Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Poslovna ekonomija

Studijski program Poslovna ekonomija omogućava studentima sticanje naprednog teorijskog i praktičnog znanja neophodnog za preuzimanje aktivne uloge u tranzicionim procesima u zemlji i inostranstvu. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku. Studenti imaju priliku da uče od najboljih profesora i stručnjaka iz oblasti primenjene ekonomije, i stoga bivaju osposobljeni za kreativno rešavanje problema, donošenje i sprovođenje odluka iz oblasti strategijskog i operativnog menadžmenta, računovodstva i revizije, finansija i bankarstva, osiguranja, upravljanja ljudskim resursima i marketinga i trgovine, idući u susret zahtevima savremenog tržišta. Studenti koji se odluče za ovaj program biće osposobljeni za brže i lakše sticanje profesionalnih zvanja u oblasti finansija (CIMA, CFA, CPM, investicioni savetnik, investicioni menadžer, nezavisni procenitelj, broker, licencirani agent za nekretnine), risk menadžmenta (PRM) i računovodstva (ACCA). Takođe, primena EU direktiva u oblasti finansija, računovodstva i menadžmenta će podrazumevati angažovanje kandidata sa zvanjem master ekonomista za obavljanje usko-stručnih poslova.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER EKONOMISTA.

Prijavi se za upis

Legenda

Izborne opcije:
  • F Finansije i bankarstvo
  • RRačunovodstvo i revizija
  • OOsiguranje
  • SStrategijski menadžment
  • HMenadžment ljudskih resursa
  • MMarketing i trgovina
I semestar

Studenti se upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblastima društvenih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

Na ovom predmetu studenti će steći znanja iz oblasti strategijskog marketinga koji se bazira na istraživanju okruženja preduzeća. Studenti će se upoznati sa ključnim pitanjima: da li su potrebne promene u postojećem poslovanju, koji su proizvodi/usluge i tržišta značajni za opstanak i budući razvoj, koje inovacije i tržišta razvijati i kako naći nove mogućnosti za postizanje diferentne ili konkurentske prednosti s obzirom na raspoložive resurse preduzeća.

Na ovom predmetu studenti će kritički sagledati aktuelne izazove u bilansnom tretmanu finansijskih instrumenata, proceni vrednosti nematerijalnih ulaganja, probleme u izveštavanju o transakcijama lizinga i bilansiranju prihoda od prodaje savremenih kompanija. Kao aktivni učesnici procesa učenja, primenom studija slučaja iz domaće i inostrane prakse, studenti će imati priliku da ovladaju primenom najnovijih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja. U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati i sa izazovima koje donosi izveštavanje o nefinansijskim informacijama iz domena društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja.

Na ovom predmetu studenti će steći znanja o upravljanju korporacijama, principima i tendencijama savremenog finansijskog menadžmenta, ovladaće konceptom vremenske vrednosti novca i njegovom upotrebom u finansijskom i novčanom projektovanju. Saznaće kako se upravlja obrtnim kapitalom, kako se na savremen i inovativan način finansira obrtni kapital i naučiće sve načine tradicionalnog i modernog investicionog finansiranja korporacija. Takođe, studenti će ovladati problematikom finansijskog restrukturiranja, merdžera i akvizicija korporativnih preduzeća.

Na ovom predmetu studenti će steći napredna teorijsko-analitička i primenljiva znanja o savremenim alatima i metodama koje revizori koriste u profesionalnom radu. Cilj predmeta je da se studenti osposobe za primenu digitalnih tehnologija u reviziji. Studenti će steći kompetencije kritičkog razmišljanja u okruženju digitalne ekonomije, posebno sa gledišta mogućih rizika tokom revizije finansijskih izveštaja.

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa aktuelnom ulogom koju korporativna kultura ima u savremenom poslovnom okruženju. Studenti će steći znanja o savremenim trendovima u izučavanju korporativne kulture kao ključnog faktora u donošenju i sprovođenju inovativnih strategijskih odluka. Posebna pažnja biće posvećena primerima iz prakse savremenih organizacija u kojima je korporativna kultura ključni faktor u pozicioniraju organizacije na tržištu i njenog prilagođavanja promenama u okruženju.

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa značajem organizacionog ponašanja u kontekstu savremenog, inovativnog poslovnog okruženja. Saznaće koliki uticaj motivisani pojedinci i grupe unutar organizacije imaju na stvaranje održive konkurentske prednosti. Posebna pažnja se posvećuje izučavanju najnovijih koncepata i aktuelnih praksi u ponašanju pojedinaca, ponašanju unutar grupa i organizacionih sistema.

Na ovom predmetu, studenti će se upoznati sa analizom internog poslovnog okruženja, koja omogućava identifikovanje i primenu distinktivnih kompetentnosti organizacije u održivu konkurentsku prednost. U okviru studija slučaja, studenti će biti u prilici da analiziraju poslovne i korporativne strategije, koje organizacijama omogućavaju uspešno pozicioniranje i repozicioniranje na savremenom tržištu. Noviji pristupi strategijskom odlučivanju, kao što su Perceptivne mape, i pristupi merenju rezultata i ishoda poslovanja, među kojima je Balanced Scorecard sistem, predstavljaju neke od koncepata koje će studenti izučavati, i biti osposobljeni da ih nadalje koriste u preduzećima u kojima rade.

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa modelima raspodele rizika u poslovanju društva za osiguranje. Posebna pažnja biće posvećena savremenim trendovima u upravljanju rizicima, aktuarstvu, compliance-u i zaštiti podataka osiguranika i osiguravača (pre svega u oblasti primene GDPR /General Data Protection Regulation/ direktive Evropske unije). U okviru predmeta, studenti će imati priliku da nauče koje su najbolje prakse u primeni modela raspodele rizika, pre svega sa osiguranja i reosiguranja, u najuspešnijim društvima za osiguranje u svetu.

Na ovom predmetu studenti će steći teorijsko-analitička i primenljiva znanja iz oblasti revizije i usluga srodnih reviziji (pregledi, dogovorene procedure, kompilacije). Cilj predmeta je da studenti nauče posmatranje klijenta revizije, da pruže rešenja usklađena sa potrebama klijenta. Studenti će naučiti savremena dostignuća u oblasti revizije i usluga srodnih reviziji i tendencije budućeg delovanja profesije.

Na ovom predmetu studenti će unaprediti znanja o tržišnom komuniciranju. Posebna pažnja biće posvećena reklami kao obliku komuniciranja kompanije sa potrošačima i društvom u celini. Studenti će se upoznati sa procesom kreiranja reklamnih kampanja, novim trendovima u tradicionalnom i digitalnom oglašavanju kao i ostalim aktuelnim kreativnim rešenjima u ovoj oblasti.

Na ovom predmetu student će unaprediti znanja o primeni marketinga u međunarodnom okruženju. Neophodnost uključivanja u međunarodne tokove zahteva specifična marketinška istraživanja kako bi se kreirale odgovarajuće marketing strategije. Studenti će se upoznati sa trendovima i izazovima poslovanja u različitim kulturološkim, ekonomskim, tehnološkim, pravnim i političkim uslovima, sa ciljem kreiranja marketing miksa za međunarodno tržište.

II semestar

Na ovom predmetu studenti će steći znanja u oblasti: 1) digitalizacije, koja prožima sve sfere savremenog poslovanja, 2) različitih aspekata poslovanja na savremenim berzama, deviznim tržištima, poslovanju sa derivatima i drugim finansijskim instrumentima i (3) u oblasti strateškog, operativnog, marketing i finansijskog menadžmenta banaka i drugih finansijskih institucija. Studenti će se osposobiti da prilagođavaju berzansko i bankarsko poslovanje dominantnim tendencijama: digitalizaciji, povećanim rizicima i povećanim zahtevima regulatornih tela.

Na ovom predmetu studenti će kritički sagledati karakteristike i faktore koji utiču na pojavu specijalnih događaja u životu privrednog društva (stečaj, likvidacija, sanacija, fuzija, konsolidovanje). Potom će kroz niz studija slučaja iz domaće i inostrane prakse imati mogućnost da spoznaju razlike u kvalitetu računovodstvenih informacija specijalnih bilansa u našoj zemlji u odnosu na bilanse koje sastavljaju privredna društva u zemljama članicama Evropske unije i anglo-saksonskim zemljama (Velika Britanija i Sjedinjenim Američkim Državama).

