117,1015

Georgios Nektarios Lois

gnlois|mmnkk|singidunum.ac.rs

Georgios Nektarios Lois je rođen 12.10.1969. u Patri, Grčka.

Γεώργιος Νεκτάριος Λόης
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

____________________________

Georgios Nektarios, Athanasiosa, Lois, rođen je u Patri –Grčka gde je završio Osnovnu i Srednju školu. Zatim je u Beogradu studirao i diplomirao na Bogoslovskom Fakultetu S.P.C. U nastavku studija Magistrirao (2+2 godine) na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu na katedri “Crkvene Istorije” i na istom Univerzitetu 2007 god. proglašen je jednoglasno sa ocenom (10) “Odličan” Doktorom Crkvene Istorije Slovenskih zemalja.

 
____________________________
Danas je:

1)- Docent Univerziteta Singidunum (Grčki Jezik i Kultura)


2)-Profesor (SEP) Fakulteta Humanističkih Nauka, Helenskog Otvorenog Univerziteta u Patri od 2010 (ORTH51 - Crkvene Istorije).
   I)    Koordinator odeljenja za Master Studije: “Pravoslavna Crkva i Teologija od 19 do 21 veka” (2020-2023).
   II)    Od 2010 do danas bio je Mentor za preko 50 postdiplomskih studija – Mastera i član komisije za više od 30 postdiplomskih radova
   III)    Od 2010 do danas je recenzent i ocenjivač za naučne radove na srpskom jeziku za objavljivanje u Časopisu “Pravoslavna Teologija”,Helenskog Otvorenog Univerziteta.
   IV)    Akademske godine 2019/20 predavao “Istoriju Grčke Diaspore” sa sedištem u Solunu.
   (e-mail: lois.georgios@ac.eap.gr)


3)- Predsednik “Instituta za Nacionalna i Verska pitanja u Patri”, (Odluka Centralnog Upravnog Odbora: D.S.138/22-03-2018 Solun - Odeljenja za Patru).


4) Glavni Urednik naučnog časopisa “SingiLogos” – Univerzitet Singidunum (od 2021)


5)- Naučni saradnik “Medjunarodnog Centra za Pravoslavne Studije” u Nišu i član Izdavačkog Saveta časopisa “Crkvene Studije (Church Studies – M23)”.


6)- Član Izdavačkog Saveta časopisa “Pravni Zapisi” (Legal Records – M51).


7)- Recenzent za poslove akreditacije i provere kvaliteta visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji (Odluka “Nacionalnog Saveta za Visoko Obrazovanje” – 22/01/2019, br. 01-2019-06 i 05/07/2022, br. 612-01-01184/2022-01).


8)- Stručni Naučni Savetnik i tumač odrednica (leme) Velike Pravoslavne Hrišćanske Enciklopedije (MOHE) za teme koje se odnose na svet Slovena (original naziv: Μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Στρατηγικές Εκδόσεις. 2010.)

9)- Proglašen je za Dopisnog člana Filološkog Udruženja “PARNASOS”, Athina, Maja 2017 (Odluka: ΛΓ/7.3.2017)

10)- Od 2000 do 2006 predavao u Institutu “I.N.R.A. u Solunu” Grčki jezik strancima do nivoa C2 (Odluka: 30/27-06-2000).


11)- Posle obuke i uspešno položenog ispita na Helenskom Otvorenom Univerzitetu poseduje Sertifikate za: a) Otvoreno i na daljinu obrazovanje (Odluka: br. 1033/29-07-2016), b) Informaciono – komunikacione tehnologije Helenskog Otvorenog Univerziteta (Odluka: br. 1593/29-07-2016).

____________________________

Pisao je Skripte za učenje Grčkog jezika za strance (I.N.R.A. - Solun 2005).

____________________________
Učestvovao je na više od četrdeset međunarodnih naučnih skupova u Grčkoj i inostranstvu i do sada je publikovao više od pedeset naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima, koji se odnose na različite teme iz “Kulture Naroda i Crkvene Istorije” (Srbije, Grčke, Rusije, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Odnos Grčkovizantijske Kulture sa svetom Slovena  i t.d). Većina radova se bave Istorijom Srbije. U Velikoj Pravoslavnoj Hrišćanskoj Enciklopediji (M.O.H.E) takođe je napisao 22 odrednice (leme) koje se odnose na Istoriju Srbije.

