Sinigudnum logo
Primenjena Anglistika
Rukovodilac programa:
doc. dr Marijana Prodanović
Rukovodilac programa:
prof. dr Goranka Knežević, v.d. dekana

U svetu u kojem je engleski jezik lingua franca savremenog društva, poznavanje njegovih osnova se podrazumeva. Međutim, čini se da pûko poznavanje jezičkih obrazaca više nije dovoljno za potrebe različitih okruženja u kojima se engleski jezik danas upotrebljava, no da su elementi iz drugih oblasti ljudskog delovanja, u sadejstvu sa jezičkim karakteristikama, ono što će da Vas izdvoji u masi poznavalaca jezika i učini konkurentnim u poslovnom svetu.

Master SP Primenjena Anglistika upravo je nastao kao težnja da znanja u vezi sa poljem Anglistike, kako i sam njegov naziv govori, oplemeni i učini primenjivim. Bez obzira na to da li su Vaše aspiracije u vezi sa poslovnim okruženjem, jezikom poslovnog okruženja, prevođenjem istog ili savremenim tokovima nastave jezika različitih namena, SP Primenjena Anglistika će, u potpunosti, odgovoriti svim Vašim potrebama!

Raznovrsnost kompetencija za koje master SP Primenjena Anglistika osposobljava, kao i metode izvođenja nastave u okviru samog programa – koje su primarno zasnovane na dinamičnoj, komunikativnoj nastavi, čine ovaj program jednako prijemčivim svim onima koji grade ili planiraju da grade karijeru u oblasti poslovnih odnosa, oblasti prevodilaštva, a, naravno, i oblasti nastave. U isto vreme, struktura i kompetencije koje donosi, ne samo da osposobljavaju za samostalni rad i oplemenjuju proces kritičkog mišljenja, no otvaraju vrata brojnim prilikama za potonja usavršavanja.

I semestar

Cilj predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada je da upozna studente sa teorijom i tehnikom akademskog pisanja, odnosno- pisanja naučno-istraživačkog rada (postavljanje osnova, analiza podataka, predstavljanje i tumačenje, izvođenje zaključaka, itd), a kako bi studenti, posredstvom ovog predmeta, usvojili teorijske i praktične osnove, koje će omogućiti samostalan rad.

Predmet Engleski jezik za posebne i akademske namene temeljno će upoznati studente sa osobenostima engleskog jezika za navedene namene, ali ih i osposobiti da razlikuju sve sastavne elemente tih oblasti. U isto vreme, studenti će biti upoznati sa potencijalnim poteškoćama do kojih može doći prilikom usvajanja i/ili nastave jezika za posebne i akademske namene, kao i osposobljeni da na takve poteškoće adekvatno reaguju i uspešno ih prevaziđu.

Cilj predmeta Usvajanje, razumevanje i interpretacija jezika jeste upoznavanje studenata sa postulatima teorija u vezi sa usvajanjem jezika (prvog, drugog, stranog), u širem smislu; u isto vreme, predmet teži da osvetli fenomene koji prate navedene, a pripadaju okvirima kognitivne lingvistike, te pragmatike – a kako bi se ukazalo na važnost sadjestva ovih disciplina u prethodno navedenim procesima; predmet Usvajanje, razumevanje i interpretacija jezika celokupan proces od nastanka misli to njenog pretakanja u reči – na maternjem ili drugim jezicima – posmatra dvosmerno – kroz onoga koji jezik usvaja, ali i kroz onoga koji jezik, potencijalno, predaje.

Predmet Jezik i obrasci poslovne komunikacije i okruženja upoznaće studente sa osobinama i važnosti pravilnih (i očekivanih) jezičkih obrazaca u poslovnom okruženju (najrazličitijih formi) i za poslovne namene. Kao rezultat izučavanja ovog predmeta, studenti su osposobljeni da odgovore na sve potrebe savremenog jezičkog okruženja, u smislu upotrebe jezika, ali i da svoje poznavanje i pravilnu upotrebu naučenih pojmova prenesu drugima.

Ovaj predmet osposobljava studente za pravilu upotrebu i diferencijaciju pojmova iz oblasti Finansije i bankarstvo – u isto vreme, studenti postaju sigurni u poznavanje ekvivalentnih termina na dva jezika – srpskom i engleskom – te isto mogu da koriste u potrebe komunikacije u poslovnom okruženju, prevođenja stručne terminologije, kao i nastave jezika za posebne namene.

Cilj predmeta je da upozna studente sa pojmovima iz oblasti psihologije koji se, primarno, odnose na fenomene psihologije obrazovanja (uz kognitivnu psihologiju) te na pedagoške pristupe širokom sprektru navedenih; na taj način – a primenom usvojenog i na oblast jezika, studenti su osposobljeni za rad sa decom, tinejdžerima i odraslima – spremni su da prepoznaju psihološki-obeležene obrasce, da im pristupe i realizuju nastavne procese sa njima na adekvatan način.

Predmet Savremeni pristupi nastavi jezika osvetljava fenomen savremenog okruženja u kojem se realizuje nastava jezika, ali i ukazuje na potrebe takvog okruženja, odnosno – učenika koji se nalaze u takvom okruženju. Ovaj predmet osposobljava studente za adekvatno reagovanje u navedenim okolnostima, ali i za efektivnu i efikasnu nastavu (primarno stranog) jezika.

II semestar

Ovaj predmet osposobljava studente za pravilu upotrebu i diferencijaciju pojmova iz oblasti Računovodstvo i revizija – u isto vreme, studenti postaju sigurni u poznavanje ekvivalentnih termina na dva jezika – srpskom i engleskom – te isto mogu da koriste u potrebe komunikacije u poslovnom okruženju, prevođenja stručne terminologije, kao i nastave jezika za posebne namene.

Ovaj predmet osposobljava studente za pravilu upotrebu i diferencijaciju pojmova iz oblasti Marketing, menadžment i ljudski resursi – u isto vreme, studenti postaju sigurni u poznavanje ekvivalentnih termina na dva jezika – srpskom i engleskom – te isto mogu da koriste u potrebe komunikacije u poslovnom okruženju, prevođenja stručne terminologije, kao i nastave jezika za posebne namene.

Predmet Humanistički pristupi u nastavi jezika ne samo da upoznaje studente sa najvažnijim postulatima ovog pristupa, no da ih, zapravo, osposobljava za primenu istih u budućim procesima percepcije ili samog izvođenja nastave, koja integriše humanizaciju nastave.

Psihologija (pr-)ocenjivanja jeste predmet koji ilustruje sadejstvo psihologije ličnosti i evaluacije, odnosno uticaj navedenog na procese testiranja i ocenjivanja u nastavi (stranog jezika). Posredstvom ovog predmeta, studenti postaju osposobljeni da usvojena znanja, koja čine sinergiju prominentnih pojmova iz oblasti psihologije ličnosti i evaluacije, inkorporiraju u proces testiranja, sa čijim su osnovama i oblicima, takođe, upoznati, te da prepoznaju psihološke efekte koji mogu biti deo procesa testiranja (stranih jezika).

  • Kandidat polaže sedam ispita. Prvi projektni zadatak integriše pet predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Primenjena Anglistika".