Sinigudnum logo
Fizičko vaspitanje i sport
Flaster - accredited
 
Rukovodilac programa:
prof. dr Predrag Nemec

Na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport unapređuje se praktično, naučno i stručno znanje studenata iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Master studijski program je osmišljen u skladu sa savremenim trendovima i prilagođen je programima inostranih akademskih ustanova za obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Student nakon završenog master studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport u trajanju od godinu dana stiče 60 ECTS bodova.

Cilj master studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport je da studenti nakon završetka studija budu u mogućnosti:

  • da primene konkretno znanje iz oblasti fizičkog vaspitanja u obrazovno-vaspitnim sistemima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola (redovna nastava, vannastavne aktivnosti i školska takmičenja),
  • da primene predagoško znanje i veštine prilikom organizovanja aktivnosti iz fizičkog vaspitanja i sporta,
  • da primene znanje iz istraživačkih i praktičnih aktivnosti u naučnim i razvojnim institucijama (naučno istraživanje u fizičkom vaspitanju i sportu),
  • da budu primene praktično i akademsko znanje u oblasti rekreacije/sportske rekreacije (organizacija i tehnologija procesa u rekreaciji),
  • da primene praktično i akademsko znanje u vrhunskom sportu, kroz rad u eminentnim klubovima i nacionalnim selekcijama.

Kako bi se potencijalni sportski talenat negovao i razvijao posebnu pažnju profesori na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport posvećuju celovitom psihofizičkom razvoju dece, kao i radu sa decom i mladima sa posebnim potrebama u cilju njihove adekvatne socijalizacije i inkluzije u širu socijalnu sredinu i društvo.

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

I semestar

Upoznavanje studenata sa: pojmom istraživanja, njegovim značajem, ulogom istraživanja, strukturom, metodama, tehnikama, instrumentima, definisanjem terminološkog i pojmovnog minimuma neophodnog za korišćenje stručne literature, osposobljavanjem za samostalni rad na prikupljanju osnovnih postupaka efikasnog istraživanja u sportu. Osposobljavanje studenata za realizaciju, konstrukciju, vođenje i pisanje sportskih i drugih istraživačkih projekata i akademsko - stručnih radova.

Sticanje osnovnih znanja o teorijskim i praktičnim pitanjima motoričkog razvoja i procesa motornog učenja kod dece i adolescenata. Razumevanje međusobne povezanosti psiho-fizičkog razvoja i motornog učenja, zakonomernosti i neophodnost usmerenog delovanja na motoričke sposobnosti. Osposobljavanje da na osnovu stečenog znanja, mogu da usmere razvoj dece i mladih u najoptimalnijem psiho-fizičkom pravcu.

Usvajanje teoretskih i praktičnih znanja dijagnostike u fizičkom vaspitanju i sportu; značaj i uloga dijagnostike u fizičkom vaspitanju i savremenom sportu; osposobljavanje studenata za samostalni rad na prikupljanju osnovnih postupaka funkcionalne dijagnostike; osposobljavanje studenata za realizaciju i konstrukciju instrumenata za procenu osnovnih motoričkih sposobnosti sportista.

Teorijski i praktično osposobiti studente za primenu opštih metodičkih postupaka u programima fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta; teorijske i praktične informacije vezane za vaspitno-obrazovni rad sa decom predškolskog uzrasta; razumevanje specifičnosti antropomotoričkog, morfološko-funkcionalnog i pedagoško-psihološkog razvoja dece predškolskog uzrasta, sa ciljem korišćenja stečenih znanja u realizaciji programa fizičkog vaspitanja i sporta sa decom predškolskog uzrasta; poznavanje senzitivnih zona za razvoj motoričkih sposobnosti u predškolskom uzrastu dece.

Omogućavanje studentima da kroz praktičnu i teorijsku nastavu ovladaju znanjem na koji način i kako se fizičkom pripremom može uticati na razvoj i održavanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških karakteristika i zdravstvenog statusa svakog sportiste u procesu treninga i takmičenja; da upozna studente o mogućnostima unapređivanja treniranosti sportista podizanjem opštih, bazičnih i specifičnih sposobnosti i osobina, koje su od značaja za uspešno ostvarivanje trenažnih i takmičarskih rezultata; da stekne teorijska i praktična znanja o procesima planiranja, programiranja, realizacije i kontrole treniranosti sportista.

II semestar

Teorijski i praktično osposobiti studente za primenu opštih metodičkih postupaka u programima fizičkog vaspitanja dece školskog uzrasta; usvajanje teorijskih i praktičnih informacija vezanim za vaspitno-obrazovni rad sa decom školskog uzrasta; razumevanje specifičnosti antropomotoričkog, morfološko-funkcionalnog i pedagoško-psihološkog razvoja dece školskog uzrasta, sa ciljem korišćenja stečenih znanja u realizaciji programa fizičkog vaspitanja i sporta sa decom školskog uzrasta; poznavanje senzitivnih zona za razvoj motoričkih sposobnosti u školskom uzrastu dece.

Studenti se osposobljavaju za analizu takmičarske aktivnosti u izabranom sportu; da poznaju metodiku obuke i usavršavanja tehničko-taktičkih elemenata u izabranoj sportskoj grani; da budu osposobljeni da procese tehničko-taktičke obuke i usavršavanja planiraju, programiraju i realizuju u radu sa vrhunskim sportistima različitih uzrasnih kategorija; naučiti studenta, teoretskim osnovama strategije i taktike kao planskim načinima upotrebe i korišćenja elemenata izabrane sportske grane za vreme utakmica i takmičenja, naučiti studenta da zna upotrebnu vrednost svakog elementa u izabranom sportu (individualnog, grupnog ili kolektivnog) kao i metodske postupke za njihovo obučavanje i usavršavanje, osposobiti studenta da o taktici razmišlja i diskutuje, da analizira takmičenje i bude osposobljen da pronalazi adekvatna taktička rešenja za pojedine situacije.

Studenti stiču osnovna teorijska i praktična znanja o procesu selekcije dece za vrhunska sportska dostignuća; da kroz realizaciju nastavnih planova budu osoposobljeni za kvantifikaciju i procenu dispozicija dece za određenu sportsku granu; da steknu kompetencije za procenu morfološko-funkcionalnog, motoričkog i pedagoško-psihološkog statusa dece i mogućnost primene u selekciji u sportu; da budu teorijski obučeni i praktično osposobljeni za samostalno planiranje, programiranje, realizaciju i kontrolu trenažnih i takmičarskih aktivnosti sa školskom decom i sportistima različitih uzrasnih kategorija i takmičarskih nivoa.

Studenti dobijaju informacije o institucionalnim, organizacionim i socijalnim potrebama uključivanja osoba sa posebnim potrebama u sportske aktivnosti a putem njih i u društveni život; usvajanje osnovnih pojmova o invalidnosti; sticanje teorijskih i praktičnih znanja o defektologiji, medicinskoj i sportskoj rehabilitaciji i benefitima uključivanja osoba sa posebnim potrebama u sportske aktivnosti; osposobljavanje studenata za evaluaciju sposobnosti osoba sa posebnim potrebama i mogućnostima njihove implementacije u sportske programe; razumevanje složenosti, specifičnosti i multidisciplinarnosti u planiranju i realizaciji sportskih aktivnosti kod osoba sa posebnim potrebama.

Studenti stiču osnovna znanja o teorijskim i praktičnim pitanjima psihološke pripreme, shvate zašto je neophodan širi psihološki rad sa školskom decom i sportistima i uoče u čemu je značaj psihološke podrške u različitim fazama ličnog i sportskog razvoja; da razumeju ulogu psihičkih osobina, procesa i stanja u ostvarivanju sportskih ciljeva, u školskom sportu, u individualnim i timskim sportovima, takmičarskim i rekreativnim aktivnostima, svih uzrasnih doba; da se osposobe za samostalno korišćenje osnovnih tehnika psihološke pripreme u svom stručnom radu sa školskom decom i sportistima različitih uzrasnih i takmičarskih kategorija i za stručnu saradnju sa sportskim psihologom.

Cilj je da studenti savladaju teorijska i praktična znanja koja će im omogućiti planiranje i realizaciju samostalnog istraživačkog rada i sposobnost kritičke analize.

  • Kandidat polaže sedam ispita.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Fizičko vaspitanje i sport".