____________________________
Govori Grčki i Srpski jezik. Za literaturu može da koristi u zadovoljavajućem stepenu Bugarski, Ruski i Staro Grčki.


Knjige:

 • Georgios Nektarios Lois, Συγγραφή Λημμάτων - Λεύκωμα Ιστορικής μνήμης και ελληνορθόδοξου προβληματισμού. Ορθοδοξία – Ελλάδα – Ελληνική Επανάσταση 1821, I.N.R.A., 2021
 • Georgios Nektarios Lois, Istorija Srbije - Narodna i Crkvena - Ιστορία της Σερβίας. Πολιτική και Εκκλησιαστική, Atina: ΕΝΝΟΙΑ, 2017
 • Georgios Nektarios Lois, Pokrštavanje Hrvata. Razmišljanja o životu i radu prosvetitelja Slovena Ćirila i Metodija - Ο εκχριστιανισμός των Κροατών. Απόψεις για τη ζωή και το έργο των διαφωτιστών των Σλάβων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Solun: I.N.R.A, 2014
 • Georgios Nektarios Lois, Jovan Uglješa 1365-1371. Grad Seres - srpska država i odnosi sa Svetom Gorom i Carigradskom patrijaršijom (Ιωάννης Ούγκλεσης 1365-1371. Η πόλη των Σερρών – Το κράτος των Σέρβων και οι σχέσεις με το Άγιον Όρος και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως), Solun: I.N.R.A, 2014
 • Georgios Nektarios Lois, Doprinos mitropolita niškog grčkog porekla Makarija II u oslobodilačkoj borbi Srba 1802-1815 - Η συμβολή του ελληνικής καταγωγής Μητροπολίτου Νύσσης Μακάριου Β στόν εκκλησιαστικό και απελευθερωτικό αγώνα των Σέρβων 1802-1815, Solun: I.N.R.A, 2014
 • Georgios Nektarios Lois, Konkordat između kraljevine Jugoslavije i Vatikana 1935-1937. Stav Srpske Pravoslavne Crkve - Το Κονκορδάτο μεταξύ του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας και του Βατικανού (1935-1937). Η θέση της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Solun: Αφοί Κυριακίδη, 2008
 • Georgios Nektarios Lois, Poglavari Srpske Pravoslavne Crkve od svetog Save Nemanjića (1219) do danas - Οι προκαθήμενοι της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Από τον άγιο Σάββα Νεμάνια (1219) έως σήμερα, Solun: Αφοί Κυριακίδη, 2008
 • Georgios Nektarios Lois, Patrijarh Srpski German. Život i Delo 1958-1990 - Ο Πατριάρχης των Σέρβων Γερμανός. Βίος-Δράση 1958-1990, Solun: Αφοί Κυριακίδη, 2008
 • Georgios Nektarios Lois, Makedonsko pitanje sa crkvenog aspekta u periodu mitropolita skopskog Josifa i uloga komunističke Jugoslavije - Το Μακεδονικό ζήτημα εκκλησιαστικώς επί των ημερών του Μητροπολίτου Σκοπίων Ιωσήφ και ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας, Solun: I.N.R.A, 2006
 • Georgios Nektarios Lois, Makedonsko pitanje sa narodne i crkvene strane u Jugoslaviji 1918-1991 - Το Μακεδονικό Ζήτημα από πολιτικής και εκκλησιαστικής πλευράς στη Γιουγκοσλαβία 1918-1991, Athina: Επτάλοφος, 2002

Radovi u časopisima:

 • Georgios Nektarios Lois, Eklisiologija dijaspore Slučaj dodeljivanja (1908) i oduzimanja (1922) kanonskog nadzora pravoslavne dijaspore grčkog govornog područja Crkvi Grčke od strane Vaseljenske patrijaršije - Η εκκλησιολογία της Διασποράς. Η περίπτωση της εκχωρήσεως (1908) και άρσεως (1922) της κανονικής εποπτείας της ελληνόφωνης Ορθόδοξης Διασποράς στην Εκκλησία της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Živopis , No. 12, pp. 65 - 76, 2023
 • Georgios Nektarios Lois, Grad Patra i hram Svetog apostola Andreja. Potencijali i perspektiva kulturno – verskog turizma Patre - (The City of Patras and The Church of Saint Andrew. Potential and Perspectives of Cultural and Religious Tourism of Patras), SingiLogos, Vol. 3, No. 3, pp. 108 - 118, 2023
 • Georgios Nektarios Lois, Kulturno i crkveno – politička diplomatija˙ u službi autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve (1219). Πολιτιστική και εκκλησιαστική - πολιτική διπλωματία˙ αρωγός του αυτοκεφάλου της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (1219), Crkvene Studije, Vol. 20, No. 20, pp. 315 - 323, 2023
 • Georgios Nektarios Lois, Aspekti izbegličkog pitanja Grka Balkana (19tog – 20 veka). Zajednice i Parohije - Όψεις του Προσφυγικού ζητήματος των Ελλήνων των Βαλκανίων (19ος – 20ος αιώνας). Κοινότητες και Παροικίες, SingiLogos, Vol. 1, No. 1, pp. 96 - 108, Oct, 2021
 • Georgios Nektarios Lois, Prvi Sloveni monasi na Svetoj Gori,, Vizantijsko-slovenska čtenija - Univerzitet u Nišu , pp. 87 - 96, 2021
 • Georgios Nektarios Lois, Prespanski sporazum i crkveno pitanje Skoplja - Η Συμφωνία των Πρεσπών και το εκκλησιαστικό ζήτημα των Σκοπίων, Studije pravoslavne teologije - Helenski Otvoreni Univerzitet , Vol. 11, pp. 182 - 193, 2020
 • Georgios Nektarios Lois, Odnosi države i crkve u novostvorenim državama bivše Jugoslavije - Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji - Σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας στα νεοδημιουργηθέντα κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία), Studije pravoslavne teologije - Helenski Otvoreni Univerzitet , Vol. 10, pp. 141 - 159, 2019
 • Georgios Nektarios Lois, Politički i crkveni odnosi Srbije sa Vizantijom u periodu Prvovenčanog (1196-1228) i Radoslava (1228-1233) - Οι Πολιτικές και Εκκλησιαστικές σχέσεις της Σερβίας με το Βυζάντιο την περίοδο του Πρωτόστεπτου 1196-1228 και του Ράντοσλαβ 1228-1233, Crkvene Studije, No. 16/2, pp. 115 - 121, 2019
 • Georgios Nektarios Lois, Το γεωεκκλησιαστικό εθνοφυλετικό ζήτημα των Σκοπίων, Τετράδια , No. 72-73, pp. 79 - 89, 2018
 • Georgios Nektarios Lois, Vizantijsko-srpsko saglasje - Βυζαντινο-σερβικές συμφωνίες, Crkvene Studije, pp. 13 - 22, 2018
 • Georgios Nektarios Lois, Odnosi naroda van granica - Grci i Srbi kroz vekove, Uvidi i Izazovi - Filozofski Fakultet Kosovska Mitrovica , No. 2, pp. 3 - 14, 2018
 • Georgios Nektarios Lois, Vizantija i Sloveni - država Rosa (Rusa) i pokrštavanje Istočnih Slovena u 9. i 10. veku - Βυζάντιο και Σλάβοι. Το κράτος των Ρώς (Ρώσων) και ο εκχριστιανισμός των Ανατολικών Σλάβων (9ος – 10ος αιώνας, Θεολογία - Teologija, Vol. 88, No. 2, pp. 217 - 230, 2017
