Sinigudnum logo
upis

Doktorske akademske studije

Studijski programi doktorskih akademskih studija:

Radno vreme: pon-pet: od 10.00 do 18.00 časova, sub: od 9.00 do 14.00 časova, Danijelova 32, III sprat

Informacije o upisu na doktorske studije

UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

Svrha doktorskih studijskih programa jeste da se student osposobi za:

 • Kritičko razmišljanje i samostalno rešavanje teorijskih i praktičnih problema u datoj oblasti;
 • Praćenje savremenih naučnih i stručnih dostignuća;
 • Realizaciju naučnih projekata;
 • Objavljivanje naučno-istraživačkih rezultata u naučnim časopisima i na naučnim skupovima;
 • Naučno-istraživački rad na univerzitetima, institutima i drugim istraživačko-razvojnim centrima;
 • Doprinos razvoju naučnih disciplina.

Nakon odbranjene doktorske disertacije, student stiče zvanje doktor nauka za odabranu naučnu oblast.

Pravo na upis u prvu godinu doktorskih studija imaju lica koja imaju završene osnovne i master akademske studije sa najmanje 300 ESPB.

Pre upisa zainteresovani kandidati će imati intervju sa profesorom, tj. rukovodiocem (dekanom) izabranog studijskog programa, a upis se odobrava na osnovu popunjenog formulara (dostupnog na web adresi dps.singidunum.ac.rs/link/forms/upis-na-doktorske-studije), CV-ja i obavljenog intervjua.

Ukoliko je kandidat završio osnovne i master studije iz naučne oblasti koja nije srodna onoj po kojoj se realizuje program doktorskih studija na Univerzitetu Singidunum, za upis mogu biti definisani i dodatni uslovi.

Takođe, pravo upisa imaju kandidati koji su doktorske studije započeli na akreditovanom studijskom programu druge visokoškolske ustanove kao i kandidati koji su doktorske studije započeli na drugom studijskom programu Univerziteta Singidunum. Ispunjenost uslova upisa definiše se na osnovu broja ESPB koji se priznaju i godine nastavka studija.

Na studijski program se pod istim uslovima mogu upisati i strani državljani. Kandidati, strani državljani, prilikom prijave na konkurs podnose potvrdu o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB na visokoškolskoj ustanovi koja mora biti priznata u Republici Srbiji.

Detaljnije informacije o upisu se mogu naći u Pravilniku o uslovima i postupku upisa na studijske programe Univerziteta Singidunum.

Potrebna dokumentacija za upis na doktorske akademske studije:

 1. Diploma i dodatak diplomi o završenim  osnovnim akademskim studijama i poslediplomskim studijama ( original na uvid i po jedna fotokopija – fotokopije ne moraju da budu overene )
 2. Očitana lična karta, ili fotokopija, ukoliko lična karta nema čip
 3. Fotografije – 2 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm
 4. Biografija (CV)
 5. Original uplatnice ( za školarinu i upisni materijal )
 6. Prijava za upis na doktorske studije

Zainteresovani kandidati će, pre upisa, obaviti intervju sa profesorima – rukovodiocima izabranog studijskog programa/dekanima.

Nadoknada za troškove školovanja na trogodišnjim doktorskim studijama, na srpskom jeziku, je 2.400 (dvehiljadečetiristotine) evra godišnje,  u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu UNIVERZITETA SINGIDUNUM.Prilikom upisa uplaćuje se prva rata u iznosu od 400 evra, do 31.07. tekuće god. 50% školarine (1200 evra), a ostatak najkasnije do početka nove studijske godine, tj. do 01.02. naredne godine.

Za izradu i odbranu doktorske disertacije i diplomu, prilikom prijave teze, student plaća dodatnih 1000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu UNIVERZITETA SINGIDUNUM.

Za upis na doktorske studije neophodno je uplatiti i upisni materijal u iznosu od 3000,- RSD.

Relevantni podaci za uplatu:
Za školarinu:
Tekući račun: 160-360186-98
Primalac: UNIVERZITET SINGIDUNUM, Danijelova 32, 11 000 Beograd
Svrha uplate: Školarina
Poziv na broj: godina upisa/broj indeksa, odnosno JMBG (prilikom prve uplate, pre dodeljivanja broja indeksa).

Za upisni materijal:
Tekući račun: 325-9500700190321-77
Primalac: UNIVERZITET SINGIDUNUM, Danijelova 32, 11 000 Beograd
Svrha uplate: upisni materijal
Poziv na broj: godina upisa/broj indeksa, odnosno JMBG (prilikom prve uplate, pre dodeljivanja broja indeksa).

 • Za prijavu za upis na doktorske studije popunite on-line formular, koji se nalazi na ovom linku
 • Konkurs za doktorske studije možete da preuzmete na ovom linku