Sinigudnum logo
Digitalni sistemi emitovanja i komunikacije
Rukovodilac programa:
prof. dr Miroslav Dukić
Rukovodilac programa:
doc. dr Marina Marjanović Jakovljević

MASTER studijski program DIGITALNI SISTEMI EMITOVANjA I KOMUNIKACIJE je nastao kao rezultat Erazmus plus projekta DIGITAL BROADCASTING AND BROADBAND TECHNOLOGIES zaveden pod brojem 561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP, čiji je partner Univerzitet Singidunum. Studenti MASTER studija treba da steknu specijalistička teoretska znanja i veštine iz oblasti digitalnog emitovanja i širokopojasnih tehnologija. Biće osposobljeni za projektovanje, realizovanje i održavanje sistema baziranih na ovim tehnologijama, pripremu i realizaciju složenijih projekata, korišćenje stručne literature i istraživački rad u užoj oblasti.

I semestar

Predmet Principi digitalnog emitovanja ima za cilj da pripremi studente za inženjerske karijere. Diplomirani master studenti biće osposobljeni da rade u TV stanicama kao sistemski inženjeri i inženjeri za održavanje televizijske opreme.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa sadržajem i postupkom izrade tehničke dokumentacije za televizijsku opremu. Upoznavanje sa zakonskom i tehničkom regulativom. Osposobljavanje studenata za rad u televiziji.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa savremenim telekomunikacionim tehnologijama. Nakon završenog kursa, studenti postaju upoznati sa izabranim temama u oblasti savremenih telekomunikacija.

U toku ovog kursa, studenti će biti upoznati sa osnovama digitalne obrade slike u prostornom i frekvencijskom domenu. Naučiće kako da koriste softverske pakete za obradu slike, kao i da implementiraju sopstvene algoritme za obradu i analizu slike.

Studijsko istraživački rad se sastoji u radu na projektu, kroz koji se proverava sposobnost kandidata za samostalan za rad.Ovaj rad je akt provere studenta na master studijama i prvo je značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom.

II semestar

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa sadržajem i postupkom izrade tehničke dokumentacije za telekomunikacione mreže i sisteme. Upoznavanje sa zakonskom i tehničkom regulativom. Osposobljavanje studenata za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa sadržajem i postupkom izrade tehničke dokumentacije za telekomunikacione mreže i sisteme i upoznavanje sa zakonskom i tehničkom regulativom, kao i osposobljavanje studenata za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema

Studijsko istraživački rad se sastoji u radu na projektu, kroz koji se proverava sposobnost kandidata za samostalan za rad.Ovaj rad je akt provere studenta na master studijama i prvo je značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom.

U okviru ovog predmeta studenti će se osposobiti za rad u televizijskim stanicama, poslovima sa predajnom tehnikom, radom u studiju, kao i planiranje novih kapaciteta.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše tri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje tri predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Digitalni sistemi emitovanja i komunikacije".