Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Softversko i informaciono inženjerstvo

SOFVERSKO INŽENJERSTVO je jasno definisana struka koja se BAVI PROJEKTOVANJEM I IMPLEMENTACIJOM VISOKO KVALITETNIH I VISOKO SLOŽENIH SOFTVERSKIH SISTEMA.

Softversko i informaciono inženjerstvo

Studijski program Softversko i informaciono inženjerstvo nudi napredna teorijska znanja iz oblasti softverskog inženjerstva, kao i praktična znanja koja obuhvataju najsavremenije softverske tehnologije (Internet, Web, Cloud) i ovladavanje veštinom njihovog rutinskog korišćenja. Kandidati stiču znanja koja će im omogućiti da napreduju u oblasti IT, pre svega na poslovima razvoja visoko složenih softverskih sistema (upravljanje projektom razvoja softvera, projektovanje softvera, programiranje, testiranje), ali i na poslovima podrške operativnom radu softvera (uvođenje u rad, konfigurisanje, monitoring).

Ono što ovaj studijski program čini posebnim je izborni blok Domensko inženjerstvo koji studentima pruža ekspertska znanja iz odabrane, neračunarske domenske oblasti čineći ih kvalifikovanim za najsloženije poslove dizajna softvera u toj domenskoj oblasti. Takođe, planom studijskog programa obuhvaćen je celokupni životni ciklus softverskih sistema (razvoj, operativni rad, obezbeđenje kvaliteta) kroz doslednu primenu DEVOPS pristupa koji objedinjuje procese razvoja i eksploatacije složenih softverskih sistema. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER INŽENJER SOFTVERA.

Prijavi se za upis

I semestar

Student stiče kompetencije potrebne za razumevanje aktuelnih metodoloških pristupa razvoju složenih softverskih sistema, njihovu primenu i anticipaciju budućih metodoloških pravaca u domenu razvoja složenih softverskih sistema.

Student stiče kompetencije potrebne za razumevanje savremenih softverskih arhitektura, njihovu primenu u razvoju složenih softverskih sistema i anticipaciju budućih pravaca razvoja softverskih arhitektura.

Student stiče kompetencije potrebne za razumevanje strukture, funkcija i arhitekture savremenih razvojnih i produkcionih alata u domenu softvera. Student stiče veštine potrebne za rutinsko korišćenje odabranih alata i/ili okruženja za razvoj i produkciju složenih softverskih sistema.

Student stiče kompetencije potrebne za specifikaciju i modelovanje softverskih komponenti i sistema na različitim nivoima apstrakcije. Student je osposobljen da modeluje složene softverske sisteme visoke složenosti i da koristi odabrane softverske alate za modelovanje sistema u oblasti softvera.

Student razume principe i praksu domenom vođenog dizajna softvera i domenski specifičnih jezika i sposoban je da projektuje i implementira složeni softverski proizvod korišćenjem domenom vođenog razvoja softvera i domenski specifičnih jezika.

Student je kompetentan da kritički analizira i odabira softverske komponente/servise i da kreira složene softverske sisteme njihovom integracijom.

Student stiče temeljna znanja i razumevanje koncepata korektnosti, konzistentnosti, grešaka i otkaza, statičke analize i testiranja. Razume korišćenje formalne logike kao jezika za specifikaciju sistema, razume korišćenje simboličkog izvršavanja, i glavnih tehnika verifikacije koji se koriste u proveri simboličkog modela i sposoban je da izvrši verifikaciju jednostavnih sistema. Dodatno, razume opsege različitih pristupa testiranju koji se mogu primeniti na softverske sisteme i sposoban je da primeni metod crne i bele kutije na jedinično testiranje.

II semestar

Student je upoznat sa principima, konceptima i metodama za modelovanje i vrednovanje kako postojećih, tako i budućih, novostvorenih, finansijskih instrumenata. Student je osposobljen da izabrane metode implementira korišćenjem dostupnih softverskih rešenja.

Student razume osnovne koncepte i temeljno poznaje terminologiju i standarde u oblasti geo-prostorno determinisanih procesa. Upoznat je sa specifičnim senzorskim tehnologijama u oblasti kao i sa specifičnostima softvera namenjenog upravljanju geo-prostornim procesima i podacima. Kompetentan je da učestvuje u izradi složenih softverskih rešenja namenjenih upravljanju geo-prostornim procesima i podacima i upoznat je sa istraživačkim trendovima u domenu geografskih informacionih sistema.

Student razume životni ciklus podataka i tehnike inženjerstva podataka. Sposoban je da izvrši zadatke inženjerstva velikih skupova podataka i da ih dokumentuje. Razume osnovne principe analitike podataka i u stanju je da objasni kako se oni mogu primenjivati u različitim domenima. Razume relevantne standarde i praksu u domenu inženjerstva podataka.

Student je osposobljen da identifikuje problem/probleme koji zahteva/zahtevaju istraživački pristup pri razvoju softverskog sistema srednjeg nivoa složenosti u određenom domenu primene i da odabere i primeni adekvatnu istraživačku metodologiju/alate.

Student je upoznat sa zahtevima koje treba da ispuni za brzo i efikasno uključivanje u radne procese organizacija koje se bave poslovima proizvodnje i uvođenja softvera u produkciju i/ili poslovima prodaje i savetodavnim poslovima u IT domenu. Student poseduje osnovna znanja i veštine potrebne za brzo i efikasno uključivanje u radne procese navedenih organizacija.

Student je kompetentan da identifikuje problem, izvrši analizu i specificira model softverskog sistema srednjeg nivoa složenosti primenom metodoloških pristupa i tehnologija softverskog inženjerstva, da ga implementira primenom aktuelnih tehnologija i alata softverskog inženjerstva, da kritički oceni postignute rezultate i da predloži dalje pravce rada.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše tri obavezna predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje izborne predmete iz prvog i drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.
  • Studijski istraživački rad integriše se u projektne zadatke i završni master rad.
  • Stručna praksa izvodi se u organizacijama iz IT sektora