119,4149

Milan Gašović

mgasovic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Milan Gašović je rođen 03.01.1954. u Nedajnom, Crna Gora.

Dr Milan Gašović,vanredni profesor je,nakon završetka studija , počeo svoju radnu karijeru u preduzeću "Beko"-Beograd, godine 1979.Radio je na poslovima nabavke.Godine 1981,prelazi u preduzeće "Prvi Partizan-Užice-Poslovni centar Beograd,gde obavlja poslove istraživanja tržišta i prodaje .Nakon sedam godina ,na poziv menadžmenta,vraća se u preduzeće "Beko"i kao savetnik generalnog direktora ,radi na uvođenju koncepta marketinga u dati veliki proizvodno-prometni sistem.

Godine 1992 prihvata posao asistenta,potom predavača,a od 1999 i profesora Više poslovne škole u Beogradu,gde je angažovan na predmetima "Marketing" i "Prodaja".U istij instituciji je biran za šefa kadedre za marketing i trgovinu,kao i pomoćnika direktora za nastavu.

Na poziv dekana Ekonomskog fakulteta u Subotici,bira se,prvo u zvanje docenata(2003) ,a potom dva puta(2008 i 2013) u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast marketing.Na sva tri nivoa studija,predavao je sledeće predmete: Marketing; Menadžment Prodaje;Menadžment Proizvoda;Dizajn proizvoda

.Godine 2013,prelazi na Univertitet Singidunum Beograd,gde je biran u dve naučne  oblasti:ekonomija,marketing,menadžment(1) i menadžment u sportu(2).Angažovan je na predmetima:Marketing;Integrisane marketing komunikacije;Preduzetništvo u sportu;Marketing i menadžment sportskih događaja(master studije).Publikovao je 55 naučnih radova,od kojih su 3 sa SCTI,MCTI i JEL kladifikacijama.Dvadeset četiri rada su kategorisana srpskim SCI indeksom.Učestvovao je na 22 domaća i 13 međunarodnih naučnih skupova.Objavio je 3 monografije i četiri univerzitetska udžbenika.Citiran je preko 45 puta,bez samocitata,od kojih je 15 u inostranim publikacijama.Bio je mentor na 11 master radova,dva magistarska rada i 1 doktorskoj tezi.

Prof dr Milan Gašović je naučni saradnik Instituta Ekonomskih nauka u Beogradu.Učestvovao je na  velikom broju projekata iz oblasti menadžmenta i marketinga.U poslednje tri godine je, kao marketing ekspert učetstvovao u dva IPA projekta .


Obrazovanje:

 • Magistarske studije
  Pravni fakultet Beograd,
  Društveno-ekonomski, 1983-1986
 • Doktorska disertacija
  Ekonomski fakultet Subotica,
  Marketing, 1994-1997
 • Osnovne studije
  Ekonomski fakultet Beograd,
  Turizam i saobraćaj, 1974-1979

Knjige:

 • M. Gašović, Menadžment Prodaje, Ekonomski Fakultet Subotica, 2017
 • M. Gašović, Sportski Marketing, IntermaNet,Beograd, 2017
 • M. Gašović, Modna kolekcija(Marketinški,tehnološki i menadžment aspekti dizajna modnih proizvoda), Tehnički fakultet "Mihailo Pupin",Zrenjanin, 2016
 • M. Gašović, Menadžment Proizvoda, Ekonomski Fakultet Subotica, 2011
 • M. Gašović, Marketing Sportskih Organizacija, IntermaNet,Beogradf, 2009
 • M. Gašović, B. Stavrić, B. Marđokić, Menadžment, Beogradska Poslovna Škola,Beograd, 2004
 • M. Gašović, Menadžment Prodaje, Institut Ekonomskih Nauka,Beograd, 2001
 • M. Gašović, Modni Marketing, Institut Ekonomskih Nauka,Beograd, 1998

Radovi u časopisima:

 • M. Gašović, Cene kao Instrument Marketing Miksa Sportskih Organizacija, Sport nauka i praksa, No. 1-2, pp. 55 - 66, Mar, 2015
 • M. Gašović, Mogućnosti Poboljšanja Saradnje Između Dizajnera i Stručnjaka za Marketing u Modnim Poduzećima, TEKSTIL, Vol. 62, No. 3-4, pp. 174 - 185, Apr, 2013
 • M. Gašović, M. Čelić, S. Salai, Marketing istraživanja determinanti potrošnje vina na području AP Vojvodine, Marketing, Vol. 44, No. 2, pp. 103 - 114, 2013
 • M. Gašović, Ekonomska misao Obrena Blagojevića, Matica, No. 49, pp. 501 - 520, Dec, 2012
 • M. Gašović, Specifičnosti Prodajnih Aktivnosti u Neprofitnim Organizacijama, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 48, No. 27, pp. 209 - 218, Apr, 2012
 • M. Gašović, Marketing istraživanja za potrebe organizatora sportskih doživljaja, Marketing, Vol. 43, No. 2, pp. 91 - 170, Feb, 2012
 • M. Gašović, Integrisane marketing komunikacije sportskih organizacija, Marketing, Vol. 42, No. 3, pp. 170 - 179, 2011
 • M. Gašović, The Theoretikal of Marketing Application in Non Profit, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 5, No. 9, pp. 111 - 115, Jul, 2009
 • M. Gašović, Etičke Dileme Menadžera Prodaje i Prodajnog Osoblja, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, No. 21, pp. 109 - 118, Apr, 2009
 • M. Gašović, Strategisko planiranje i proces menadžmenta prodaje, Strategiski menadžment, No. 3, pp. 86 - 90, Dec, 2005
 • M. Gašović, Upravljanje Sponzorskim Aktivnostima Sportskih Manifestacija, Direktor, No. 1-2, pp. 6 - 11, Feb, 2005
 • M. Gašović, Pretpostavke za kontrolu implementacije strategije:Analiza prodaje i analiza troškova marketinga, Strategiski menadžment, No. 4, pp. 17 - 20, Dec, 2004
 • M. Gašović, Sportska Ponuda Kao Elemenat Sportskog Marketing Miksa, Marketing, pp. 31 - 39, Dec, 2004
 • M. Gašović, Principi za Menadžment(prikaz knjige), Direktor, No. 11, pp. 263 - 265, Nov, 2004
 • M. Gašović, Menadžment Prodaje i Etička Odgovornost, Marketing, pp. 57 - 64, Sep, 2004
 • M. Gašović, Obaveze i Odgovornosti Savremenih Organizacija, Direktor, No. 1-2, pp. 51 - 57, Feb, 2004
 • M. Gašović, Proces Lične Prodaje, Marketing, pp. 39 - 47, Feb, 2002
 • M. Gašović, Uslužne delatnosti kao glavna snaga promena u pravcu globalne ekomonije, Direktor, No. 10, pp. 37 - 45, Oct, 2001
 • M. Gašović, Opcije Menadžmenta Prodaje, Marketing, pp. 51 - 57, Sep, 2001
 • M. Gašović, Uloga Menadžera u Uslužnim Delatnostima, Direktor, No. 6, pp. 57 - 63, Jun, 2001
 • M. Gašović, Marketing-principi za menadžment(prikaz publikacije), Marketing, pp. 69 - 71, Jan, 2001
 • M. Gašović, RM-Novi Okviri Upravljanja Prodajom, Marketing, No. 3-4, pp. 59 - 65, Apr, 2000
 • M. Gašović, Marketing planiranje u modnim kompanijama, Direktor, No. 1, pp. 56 - 63, Jan, 2000
 • M. Gašović, Marketing Istraživanja u Modnoj Industriji, Marketing, pp. 41 - 49, Jan, 1999
 • M. Gašović, Savremena Kretanja u Modnoj Industriji Velike Britanije, Ekonomski signali, No. 11, pp. 59 - 61, Nov, 1998
 • M. Gašović, Dimenzije Modnog Marketinga, Marketing, pp. 127 - 133, Sep, 1998
 • M. Gašović, Profesionalni Menadžment Prodaje(prikaz knjige), Direktor, No. 5, pp. 57 - 58, May, 1998
 • M. Gašović, Industrija Odevnih Predmeta-Šansa za Nerazvijene, Ekonomski signali, No. 12, pp. 53 - 57, Dec, 1997
 • M. Gašović, Prodaja i Distribucija u Modnom Marketingu, Nova Trgovina, No. 9-10, pp. 36 - 44, Oct, 1997
 • M. Gašović, Promocioni Aspekti Modnog Marketinga, Marketing, pp. 69 - 77, Apr, 1997
 • M. Gašović, Ponašanje Kupaca Odevnih Predmeta, Marketing, pp. 203 - 208, Dec, 1996
 • M. Gašović, Planiranje i Razvoj Proizvoda(prikaz knjige), Marketing, pp. 143 - 144, Jul, 1996
 • M. Gašović, Savremena Kretanja Na Svetskom Tržištu Odevnih Predmeta, Ekonomski signali, No. 5, pp. 38 - 41, May, 1996
 • M. Gašović, Budućnost Modnog Marketinga, Marketing, pp. 31 - 35, Feb, 1996
 • M. Gašović, Marketinčke Aktivnosti Preduzeća iz Oblasti Odevnih Predmeta, Marketing, pp. 25 - 28, Mar, 1995
 • M. Gašović, Marketinški Aospeti Dizajna Odevnih Predmeta, Marketing, pp. 30 - 33, Sep, 1994
 • M. Gašović, Tržišno Komuniciranje (prikaz knjige), Marketing, pp. 35 - 36, May, 1994
 • M. Gašović, Marketinčki Aspekti Mode Odevnih Predmeta, Nova Trgovina, No. 1-2, pp. 36 - 40, Apr, 1993
 • M. Gašović, Odlučujuća Uloga Direktora-Otpori i Podrška Uvođenju Koncepta Marketinga, Direktor, No. 1-2, pp. 44 - 48, Apr, 1993
 • M. Gašović, Marketing Stručnih Časopisa, Ekonomika preduzeća, No. 11-12, pp. 392 - 398, Dec, 1992
 • M. Gašović, Primena Eksperimentalnog metoda u merenju prodajnog učinka promocionih aktivnosti, Marketing, pp. 27 - 31, Dec, 1992
 • M. Gašović, Tržište Patent Zatvarača-Supstitucija Proizvoda Usled Tehnološkog Zastarevanja, Ekonomika preduzeća, pp. 479 - 485, Oct, 1992
 • M. Gašović, Identifikacija Ciljnog Tržišta i Planiranje Asortimana Proizvoda, Ekonomika preduzeća, pp. 389 - 397, Aug, 1992
 • M. Gašović, Koncept Uvođenja Marketinga u Proizvodno-prometni sistem iz Oblasti Konfekcije, Nova Trgovina, pp. 27 - 32, Apr, 1992
 • M. Gašović, Koncept Uvođenja Marketinga u Preduzeće za Proizvodnju Patent Zatvarača, Ekonomika preduzeća, pp. 169 - 180, Feb, 1992

