Sinigudnum logo
Poslovna ekonomija
Flaster - language
Rukovodilac programa:
prof. dr Lidija Barjaktarović
Rukovodilac programa:
prof. dr Milovan Stanišić, predsednik

Poslovna ekonomija je pravi izbor ukoliko Vas interesuje karijera u oblasti finansija i bankarstva, računovodstva i revizije, osiguranja, strategijskog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, marketinga i trgovine.

Master program Poslovna ekonomija Vam omogućava pripremu za uspešnu karijeru u bankama, finansijskim službama u kompanijama, poreskim službama, konsalting firmama, knjigovodstvenim agencijama, osiguravajućim kompanijama, marketing agencijama itd.

Legenda

Izborne opcije:
  • F Finansije i bankarstvo
  • RRačunovodstvo i revizija
  • OOsiguranje
  • SStrategijski menadžment
  • HMenadžment ljudskih resursa
  • MMarketing i trgovina
I semestar

Upoznavanje studenata sa osnovnim metodološkim postulatima, specifičnostima epistemologije društvenih nauka, glavnim logičkim metodama istraživanja, metodama i tehnikama za prikupljanje, analizu i eksplikaciju naučne građe kao i strukture naučnog istraživanja odnosno faza u postupku naučnog istraživanja.

Sticanje znanja i veština kako birati ciljna tržišta i stvarati, zadržavati i povećavati broj kupaca putem stvaranja, isporuke i komuniciranja superiorne vrednosti za kupce.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti finansijskog izveštavanja i poslovnog odlučivanja. Ovladavanje tehnikama obračunavanja finansijskog izveštavanja i poslovnog odlučivanja. Upoznavanje sa savremenim dostignućima u finansijskom izveštavanju i poslovnom odlučivanju.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti korporativnih finansija i ovladavanje problematikom vezanom za savremene finansije korporativnog preduzeća, sa razvijanjem analitičkog i praktičnog načina razmišljanja i sticanja sposobnosti za praktičan rad na poslovima kojima se bave finansijski menadžeri i finansijski savetnici.

Teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti revizije, interne kontrole, rizika, revizijskih dokaza, kao i osnovnih tipova revizijskih mišljenja

Cilj predmeta je da studentima pruži teorijsko-praktična znanja o korporativnoj kulturi, načinima njenog nastanka, kao i osnovnim oblicima manifestacije unutar savremenih poslovnih organizacija.

Upoznavanje studenata sa naukom i praksom organizacionog ponašanja koje doprinose uspehu poslovanja.

Osposobljavanje studenata da vode svoje organizacije kako bi one bile efektivne i efikasne.

Realizacija plana i programa iz ovog predmeta omogućava školovanje kompetentnih stručnjaka za obavljanje najsloženijih poslova u društvima za osiguranje i reosiguranje, privrednim društvima, kao i u državnim institucijama koje se bave poslovima kontrole i nadzora osiguranja. Ovladavanje specifičnim znanjima iz oblasti modela upravljanja i raspodele rizika u osiguranju.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti revizije i usluga srodnih reviziji. Ovladavanje tehnikama revizije i tehnikama usluga srodnih reviziji. Upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti revizije i usluga srodnih reviziji. Cilj praktične nastave je da kroz studije slučajeva i druge praktične primere studenti steknu potrebne veštine u vezi sa revizijom i uslugama srodnih reviziji.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva. Ovladavanje tehnikama forenzičkog računovodstva. Upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti forenzičkog računovodstva i tendencijama u njegovom razvoju. Cilj praktične nastave je da kroz studije slučajeva i druge praktične primere studenti steknu potrebne veštine u vezi sa forenzičkim računovodstvom.

Upoznavanje sudenata sa modernom internom revizijom, njenim dostignućima i osnovnim principima u primeni nove tehnologije i novim softverskim alatima.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti forenzike. Razumevanje prevara, uključujući prevare u organizaciji i prevare protiv organizacije. Ovladavanje tehnikama forenzike. Upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti forenzike i tendencijama u njenom razvoju.

Cilj predmeta je savladavanje osnovnih znanja o mehanizmima tržišnog komuniciranja sa naglaskom na izučavanje privredne poropagande i reklame, kao osnovnih oblika komuniciranja kompanije sa potrošačima i društvom u celini.

Predmet ima za cilj sticanje znanja i veština o strategijskom usmeravanju, kreiranju i efektivnoj realizaciji tržišnih aktivnosti preduzeća, radi što uspešnije internacionalizacije i uklapanja u inostrano okruženje, od lokalnog do globalnog nivoa.

II semestar

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti berzanskog poslovanja, primenjenih na finansijskom tržištu.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti specijalnih bilansa. Ovladavanje tehnikama izrade specijalnih bilansa.

