Sinigudnum logo
« Vrati se na spisak svih studijskih programa

Savremeno poslovno odlučivanje
Polje: Društveno-humanističke nauke
Oblast: Ekonomske nauke
Rukovodilac programa:
prof. dr Lidija Barjaktarović,
dekan

Studijski program doktorskih studija SAVREMENO POSLOVNO ODLUČIVANJE u FINANSIJAMA I BANKARSTVU, odnosno, RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, odnosno MARKETINGU, odnosno UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESUSRSIMA treba da omogući sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje praktičnim veštinama potrebnim za uspešan razvoj karijere u oblasti upravljanja složenim sistemima u okviru finansijskih institucija, državnih i drugih organizacija i struktura.

Studenti kroz teorijsko-metodološku nastavu stiču naučne sposobnosti i akademske veštine koje mogu da koriste za unapređivanje finansijskog tržišta, kao i kroz upoznavanje sa rezultatima naučno istraživačkih projekata i rad u okviru projekata produbljuju znanje iz oblasti FINANSIJA I BANKARSTVA, RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE, MARKETINGA i UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESUSRSIMA.

Ciljevi ovog studijskog programa su usklađeni sa savremenim naučnim dostignućima u oblasti menadžmenta, posebno finansija i bankarstva, računovodstva i revizije, marketinga i upravljanja ljudskim resursima čime se obezbeđuje i potrebna kompetencija za obavljanje teorijskih i praktičnih aktivnosti.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 2400 € u dinarskoj protivvrednosti po godini studija (40 € za 1 ESPB).

Prijavi se za upis

I godina

Upoznavanje studenata sa bitnim kvantitativnim metodima koji se primenjuju u menadžmentu, operacionim istraživanjima, ekonometriji i informatici; sa statističkim metodima za prikupljanje i analizu podataka, i sa optimizacionim metodima za postupak odlučivanja kod rešavanja problema. Takođe, će se primena kvantitativnih metoda vršiti korišćenjem računarskih paketa Excel i SPPS. Po uspešnom završetku predmeta studenti će imati sveobuhvatno razumevanje kvantitativnih metoda koji se koriste u njihovom domenu naučnog istraživanja.

Sticanje praktičnih znanja i veština iz oblasti sastavljanja finansijskih izveštaja, njihovog tumačenja, nedostataka finansijskog izveštavanja i savremenih vidova finansijskog izveštavanja u konkretnom privrednom subjektu u zemlji i inostranstvu.

Sticanje znanja iz finansija, bankarstva i finansijsikih tržišta, proučavanjem bazičnih kategorija i principa finansija i bankarstva, kao osnova za dalje produbljeno istraživanje iz ove oblasti.

Studijsko istraživački rad je akt provere kandidata na doktorskim studijama i prvo značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom. Studijsko istraživački je rad na projektima koji obuhvataju praktične probleme a treba da se finalizuju deo znanja iz prethodno savladanih nastavnih predmeta. Kroz istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da uradi složeniju i celovitiju analizu nekog problema.

Sticanje znanja iz oblasti sadržaja i značaja teorija i prakse savremenog finansiranja, finasijskog menadžmenta, nacionalnog i međunarodnog bankarstva i nacionalnih i međunarodnih finansijskih tržišta; obučenost u strateškom finansijskom menadžmentu, finansijskom planiranju i finansijkoj analizi, menadžmentu obrtnim kapitalom, menadžmentu investiranja u kapital, srednjeročnom i dugoročnom finansiranju.

Sticanje praktičnih znanja i veština doktoranata u organizovanju računovodstvenog informacionog sistema, za potrebe savremene analize finansijskih izveštaja shodno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Praktična primena stečenih teorijskih znanja u savremenom informacionom poslovnom rešenju SAP.

Upoznavanje studenata sa istorijatom modeliranja, vrstama modela koji se primeljuju u ekonomiji. Sticanje metodološke sposobnosti studenata za korišćenje ekonometrijskih modela.

Studijsko istraživački rad je akt provere kandidata na doktorskim studijama i drugo značajnije verifikaciono saopštenje koje kandidat radi uz konsultacije sa mentorom. Studijsko istraživački je rad na projektima koji obuhvataju praktične probleme a treba da se finalizuju deo znanja iz prethodno savladanih nastavnih predmeta. Kroz istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da uradi složeniju i celovitiju analizu nekog problema.

II godina

Upoznavanje sa teorijama i strategijama investiranja u akcije kompanija. Upoznavanje sa mogućnostima primene savremenih teorija investiranja na investiranje u akcije i druge hartije od vrednosti na finansijskom tržištu Srbije, kao i na međunarodnim finansijskim tržištima.

Sticanje znanja iz oblasti računovodstva u funkciji donošenja strateških odluka. Sticanje praktičnih znanja i veština studenata u organizovanju računovodstvenog informaionog sistema, kako finansijskog, tako i upravljačkog računovodstva u konkretnom privrednom subjektu, analizi regulative finanijskog izveštavanja, kao i interne regulative na nacionalnom i međunarodnom nivou, uloge računovodstva u kreiranju konkurentskih strategija, kao i uloge u kreiranju korporativne strategije i kritička analiza dometa i ograničenja računovodstva u ovom procesu.

Upoznavanje sa kvantitativnim tehnikama procene vrednosti finansijskih instrumenata; metodama procene vrednosti zasnovanim na verovatnoći; najčešće korišćenim tehnikama procene kreditnog rizika; modelima za vrednovanje finansijskih derivata. Po uspešnom završetku predmeta studenti će steći znanje o savremenoj metodologiji vrednovanja finansijskih instrumenata; praktične veštine korišćenja kako korisničkih aplikacija, tako i programskih jezika za potrebe vrednovanja finansijskih instrumenata; i razviti sposobnost logičkog razmišljanja u oblasti vrednovanja finansijskih instrumenata koja će im koristiti u rešavanju novih problema sa kojima se budu susretali.

Cilj aktivnosti studenata u okviru studijskog istraživačkog projekta ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja pojedinih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi. Studijsko istraživački projekat predstavlja nastavak studijskog istraživačkog rada iz drugog semestra. Kroz istraživački rad se proverava samostalnost kandidata da uradi složeniju i celovitiju analizu nekog problema. Studijsko istraživački projekat obuhvata praktične probleme u kojim treba da finalizuju deo znanja iz prethodno savladanih nastavnih predmeta. Primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru studijskog istraživačkog projekta student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za kreativno rešavanje novih zadataka i inženjerskom praksom u njihovom rešavanju.

Osposobljavanje doktoranata za samostalno ili mentorsko vođenje naučno istraživačkog projekta iz oblasti računovodstva i revizije i praktične primene metodologije naučnog istraživanja. Sticanje praktičnih znanja i veština doktoranata u korišćenju literature iz oblasti računovodstva i revizije, definisanja problema i ciljeva naučno istraživačkog projekta iz oblasti računovodstva i revizije i odgovarajuće naučne metodologije kojom će isti biti rešen.

Upoznavanje studenata sa osnovnim metodološkim postulatima, specifičnostima epistemologije društvenih nauka, osnovnim logičkim metodama istraživanja, metodama i tehnikama za prikupljanje, analizu i eksplikaciju naučnog rada u finansijama, kao primenjenoj ekonomskoj nauci, kao i strukture naučnog istraživanja odnosno faza u postupku naučnog istraživanja. Sticanje metodološke sposobnosti doktoranata za korišćenje i kritičko promišljanje naučne literature, samostalno projektovanje i izvođenje naučnih istraživanja iz oblasti finansija kao primenjene ekonomske nauke, kao i njihovu primenu. Stečeno znanje iz oblasti finansija i bankarstva, kao osnova za dalje produbljeno istraživanje iz ove oblasti.

III godina