117,1117

Velisav Marković

vmarkovic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Velisav Marković je rođen 03.06.1969. u Gornjoj Bukovici, Valjevo, Srbija.


Obrazovanje:

 • Doktorska disertacija
  Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Singidunum,
  Privredno i Građansko pravo, 2011-
 • Magistarske studije
  Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
  Krivično pravo, 1997-1999
 • Osnovne studije
  Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
  Smer unutrašnjih poslova, 1988-1993

Knjige:

 • Ž. Spalević, V. Marković, Osnovi prava sa posebnim osvrtom na poslovno i turističko pravo, Univrzitet Singidunum, 2024
 • Ž. Spalević, V. Marković, Osnovi prava sa posebnim osvrtom na poslovno i turističko pravo, Univerzitet Singidunum, 2021
 • V. Marković, Uvod u zdravstveno pravo, Univerzitet SINGIDUNUM, 2021
 • V. Marković, Prestanak radnog odnosa (u opštem režimu radnih odnosa) sa obrascima i aktuelnom sudskom praksom, Poslovni biro doo Beograd, 2018
 • V. Marković, Prestanak radnog odnosa - primena propisa u opštem režimu radnih odnosa, Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, 2018
 • V. Marković, Privredno-finansijska regulativa, Univerzitet Singidunum, 2017
 • V. Marković, Individualni preduzetnik - pravni okvir poslovanja, Poslovni biro doo Beograd, 2016
 • I. Nikčević, V. Marković, Poslovno pravo, Univerzitet Singidunum, 2014
 • V. Marković, Zastupanje i zastupnici privrednih subjekata, Poslovni biro doo Beograd, 2012

Radovi u časopisima:

