Sinigudnum logo
Poslovni fakultet u Beogradu

Anglistika

U svetu u kojem je engleski jezik sredstvo globalne komunikacije, njegovi segmenti su nešto čime smo okruženi i sa čime se neposredno susrećemo na svakodnevnom nivou.

Bez obzira na to da li se radi o poslovnom okruženju, komunikaciji posredstvom intereneta ili, naprosto, uživanju filmskih i muzičkih sadržaja, sposobnost razumevanja i upotrebe engleskog jezika pronaći će svoju aktivnu primenu.

Upravo zbog toga što je engleski jezik, i zvanično, jezik sa najvećim brojem govornika ikada, njegovo izučavanje predstavlja svojevrstan izazov kojem je SP Anglistika Univerziteta Singidunum spreman da odgovori.

Savremene studije engleskog jezika na Univerzitetu Singidunum, nastale su sa ciljem da odgovorimo potrebama, kako savremenog tržišta, tako i savremenih generacija studenata.

Na četvrogodišnjem putu studijskog programa Anglistika upoznaćete segmente u vezi sa samom prirodom jezika, kulturom, književnošću, osobinama nastave jezika, ali i ostvariti jedinstvenu šansu da se iskustveno susretnete sa procesima usmenog i pisanog prevođenja.

Kroz interaktivnu nastavu i autentičan, humanistički pristup, studije engleskog jezika na Univerzitetu Singidunum omogućiće vam da razvijete sve svoje potencijale, i da, potom, usvojeno i praktično primenite u paleti delatnosti za koje vas ovaj studijski program osposobljava.

Bez obzira na to da li su vaši planovi vezani za oblast obrazovanja, poslovnog okruženja ili oblast, na tržištu veoma traženog, stručnog prevođenja – praktična znanja i veštine koje SP Anglistika donosi, uvek će predstavljati osobinu koja vas čini prepoznatljivim.

I ne samo to, naše studije engleskog jezika – zahvaljujući svojoj sveobuhvatnoj prirodi – biće važa ulaznica za nastavak školovanja, ne samo u zemlji i region, no i širom sveta.

Za upis na studijski program "Anglistika" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Gde nakon diplomiranja?

Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, diplomci se mogu zaposliti na sledećim radnim mestima:

Anglistika

 • Nastavnik/profesor engleskog jezika u osnovnim/srednjim školama
 • Predavač/nastavnik engleskog jezika u vrtićima, privatnim školama jezika
 • Predavač/nastavnik engleskog jezika u okviru instituta za jezik
 • Književni prevodilac
 • Stručni prevodilac (ekonomija, pravo, medicina, turizam i hotelijerstvo, informacione tehnologije, itd.)
 • Sudski tumač za engleski jezik
 • Simultani prevodilac
 • Konsekutivni prevodilac
 • Dopisnik (za novinske agencije)
 • Jezički savetnik/lektor stranog jezika


I ne samo to! Studije Anglistike vam omogućavaju sticanje/usavršavanje znanja iz još jednog stranog jezika, koja će vas učiniti konkurentnijim u svakoj sferi zaposlenja. Sve vreme studija imate priliku da pohađate neki od elektivnih kurseva:

 • nemački jezik,
 • francuski jezik,
 • španski jezik,
 • italijanski jezik,
 • ruski jezik,
 • kineski jezik.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.


Prijemni ispit na studijskom programu Anglistika sastoji se iz:

 • pisanja kratkog eseja na odabranu temu- na engleskom jeziku,
 • razgovora na engleskom jeziku na istu temu (u vezi sa napisanim).

Nakon on-line prijave, kandidat na e-mail dobija okvirne teme o kojima će razgovarati na prijemnog ispitu.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje Diplomirani filolog - Anglista.


