Sinigudnum logo
Poslovni fakultet u Beogradu

Anglistika

SP Anglistika je filološki studijski program Univerziteta Singidunum u Beogradu nastao s ciljem da odgovori potrebama savremenih generacija studenata i tržišta rada u zemlji i inostranstvu. Ovaj program se izdvaja po tome što je akreditovan i na srpskom i engleskom jeziku.

Studijski program Anglistika na osnovnim akademskim studijama za cilj ima da omogući studentima da pored naučnih, stručnih i teorijsko-metodološka znanja steknu i praktična znanja i veštine, i da ih osposobi za samostalni rad u oblastima nastave engleskog jezika, prevodilaštva, i drugih delatnosti koje zahtevaju temeljno poznavanje engleskog jezika i kulture. Pored navedenog, cilj programa je da osposobi studente za nastavak obrazovanja na poslediplomskim akademskim studijama i dalja usavršavanja.

Po završetku studijskog programa Anglistika, studenti dobijaju dodatak diplomi na dva jezika: srpskom i engleskom. Diplomirani studenti će moći da primene stečena teorijska i praktična znanja u oblasti nastave engleskog jezika, prevođenja (književnog, stručnog/specijalizovanog, pisanog, usmenog - simultanog i konsekutivnog), inokorespondencije, i drugim oblastima u kojima postoji potreba za interkulturalnom komunikacijom na engleskom jeziku.

Kroz interaktivnu nastavu i autentičan, humanistički pristup, studije engleskog jezika će omogućiti studentima da razvijaju jezičke veštine i neophodne kompetencije koje će moći da praktično primene u paleti delatnosti za koje ih ovaj studijski program osposobljava.

Prijavi se za upis

Gde nakon diplomiranja?

Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, diplomci se mogu zaposliti na sledećim radnim mestima:

Anglistika

 • Predavač/nastavnik engleskog jezika u vrtićima, privatnim školama jezika,
 • Nastavnik/profesor engleskog jezika u osnovnim/srednjim školama,
 • Predavač/nastavnik engleskog jezika u okviru instituta za jezik,
 • Književni prevodilac,
 • Stručni prevodilac (ekonomija, pravo, medicina, turizam i hotelijerstvo, informacione tehnologije, itd.),
 • Simultani prevodilac,
 • Konsekutivni prevodilac,
 • Dopisnik (za novinske agencije),
 • Jezički savetnik/lektor stranog jezika.


I ne samo to! Studije Anglistike omogućavaju sticanje/usavršavanje znanja iz još jednog stranog jezika, koja će vas učiniti konkurentnijim u svakoj sferi zaposlenja. Sve vrem studija imate priliku da pohađate neki od izbornih kurseva:

 • nemački jezik,
 • francuski jezik,
 • španski jezik,
 • italijanski jezik,
 • ruski jezik,
 • grčki jezik.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.


Prijemni ispit na studijskom programu Anglistika sastoji se iz:

 • pisanja kratkog eseja na odabranu temu - na engleskom jeziku,
 • razgovora na engleskom jeziku na datu temu

Nakon onlajn prijave, kandidat dobija mejl sa parametrima uz pomoć kojih će moći da se prijavi na platformu za polaganje prijemnog ispita: Link. Nakon prijave na navedenu platformu kandidat će moći da pristupi potrebnom materijalu za spremanje prijemnog ispita.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje Diplomirani filolog.


I godina

Usvajanje teorijskih i funkcionalnih znanja o jezičkom sistemu engleskog jezika; Unapređenje lingvističke i komunikativne kompetencije studenata i razvijanje jezičkih veština čitanja, pisanja, slušanja i govora u skladu sa principima definisanim za nivo B2 (ka C1) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; Ovladavanje tehnikama veštine prevođenja.

Cilj predmeta Fonetika i fonologija engleskog jezika: upoznavanje sa osnovnim pojmovima u fonetici i fonologiji; sticanje znanja o karakteristikama i artikulaciji glasova engleskog jezika; razvijanje pravilnog, jasnog i razumljivog izgovora; razvijanje svesti o ulozi elemenata prozodije u prenošenju poruke; usvajanje znanja o karakteristikama glasova u kontaktu i vezanom govoru.

