Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Menadžment javnog sektora

Na studijskom programu Menadžment javnog sektora studenti stiču savremena znanja koja će im omogućiti da profesionalno i etički korektno obezbede efikasne rezultate za društvo kojem služe. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku. Studenti imaju priliku da uče od eminentnih profesora i stručnjaka iz oblasti javne uprave, i osposobe se za: upravljanje ključnim procesima (upravljanje javnom nabavkom, budžetiranje i finansijsko upravljanje, upravljanje ljudskim resursima, marketing menadžment, javna sigurnost i zaštita, operativni i strategijski menadžment, javna administracija i ostale usluge), proaktivni odgovor na savremene izazove (upravljanje poslovnim procesima, upravljanje znanjem, primena savremenih informacionih tehnologija kako bi se poslovni procesi učinili što dostupnijim svim zainteresovanim stranama), reformisanje javnog sektora kroz formu restrukturiranja i korporatizacija javnih preduzeća, odnosno adekvatno upravljanje javno-komunalnim preduzećima. Primena EU direktiva u oblasti menadžmenta javnog sektora će podrazumevati angažovanje kandidata sa zvanjem master ekonomista za obavljanje usko-stručnih poslova.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER MENADŽER.

Prijavi se za upis

I semestar

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa ključnim konceptima menadžmenta koji su osnova za odgovorno i uspešno poslovanje javnih institucija. Saznaće koje su to specifičnosti sprovođenja menadžerskih procesa u javnom sektoru. Studenti će se osposobiti za napredno sagledavanje organizacije i funkcionisanja institucija javnog sektora, njihovog socio-ekonomskog konteksta, kao i promena koje se dešavaju u javnoj upravi Republike Srbije.

Na ovom predmetu studenti će naučiti kako interna revizija pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavnu aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja korisnika javnih sredstava. Cilj predmeta je da studenti nauče kako da pomognu korisnicima javnih sredstava da ostvare ciljeve putem upravljanja rizicima, sistema kontrole i proces organizacionog upravljanja korisnika javnih sredstava. Studenti će savladati principe interne finansijske kontrole i strateške ciljeve poslovanja javnog sektora, uz izučavanje međunarodne profesionalne regulative.

Na ovom predmetu studenti će steći znanja o savremenim informacionim sistemima koji podržavaju ključne poslovne procese javnog sektora. Studenti će se upoznati sa aktuelnim tehnologijama i sistemima koji omogućavaju da usluge koje vlada pruža građanima, organizacijama i drugim upravama budu otvorenije, dostupnije i pametnije. Open Government, Smart City, Web/Social Media Mining, Citizen Relationship Management, G2C Social Marketing, m-government su samo neke od tema koje će student obrađivati tokom nastave na ovom predmetu.

Na ovom predmetu studenti će razumeti da je preduzetništvo kamen temeljac vođenja bilo kog biznisa, bilo da je to mala, porodična firma, međunarodna korporacija ili javni sektor. Studenti će naučiti kako se od preduzetničke ideje osniva privredno društvo, potom upravlja tekućim poslovanjem, rastom i razvojem, odnosno njegovim životnim ciklusom. Ključna stvar je da studenti nauče kada i u kom trenutku da promene pravnu formu i vlasništvo organizacije.

II semestar

Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa savremenim statističkim metodama i mogućnostima primene istih u oblasti javnog sektora. Da li povećanje zarada podstiče veću produktivnost zaposlenih? Da li broj korisnika usluga ima sezonski karakter? Da li postoji značajna razlika u zadovoljstvu korisnika pruženom uslugom između pojedinačnih organizacionih jedinica? Ovo su samo neka od pitanja na koja se kredibilni odgovori mogu dati isključivo pravilnom upotrebom statističkih metoda.

Na ovom predmetu studenti će izučavati kako da sistematično pristupe procesu donošenja poslovnih odluka bazirajući ih na finansijskim i nefinansijskim informacijama u situacijama poznatog rizika i neizvesnosti. Studenti će na osnovu studija slučaja velikih, svetskih kompanija izučavati primenu savremenih tehnika u poslovnom odlučivanju: upravljanje po osnovu aktivnosti (activity based management), određivanje dugoročne vrednosti kupaca (customer lifetime value), profitabilnost proizvod-kupac (product-customer profitability) i merenje performansi (performance measurement).

Na ovom predmetu, studenti će se upoznati sa značajem i uticajem investicija na promene u sferi ekonomije, kako na globalnom tako i na nacionalnom nivou. Ovaj segment izučavanja pratiće i konkretni statistički podaci kao i različite vrste izveštaja prezentirane javnosti od strane relevantnih institucija. Osmišljeno investiranje, bazirano je na investicionim politikama koje će se izučavati i sa makro i sa mikro nivoa. Segmentu stranih direktnih investicija posvetiće se posebna pažnja, a izučavanje će biti podržano konkretnim primerima i aktuelnim podacima.

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa društvenim i pravnim osnovama zdravstvenog sistema u Srbiji, različitim modelima zdravstvene politike u Evropi i svetu, kao i instrumentima za vođenje zdravstvene politike. Studenti će steći znanja o organizovanju i finansiranju institucija zdravstvenog sistema i ključnim menadžerskim veštinama potrebnim za njihovo uspešno funkcionisanje. Studenti će se upoznati i sa najvažnijim promenama zdravstvene politike predviđenim Strategijom razvoja zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji.

Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa poreskim sistemom Republike Srbije. Student će savladati osnovne zahteve zakona koji čine poreski sistem Republike Srbije. Kroz prikaz mogućih poreskih podsticaja sadržanih u poreskim zakonima studenti se podstiču na razmišljanje o potrebi da se detaljnije upoznaju sa poreskim propisima i mogućnostima da u njihovim firmama daju doprinos njihovom razvoju.

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa savremenim tokovima u oblasti javnih finansija, kao i značajem međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija za globalni ekonomski razvoj. Posebna pažnja će biti posvećena upravljanju javnim finansijama, odnosno kako vlade upravljaju svojim resursima, i kakve su reforme neophodne da bi se obezbedila fiskalna stabilnost, solventnost javnog sektora i institucionalna odgovornost. U okviru predmeta, studenti će naučiti koji su mehanizmi ocene kvaliteta upravljanja javnim finansijama po metodologiji Svetske banke.

III semestar

Studenti se upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblastima društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

Na ovom predmetu, studenti će se upoznati sa analizom internog poslovnog okruženja, koja omogućava identifikovanje i primenu distinktivnih kompetentnosti organizacije u održivu konkurentsku prednost. U okviru studija slučaja, studenti će biti u prilici da analiziraju poslovne i korporativne strategije, koje organizacijama omogućavaju uspešno pozicioniranje i repozicioniranje na savremenom tržištu. Noviji pristupi strategijskom odlučivanju, kao što su Perceptivne mape, i pristupi merenju rezultata i ishoda poslovanja, među kojima je Balanced Scorecard sistem, predstavljaju neke od koncepata koje će studenti izučavati, i biti osposobljeni da ih nadalje koriste u preduzećima u kojima rade.

Na ovom predmetu studenti izučavaju procese izrade programskog budžeta za različite subjekte: lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća. Kroz primere, studentima se objašnjava prednost programskog budžetiranja u odnosu na druge metode sastavljanja budžeta. Studentima se prikazuju studije slučaja dobrih, ali i loših programskih budžeta.

Na ovom predmetu studenti će steći znanja iz oblasti strategijskog marketinga koji se bazira na istraživanju okruženja preduzeća. Studenti će se upoznati sa ključnim pitanjima: da li su potrebne promene u postojećem poslovanju, koji su proizvodi/usluge i tržišta značajni za opstanak i budući razvoj, koje inovacije i tržišta razvijati i kako naći nove mogućnosti za postizanje diferentne ili konkurentske prednosti s obzirom na raspoložive resurse preduzeća.

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa značajem organizacionog ponašanja u kontekstu savremenog, inovativnog poslovnog okruženja. Saznaće koliki uticaj motivisani pojedinci i grupe unutar organizacije imaju na stvaranje održive konkurentske prednosti. Posebna pažnja se posvećuje izučavanju najnovijih koncepata i aktuelnih praksi u ponašanju pojedinaca, ponašanju unutar grupa i organizacionih sistema.

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa konceptom razvoja ličnih sposobnosti, kao i alatima i veštinama neophodnim za rešavanje realnih situacija u poslovanju kompanije. Brojne primere iz prakse upravljanja karijerom i razvoja poslovnih veština izlagaće studentima stručnjaci koji se bave profesionalnom orijentacijom i razvojem zaposlenih. Takođe, studenti će steći poslovne veštine koje su prilagođene potrebama savremenog tržišta rada.

IV semestar

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa procesom upravljanja ljudskim resursima (HR – Human Resources) i njegovim značajem za postizanje održive konkurentske prednosti savremenih organizacija. Studenti će kroz studije slučaja i primere uspešnih HR politika i praksi razumeti ključnu ulogu koju menadžeri ljudskih resursa imaju u otkrivanju i negovanju potencijala zaposlenih. Posebna pažnja će se posvetiti najnovijim trendovima u ovoj oblasti, koji nastaju i razvijaju se pod uticajem promenljivog okruženja ekonomije znanja, globalizacije, tehnologije, virtuelnog poslovanja i sve češćih zahteva za fleksibilnim radnim vremenom i prostorom.

Na ovom predmetu studenti će steći znanja o pravnom i etičkom okviru obavljanja zdravstvene delatnosti - odnosu prava, etike i zdravlja ljudi. Biće im predstavljeni pravni propisi, etički kodeksi i standardi, aktuelna globalna istraživanja na ovu temu, sa ciljem da shvate značaj maksime "medicina ne sme sve što može". Ishod predmeta je osposobljavanje studenata za rešavanje praktičnih problema i etičkih pitanja u oblasti zdravstvene zaštite. UPRAVNO PRAVO

normi, definisati razliku državne od nedržavne uprave, te spoznati organizaciju i nadležnosti javne uprave i strukturu njenih organa. Studenti će teoretski i praktično proučiti strukturu i faze upravnog postupka i spora. Takođe, upoznaće se sa aktuelnim konceptom elektronske demokratije u savremenom informatičkom društvu.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja poslovne ekonimije: finansije i bankarstvo, računovodstva i revizije, osiguranja i marketing menadžment i trgovine. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj izrade i odbrane diplomskog-master rada je da student, obradom praktične istraživački orjentisane teme i njenom odbranom pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni metoda naučno-itraživačkog rada u rešavanju problema, donošenju odluka i sprovođenju odluka u organizacijama.

  • Kandidat u prvom i drugom semestru polaže po četiri ispita. Kandidat u trećem i četvrtom semestru polaže sedam ispita.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz trećeg i četvrtog semestra mogu se integrisati u master rad.