 • Georgios Nektarios Lois, Doprinos grčko – srpskoj srednjevekovnoj pismenosti. Hrišćanka sultanija Mara Branković 1418-1487 - The Contribution of Christian Sultana Mara Branković 1418–1487) for the Greek-Serbian Medieval Literacy, Teološki Pogledi, Vol. XLVIII, No. 3, pp. 635 - 644, 2017
 • Georgios Nektarios Lois, Značaj obnavljanja Pećke Patrijaršije u održavanju vere i nacionalnog identiteta Srba u periodu Osmanskog carstva - Η σημασία της ανασυστάσεως του Πατριαρχείου Πεκίου (1557) στην διατήρηση της πίστεως και της εθνικής ταυτότητας των Σέρβων την περίοδο της Οθωμανοκρατίας, Crkvene Studije, pp. 373 - 381, 2017
 • Georgios Nektarios Lois, Iz Egzarhije 1870 u Ilindenski ustanak - Από την Εξαρχία του 1870 στην εξέγερση του Ίλιντεν (1903), Studije pravoslavne teologije - Helenski Otvoreni Univerzitet, Vol. VII, pp. 152 - 163, 2016
 • Georgios Nektarios Lois, Grčka pravoslavna zajednica u Jedrenu po osnovi pravlnika Narodno-Starešinstva iz 1904, Niš & Byzantium , pp. 643 - 652, 2016
 • Georgios Nektarios Lois, Značaj Kosova i Metohije za Srbe - Η σημασία του Κοσσυφοπεδίου για τους Σέρβους, Eklisiologos, Vol. 18, pp. 79 - 89, 2016
 • Georgios Nektarios Lois, Kratka istorija Bugarske pravoslavne crkve - Σύντομη ιστορία της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Studije pravoslavne teologije - Helenski Otvoreni Univerzitet , Vol. VI, pp. 335 - 358, 2015
 • Georgios Nektarios Lois, Makedonsko pitanje u srpskoj istoriografiji sa narodnog i crkvenog aspekta - Το «Μακεδονικό» ζήτημα από πολιτικής και εκκλησιαστικής πλευράς στην σερβική ιστοριογραφία, Studije pravoslavne teologije - Helenski Otvoreni Univerzitet, Vol. V, pp. 84 - 111, 2014
 • Georgios Nektarios Lois, Odnosi države i crkve u Crnoj Gori povodom Predloženog zakona o zaštiti kulturnog nasleđa zemlje iz 2009 - Σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας στο Μαυροβούνιο με αφορμή το Νομοσχέδιο του 2009 για την προστασία του Πολιτιστικού πλούτου της χώρας, Ekklisiologos, No. 316, pp. 8 - 14, Jun, 2013
 • Georgios Nektarios Lois, Hristos Terezis, Politička teologija Konstantina Velikog po Evseviju Kesarijskom - Η Πολιτική Θεολογία του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά τον Ευσέβιο Καισαρείας, Sveti Car Konstantin i hrišćanstvo, Vol. tom I, pp. 117 - 129, 2013
 • Georgios Nektarios Lois, Političko i crkveno stanje u Srbiji posle Stefana Dušana i ulazak Osmanlija na Balkan (1355-1385) - Η πολιτική και η εκκλησιαστική κατάσταση στην Σερβία μετά τον Στέφανο Δουσάν και η είσοδος των Οθωμανών στα Βαλκάνια (1355-1389), Studije pravoslavne teologije - Helenski Otvoreni Univerzitet, Vol. IV, pp. 250 - 274, 2013
 • Georgios Nektarios Lois, Hristos Terezis, Ruski ikonopisac Andrej Rubljov, Živopis, Vol. 6, pp. 71 - 84, 2012
 • Georgios Nektarios Lois, Balkan i Sloveni. Prva srpska država i njeno pokrštavanje - Βαλκάνια και Σλάβοι. Το πρώτο Σερβικό κράτος και ο εκχριστιανισμός αυτού, Studije pravoslavne teologije - Helenski Otvoreni Univerzitet, Vol. III, pp. 199 - 238, 2012
 • Georgios Nektarios Lois, Kratak osvrt na novi crkveni Ustav Bugarske Pravoslavne Crkve - Σύντομη αναφορά στον νέο Καταστατικό Χάρτη της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Eklisiologos, No. 190, pp. 71 - 84, 2011
 • Georgios Nektarios Lois, Srpska pravoslavna crkva u osmanskom periodu - Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία την περίοδο των Οθωμανών, Eklisiologos, Vol. 203,205,206, pp. 1 - 46, 2011
 • Georgios Nektarios Lois, Istorija Srpske pravoslavne crkve u Austrougarskoj - Karlovačka Mitropolija - Η Ιστορία της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αυστροουγγαρία. Η περίπτωση της μητροπόλεως Καρλοβακίων, Studije pravoslavne teologije - Helenski Otvoreni Univerzitet , Vol. II, pp. 257 - 303, 2011
 • Georgios Nektarios Lois, Načelo verske ravnopravnosti i položaj verskih zajednica u novoosnovanoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918) - Η Αρχή της Θρησκευτικής Ισοτιμίας και η θέση των Θρησκευτικών Κοινοτήτων στο νεοϊδρυθέν Βασίλειο των Σέρβων-Κροατών και Σλοβένων (1918), Eklisiologos, Vol. 168, pp. 1 - 11, 2010
 • Georgios Nektarios Lois, Pozicija Pravoslavne crkve u Rusiji (kraj 19. i početak 20. veka) - Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ρωσία (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα), Studije pravoslavne teologije - Helenski Otvoreni Univerzitet, Vol. I, pp. 157 - 175, 2010
 • Georgios Nektarios Lois, Sveti Andrej - zaštitnik grada Patre u Grčkoj., Glasnik SPC, No. 11, pp. 106 - 109, Nov, 2008
 • Georgios Nektarios Lois, Osnivanje Bugarske egzarhije i raskol iz 1872, Glasnik SPC, pp. 275 - 277, Nov, 2008
 • Georgios Nektarios Lois, Obrazovanje u Srbiji za vreme Osmanskog carstva - Η εκπαίδευση στη Σερβία την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Eklisiologos, Vol. 38,39, pp. 1 - 9, 2008
 • Georgios Nektarios Lois, Crkveni status Mitropolije Crnogorske od ukidanja Pećke Patrijaršije (1766) do njenog obnavljanja (1920) - Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Μητροπόλεως Μαυροβουνίου από την διακοπή λειτουργίας του Πατριαρχείου Πεκίου (1766) έως της ανασυστάσεως αυτού (1920), Eklisiologos, Vol. 63,64, pp. 1 - 20, 2008
 • Georgios Nektarios Lois, Posledice stvaranja Bugarske egzararhije (1870) za Kraljevinu Srbiju - Ο αντίκτυπος της ιδρύσεως της Βουλγαρικής Εξαρχίας (1870) στο πριγκιπάτο της Σερβίας, Eklisiologos, Vol. 68,69, pp. 1 - 21, 2008
 • Georgios Nektarios Lois, Patrijarh srpski German (1958-1990) kao predsednik Svetskog Saveta Crkava (1968-1975) i priznavanje njegovog izbora na osnovu odluka Svetog arhijerejskog sinoda Srpske Pravoslavne Crkve - Ο Πατριάρχης των Σέρβων Γερμανός (1958-1990) ως Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (1968-1975) και η αποδοχή της εκλογής του επί τη βάσει της αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, Γρηγόριος Παλαμάς, No. 817, pp. 229 - 238, 2007

Radovi na konferencijama:

 • M. Pupavac, M. Rončević, N. Maenza, J. Travica, G. Lois, Challenges of Translation Reliability in the Era of Translation Tools: Analysis of Translations from the Serbian Language, May, 2023
 • G. Lois, HISTORY – RELIGION AND CULTURE AT THE CROSSROADS, May, 2022
 • G. Lois, Πανδημία και γεωπολιτική στα Δυτικά Βαλκάνια, May, 2022
 • G. Lois, Πολιτιστική και εκκλησιαστική - πολιτική διπλωματία˙ αρωγός του αυτοκεφάλου της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (1219), 2022
 • G. Lois, Organizator i Kooridinator Simpoziuma: 200 έτη από την απελευθέρωση. Ελλάδα – Μοριάς – Ορθοδοξία, Nov, 2021
 • G. Lois, Κοινότητες και Παροικίες των Ελλήνων των Βαλκανίων 19ος – 20ος αιώνας, May, 2021
 • G. Lois, Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Οι γεωπολιτικές και γεωεκκλησιαστικές εξελίξεις, Dec, 2020
 • G. Lois, Η Συμφωνία των Πρεσπών και το εκκλησιαστικό ζήτημα των Σκοπίων, Dec, 2020
 • G. Lois, Prvi monasi slovenskog porekla na Svetoj Gori, Nov, 2020
 • G. Lois, Sveti Sava i osam vekova Srpske Crkve, May, 2019
 • G. Lois, Odnosi Srbije sa Vizantijom od 1196 do 1233, Nov, 2018
 • G. Lois, Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β΄, στο Διορθόδοξο, Διαχριστιανικό και Πανανθρώπινο σήμερα, Mar, 2018
 • G. Lois, Vizantijsko – Srpsko saglasje, Nov, 2017
 • G. Lois, ODNOSI NARODA VAN GRANICA: GRCI I SRBI KROZ VEKOVE, Sep, 2017
 • G. Lois, 800 Years since the Coronation of Stefan the First-Crowned, Jun, 2017
 • G. Lois, Ο Ναός του Αγίου Σάββα Βελιγραδίου. Το ιστορικό της ανεγέρσεως την περίοδο του κομμουνισμού στην τέως Γιουγκοσλαβία, Oct, 2015
 • Georgios Nektarios Lois, Ο Ναός του Αγίου Σάββα Βελιγραδίου. Το ιστορικό της ανεγέρσεως την περίοδο του κομμουνισμού στην τέως Γιουγκοσλαβία, Sep, 2015
 • G. Lois, GRČKA PRAVOSLAVNA ZAJEDNICA U ADRIANUPOLjU (JEDRENU) PO OSNOVI PRAVILNIKA NARODNO-STAREŠINSTVA IZ 1904, Jun, 2015
 • G. Lois, Η πολιτική και η εκκλησιαστική κατάσταση στην Σερβία μετά τον Στέφανο Δουσάν και η είσοδος των Οθωμανών στα Βαλκάνια (1355-1389), May, 2014
 • G. Lois, THE POLITICAL THEOLOGY OF CONSTANTINE THE GREAT AT EUSEBIUS OF CAESAREA, May, 2013
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Παραδουνάβιες Χώρες, Σημερινή Ρουμανία, 2010
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Αρχαία Σαρδική, Σημερινή Σόφια, 2009
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι – Κετίγνη Μαυροβουνίου, Oct, 2008
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Μοσχόπολη και πέριξ, Nov, 2007
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Αρχαία Ναϊσσός (Νίς Σερβίας), Nov, 2006
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Ο Μακεδονικός Αγώνας στο Βέρμιο και στην επαρχία Βεροίας, Dec, 2005
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Ιεροσόλυμα, Nov, 2005
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Η Ελληνική και Σερβική Εκκλησιά ανά τούς αιώνες, Jun, 2005
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Ο πνευματικός πολιτισμός Ολύμπου – Πιερίων. Ὁ Κόσμος των Παλαιτύπων, Dec, 2004
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Βελεσσά – Η συμβολή της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης στον Μακεδονικό Αγώνα, Nov, 2004
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Αλεξάνδρεια, Oct, 2003
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Η Θεσσαλονίκη μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης, 2002
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Άγιον Όρος – Παρευξείνιες Χώρες, Dec, 2001
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη, Dec, 2000
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Θεσσαλονίκη – Αχρίδα, Dec, 1999
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Η Ορθόδοξη κληρονομιά στην Χερσόνησο του Αίμου στο παρελθόν και στο παρόν, Sep, 1998
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Ο Κόσμος της Ορθοδοξίας στη Χερσόνησο του Αίμου και στην Καυκασία στο παρελθόν και στο παρόν και ο ρόλος της Χριστιανικής Μακεδονίας, Nov, 1997
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Πελαγονία – Μία άλλη Ελλάδα, Sep, 1996
 • G. Lois, Organizacioni Odbor I.N.R.A: Ο Εθνομάρτυς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ (+1821 – Κωνσταντινούπολη), Nov, 1995
Univerzitet Singidunum © 2024