Upoznavanje studenata sa najvažnijim istorijskim i kulturološkim periodima Velike Britanije i Sjedinjenih Država, počev od njihove duhovne i političke emancipacije, preko imperijalističkih uspona, pa sve do savremene sociopolitičke dinamike u kontekstu unutrašnjih i spoljašnjih sukoba; sticanje znanja o formiranju osobenih jezičkih, kulturnih i političkih identiteta ovih zemalja, što je najupečatljivije odslikano u njihovoj žanrovski šarolikoj pismenoj zaostavštini od monumentalnog kulturološkog značaja.

Na nastavi Srpskoj jezika, studenti imaju priliku da utvrde, sistematizuju i prošire znanja iz srpskog jezika na svim jezičkim nivoima sa posebnim osvrtom na praktičnu primenu i ortografski aspekt. Cilj nastave je i dobro poznavanje i primena teorijskog znanja standarnog srpskog jezika radi lakše lingvističke kontrastivne analize sa engleskim jezikom.

Usvajanje teorijskih i funkcionalnih znanja o jezičkom sistemu engleskog jezika; unapređenje lingvističke i komunikativne kompetencije studenata i razvijanje jezičkih veština čitanja, pisanja, slušanja i govora u skladu sa principima definisanim za nivo B2 (ka C1) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; razvijanje veštine prevođenja.

Cilj predmeta Morfologija engleskog jezika jeste da omogući upoznavanje sa osnovnim pojmovima koji se izučavaju u morfologiji savremenog engleskog jezika; Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o strukturi reči i građenju reči; Usvajanje znanja o procesima flektivne i derivacione morfologije engleskog jezika; Usvajanje teorijskih znanja o najvažnijim aspektima morfoloških pravila; Ovladavanje principima, pravilima i primenama primarnih i sekundarnih tvorbenih procesa; Proširenje vokabulara i razvijanje kreativnosti u građenju reči; Osposobljavanje studenata da prepoznaju gramatičku i leksičku strukturu reči.

Sticanje znanja o osnovnim pojmovima nauke o književnost; primena teorijskih znanja iz oblasti teorije književnosti na praktičnim primerima posredstvom odabranih reprezentativnih književnih dela; upoznavanje studenata sa različitim mogućnostima sagledavanja i tumačenja pesničkog ili proznog dela.

Cilj predmeta Osnove informatike je da upozna studente sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i interneta. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na internetu. Ukazuje se na mesto informacionih tehnologija u poslovnom okruženju, nastavi, i na njenu ulogu u upravljanju poslovnim procesima.

II godina

Cilj kursa je da studenti unaprede gramatička znanja i razviju lingvističke kompetencije; da osnaže funkcionalna znanja i razviju jezičke veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora u skladu sa deskriptorima definisanim za nivo B2+/C1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; da ovladaju veštinama pisanog prevođenja i razviju interkulturnu kompetenciju.

Predmet za cilj ima da pruži sveobuhvatan uvid u gramatičku, u širem smislu, odnosno, rečeničnu strukturu savremenog engleskog jezika, konstituente, procese i pravila koji se nalaze u njenoj osnovi; da kroz praktične primene stečenih teorijskih znanja studenti usvajaju i razumeju sintaksičke pojmove i kategorije, i primenjuju različite metode i tehnike u procesu jezičke analize; da osposobi studente da temeljno sagledaju površinsku i dubinsku strukturu izučavanog jezika, ali i da naučeno primene prilikom usvajanja drugih lingvističkih disciplina.

Upoznavanje sa razvojem engleske književnosti u njenim najvažnijim tokovima – od pojave prvih književnoumetničkih oblika pa sve do druge polovine dvadesetog veka; sticanje znanja o filmskim i pozorišnim adaptacijama najpoznatijih književnih dela; razvijanje kritičkog mišljenja kroz analizu ključnih razvojnih tokova filmske umetnosti i njene specifične relacije sa književnošću na britanskom kontinentu.

Ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti poslovnog engleskog jezika, koji se odnosi na oblast ekonomije (marketing, menadžment, ljudski resursi), kako bi se studenti pripremili za predmete iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), koji se izučavaju kasnije tokom studija.

Unapređivanje gramatičkih znanja i razvijanje lingvističkih kompetencija; Osnaživanje funkcionalnih znanja i razvijanje jezičkih veština čitanja, pisanja, slušanja i govora u skladu sa deskriptorima definisanim za nivo B2+/C1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; Ovladavanje veštinama pisanog prevođenja; Razvijanje interkulturne kompetencije.