I godina

SEJ 1 je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencija studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, odnosno do nivelisanja/ujednačavanja istih na nivou B2 (ka C1) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Kroz predmet Fonetika i fonologija engleskog jezika, studenti se, najpre, upoznaju sa osnovama navedenih lingvističkih disciplina, na primeru engleskog jezika, a potom se i praktično osposobljavaju za primenu znanja u vezi sa fonetskim/fonološkim procesima u savremenom engleskom jeziku, kao i njihovo potonje povezivanje sa fenomenima iz ostalih jezičkih disciplina.

Putem inter-dicsiplinarnog pristupa i interaktivnog prenošenja i usvajanja znanja i veština, Anglofone studije 1 upoznaju studente sa prominentnim osobenostima Anglofonih zemalja, koje, između ostalog, obuhvtaju: istorijske i kulturološke prilike, ali i uređenje tih zemalja, te istaknuta literarna ostvarenja, odnosno njihove autore i prilike u epohama u kojima su nastajali. Navedeno osposobljava studente za bolje razumevanje Anglofonoh područja i pozicioniranje jezika koji usvajaju u date okvire.

Kroz predmet Srpski jezik, studnti će, najpre, utvrditi, sistematizovati svoja postojeća znanja, a kada je u pitanju poznavanje osobenosti savremenog srpskog jezika. U isto vreme, predmet obuhvata usvajanje novih znanja o osobenostima standardnog srpskog jezika, na svim lingvističkim nivoima, ali i, sa posebnom pažnjom, na nivou pravopisa.

SEJ 2, komplementarno predmetu SEJ 1, je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencija studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, odnosno do nivelisanja/ujednačavanja istih na nivou B2 (ka C1) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Predmet Morfologija engleskog jezika dovešće do upoznavanje i ovladavanja studenata sa osnovama morfologije savremenog engleskog jezika, odnosno svim procesima građenja reči/morfološkom analizom reči, kao i procesima koji, neizostavno, prate navedene. Istovremeno, studenti će integrisati stečena znanja iz ove oblasti u svoju postojeću jezičku kompetenciju, što će im omogućiti da ih povežu sa, odnosno primene u drugim/srodnim lingvističkim disciplinama.

Putem inovativnog i interaktivnog pristupa, Drama, film i književnost 1 približava studentima literarna Anglofona dela – kroz film, predstave, muziku pojedinačnih perioda/epoha. Takav pristup dovodi do usvajanja prominentnih osobenosti tih dela, kako jezičkih, tako i književno-umetničkih i društveno-kulturoloških, odnosno do mogućnosti primene usvojenih znanja u procesu razumevanja engleskog jezika/kulture, ali i sveta uopšte.

Osnove informatike upoznaće studente sa fundamentalnim fenomenima iz oblasti informacionih tehnologija, potom hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i pojmom umrežavanja i Interneta. Osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na Internetu steći će se kroz praktične laboratorijske vežbe.

II godina

SEJ 3 je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencija studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 3 i SEJ 4 pozicioniraju u okvire C1 referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Sintaksa engleskog jezika pruža jedan sveobuhvatan uvid u gramatičku, u širem smislu, odnosno, rečeničnu strukturu savremenog engleskog jezika, njene konstituente, kao i procesa i pravila koji se nalaze u podlozi takve strukture. Putem praktične primene usvojenih znanja o navedenom, studenti usvajaju i razumeju, ne samo sintaksičke pojmove i kategorije od važnosti, no i primenjuju različite metode i tehnike u procesu jezičke analize, što ih osposobljava da temeljno sagledaju površinsku i dubinsku strukturu izučavanog jezika, ali i da naučeno primene prilikom usvajanja drugih lingvističkih disciplina.

Putem inter-dicsiplinarnog pristupa i interaktivnog prenošenja i usvajanja znanja i veština, Anglofone studije 2, komplementarno predmetu Anglofone studije 1, upoznaju studente sa prominentnim osobenostima Anglofonih zemalja, koje, između ostalog, obuhvtaju: istorijske i kulturološke prilike, ali i uređenje tih zemalja, te istaknuta literarna ostvarenja, odnosno njihove autore i prilike u epohama u kojima su nastajali. Navedeno osposobljava studente za bolje razumevanje Anglofonoh područja i pozicioniranje jezika koji usvajaju u date okvire.