 • B. Tešić, D. Obradović, V. Marković, Model za definisanje indikatora performansi procesa u okviru informacionog sistema prekršajnih sudova, Civitas, Vol. 13, No. 2, pp. 108 - 126, Dec, 2023
 • V. Marković, O ograničenju primene posebnog kolektivnog ugovora u javnom sektoru, Radno i socijalno pravo, Vol. XXVII, No. 2/2023, pp. 221 - 240, Oct, 2023
 • V. Marković, Pojam i prava pacijenata, Izbor sudske prakse, Vol. 29, No. 9-10, pp. 5 - 15, Oct, 2021
 • V. Marković, Građanskopravna odgovornost lekara zbog stručne (lekarske) greške, Naučni časopis urgentne medicine HALO 194, Vol. 27, No. 1, pp. 29 - 35, Feb, 2021
 • V. Marković, D. Obradović, R. Brković, B. Galić, Over-time work of part-time health care professionals–case study of the General Hospital of Valjevo, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Vol. 149, No. 1-2, pp. 111 - 116, Feb, 2021
 • V. Marković, Pružanje zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja od strane privatnih zdravstvenih ustanova i privatne prakse, Naučni časopis urgentne medicine HALO 194, Vol. 26, No. 1, pp. 22 - 28, Mar, 2020
 • V. Marković, R. Brković, Javno-privatno partnerstvo u oblasti zdravstva u Republici Srbiji, Kulturna polisa, Vol. XVII, No. 41, pp. 637 - 652, Mar, 2020
 • V. Marković, Pravo na uvećanje zarade po osnovu prekovremenog rada, Pravo i privreda, Vol. LVII, No. 7-9, pp. 705 - 717, May, 2019
 • V. Krivošejev, V. Marković, Muzejske izložbe i autorsko pravo, Etnoantropološki problemi, Vol. 13, No. 4, pp. 1185 - 1205, Dec, 2018
 • V. Marković, Prestanak radnog odnosa usled prestanka i prekida rada preduzetnika, Pravo i privreda, No. 7-9, pp. 461 - 472, May, 2018
 • V. Marković, Prestanak radnog odnosa na inicijativu zaposlenog u primeni prava, Glasnik advokatske komore Vojvodine, No. 9-12, pp. 466 - 477, Dec, 2017
 • V. Marković, Sporazumni prestanak radnog odnosa u sudskoj praksi, Izbor sudske prakse, Vol. 25, No. 11, pp. 15 - 18, Nov, 2017
 • V. Marković, Prestanak radnog odnosa po osnovu prestanka potrebe za radom zaposlenog u sudskoj praksi, Pravo i privreda, Vol. LV, No. 4-6, pp. 715 - 728, May, 2017
 • V. Marković, K. Vićentijević, Z. Petrović, TERM AND LEGAL POSITION OF AN INDIVIDUAL ENTERPRENEUR IN REPUBLIC OF SERBIA, Russian journal of legal studies, Vol. № 4 (13), No. 2410 -7522, pp. 20 - 33, 2017
 • V. Marković, Primena radnopravnih propisa na preduzetnika, Pravo i privreda, Vol. LIV, No. 4-6, pp. 688 - 703, Dec, 2016
 • V. Marković, Sudsko izvršenje upravnih akata o novčanom potraživanju policijskih službenika, Nauka, bezbednost, policija, Vol. 21, No. 3, pp. 119 - 131, Dec, 2016
 • V. Marković, Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu, Pravo i privreda, Vol. LIII, No. 4-6, pp. 852 - 868, May, 2015
 • V. Marković, Razgraničenje zastupništva i srodnih ustanova, Pravo - Teorija i praksa, Vol. 32, No. 1-3, pp. 30 - 46, May, 2015
 • V. Marković, O pravnom pojmu zastupanja, Pravo - Teorija i praksa, Vol. 31, No. 4-6, pp. 29 - 41, Dec, 2014
 • V. Marković, S. Martinović, Zastupništvo u rimskom i srednjovekovnom pravu, Pravni život, Vol. LXIII, No. 10, pp. 663 - 679, Dec, 2014
 • V. Marković, Isplata otpremnine zaposlenom zbog otkaza ugovora o radu usled "tehnološkog viška", Glasnik advokatske komore Vojvodine, No. 11, pp. 672 - 681, Nov, 2014
 • V. Marković, Poslovno-pravne informacije na internetu, Izbor sudske prakse, Vol. 22, No. 5, pp. 16 - 20, May, 2014
 • V. Marković, Brisanje preduzetnika po sili zakona usled blokade poslovnog računa, Pravo i privreda, No. 1-3, pp. 258 - 267, May, 2014
 • V. Marković, Ugovor o faktoringu u pravu Republike Srbije, Pravni zapisi, Vol. 5, No. 2, pp. 493 - 504, Mar, 2014
 • V. Marković, Ugovor o stručnom usavršavanju i poreska evazija, Pravo i privreda, No. 10-12, pp. 143 - 154, Dec, 2013
 • V. Marković, Dobrovoljna likvidacija privrednih društava, Pravo - Teorija i praksa, Vol. 30, No. 1-3, pp. 69 - 84, Apr, 2013
 • V. Marković, Zakonski i statutarni zastupnici privrednih subjekata, Pravo - Teorija i praksa, Vol. 29, No. 7-9, pp. 20 - 41, Dec, 2012
 • V. Marković, Ugovor o punomoćstvu, Glasnik advokatske komore Vojvodine, Vol. 72, No. 12, pp. 790 - 820, Dec, 2012
 • V. Marković, Ostvarivanje prava policijskih službenika na dodatke na platu, Nauka, bezbednost, policija, No. 3, pp. 97 - 105, Apr, 2012
 • V. Marković, Zastupanje privrednih subjekata u parničnom postupku, Pravo - Teorija i praksa, Vol. 28, No. 10-12, pp. 67 - 84, Dec, 2011

Radovi na konferencijama:

 • V. Marković, O delotvornosti odluka Ustavnog suda Srbije i naknadi štete za nepoštovanje odluka nakon utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku, Zbornik radova Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, pp. 267 - 277, Sep, 2023
 • V. Marković, Usluge ličnog pratioca deteta i stanovanja uz podršku u pravu Srbije i uporednom pravu, Zbornik radova “Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu Evropske unije”, pp. 591 - 605, May, 2023
 • V. Marković, Promena pravnih stavova Vrhovnog kasacionog suda Srbije kao izvor pravne nesigurnosti i uzrok štete, Zbornik radova "Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje", pp. 81 - 92, Sep, 2022
 • V. Marković, I. Damnjanović, Stanje, perspektive i normativno uređenje lovnog turizma u Republici Srbiji, Zbornik radova "Sadašnjost i budućnost uslužnog prava", pp. 149 - 165, May, 2022
 • V. Marković, Nejednaka praksa Evropskog suda pravde pri određivanju visine obeštećenja zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, Zbornik radova Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, pp. 73 - 82, Sep, 2021
 • D. Obradović, V. Marković, G. Krstajić, IMPACT OF TRAFFIC ACCIDENTS ON RAILWAYS ON NATIONAL SECURITY, International Scientific Conference Philosophy During the Time of Pandemic, Geopolitics in the Black Sea Region, pp. 151 - 184, Apr, 2021
 • V. Marković, Zaštita izvršnog poverioca od uništenja, ošećenja ili umanjenja imovine popisane u izvršnom postupku, Zbornik radova Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, pp. 547 - 556, Oct, 2020
 • R. Brković, V. Marković, Diskriminacija Roma pružanjem usluga društvenih mreža, Zbornik radova "Usluge i prava korisnika", pp. 727 - 740, Jun, 2020
 • V. Marković, M. Marjanović, Parvni položaj savetnika za zaštitu prava pacijenata, Tematski zbornik radova "Društveni razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug", pp. 265 - 276, Jun, 2020
 • D. Obradović, V. Marković, G. Krstajić, Impact of Traffic Accidents on Roads of National Security, PROBLEMS OF NATIONAL AND CORPORATE SECURITY, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 191 - 217, Nov, 2019
 • V. Marković, Usluga hraniteljstva i prava hranitelja, Zbornik radova "Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost", pp. 639 - 650, May, 2019
 • V. Marković, Ž. Spalević, Odgovornost gradova i opština za štete od napuštenih pasa, Tematski zbornik radova Društveno ekonomski ravzoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug, pp. 287 - 298, Apr, 2019
 • V. Marković, Sudska zaštita od zlostavljanja na radu, Zbornik radova "Sprečavanje i suzbijanje nasilja", pp. 7 - 15, Aug, 2018
 • V. Marković, Nezakonito određivanje cena komunalnih usluga za privredne subjekte, Zbornik radova "Saveremeni pravni promet i usluge", pp. 407 - 415, May, 2018
 • V. Marković, Odgovornost davalaca usluga pred Sudom časti privredne komore, Zbornik radova "Usluge i odgovornost", pp. 893 - 909, May, 2017
 • V. Marković, Pojam i pravna priroda boravišne takse, Zbornik radova "Uloga i značaj turizma u razvoju Republike Srpske i BiH", pp. 48 - 52, Dec, 2016
 • V. Marković, Normativno uređenje delatnosti starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, Zbornik radova "Usluge i uslužna pravila", pp. 85 - 105, May, 2016
 • V. Marković, Imovina i odgovornost za obaveze preduzetnika, Zbornik radova "Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja", pp. 171 - 173, Dec, 2015
 • V. Marković, Registracija poslovnog imena preduzetnika u pravu Srbije, Zbornik radova "Ekonomija i pravo u eri informatike", pp. 41 - 46, Nov, 2015
 • V. Marković, Odgovornost advokata iz ugovora o punomoćstvu, Zbornik radova "Usluge i zaštita korisnika", pp. 651 - 666, May, 2015
 • V. Marković, Utvrđivanje poreza na imovinu - postupanje jedinica lokalne samouprave, Zbornik radova "Umrežavanje, nauka, primena - NETworking, Science and Application (NETSA)", May, 2015
 • V. Marković, Ugovor o pravnanju, Zbornik radova Syntesis 2015 International Scientific Conference of IT and Business-Related Research", pp. 729 - 734, Apr, 2015
 • V. Marković, Imovina, neto imovina (kapital) i osnovni kapital privrednog društva, Zbornik radova "Finansijsko izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja", pp. 94 - 97, Dec, 2014
 • V. Marković, Zastupanje okrivljenog pravnog lica u krivičnom postupku u pravu Republike Srbije, Zbornik radova "Privredni kriminalitet i savremeno poslovanje", pp. 87 - 91, Dec, 2014
 • V. Marković, Poslovno-pravne informacija na internetu, Zbornik radova "Primena informacionih tehnologija - izazovi i vizije", pp. 20 - 29, May, 2014
 • V. Marković, Ugovor o posredovanju - prava i obaveze posrednika, Zbornik radova "Uslužni poslovi", pp. 185 - 195, May, 2014
 • V. Marković, Zastupanje i zastupnici preduzetnika, Zbornik radova "Preduzetništvo kao šansa", pp. 242 - 250, Nov, 2013
 • V. Marković, Ostvarivanje prava na pravično suđenje u upravnim sporovima u Republici Srbiji, Zbornik radova "Kvalitet put u Evropu", međunarodna konferencija Sinergija 2013, pp. 290 - 297, Mar, 2013
Univerzitet Singidunum © 2024