Sinigudnum logo
Menadžment javnog sektora
Flaster - language
Rukovodilac programa:
prof. dr Lidija Barjaktarović
Rukovodilac programa:
prof. dr Milovan Stanišić, predsednik

Na ovom studijskom programu stičete znanja koja će Vam omogućiti da strateški i operativno rešavate praktična pitanja vezana za javnu upravu i njeno budžetiranje, primenu odgovarajućih propisa, kao i upravljanje ljudskim resursima i poslovnim procesima.

Ovim studijskim programom i oblikovanjem kompetentnosti putem izbornih grupa, težimo da obrazujemo stručnjake sa preduzetničkim i liderskim sposobnostima, koji svoje organizacije mogu učiniti operativno efikasnijim.

I semestar

Cilj predmeta je da studenti shvate određenje pojma menadžmenta sa posebnim osvrtom na menadžment u javnim institucijama; da razumeju sve odrednice u vezi sa procesima menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola); da poznaju proces menadžmenta kroz proučavanje studija slučaja uspešnih javnih institucija u zemlji i inostranstvu; da upoznaju značaj procesa menadžmenta u poslovanju javnih preduzeća i da aktivno uzmu učešće u unapređivanju poslovnih procesa u svojim poslovnim okruženjima.

Teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti interne revizije, kao nove pojave koja je u razvoju.

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima informacionih sistema u javnoj upravi. Razumevanje osnova funkcionisanja umrežavanja računara, kao i osnova rada baza podataka uz prikaz uloge računarskih mreža i baza podataka u radu savremenih informacionih sistema. Upoznavanje strukture i načina rada informacionih sistema, njihove bezbednosti i budućih trendova. Kroz praktične primere, studenti stiču uvid u postojeća rešenja iz prakse.

Studenti treba da razviju ključne kompetencije i sposobnosti za uspešno obavljanje poslovnih aktivnosti u preduzetničkom biznisu.

II semestar

Teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti statističkih metoda koje će moći da primene u praksi.

Upoznavanje studenta sa osnovnim konceptima i konkretnim rešenjima u oblasti poslovnog odlučivanja. Razumevanje mogućnosti primene poslovne inteligencije u svakodnevnom poslovanju uz korišćenje odgovarajućih tehnika zasnovanih na korišćenju stabala odlučivanja, verovatnosnog rasuđivanja, klasterovanja i neuronskih mreža.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti planiranja, upravljanja i realizacije investicija i ovladavanje problematikom vezanom za savremeno upravljanje procesom investiranja, sa razvijanjem analitičkog i praktičnog načina razmišljanja i sticanja sposobnosti za praktičan rad.

Studije se bave detaljnom analizom ciljeva i strategije zdravstvene politike, finansiranja zdravstva, menadžmenta zdravstvene zaštite i menadžmenta zdravstvenih sistema. Cilj je teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za rad u menadžmentu zdravstvenih organizacija i vođenju zdravstvene politike, za upravljanje monetarnim i nemonetarnim tokovima u različitim zdravstvenim sistemima, kao i u primeni stečenih znanja u menadžmentu uslužnih i proizvodnih delatnosti u zdravstvu.

Sticanje znanja o svim bitnim institutima, kategorijama i propisima poreskog sistema Republike Srbije; upoznavanje sa tokom poreskog postupka u svim njegovim fazama; ovladavanje poreskom terminologijom; osposobljavanje za tumačenje odredbi poreskih propisa i popunjavanje obrazaca poreskih prijava; razvijanje sposobnosti za kritičku analizu pozitivnog poreskog zakonodavstva Srbije; sticanje širih znanja kao priprema za poreski konsalting.

Upoznavanje studenata sa osnovnim institucijama javnih finansija i njihovim značajem za funkcionisanje savremene države putem vođenja fiskalne politike. Poseban akcenat dat je izučavanju pojedinačnih vrsta fiskaliteta i praksi oporezovanja na području Republike Srbije.

III semestar

Upoznavanje studenata sa osnovnim metodološkim postulatima, specifičnostima epistemologije društvenih nauka, glavnim logičkim metodama istraživanja, metodama i tehnikama za prikupljanje, analizu i eksplikaciju naučne građe, kao i strukture naučnog istraživanja, odnosno faza u postupku naučnog istraživanja.

Osposobljavanje studenata da vode svoje organizacije kako bi one bile efektivne i efikasne.

Upoznavanje studenata sa budžetiranjem i finansijskim upravljanjem u javnom sektoru. Poseban akcenat dat je izučavanju pojedinačnih elemenata budžetskog ciklusa i praksi budžetiranja na području Republike Srbije.

Sticanje znanja i veština kako birati ciljna tržišta i stvarati, zadržavati i povećavati broj kupaca putem stvaranja, isporuke i komuniciranja superiorne vrednosti za kupce.

Upoznavanje studenata sa naukom i praksom organizacionog ponašanja koje doprinose uspehu poslovanja, sa stanovišta pojedinca, grupe (tima) i organizacionog sistema.

Cilj predmeta je izučavanje osnovnih karakteristika filozofije morala i prilagođavanje etičkih vrednosti poslovnom ponašanju kako bi kroz moralne aspekte promišljali i istraživali poslovanje kroz vlastite postupke i postupke drugih.

IV semestar

Upoznavanje studenata sa značajem koji ljudski resursi, kao kreativni i inovativni deo svake organizacije, imaju za poslovanje u savremenom okruženju. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa pojmom i evolucijom menadžmenta ljudskih resursa, procesom i metodama menadžmenta ljudskih resursa, kojima organizacije privlače, zadržavaju, motivišu i nagrađuju svoje zaposlene kako bi oni doprineli postizanju strategijskih ciljeva organizacije.

Sagledavanje pravnog i etičkog okvira obavljanja delatnosti zdravstvenih radnika, prava pacijenata, pojma, utvrđivanja i odgovornosti za lekarske greške i pravnih dilema o početku i kraju života.

Sticanje znanja o institutima i načelima upravnog prava, učesnicima i toku vođenja prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i upravnog spora, kontroli uprave.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja poslovne ekonimije: finansije i bankarstvo, računovodstva i revizije, osiguranja i marketing menadžment i trgovine. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj izrade i odbrane diplomskog-master rada je da student, obradom praktične istraživački orjentisane teme i njenom odbranom pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni metoda naučno-itraživačkog rada u rešavanju problema, donošenju odluka i sprovođenju odluka u organizacijama.

  • Kandidat u prvom i drugom semestru polaže po četiri ispita. Kandidat u trećem i četvrtom semestru polaže sedam ispita.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz trećeg i četvrtog semestra mogu se integrisati u master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Menadžment javnog sektora".