Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Interna revizija i forenzika

Na studijskom programu Interna revizija i forenzika kandidati unapređuju svoje veštine za procenu kontrola u organizaciji, poboljšanje efektivnosti organizacije, upravljanje rizikom i korporativno upravljanje (interna revizija), kao i veštinu prevencije kriminalnih radnji u oblasti privrede, uz usvajanje metodologije istrage (forenzika). Ovaj studijski program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku, a ono što ga čini posebnim jeste ovladavanje neophodnom metodologijom praktičnog rada u oblasti interne revizije i forenzike, kroz mentorski rad sa najboljim profesorima i stručnjacima iz pomenutih oblasti. Takođe, studenti se osposobljavaju za brže, jednostavnije i lakše sticanje profesionalnih zvanja u oblasti interne revizije, kao što je CIA (Certified Internal Auditor) i zvanja CFE (Certified Fraud Examiner) u oblasti forenzičkog računovodstva. Kandidati stiču znanja koja će im omogućiti da značajno napreduju u oblasti računovodstva i revizije jer su forenzički istražitelj i interni revizor među najtraženijim zanimanjima današnjice u domaćem i globalnom digitalnom okruženju. Kandidati koji završe ovaj studijski program biće osposobljeni da grade karijeru u najboljim domaćim i inostranim kompanijama u odeljenjima interne revizije, pri eksternim revizorskim organizacijama koje imaju posebna odeljenja za istrage prevara i poslovnu forenziku, u bankama, osiguravajućim kompanijama i državnoj upravi.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER EKONOMISTA.

Prijavi se za upis

I semestar

Studenti se upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblastima društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

Na ovom predmetu studenti će steći teorijsko-analitička i primenljiva znanja iz oblasti revizije i usluga srodnih reviziji (pregledi, dogovorene procedure, kompilacije). Cilj predmeta je da studenti nauče posmatranje klijenta revizije, da pruže rešenja usklađena sa potrebama klijenta. Studenti će naučiti savremena dostignuća u oblasti revizije i usluga srodnih reviziji i tendencije budućeg delovanja profesije.

Na ovom predmetu studenti će ovladati teorijsko-analitičkim i primenljivim znanjima u oblasti forenzičkog računovodstva. Cilj predmeta je da studenti nauče sprovođenje kompleksnih finansijskih istraživanja kao i prevencije prevarnih radnji u finansijskim izveštajima privrednih društava. Studenti će naučiti savremena dostignuća u oblasti forenzičkog računovodstva i tendencije njegovog daljeg razvoja.

Na ovom predmetu studenti će naučiti savremene principe interne revizije. Cilj predmeta je da studenti steknu kompetencije iz oblasti dužne profesionalne pažnje, usklađivanja planova interne revizije sa strategijama, rizicima i ciljevima privrednog društva. Studenti će naučiti kako interna revizija pruža dodatnu vrednost privrednom društvu.

Na ovom predmetu, studenti će se upoznati sa značajem koji forenzičke nauke imaju za pravni sistem, sa posebnim akcentom na prikupljanju dokaza finansijske prirode koji su validni za sudski postupak. Studenti će steći znanja o savremenim načinima vršenja prevarnih radnji, tipologijama finansijskih prevara, ali i profilima ličnosti počinilaca. Studenti će biti osposobljeni da uoče trendove učestalosti organizacionih prevara po različitim vrstama aktive, najčešće visine novčane štete koje se nanose kompanijama širom sveta, uključujući i Republiku Srbiju.

II semestar

Na ovom predmetu studenti će naučiti savremene metode interne revizije u svim oblastima poslovanja. Studenti će naučiti primenu najnovijih CAATs alata (Computer assisted audit techniques, kompjuterski potpomognute tehnike revizije) i informacionih tehnologija (IT) u internoj IT reviziji. Cilj predmeta je da studenti nauče tehnike identifikovanja i sprečavanja prevara i metodologiju revizije prevarnog delovanja u privrednom društvu.

Na ovom predmetu studenti će naučiti kako forenzički revizori koriste matematičko-statističke modele u oceni verodostojnosti finansijskih podataka. Studenti će se upoznati sa naprednim procedurama i tehnikama koje se koriste u otkrivanju prevara i transakcija pranja novca u zemlji i inostranstvu. U okviru predmeta, saznaće kako da prikupe, organizuju i analiziraju finansijske podatke, kao i da interpretiraju dobijene rezultate.

Na ovom predmetu studenti će produbiti i unaprediti svoja znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva sticanjem relevantnih pravnih znanja i veština. Upoznaće se sa pozitivno-pravnim okvirom koji inkriminiše krivična dela, prekršaje i prestupe u privredi, a biće im predočeni i načini sprečavanja i otkrivanja prevara, malverzacija i protivpravnih radnji u privrednim društvima. Studenti će biti upoznati sa različitim ulogama koje ekonomsko-finansijski stručnjaci mogu da imaju u sprovođenju istraga, pribavljanju dokaza i veštačenjima u istražnim i/ili sudskim postupcima čime doprinose rešavanju privrednih sporova.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru oblasti interne revizije i forenzike. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka stragegijsko taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj izrade i odbrane diplomskog-master rada je da student, obradom praktične istraživački orjentisane teme i njenom odbranom pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni metoda naučno-istraživačkog rada u rešavanju problema, donošenju odluka i sprovođenju odluka u život organizacija iz oblasti interne revizije i forenzike.

  • Kandidat polaže sedam ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje tri predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.