sistematski i temeljno obrađuje osnove govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva. Na ovak način, predmet osposobljava studente za pravilan izgovor glasova i tonova u kineskom jeziku, upoznaje ih sa pravilima čitanja i pisanja kineskih karaktera i latinične transkripcije (pinjin) kao i vokabularom koji im omogućava osnovnu komunikaciju u situacijama iz svakodnevnog života.

Kulture u kontaktu pruža upoznavanje sa odrazima kulture i kulturoloških obrazaca u jeziku; sa društvenim fenomenima koji se različito percipiraju u različitim kulturama; sa pojmovima od važnosti prilikom interkulturne komunikacije u različitim kontekstima. Kao posledica navedenog, studenti su osposobljeni da upotrebljavaju usvojena znanja, u vezi sa kulturološkim osobenostima jezika, u procesima interkulturne komunikacije, kao i nastave engleskog jezika kao stranog.

Predmet Kultura i kognicija zasniva se na upoznavanju studenata sa i, istovremeno, ovladavanju pojmovima kognitivne lingvistike, kao spone između jezika i misaonih procesa; te pojmovima kulturološke lingvistike, čija je uloga osvetljivanje fenomena kulturoloških obrazaca otelotvorenih u jeziku. Usvojena znanja o navedenim pojmovima učiniće da studenti pojam jezika promatraju i razumeju i sa nekih drugih, misanih i kulturoloških nivoa, ali i da poznavanje istih prepoznaju i aktivno primenjuju u budućim procesima interkulturne komunikacije i nastave engleskog jezika kao stranog.

Akademsko pisanje će sistematizovati postojeća znanja i veštine studenata, a kada se radi o pisanim prosima na engleskom jeziku, u najrazličitijim oblicima. Potom, ovaj predmet će, posredstvom interaktivnih pisanih aktivnosti, obezbediti razvijanje i usavršavanje jezičkih veština, odnoso dovesti do sposobnosti adekvatne upotrebe istih u pisanim procesima u akademskom okruženju i za akademske potrebe.

Usvajanje jezika struke 1 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polje menadžmenta/upravljanja, te pripadajućim pojmovima i prominentnim odnosa u okrivirima date oblasti, a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

Predmet Nastava engleskog jezika 1/nastava za decu će, kroz teorijski i praktičan, ali izuzetno interaktivan rad, kao i značajnu pažnju posvećenu simulaciji realnih nastavnih okolnosti i procesa, dovesti do ovladavanje studenata pristupima, metodama i tehnikama koji se odnose na realizaciju nastave engleskog jezika kao stranog za decu. Na taj način, studenti će postati osposobljeni za samostalnu upotrebu usvojenih znanja i veština u procesu nastave engleskog jezika za decu.

Usvajanje jezika struke 2 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polje informatike/informacinih tehnologija, te začajnih pripadajućih pojmova uz te oblasti, a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

Predmet Nastava engleskog jezika 2/nastava za adolescente će, kroz teorijski i praktičan, ali izuzetno interaktivan rad, kao i značajnu pažnju posvećenu simulaciji realnih natavnih okolnosti i procesa, dovesti do ovladavanje studenata pristupima, metodama i tehnikama koji se odnose na realizaciju nastave engleskog jezika kao stranog za adolescente. Na taj način, studenti će postati osposobljeni za samostalnu upotrebu usvojenih znanja i veština u procesu nastave engleskog jezika za adolescente.

IV godina

SEJ 7 je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 7 i SEJ 8 učvršćuju/pozicioniraju na nivou C2 referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Ovaj predmet sublimiraće sva ranija znanja i veštine studenata, a kada je u pitanju usvojena terminolgija iz različitih, specijalizovanih oblasti ljudskog delovanja, ali i upoznati studente sa principima, tehnikama i veštinama simultanog i konsekutivnog prevoda. Posebnu vrednost ovog predmeta predstavlja primena znanja i veština kojima su studenti ovladali u okolnostima koje verno ilustruju realan kontekst procesa simultanog i konsekutivnog prevođenja.

SEJ 8, komplementarno predmetu SEJ 7, je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 7 i SEJ 8 učvršćuju/pozicioniraju na nivou C2 referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Ovaj predmet, komplementarno predmetu Simultano i konsekutivno prevođenje 1, sublimiraće sva ranija znanja i veštine studenata, a kada je u pitanju usvojena terminolgija iz različitih, specijalizovanih oblasti ljudskog delovanja, ali i upoznati studente sa principima, tehnikama i veštinama simultanog i konsekutivnog prevoda. Posebnu vrednost oog predmeta predstavlja primena znanja i veština kojima su studenti ovladali u okolnostima koje verno ilustruju realan kontekst procesa simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Ovaj predmet omogućiće ovladavanje osnovnim pojmovima iz oblasti psihologije, kao i sticanje znanja o osnovnim zakonitostima koja upravljaju ljudskim ponašanjem, ali i osvetliti njihovu iterakciju sa ponašanjem prilikom učenja/usvajanja stranog jezika i primenu u vezi sa istim. Navedno će osposobiti studente, ne samo za pravilno razumevanje i tumačenje obrazaca pošanja u procesu nastave jezika, no i za spostveno delovanje u različituim okolnstima.

Kroz predmet Retorika i besedništvo, studenti će ovladati osnovama, pojmovima, razvojem i primenom disciplina retorika i besedništvo – od najranijih vremena, pa sve do današnjih dana. Upoznavanje sa navedenim i ovladavanje istim, učiniće studente sigrnijim prilikom najrazličitijih oblika javnih nastupa, ali i sigurnijim u iskazivanju svojih stavova, prilikom učešća u debatama, pregovorima, kao i u situacijama kada se ukaže potreba za rešavanjem potencijalnih, verbalnih sukoba.

Drama u nastavi stranog jezika pružiće studentima nov, drugačiji uvid u nastavne procese, na svim nivoima i uzrastima. Po upoznavanju sa i ovladavanju spektrom dramskih tehnika u nastavi stranog jezika, studenti će biti opsosobljeni da upotrebljavaju usvojena znanja u vezi sa dramskim elementima, a za potrebe nastavnog procesa i njegovog olakšavanja i oplemenjivanja.

Kroz predmet Jezik medija, studenti će ovladati, najpre, najširim pojmovima medija, medijskog oglašavanja, medijskih formi i kanala – a potom i njihovom primenom u jeziku i za potrebe jezika, kao i uticajem medija na jezik i jezika na medije. Predmet će osposobiti studente da tumače govor medija, prepoznaju subliminalne poruke i njihove ciljeve, kao i da formiraju i iznose stavove u vezi sa istim.

Posledicu ekspanzije savremenih tehnologija i njihov uticaj na sve sfere saremenog života, pa tako i nastavni proces, ilustrovaće predmet Savremene tehnologije i nastava jezika. Ovaj predmet će upoznati studente sa mogućnostima upotrebe savremenih tehnologija/tehnoloških pomagala u nastavi stranog jezika, osvrćući se, kako na prednosti, tako i na mane novih tehnologija u učionici u kojoj se predaje jezik, što će osposobiti studente da samostalno upotrebljavaju usvojena znanja, ali i donose odluke u vezi sa odabirom i upotrebom segmenata savremenih tehnologija u nastavi/samom nastavnom procesu.

Primenjena lingvistika – pragmatika je predmet koji će upoznati studente sa postulatima prgamatike – discipline koja izučava značenje koje se pripisuje rečima i iskazima u određenim kontekstima, kao i stvarnu i nameravanu upotrebu reči i iskaza u komunikacionim procesima; navedeno će studenti osposobiti za samostalno prepoznavanje i primenu željenih jezičkih obrazaca u najrazličitijim komunikativnim kontekstima, kako u intrakulturnoj, tako i u interkulturnoj komunikaciji.

Primenjena lingvistika – sociolingvistika je predmet koji će upoznati studente sa prominentnim pojmovima sociolingvistike, odnosno omogućiti im uvid u ulogu koju jezik poseduje u društvu. Kao rezultat, studenti postaju osposobljeni da aktivno primenjuju znanja koja se odnose na sponu društva i jezika, te da bolje procenjuju društveno uslovljene jezičke fenomene.

Za upis na studijski program "Anglistika" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis