Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Inženjerski menadžment

Ubrzani razvoj tehnologije na globalnom nivou uslovio je nepresušnu potrebu industrije za interdisciplinarnim kadrom. Studijski program Inženjerski menadžment nudi specijalizaciju koja omogućava primenu ključnih inženjerskih principa u poslovnom okruženju, odnosno povezivanje tehničkog znanja sa osnovnim poslovnim i menadžerskim veštinama. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku i omogućava sticanje naprednih znanja iz oblasti upravljanja inovacijama, upravljanja kvalitetom, upravljanja projektima, upravljanja lancima snabdevanja i poslovnog odlučivanja. Iako inženjeri menadžmenta svoju karijeru najčešće vezuju za rad u proizvodnji, građevinarstvu, ICT sektoru ili logistici, gotovo da nema organizacije u privatnom i javnom sektoru gde ne postoji potreba za „tehnički potkovanim“ rukovodiocima.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER INŽENJER MENADŽMENTA.

Prijavi se za upis

 

Legenda

Izborne opcije:
  • U Upravljanje kvalitetom
  • I Inženjerski sistemi
I semestar

Studenti se upoznaju sa ključnim aktivnostima u procesu istraživanja u oblastima tehničkih nauka: prikupljanjem, korišćenjem i pravilnim navođenjem literaturnih izvora, definisanjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem, procesiranjem i analizom podataka i izvođenjem adekvatnih zaključaka. Takođe, studenti stiču veštine efektivne pisane komunikacije, argumentacije stručnih i naučnih stavova i korišćenja savremenih softverskih rešenja za potrebe istraživačkog rada.

U okviru ovog predmeta studenti će steći napredna znanja o savremenim kretanjima u inženjeringu, o ključnim kompetencijama i sposobnostima u pogledu shvatanja sistemskog pristupa kod projektovanja, izvođenja i eksploatacije složenih sistema – proizvoda ili objekata. Biće osposobljeni za kreiranje proizvoda kao sistema, za primenu složenih sistemskih alata i tehnika u tehničkim procesima u kojima se kreiraju proizvodi, kao i u upravljačkim procesima u kojima se koordinira realizacija projekta.

Sticanje znanja i veština iz oblasti inteligentnih sistema zasnovanih na tehnikama neuronskih mreža, fazi logike, evolucionog i genetskog programiranja. Upoznavanje sa arhitekturama i pravilima obučavanja neuronskih mreža, fazi sistemima zaknjučivanja i principima genetskih i evolucionih metoda optimizacije. Ovladavanje metodama kombinovanja metoda računarske inteligencije u sintezi hibridnih inteligentnih sistema.

U poslovnom svetu integracija je ključna reč, a integrisani sistem menadžmenta najbolji pristup za dugoročno zadovoljstvo kupaca, povećanje profita i održivi razvoj organizacije. Cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti kreiranja i primene standardizovanih menadžment sistema, usmerenih na ostvarenje ključnih performansi organizacije i održivog uspeha. Osim upoznavanja sa zahtevima pojedinačnih standarda i mogućnostima njihovog integrisanja u funkcionalnu celinu, studenti se upućuju i na širi menadžment kontekst koji povezuje sve elemente poslovnog sistema u jedinstven i celovit sistem kojim se na efikasniji i efektivniji način upravlja organizacijom.

Inženjerstvo je primena nauke za potrebe čovečanstva i omogućava rešavanje raznih praktičnih problema, što se ostvaruje primenom znanja, matematike, iskustva i kroz kreiranje, projektovanje i izgradnju upotrebljivih objekata, proizvoda ili procesa. Cilj ovog predmeta je da studenti steknu teoretska i praktična znanja iz oblasti inženjerskog projektovanja. Studenti će ovladati metodologijom integrisanja različitih sistema i biće osposobljeni za korišćenje integrisanih sistema u cilju ostvarivanja ključnih performansi organizacije i ostvarivanja održivog uspeha.

II semestar

Zadovoljstvo kupaca, konkurentnost i komercijalni uspeh neraskidivo su vezani za funkciju kvaliteta, a pojedinci koji su u stanju da razumeju i uspešno primene TQM filozofiju predstavljaju nezamenjiv resurs svake organizacije. U okviru ovog predmeta studenti će steći osnovna teorijska i praktična znanja o konceptu, metodologiji i alatima TQM pristupa. Osim fundamentalnog TQM koncepta, posebna pažnja posvećuje se principima modela izvrsnosti i standardizovanih menadžment sistema kako bi se omogućila njihova uspešna primena u poslovnom okruženju baziranom na TQM filozofiji.

Savremeno poslovno okruženje karakteriše visoka turbulentnost, neizvesnost i rizik i da bi preduzeća opstala neophodno je da neprestano ulažu u istraživanje, razvoj i inovativne aktivnosti. Cilj predmeta je sticanje teoretskih i praktičnih znanja za upravljanje inovacijama, kao multidisciplinarnim projektom, koji uključuje brojne aktivnosti, koje preduzeće preduzima i podstiče, a koje predstavljaju izvor za nove proizvode i usluge. Predmet obuhvata upoznavanje sa nacionalnom regulativom i programima iz oblasti inovacija i patentnim sistemom, kao i ovladavanje metodama i tehnikama za upravljanje inovacijama, koje su najvažnije za razvoj ekonomije zasnovane na znanju.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja inženjerskog menadžmenta. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka stragegijsko taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične istraživački orjentisane teme i njenom odbranom pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni metoda naučno-istraživačkog rada u rešavanju problema, donošenju odluka i sprovođenju odluka u život organizacija iz oblasti inženjerskog menadžmenta u proizvodnim i drugim organizacijama.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.