Sticanje praktičnih i teorijskih znanja u vezi sa osnovnim semantičkim konceptima; Produbljivanje znanja o značenju pojedinačnih reči i različitim značenjskim odnosima među rečima; Obogaćivanje vokabulara (akademskog, profesionalnog i svakodnevnog); Podsticanje studenata da leksičke jedinice koriste u smislenim rečenicama i kontekstima; Razvijanje veštine prepoznavanja uticaja konteksta na značenje.

Upoznavanje studenata sa razvojem američke književnosti u njenim najvažnijim tokovima – od pojave prvih književnoumetničkih oblika pa sve do druge polovine dvadesetog veka; sticanje obuhvatnijeg uvida u kreativnoumetnički duh američkog naroda; povezivanje književnih dela sa njihovim filmskim i pozorišnim adaptacijama i tumačenje kroz interaktivni pristup, s posebnim osvrtom na ključne razvojne tokove filmske umetnosti i njene specifične relacije sa književnošću na američkom kontinentu.

Cilj ovog predmeta je da osposobi studente da savladaju vokabular iz oblasti poslovnog engleskog jezika, koji se odnosi na ljudske resurse i ekonomiju (finansije i bankarstvo, računovodstvo i reviziju), kako bi ih pripremili za kurseve usmenog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), koji će izučavati kasnije, tokom studija.

III godina

Produbljivanje gramatičkih znanja glagolske i imenske grupe; Osnaživanje funkcionalnih znanja kroz integrisan pristup razvijanja i unapređenja jezičkih veština čitanja, pisanja, slušanja i govora u skladu sa deskriptorima definisanim za nivo C1 (ka nivou C2) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; unapređivanje veštine pisanog prevođenja; proširivanje znanja o osobenostima kultura anglosaksonskog područja.

Produbljivanje znanja o karakteristikama jezika za posebne namene; Ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene), koje se odnose na oblast društvenih odnosa, prava i pravnog nasleđa Evropske Unije, kako bi se studenti pripremili za predmete iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), koji se izučavaju kasnije tokom studija, kao i za nastavu englskog jezika za posebne namene.

Produbljivanje gramatičkih znanja glagolske i imenske grupe; Osnaživanje funkcionalnih znanja kroz integrisan pristup razvijanja i unapređenja jezičkih veština čitanja, pisanja, slušanja i govora u skladu sa deskriptorima definisanim za nivo C1 (ka nivou C2) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; Unapređivanje veštine pisanog prevođenja; proširivanje znanja o osobenostima kultura anglosaksonskog područja.

Upoznavanje studenata sa osnovnim teorijskim i praktičnim pristupima, metodama i tehnikama neophodnim za pisanje pripreme časa, organizaciju nastavnog materijala, upotrebu nastavnih sredstava; Pripremanje studenta za samostalno izvođenje nastave engleskog jezika.

Produbljivanje znanja o karakteristikama jezika za posebne namene; Ovladavanje vokabularnim jedinicama iz oblasti ESP-a (Engleski jezik za posebne namene), koje se odnose na oblast turizma i hotelijerstva, sa posebnim osvrtom na medicinski turizam, kako bi se studenti pripremili za predmete iz domena specijalizovanog prevođenja (simultanog i konsekutivnog), koji se izučavaju kasnije tokom studija kao i za nastavu englskog jezika za posebne namene.

Kroz praktičnu nastavu, studenti utvrđuju teorijska znanja iz oblasti nastave engleskog jezika kao stranog. Cilj Pedagoško-stručne prakse 1 je: osposobljavanje studenata za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja u realnim uslovima nastave engleskog jezika; osposobljavanje studenata za izvođenje nastave engleskog jezika za učenike osnovnoškolskog uzrasta; razvijanje kritičkog mišljenja u analizi aktuelnih programa engleskog jezika za osnovnu školu.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama španskog jezika i sa osnovnim pojmovima iz oblasti hispanistike, književnosti i kulture Španije i Hispanske Amerike; Podsticanje studenata da koriste termine iz oblasti hispanistike i da prave selekciju i klasifikaciju dostupnih informacija; Sticanje znanja o hispanskoj kulturi i razvijanje veštine razumevanja, analize i vrednovanja drugih kultura; Razvijanje jezičkih i komunikacijskih veština i interkulturnih kompetencija.

Upoznavanje studenata sa elementima kulture i kulturoloških obrazaca u jeziku i komunikaciji; Prepoznavanje društvenih fenomena koji se različito percipiraju u različitim kulturama; Upoznavanje sa preduslovima uspešne komunikacije u različitim jezičkim i interkulturnim kontekstima; Razvijanje komunikacijskih, sociolingvističkih i interkulturnih kompetencija.

