Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Elektrotehnika i računarstvo

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo je inovativan program koji je nastao kao rezultat višegodišnje analize i saradnje afirmisanih stručnjaka iz različitih naučnih i stručnih oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Na ovom studijskom programu kandidati ovladavaju softverskim alatima i aplikacijama i implementacijom sopstvenih hardverskih rešenja na bazi programabilnog hardvera i modularnih embedded rešenja.

hatNakon završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER INŽENJER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA.

Prijavi se za upis

 

Legenda

Izborne opcije:
  • S Softversko inženjerstvo
  • R Računarska tehnika i elektronika
  • K Savremene komunikacione tehnologije
I semestar

Utvrđivanje epistemoloških kriterijuma naučnog saznanja o poslovnim sistemima. Proučavanje logičke i tehničke strane istraživačkih metoda i postupaka kojima se nauka služi; zauzimanje stava prema svim pitanjima naučne strategije. Razvijanje i usavršavanje analitičkog okvira u kome se istraživanje kreće i pronalaženje najefikasnijih sredstava za prikupljanje i sređivanje izvornih podataka o poslovnim sistemima.

Upoznavanje sa savremenim telekomunikacionim tehnologijama.

Upoznavanje sa savremenim sistemima i alatima za rad sa bazama podataka.

Upoznavanje studenata sa metodama i tehnikama koje se koriste u različitim fazama razvoja embedded sistema, što obuhvata tehnike za modelovanje, projektovanje i analizu sistema. Studenti će steći znanja o značaju sistema na čipu i osnovnim problemima koji se javljaju prilikom njihove izgradnje.

Upoznati studenate sa osnovama digitalne obrade slike u prostornom i frekvencijskom domenu. Osposobiti studente da koriste softverske pakete za obradu slike, kao i da implementiraju sopstvene algoritme za obradu i analizu slike.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa metodima i alatima koji se koriste u analizi i modelovanju govornog signala u cilju efikasnog kodovanja, memorisanja, prenosa i prepoznavanja. Studentima se prenosi znanje iz domena savremenih govornih tehnologija zasnovanih na digitalnoj obradi signala u vremenskom i frekvencijskom domenu.

Cilj predmeta je da omogući studentima ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za implementaciju osnovnih algoritama iz domena digitalne obrade signala korišćenjem DSP (DSP) procesora.

Studijsko istraživački rad S1 se sastoji u radu na projektu, kroz koji se proverava sposobnost kandidata za samostalan za rad. Ovaj rad je akt provere studenta na master studijama i prvo je značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom.

II semestar

Sticanje osnovnih znanja o pristupnim tehnologijama za distribuciju širokopojasnih interaktivnih servisa. Upoznavanje sa tipovima i arhitekturama širokopojasnih pristupnih mreža i odgovarajućim standardima i preporukama.

Upoznavanje sa sadržajem i postupkom izrade tehničke dokumentacije za telekomunikacione mreže i sisteme. Upoznavanje sa zakonskom i tehničkom regulativom. Osposobljavanje studenata za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema.

Sticanje neophodnih znanja iz oblasti smart grid tehnologija.

Sticanje akademskih znanja iz oblasti materijala za područje savremenih izvora energije, sposobnost povezivanja multidisciplinarnih znanja.

Upoznavanje studenata sa tekućim trendovima i budućim smernicama razvoja distribuiranih embedded sistema i mikroprocesorskih arhitektura. Materija koja se izučava odnosi se na visoko performansni procesor i različite tehnike paralelizma koje se implementiraju na nivou niti i procesa.

Studijsko istraživački S2 rad se sastoji u radu na projektima koji treba da se finalizuju kroz master rad. Kroz istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da uradi složeniju i celovitiju analizu nekog problema.

Cilj izrade i odbrane master rada je da student, obradom istraživački orjentisane teme i njenom odbranom pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u okviru elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.