Sinigudnum logo
« Vrati se na spisak svih studijskih programa

Životna sredina i održivi razvoj
Polje: Prirodno-matematičke nauke
Naučna oblast: Nauke o zaštiti životne sredine
Rukovodilac programa:
prof. dr Dragana Četojević-Simin
GD

Studijski program doktorskih akademskih studija ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ ima za cilj osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u oblasti očuvanja životne sredine i održivog razvoja. Kurikulum omogućava studentima sticanje znanja, veština i sposobnosti analize stanja životne sredine i kreiranja naprednih modela održivog razvoja kroz samostalni naučni rad.

Svrha studijskog programa ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ je primena i razvoj savremenih naučnih pristupa u naučnim oblastima kakve su životna sredina i održivi razvoj, kao i razvoj kritičkog mišljenja u oceni postojećih sistema, metoda i rešenja u domenu naučnih i aplikativnih projekata iz ovih oblasti.

DOKTOR NAUKA - NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE poseduje sledeće kompetencije: rukovođenje istraživačkim timom, edukacija u visokoobrazovanim ustanovama; rukovođenje preduzećima, državnim i lokalnim upravama i agencijama iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja; učestvovanje u timu za projektovanje sistema zaštite životne sredine, pojedinih komponenata i procesa kojima se postižu ciljevi zaštite i unapređenja životne sredine; vođenje ili učestvovanje u naučno-istraživačkim i aplikativnim eko-projektima; rad u multidisciplinarnom timu, koji se bavi problemima u životnoj sredini, analizom i predlaganjem održivih rešenja.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 2400 € u dinarskoj protivvrednosti po godini studija (40 € za 1 ESPB).

Prijavi se za upis

I godina

Ovladavanje savremenim statističkim pristupima i algoritmima mašinskog učenja, koji omogućavaju sofisticirane analize podataka i razumevanje kompleksnosti faktora koji oblikuju fenomene i procese u životnoj sredini.

Napredni pristupi identifikacije i interpretacije prirodnih i antropogenih uzroka i posledica ugrožavanja životne sredine i njihov doprinos konceptu održivog razvoja. Doktorandi su osposobljeni za procenu stanja i analizu ugroženosti životne sredine antropogenom aktivnošću, kao i planiranje strategija održivog razvoja zasnovanih na principima zaštite životne sredine i prirodnih resursa.

Studijsko istraživački rad je akt provere kandidata na doktorskim studijama i prvo značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom. Studijsko istraživanje predstavlja rad na projektima koji obuhvataju praktične probleme i finalizaciju dela znanja iz prethodno savladanih nastavnih predmeta. Kroz istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da uradi složeniju i sveobuhvatniju analizu konkretnog problema.

Ovladavanje principima naprednih instrumentalnih metoda, koje imaju raznovrsnu i široku primenu u oblasti životne sredine. Savladavanjem predviđenog programa, doktorandi će biti obučeni za samostalnu optimizaciju uslova merenja u životnoj sredini, kao i analizu i interpretaciju dobijenih rezultata.

Studijsko istraživački rad je akt provere kandidata na doktorskim studijama i prvo značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom. Studijsko istraživanje predstavlja rad na projektima koji obuhvataju praktične probleme i finalizaciju dela znanja iz prethodno savladanih nastavnih predmeta. Kroz istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da uradi složeniju i sveobuhvatniju analizu konkretnog problema.

Ovladavanje naprednim metodama očuvanja vrsta i njihovih populacija u cilju konzervacije biodiverziteta. Nakon uspešno završenog predmeta, doktorandi će ovladati znanjima u oblasti naprednih metoda konzervacije vrsta i populacija i biti osposobljeni da samostalno analiziraju i procene stanje populacije vrsta na određenom području i izrade strategiju i program konzervacije istih.

Ovladavanje savremenim naučnim pristupima u prikupljanju, obradi, analizi i pravilnoj primeni podataka o značaju i stanju biodiverziteta, o uzrocima i posledicama njegovog ugrožavanja, kao i o mogućnostima i metodama njegovog očuvanja. Nakon uspešno završenog predmeta, doktorandi će biti osposobljeni da samostalno procene stanje biodiverziteta na određenom području i izrade strategiju očuvanja istog, uz integraciju svih aspekata klimatskih promena.