Cilj predmeta je upoznavanje sa pojmom i evolucijom menadžmenta ljudskih resursa, njegovim procesom i metodam, kojima organizacije, s jedne strane privlače, zadržavaju i motivišu svoje zaposlene da angažuju svoje pune potencijale, a sa druge strane doprinose ostvarivanju ciljeva organizacije, postavljenih na strategijskom nivou.

Sticanje znanja i veština iz oblasti poslovne inteligencije. Razmatranje sistema poslovne inteligencije u kontekstu strategijskog upravljanja primenom BSC (Balanced Scorecard) metodologije. Omogućiti studentima razumevanje procesa donošenja odluka i ocenjivanje kako sistemi za podršku odlučivanju mogu pomoći u rešavanju polu-struktuiranih i nestruktuiranih problema. Savladavanje poslovne inteligenije iz perspektive upravljanja odnosima sa kupcima (e-CRM), upravljanja resursima organizacije (Enterprise Resource Planning, ERP) i upravljanja lancima snabdevanja (Supply Chain Management, SCM). Razumevanje elemenata poslovne inteligencije: Skladište podataka, OLAP rešenja i Data mining-a. Upravljanje i otkrivanje znanja primenom tehnika i algoritama Data mining-a.

Osposobljavanje studenata da kreiraju i vode promene u uslovima globalne konkurencije.

Realizacija plana i programa iz ovog predmeta omogućava školovanje kompetentnih stručnjaka za obavljanje najsloženijih poslova u društvima za osiguranje i reosiguranje, privrednim društvima, kao i u državnim institucijama koji se bave poslovima kontrole i nadzora osiguranja. Ovladavanje specifičnim znanjima iz oblasti menadžmenta u osiguranju.

Cilj predmeta jeste razumevanje studenata šta je proces planiranja profita i kontrolnog procesa. Razumevanje ciljeva, tehničkih procedura i efekata budžetiranja.

Sticanje znanja i veština iz oblasti interne revizije, a naročito u procenjivanju rizika i kontrola i njihove kategorizacije u različitim oblastima privrednih i neprivrednih organizacija u cilju postizanja efikasnog upravljanja rizicima i sistemima kontrola, a sve to radi ostvarivanja ciljeva privrednih društava i drugih organizacija.

Cilj predmeta je da se kod studenata razviju i izoštre postojeće forenzičke veštine i da nauče tehnike potrebne za efikasno otkrivanje prevara. U tom smislu cilj je da oni nauče metodologiju revizije prevara, sa naglaskom na razumevanju zajedničke šeme prevara, tehnika njihove detekcije i metoda za sprečavanje prevara.

Sticanje osnovnih i opštih teorijskih znanja u oblasti veštačenja i ovladavanje sposobnostima i veštinama za njihovu praktičnu primenu. Kako veštačenje obuhvata sve sfere realnog života neophodno je upoznati se sa korpusom njegovih različitih vidova. Posebno je potrebno izučiti specifičnosti i karakteristike pojedinih vrsta veštačenja (ekonomsko-finansijsko, građevina i stambeno komunalna oblast, mašinstvo i elektronika, medicina i dr). Veštačenje podrazumeva i konekciju širih teritorijalnih entiteta, pa je neophodno sticanje znanja i u tom pogledu, a posebno upoznavanje sa stanjem u pravnom sistemu EU i harmonizacija propisa u ovoj oblasti, što je takođe jedan od ciljeva.

Sticanje znanja o svim bitnim institutima, kategorijama i propisima poreskog sistema Republike Srbije; upoznavanje sa tokom poreskog postupka u svim njegovim fazama; ovladavanje poreskom terminologijom; osposobljavanje za tumačenje odredbi poreskih propisa i popunjavanje obrazaca poreskih prijava; razvijanje sposobnosti za kritičku analizu pozitivnog poreskog zakonodavstva Srbije; sticanje širih znanja kao priprema za poreski konsalting.

Upoznavanje studenata sa budžetiranjem i finansijskim upravljanjem u javnom sektoru. Poseban akcenat dat je izučavanju pojedinačnih elemenata budžetskog ciklusa i praksi budžetiranja na području Republike Srbije.

Upoznavanje studenata sa konceptom Menadžmenta odnosa sa potrošačima (Customer Relationship Management-CRM), sa njegovim elementima, procesom sprovođenja i strateškim okvirom za njegovu primenu. Upoznavanje sa aktivnostima Marketinga odnosa sa potrošačima (Relationship Marketing - RM) kao glavnim elementom CRM, kao i sa aktivnostima marketing komunikacije, kao ključnim u građenju dugoročnih odnosa u razmeni.

Cilj ovog predmeta je sticanje znanja i veština o razvoju novog proizvoda koji predstavlja rezultat razvoja poslovne strategije, a implikacije njegovog razvoja dugoročno utiču na tržišni i poslovni uspeh preduzeća.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja poslovne ekonimije: finansije i bankarstvo, računovodstva i revizije, osiguranja i menadžment ljudskih resursa. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka stragegijsko taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Tekst za završni master rad!

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Poslovna ekonomija".