Sticanje znanja o istorijskom razvitku retorike i retorskih veština u kontekstu savremenih retoričkih objava; Podsticanje praktične primene teorijskog znanja kroz funkcionalno osnaživanje studenata za samostalno kreiranje besede; Zasnivanje individualnih kompetencija u strategijama retoričke baštine (od retorike antičke Grčke i Rima do savremene retoričke prakse); Osnaživanje individualnih retoričkih potencijala i obučavanje studenata za samostalno beseđenje; Razvijanje kuture govora i kulture slušanja (umeće beseđenja, umeće aktivnog slušanja).

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima sociolingvistike, kao i definisanje uloge koju društvo i kultura imaju u jezicima, sa posebnim osvrtom na engleski jezik.

Usvajanje teorijskih i funkcionalnih znanja o savremenoj nastavi jezika u multimodalnom okruženju; Podsticanje razvijanja lingvističkih, komunikacionih i digitalnih kompetencija studenata uz ovladavanje korisnim multimedijalnim i digitalnim alatima u nastavnom kontekstu; Unapređenje strategija multimodalnog učenja.

Sticanje znanja o osnovnim teorijskim konceptima u vezi sa karakteristikama i formama komunikacije; Osnaživanje funkcionalno-pragmatičnih kompetencija studenata kroz razvijanje veština komunikacije, pisanog i usmenog izražavanja, razumevanja govora i pisanog teksta, kao i veština medijacije; Razvijanje strategija uspešne komunikacije; Razvijanje kritičkog i kontekstualnog mišljenja.

IV godina

Utvrđivanje i produbljivanje znanja o složenim rečeničkim konstrukcijama, i funkcijama i oblicima nižih sintaksičkih jedinica; Sticanje jezičke preciznosti i tačnosti u upotrebi bogatog gramatičkog i semantički iznijansiranog leksičkog repertoara; Konsolidovanje receptivnih i produktivnih veština u skladu sa deskriptorima definisanim za nivo C1/C2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; Produbljivanje znanja o formalnim i neformalnim upotrebama jezika u pisanoj i govornoj formi; Sticanje znanja o upotrebi jezika u različitim društvenim i kulturnim kontekstima.

Predmet Simultano i konsekutivno prevođenje ima za cilj da najpre upozna studente sa primenjivim tehnikama simultanog i konsekutivnog prevoda – a potom i da ih osposobi za nesmetano obavljanje ove aktivnosti, a kada su u pitanju različite oblasti ljudskog delovanja; naime, predmet, aktivirajući znanja o sintaksičkim (i pripadajućim) zakonitostima jezika sa kojeg i jezika na koji se prevodi (engleski i srpski jezik u kontrastu), u fokus stavlja aktivnu upotrebu leksičkih jedinica koje su (najvećim delom) obrađene u okvirima kurseva koji su prethodili ovom (među njima se izdvajaju oblasti – ekonomija – računovodstvo, revizija, finansije, bankarstvo, ljudski resursi, marketing, pravo, EU tekovine, turizam sa medicinskim aspektom i dr.), na način koji odgovara potrebama istovremenog i prevođenja sa zadrškom (simultanog i konsekutivnog modela).

Cilj realizovanja stručne prakse je da pomogne studentima da: prošire i primene znanja iz oblasti jezika struke, poslovne korespondencije i pisanog i usmenog prevođenja u profesionalnim delatnostima; praktično primene stečena teorijska znanja u realnim uslovima rada u organizacijama i preduzećima u kojima se ukazuje potreba za upotrebom jezika struke, poslovnom korespondencijom i prevođenjem; razviju kritičko i kreativno mišljenje i razviju komunikativne veštine i kompetencije saradnje i timskog rada; razviju kritičko mišljenje u konkretnim zadacima u realnim uslovima rada u organizacijama i preduzećima.