II godina

Ovladavanje savremenim metodama ekodizajna i mogućnostima za njihovu primenu u različitim oblastima zaštite životne sredine, ali i poljoprivredi, industriji, tretmanu otpada i drugim oblastima od interesa za čoveka. Nakon uspešno savladanog predmeta, doktorandi će biti osposobljeni da samostalno analiziraju i procene stanje u životnoj sredini vezano za otpad, zagađenje i degradaciju prirodnih resursa i na osnovu toga predlažu, planiraju i projektuju održiva ekološka rešenja.

Savladavanjem predviđenog programa, doktorandi će steći znanje i veštine iz oblasti urbanih ekosistema kroz primenu metodologije kartiranja, analize i uređenja javnog prostora. Doktorandi će biti osposobljeni da se na profesionalan i analitičan način bave planiranjem, formiranjem i nadogradnjom idejnih rešenja, kao i unapređenjem kvaliteta otvorenih prostora u urbanim područjima.

Sticanje savremenih znanja o ulozi ekonomskih instrumenata i mehanizmima sprovođenja politike zaštite životne sredine u sistemu upravljanja životnom sredinom. Doktorandi će biti osposobljeni da interpretiraju i analiziraju suštinske procese i interakcije ekonomike i politike zaštite životne sredine i ovladaće relevantnim znanjima o mogućnostima primene ekonomskih metoda ocene učinka u sprovođenju strategija održivog razvoja i ekološke politike.

Konceptualno razmatranje održivog razvoja u odnosu na njegove 3 glavne komponente: ekonomsku (ravnomeran ekonomski rast), ekološku (očuvanje životne sredine) i društvenu (uspostavljanje socijalne ravnoteže). Doktorandi će ovladati relevantnim znanjima za razumevanje koncepta razvoja ekonomskih aktivnosti, koje omogućavaju očuvanje životne sredine i unapređenje kvaliteta života ljudi.

Studijsko istraživački rad je akt provere kandidata na doktorskim studijama i prvo značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom. Studijsko istraživanje predstavlja rad na projektima koji obuhvataju praktične probleme i finalizaciju dela znanja iz prethodno savladanih nastavnih predmeta. Kroz istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da uradi složeniju i sveobuhvatniju analizu konkretnog problema.

Ovladavanje pristupima u istraživanju, metodama i tehnikama za prikupljanje, eksperimentalnu analizu i tumačenje rezultata naučnog rada u oblasti nauka o životnoj sredini, kao i strukturom naučnog istraživanja u oblasti prirodno-matematičkih nauka. Doktorandi su, izborom i realizacijom konkretnog projekta, osposobljeni za tumačenje naučne literature i podataka, kritičko analiziranje rezultata, samostalno planiranje, projektovanje i izvođenje naučnih istraživanja u oblasti nauka o životnoj sredini.

Ovladavanje pristupima u istraživanju, metodama i tehnikama za prikupljanje, analizu i tumačenje rezultata naučnog rada u oblasti održivog razvoja. Doktorandi su, izborom i realizacijom konkretnog projekta, osposobljeni za tumačenje naučne literature i podataka, kritičko analiziranje rezultata, samostalno planiranje, projektovanje i izvođenje naučnih istraživanja u oblasti održivog razvoja.

III godina

Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih oblasti koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegove sistemske analize, u cilju izvođenja zaključaka o mogućim pravcima rešavanja. Kroz samostalno korišćenje naučno-stručne literature, doktorandi proširuju znanja iz izabrane teme doktorske disertacije u oblasti očuvanja životne sredine i održivog razvoja i proučavaju različite metode i radove koji se odnose na sličnu problematiku. Izradom studijsko istraživačkog rada, doktorand se osposobljava da obradi jedan problem, poštujući opšte teorijsko-metodološke okvire naučno-istraživačkog rada. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različih oblasti kod studenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu doktora nauka - nauke o zaštiti životne sredine u izabranom području, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.

Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja doktorske disertacije, nakon izvršenih istraživačkih aktivnosti u okviru zadate teme doktorske disertacije. Samostalnim izučavanjem i kritičkim analiziranjem zadatog problema, studenti stiču nova naučna znanja o složenosti problema u oblasti životne sredine i održivog razvoja, kao i iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom njihovog rešavanja čime se ostvaruje naučni doprinos. Cilj izrade i odbrane doktorske disertacije je i razvijanje sposobnosti studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi za javnu prezentaciju, kao i da odgovore na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.