Sinigudnum logo
011/3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Digitalni sistemi emitovanja i komunikacije

Studijski program Digitalni sistemi emitovanja i komunikacije je pravi izbor za kandidate koji žele da steknu znanja i veštine iz oblasti digitalnog emitovanja i širokopojasnih tehnologija, budu osposobljeni za projektovanje, realizovanje i održavanje sistema baziranih na ovim tehnologijama, kao i pripremu i realizaciju složenijih projekata iz ove oblasti. Ovaj program se sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

hatNakon završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER INŽENJER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA.

Prijavi se za upis

I semestar

Predmet Principi digitalnog emitovanja ima za cilj da pripremi studente za inženjerske karijere. Diplomirani master studenti biće osposobljeni da rade u TV stanicama kao sistemski inženjeri i inženjeri za održavanje televizijske opreme.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa sadržajem i postupkom izrade tehničke dokumentacije za telekomunikacione mreže i sisteme i upoznavanje sa zakonskom i tehničkom regulativom, kao i osposobljavanje studenata za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa savremenim telekomunikacionim tehnologijama. Nakon završenog kursa, studenti postaju upoznati sa izabranim temama u oblasti savremenih telekomunikacija.

U toku ovog kursa, studenti će biti upoznati sa osnovama digitalne obrade slike u prostornom i frekvencijskom domenu. Naučiće kako da koriste softverske pakete za obradu slike, kao i da implementiraju sopstvene algoritme za obradu i analizu slike.

Studijsko istraživački rad se sastoji u radu na projektu, kroz koji se proverava sposobnost kandidata za samostalan za rad.Ovaj rad je akt provere studenta na master studijama i prvo je značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom.

II semestar

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa sadržajem i postupkom izrade tehničke dokumentacije za telekomunikacione mreže i sisteme. Upoznavanje sa zakonskom i tehničkom regulativom. Osposobljavanje studenata za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema

Sticanje osnovnih znanja o principima rada, osnovnim karakteristikama i standardima savremenih bežičnih i mobilnih komunikacija

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa sadržajem i postupkom izrade tehničke dokumentacije za televizijsku opremu. Upoznavanje sa zakonskom i tehničkom regulativom. Osposobljavanje studenata za rad u televiziji.

Studijsko istraživački rad se sastoji u radu na projektu, kroz koji se proverava sposobnost kandidata za samostalan za rad.Ovaj rad je akt provere studenta na master studijama i prvo je značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom.

U okviru ovog predmeta studenti će se osposobiti za rad u televizijskim stanicama, poslovima sa predajnom tehnikom, radom u studiju, kao i planiranje novih kapaciteta.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične istraživački orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u okviru oblasti ovog studijskog programa.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše tri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje tri predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.