Utvrđivanje i produbljivanje znanja o složenim rečeničkim konstrukcijama, i funkcijama i oblicima nižih sintaksičkih jedinica; sticanje jezičke preciznosti i tačnosti u upotrebi bogatog gramatičkog i semantički iznijansiranog leksičkog repertoara; konsolidovanje receptivnih i produktivnih veština u skladu sa deskriptorima definisanim za nivo C1/C2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; produbljivanje znanja o formalnim i neformalnim upotrebama jezika u pisanoj i govornoj formi; sticanje znanja o upotrebi jezika i različitim društvenim i kulturnim kontekstima.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama psihičkog razvoja i karakteristikama razvoja u različitim životnim dobima: od rođenja, detinjstva, adolescencije, tokom odraslog doba i starosti i to u domenu socioemocionalnog, kognitivnog i moralnog razvoja. Ovaj predmet omogućiće ovladavanje osnovnim pojmovima iz psihologije, kao i sticanje znanja o osnovnim zakonitostima ljudskog ponašanja, što će pomoći studentima u organizovanju i realizovanju nastavnog procesa.

Kroz predmet se studenti upoznaju sa istaknutim teorijama, tehnikama i postupcima u oblasti pisanog prevodilaštva. Uz poseban osvrt na metode za očuvanje izvornog pečata autora, prvenstveno iz sfere proze (a poezije u ilustrativne svrhe), predmet aktivira i razvija veštine i znanja iz različitih grana lingvistike (sintaksa, morfologija, leksikologija, fonetika i fonologija i dr.), kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku. Razvijajući takođe veštine književne hermeneutike, studenti se stručno osposobljavaju za prevod književnoumetničkog teksta na način koji odslikava usaglašenost sa pravilnostima jezika davaoca (jezika književnog dela) i jezika primaoca.

Na praktičnoj nastavi studenti će moći da utvrde teorijska znanja iz oblasti nastave engleskog jezika kao stranog. Cilj Pedagoško-stručne prakse 2 je da: osposobi studente za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja u realnim uslovima nastave engleskog jezika; da osposobi studente za izvođenje nastave engleskog jezika za učenike srednjoškolskog uzrasta i odrase; da pomogne studentima da razviju kritičko mišljenje u analizi aktuelnih programa engleskog jezika za srednju školu.

Upoznavanje studenata sa teorijom i praksom nastave engleskog kao stranog jezika na ranom uzrastu (3-10 godina). Upoznavanje studenata sa tehnikama podučavanja vokabulara, gramatike, u kombinaciji sa podučavanjem slušanja, govora, čitanja i pisanja u smislenom kontekstu.

Usmeravanje učenika u pronalaženju odgovarajućih sredstava za bolju saradnju sa tinejdžerima i odraslim učenicima; upoznavanje sa načinima kako da angažuju učenike da budu aktivni učesnici u nastavnom procesu; kako da koriste metode, pristupe i tehnike za podučavanje engleskog jezika koristeći aktivnosti prilagođene uzrastu polaznika.

Cilj predmeta Kontrastivna analiza jeste da, na prvom mestu, osvetli prirodu međuodnosa jezika – maternjeg i stranog, te, zasnivajući se na njemu, minuciozno upozna studente sa njihovom površinskom i dubinskom strukturom, društveno- kulturološko pozadinom, principima na kojima počivaju, pravilnostima/mehanizmima koje primenjuju u različitim granama mikro i makro- lingvistike, sa posebnim osvrtom na inter-/međujezik koji se stvara, transfer i sve činioce koje ga prate.

Produbljivanje ranije stečenih znanja o gramatičkom sistemu engleskog jezika; Razvijanje veštine prepoznavanja različitih gramatičkih odnosa i primena u autentičnim jezičkim kontekstima; Razvijanje veština primene stečenih znanja o jeziku u realnim, receptivnim i produktivnim jezičkim okolnostima; Sticanje znanja o specifičnostima deskritpivne i normativne gramatike i njihovim primenama u različitim kontekstima upotrebe jezika.

Predmet Akademske veštine sistematizuje postojeća znanja i veštine stečene na prethodnim godinama studija, uz uvođenje u veštinu čitanja, traženje adekvatne literature, razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnost samostalnog pisanja delova naučnih radova (apstrakt, rezime, kritička analiza naučnog rada). Cilj predmeta je razviti kod studenata sposobnost samostalnog kritičkog mišljenja u procesu čitanja naučnih radova, kao i u procesu pisanja različitih vrsta radova u akademskom okruženju.

Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama starih i novih medija, razumevanje načina i sredstava kreiranja i delovanja medijskih poruka; Unapređivanje sposobnosti kritičkog mišljenja radi pravilnog vrednovanja medijskog diskursa i odgovornog odnosa prema sopstvenim medijskim porukama; Analiziranje jezika i njegove uloge u kreiranju medijskog sadržaja.

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send