Radovi na konferencijama:

 • M. Gašović, Avanturistički sportovi i seocki turizam, May, 2017
 • M. Gašović, Strategic Management of Design Activites, 2017
 • M. Gašović, D. Vaselić, Systemics Approach to Product Development Strategy in Conteporaty Companies, 2017
 • M. Gašović, Z. Jovanović, . Aničić, Brand managing and design, May, 2016
 • M. Gašović, Upravljanje Dizajnom i Brend, 2016
 • M. Gašović, Sportski i turistički sadržaji kao ekonomski faktori razvoja sela, 2016
 • M. Gašović, A. Muhović, N. Ćurčić, Online sales as a subfunction of Internet marketing, 2016
 • M. Gašović, S. Lazarević, R. Ilić, Podrška kompanija sportskim aktivnostima osoba sa invaliditetom: integrisani pristup, pp. 38 - 41, May, 2015
 • M. Gašović, R. Ilić, Marketing program preduzetničkih sportskih škola, Apr, 2015
 • M. Gašović, Savremena maloprodaja odevnih predmeta, 2015
 • M. Gašović, Fashion Styles as an Aspect of Marketing Programs of Fashion Companies, 2014
 • M. Gašović, R. Ilić, Internet marketing sportskih organizacija, 2014
 • M. Gašović, D. Vaselić, New Modalities of Category Managemont, Mar, 2013
 • M. Gašović, M. Brdarić, Integration of Marketing and Design Strategy as an Assumption for the Success of Fashion Companies on the Market, Dec, 2012
 • M. Gašović, Analysis of Respodents Attitudes About Cloting Supply and Purchasing Capacity, Nov, 2012
 • M. Gašović, D. Vaselić, Product Planning as a Pasose of Product Development Management, Oct, 2012
 • M. Gašović, D. Vaselić, Differention of Fashion Products Trough Branding, Jun, 2012
 • M. Gašović, D. Vaselić, Management of the Initial Design Project, May, 2012
 • M. Gašović, Effects of the Implementation of Product Categoru Management in Large Retail Companies, Annalis of DAAAM for 2011-PROCEEDINGS, Nov, 2011
 • M. Gašović, Marketing Program Instruments in the Context of Fashion Product Design, Nov, 2011
 • M. Gašović, Model for Measuring Marketing Activites, Jul, 2011
 • M. Gašović, Material Management and Marketing, Jun, 2009
 • M. Gašović, Services a Vital Development Factor of the Modern Company, May, 2008
 • M. Gašović, Quality Products, May, 2008
 • M. Gašović, S. Salai, Diferenciranje Proizvoda Putem Dizajna, Apr, 2008
 • M. Gašović, Rizik i Neizvesnost u Procesu Razvoja Novog Proizvoda, May, 2007
 • M. Gašović, Strategisko Upravljanje i Proces Menadžmenta Prodaje, May, 2005
 • M. Gašović, Marketinški Aspekti Nastupa Odevne Industrije na tržište EU, Sep, 2004
 • M. Gašović, Pretpostavke za Implementaciju Strategije Kontrole:Analiza prodaje i troškova marketinga, May, 2004
 • M. Gašović, Menadžment Prodaje i Kvalitet Proizvoda i Usluga, 2004
 • M. Gašović, Psihološki Aspekti Marketinga u Sportu, May, 2000
 • M. Gašović, Modni Marketing u Praksi(plenarno predavanje), Jun, 1998
 • M. Gašović, Međunarodne Dimenzije Modnog Marketinga, 1998
 • M. Gašović, Yugoslav Garments Industry-International Marketing Configuration, Jan, 1997
 • M. Gašović, Upravljanje Kreativnim i Marketing Razvojem Modnih Proizvoda, Apr, 1996
 • M. Gašović, Budućnost Modnog Marketinga, Mar, 1996
 • M. Gašović, Efektivnost Licencnih Partnerstava u Modnoj Industriji, Jun, 1990

Ostali radovi:

 • M. Gašović, Marketing Odevnih Predmeta, 1997
 • M. Gašović, Marketing u samoupravnoj privredi, 1985
Univerzitet Singidunum © 2017