Poslovni engleski jezik 1 omogućiće studentima ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na oblast ekonomije (najpre finansije, bankarstvo, računovodstvo, revizija, i sl.), a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve akivno, izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

SEJ 4, komplementarno predmetu SEJ 3, je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 3 i SEJ 4 pozicioniraju u okvire C1 referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Predmet Semantika engleskog jezika omogućiće studentima sticanje praktičnih i teorijski znanja u vezi sa semantičkim pojmovima i relevantnim pripadajućim procesima, a na primeru savremenog engleskog jezika. Kao rezultat, studenti će postati osposobljeni da usvojena znanja, koja se odnose na značenje u njegovim, najpre, najširim, a potom i pojedinačnim, posebnim oblicima povežu sa konceptima koji, ne samo pripadaju ostalim lingvističkim disciplinama, no i značenjskim odnosima u svetu, uopšte.

Komplementarno predmetu Drama, film i knnjiževnost 1, ovaj predmet će, posredstvom inovativnog i interaktivnog pristupa, približiti studentima literarna Anglofona dela – kroz film, predstave, muziku pojedinačnih perioda/epoha. Takav pristup dovešće do usvajanja prominentnih osobenosti tih dela, kako jezičkih, tako i književno-umetničkih i društveno-kulturoloških, odnosno do mogućnosti primene usvojenih znanja u procesu razumevanja engleskog jezika/kulture, ali i sveta uopšte.

Poslovni engleski jezik 2 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polja turizma/hotelijerstva/ugostiteljstva, te pripadajuće odnose u okrivirima navedenih oblasti, a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

III godina

SEJ 5 je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 5 i SEJ 6 učvršćuju/pozicioniraju na nivou C1 (ka C2) referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Poslovni engleski jezik 3 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polje prava i pravnih odnosa a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

SEJ 6, komplementarno predmetu SEJ 5, je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 5 i SEJ 6 učvršćuju/pozicioniraju na nivou C1 (ka C2) referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Ovaj predmet će, kako torijski, tako i praktično, upoznati studente sa pojmovima u vezi sa procesima i najrazličitijim kontekstima u kojima se realizuje učenje/usvajanje/nastava stranog jezika. Istovremeno, predmet će predstaviti najznačanije, najpre, primenjive i u praksi delotvorne pristupe, metode, strategije, a koje se koriste prilikom nastavnog procesa. Po završetku nastavnog procesa, studenti postaju osposobljeni za samostalnu primenu znanja koja se odnose na različite pristupe/metode/strategije u nastavi engleskog jezika, na svim nivoima (i uzrastima).

Poslovni engleski jezik 4 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polje medicine, u najširim oblicima, kao i na pojedinačne grane navedene oblasti, a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

Putem kreativno osmišljenih multimedijalnih metoda, predmet Kineski jezik sistematski i temeljno obrađuje osnove govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva. Na ovak način, predmet osposobljava studente za pravilan izgovor glasova i tonova u kineskom jeziku, upoznaje ih sa pravilima čitanja i pisanja kineskih karaktera i latinične transkripcije (pinjin) kao i vokabularom koji im omogućava osnovnu komunikaciju u situacijama iz svakodnevnog života.

Kulture u kontaktu pruža upoznavanje sa odrazima kulture i kulturoloških obrazaca u jeziku; sa društvenim fenomenima koji se različito percipiraju u različitim kulturama; sa pojmovima od važnosti prilikom interkulturne komunikacije u različitim kontekstima. Kao posledica navedenog, studenti su osposobljeni da upotrebljavaju usvojena znanja, u vezi sa kulturološkim osobenostima jezika, u procesima interkulturne komunikacije, kao i nastave engleskog jezika kao stranog.