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa procesom upravljanja ljudskim resursima (HR – Human Resources) i njegovim značajem za postizanje održive konkurentske prednosti savremenih organizacija. Studenti će kroz studije slučaja i primere uspešnih HR politika i praksi razumeti ključnu ulogu koju menadžeri ljudskih resursa imaju u otkrivanju i negovanju potencijala zaposlenih. Posebna pažnja će se posvetiti najnovijim trendovima u ovoj oblasti, koji nastaju i razvijaju se pod uticajem promenljivog okruženja ekonomije znanja, globalizacije, tehnologije, virtuelnog poslovanja i sve češćih zahteva za fleksibilnim radnim vremenom i prostorom.

Na ovom predmetu studenti će steći znanja o tome šta čini jedan savremeni inteligentni sistem i kako se koristi za analizu i vizuelno prikazivanje ključnih indikatora poslovanja važnih za donošenje strateških odluka. Studenti će se upoznati sa sistemima koji su dostupni na tržištu i sagledaće način na koji se obrađuje velika količina podataka i dobijaju različiti izveštaji na osnovu kojih je moguće pratiti trendove, pronalaziti zakonitosti između naizgled nepovezanih pojava i vršiti razna predviđanja.

Na ovom predmetu studentima se pruža savremeno i aktuelno razumevanje liderstva i njegovog uticaja na poslovanje savremenih organizacija. Posebna pažnja se posvećuje najnovijim trendovima u izučavanju liderstva. Studenti će kroz sudije slučaja i primere iz prakse uspešnih lidera razumeti ključnu ulogu koju lideri imaju ne samo u prilagođavanju organizacija promenljivom poslovnom okruženju već i stvaranju inovativnog okruženja, inovativnih organizacija i inovativnih zaposlenih, što je ključna uloga lidera danas.

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa savremenim konceptom poslovanja društva za osiguranje. Ovaj koncept podrazumeva upravljanjе rizikоm (Risk Management), upravljanjе aktivоm i pasivоm (Asset and Liability Management) i upravljanjе оdnоsima sa kliјеntima (Customer Relationship Management). Cilj je da se studenti osposobe da primene stečena znanja u praksi u društvima za osiguranje i reosiguranje, privrednim društvima koja koriste usluge osiguranja u svom radu, kao i u državnim institucijama koji se bave poslovima kontrole i nadzora delatnosti osiguranja.

Na ovom predmetu studenti će steći znanja o planiranju budžeta, vrstama budžeta, metodama izrade budžeta, istraživanjima budžeta i izazovima budžetiranja. Studenti će savladati načine planiranja poslovnih aktivnosti, kao i specifične vrste budžeta, kao što su: pojedinačni, grupni, fiksni, fleksibilni, operativni i finansijski. Finalno, studenti će steći veštine vezane za istraživanje budžeta bazirane na različitim savremenim pristupima, od psiholoških postavki do kompleksnih ekonomskih i socioloških teorija.

Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa poreskim sistemom Republike Srbije. Student će savladati osnovne zahteve zakona koji čine poreski sistem Republike Srbije. Kroz prikaz mogućih poreskih podsticaja sadržanih u poreskim zakonima studenti se podstiču na razmišljanje o potrebi da se detaljnije upoznaju sa poreskim propisima i mogućnostima da u njihovim firmama daju doprinos njihovom razvoju.

Na ovom predmetu će studenti proširiti znanja o konceptu CRM (Customer Relationship Management) koji omogućava efikasniju realizaciju poslovne strategije i ciljeva kroz identifikaciju želja i očekivanja potrošača. Studenti će se upoznati i sa proširenim konceptom CRM, tzv. eCRM (elektronsko upravljanje odnosima sa potrošačima) koji je nastao kao posledica razvoja novih elektronskih i interaktivnih medija, a čiji cilj je da se poboljša korisnički servis, zadrže profitabilni potrošači i obezbedi analitička sposobnost u preduzeću.

Na ovom predmetu će se studenti upoznati sa aktivnostima razvoja i dizajna novih proizvoda. Rast preduzeća na tržištu bazira se na kontinuiranom pronalaženju i plasiranju novih ili izmenjenih postojećih proizvoda. Studenti će naučiti kako prepoznati uspešne poslovne ideje sa profinim potencijalom; u kom smeru razvijati novi proizvod kako bi na tržištu bio uspešno pozicioniran; kao i na koji način pretpostaviti uspeh ili neuspeh novog proizvoda.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja poslovne ekonimije: finansije i bankarstvo, računovodstva i revizije, osiguranja i menadžment ljudskih resursa. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka stragegijsko taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične istraživački orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u okviru oblasti ovog studijskog programa.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.