Predmet Kultura i kognicija zasniva se na upoznavanju studenata sa i, istovremeno, ovladavanju pojmovima kognitivne lingvistike, kao spone između jezika i misaonih procesa; te pojmovima kulturološke lingvistike, čija je uloga osvetljivanje fenomena kulturoloških obrazaca otelotvorenih u jeziku. Usvojena znanja o navedenim pojmovima učiniće da studenti pojam jezika promatraju i razumeju i sa nekih drugih, misanih i kulturoloških nivoa, ali i da poznavanje istih prepoznaju i aktivno primenjuju u budućim procesima interkulturne komunikacije i nastave engleskog jezika kao stranog.

Akademsko pisanje će sistematizovati postojeća znanja i veštine studenata, a kada se radi o pisanim prosima na engleskom jeziku, u najrazličitijim oblicima. Potom, ovaj predmet će, posredstvom interaktivnih pisanih aktivnosti, obezbediti razvijanje i usavršavanje jezičkih veština, odnoso dovesti do sposobnosti adekvatne upotrebe istih u pisanim procesima u akademskom okruženju i za akademske potrebe.

Usvajanje jezika struke 1 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polje menadžmenta/upravljanja, te pripadajućim pojmovima i prominentnim odnosa u okrivirima date oblasti, a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

Predmet Nastava engleskog jezika 1/nastava za decu će, kroz teorijski i praktičan, ali izuzetno interaktivan rad, kao i značajnu pažnju posvećenu simulaciji realnih nastavnih okolnosti i procesa, dovesti do ovladavanje studenata pristupima, metodama i tehnikama koji se odnose na realizaciju nastave engleskog jezika kao stranog za decu. Na taj način, studenti će postati osposobljeni za samostalnu upotrebu usvojenih znanja i veština u procesu nastave engleskog jezika za decu.

Usvajanje jezika struke 2 omogućiće ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene) – jedinicama koje se odnose na polje informatike/informacinih tehnologija, te začajnih pripadajućih pojmova uz te oblasti, a sa ciljem da se studenti pripreme za uspešno i, nadasve, akivno izučavanje potonjih predmeta iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), na kasnijim godinama studija.

Predmet Nastava engleskog jezika 2/nastava za adolescente će, kroz teorijski i praktičan, ali izuzetno interaktivan rad, kao i značajnu pažnju posvećenu simulaciji realnih natavnih okolnosti i procesa, dovesti do ovladavanje studenata pristupima, metodama i tehnikama koji se odnose na realizaciju nastave engleskog jezika kao stranog za adolescente. Na taj način, studenti će postati osposobljeni za samostalnu upotrebu usvojenih znanja i veština u procesu nastave engleskog jezika za adolescente.

IV godina

SEJ 7 je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 7 i SEJ 8 učvršćuju/pozicioniraju na nivou C2 referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Ovaj predmet sublimiraće sva ranija znanja i veštine studenata, a kada je u pitanju usvojena terminolgija iz različitih, specijalizovanih oblasti ljudskog delovanja, ali i upoznati studente sa principima, tehnikama i veštinama simultanog i konsekutivnog prevoda. Posebnu vrednost ovog predmeta predstavlja primena znanja i veština kojima su studenti ovladali u okolnostima koje verno ilustruju realan kontekst procesa simultanog i konsekutivnog prevođenja.

SEJ 8, komplementarno predmetu SEJ 7, je predmet koji obezbeđuje, kako teorijsko, tako i praktično, sveobuhvatno ovladavanje različitim aspektima engleskog jezika. Navedeno dovodi do do unapređenja jezičkih kompetencije studenata u jezičkim veštinama čitanja, pisanja, slušanja i govora, na engleskom jeziku, koji se, tokom realizacije predmeta SEJ 7 i SEJ 8 učvršćuju/pozicioniraju na nivou C2 referentnog Evrposkog okvira za žive jezike.

Ovaj predmet, komplementarno predmetu Simultano i konsekutivno prevođenje 1, sublimiraće sva ranija znanja i veštine studenata, a kada je u pitanju usvojena terminolgija iz različitih, specijalizovanih oblasti ljudskog delovanja, ali i upoznati studente sa principima, tehnikama i veštinama simultanog i konsekutivnog prevoda. Posebnu vrednost oog predmeta predstavlja primena znanja i veština kojima su studenti ovladali u okolnostima koje verno ilustruju realan kontekst procesa simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Ovaj predmet omogućiće ovladavanje osnovnim pojmovima iz oblasti psihologije, kao i sticanje znanja o osnovnim zakonitostima koja upravljaju ljudskim ponašanjem, ali i osvetliti njihovu iterakciju sa ponašanjem prilikom učenja/usvajanja stranog jezika i primenu u vezi sa istim. Navedno će osposobiti studente, ne samo za pravilno razumevanje i tumačenje obrazaca pošanja u procesu nastave jezika, no i za spostveno delovanje u različituim okolnstima.

Kroz predmet Retorika i besedništvo, studenti će ovladati osnovama, pojmovima, razvojem i primenom disciplina retorika i besedništvo – od najranijih vremena, pa sve do današnjih dana. Upoznavanje sa navedenim i ovladavanje istim, učiniće studente sigrnijim prilikom najrazličitijih oblika javnih nastupa, ali i sigurnijim u iskazivanju svojih stavova, prilikom učešća u debatama, pregovorima, kao i u situacijama kada se ukaže potreba za rešavanjem potencijalnih, verbalnih sukoba.

Drama u nastavi stranog jezika pružiće studentima nov, drugačiji uvid u nastavne procese, na svim nivoima i uzrastima. Po upoznavanju sa i ovladavanju spektrom dramskih tehnika u nastavi stranog jezika, studenti će biti opsosobljeni da upotrebljavaju usvojena znanja u vezi sa dramskim elementima, a za potrebe nastavnog procesa i njegovog olakšavanja i oplemenjivanja.

Kroz predmet Jezik medija, studenti će ovladati, najpre, najširim pojmovima medija, medijskog oglašavanja, medijskih formi i kanala – a potom i njihovom primenom u jeziku i za potrebe jezika, kao i uticajem medija na jezik i jezika na medije. Predmet će osposobiti studente da tumače govor medija, prepoznaju subliminalne poruke i njihove ciljeve, kao i da formiraju i iznose stavove u vezi sa istim.

Posledicu ekspanzije savremenih tehnologija i njihov uticaj na sve sfere saremenog života, pa tako i nastavni proces, ilustrovaće predmet Savremene tehnologije i nastava jezika. Ovaj predmet će upoznati studente sa mogućnostima upotrebe savremenih tehnologija/tehnoloških pomagala u nastavi stranog jezika, osvrćući se, kako na prednosti, tako i na mane novih tehnologija u učionici u kojoj se predaje jezik, što će osposobiti studente da samostalno upotrebljavaju usvojena znanja, ali i donose odluke u vezi sa odabirom i upotrebom segmenata savremenih tehnologija u nastavi/samom nastavnom procesu.

Primenjena lingvistika – pragmatika je predmet koji će upoznati studente sa postulatima prgamatike – discipline koja izučava značenje koje se pripisuje rečima i iskazima u određenim kontekstima, kao i stvarnu i nameravanu upotrebu reči i iskaza u komunikacionim procesima; navedeno će studenti osposobiti za samostalno prepoznavanje i primenu željenih jezičkih obrazaca u najrazličitijim komunikativnim kontekstima, kako u intrakulturnoj, tako i u interkulturnoj komunikaciji.

Primenjena lingvistika – sociolingvistika je predmet koji će upoznati studente sa prominentnim pojmovima sociolingvistike, odnosno omogućiti im uvid u ulogu koju jezik poseduje u društvu. Kao rezultat, studenti postaju osposobljeni da aktivno primenjuju znanja koja se odnose na sponu društva i jezika, te da bolje procenjuju društveno uslovljene jezičke fenomene.

Za upis na studijski program "Anglistika" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis