117,1015

Darija Martinov

dmartinov|mmnkk|singidunum.ac.rs

Darija Martinov je rođena 10.03.1987. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

 

PROJEKTI:

 • COST Action CA22101 - Cultural Expertise Junior Network (K-Peritia), 2024. - 2027. godine
 • Pozitivne obaveze država članica Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u pogledu prava na život prema tumačenju Evropskog suda za ljudska prava, projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, realizovan na Fakultetu za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu; rukovodilac projekta, 2019-2020. godine
 • Civic Act, projekat Futurelab Europe i Evropskog centra za politiku u Briselu; savetnik za projekat i predavač, 2018. godine
 • Letters to Europe – refugee women write, projekat Futurelab Europe i Evropskog centra za politiku u Briselu; savetnik za projekat i koautor publikacije, 2017. godine
 • Droga ili život – odaberi život, projekat NVO „Sjaj“ i lokalnih samouprava u Srbiji i Republici Srpskoj; učesnik, 2011. – 2017. godine
 • CalendArt, projekat koji organizuje organizacija The Balkan writers project; učesnik, 2017
 • Europe for your thoughts – European culture and values, u organizaciji The European Fund for the Balkans, the College of Europe i The TRANSFUSE Association; koordinator projekta i koautor publikacije, 2011-2012. godine
 • Usaglašavanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske Unije, projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, realizovan na Pravnom fakultetu u Beogradu; istraživač – saradnik, 2010.-2011. godine

 

KONFERENCIJE I SEMINARI:

 

 • Učesnik „Migration and human rights law“ letnje škole u organizaciji The Faculty of Law and Administration of University of Szczecin and the Faculty of Law of University Vitez, 20. – 23. jun 2022. godine
 • Učesnik 32. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava na međunarodnom naučnom skupu „Pravo i snaga umnosti – posvećeno osnivaču Kopaoničke škole akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću“, Kopaonik, 13.-17. decembra 2019. godine
 • Godišnji FLE Forum, Brisel, januar 2018. godine
 • Učesnik međunarodnog Meeting Russia – program javne diplomatije za mlade lidere koji organizuje Creative diplomacy i PICREADI Centar za podršku i razvoj javnih inicijativa, Moskva, 15.-19. februar 2017. godine
 • Godišnji FLE Forum, Brisel, januar 2017. godine
 • Učesnik FLE Alumni Council and intergenerational reunion, u organizaciji Evropskog centra za politiku, Brisel, 27.-29. novembar 2016. godine
 • Učesnik 28. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava, na međunarodnom naučnom skupu „Pravo i autonomija ličnosti“, Kopaonik, 13.-17. decembra 2015. godine
 • Učesnik u međunarodnoj konferenciji Futurelab Europe Spring Conference, Brisel, 12.-13. april 2015. godine
 • Učesnik u međunarodnoj konferenciji “25 years after: the challenges of building the post-communist media and communication industries”, Prag, 20.-22. November 2014
 • Učesnik u radu Međunarodnog naučnog skupa “Odnos prava u regionu i prava Evropske Unije”, Pale (Istočno Sarajevo), 24.-25. oktobar 2014. godine
 • Učesnik godišnje konferencije FutureLab Europe, Brisel, januar 2014. godine
 • Učesnik EFB Community Meeting “Envisioning Europe”, Sarajevo, maj 2014. godine
 • Učesnik The high – level expert conference “Vienna +20 – Advancing the Protection of Human Rights”, koju je organizovalo Austrijsko Savezno Ministarstvo za Evropske i Međunarodne poslove, u saradnji sa Kancelarijom Visokog komesara UN za Ljudska Prava, Ludwig Boltzmann Instituta za ljudska prava (BIM) i Evropskog centra za obuku i istraživanje demokratije i ljudskih prava Univerziteta u Gracu, Beč, jun 2013. godine.
 • Učesnik The Academic Council on the United Nations System (ACUNS) Vienna Liaison conference on the “Leadership Challenges of the 21st Century:The Prevention of Violence against Women and Femicide”, Beč, mart 2013.godine
 • Učesnik EFB Community Conference, Zagreb, oktobar 2012.godine
 • Učesnik The European Fund for the Balkans and College of Europe Spring Seminar, Brisel i Briž, april - maj 2012. godine
 • Učesnik seminara “Human Rights Impact Assesment”, Beč, april 2012. godine
 • Expert workshop “Participation as challenge and opportunity in human rights research” u zajedničkoj organizaciji Univerziteta u Beču i Ludwig Boltzmann instituta za ljudska prava, Beč, novembar 2011. godine
 • Učesnik po pozivu na Stanford – Vienna Human Rights Conference u Beču, 20. – 22. jun 2011. godine

 

KNJIGE:

"Creating a common European future: integration of young migrants in Europe”, Futurelab Europe i Evropski centar za politiku, Brisel, 2015

“Očigledna nesrazmera u ugovornom pravu”, doktorska disertacija, Novi Sad, 2021

“Pozitivne obaveze država članica Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u pogledu prava na život prema tumačenju Evropskog suda za ljudska prava”, Novi Sad, 2020

“Excessive use of force by the law enforcement officials in the light of articles 2 and 3 of the European convention on human rights”, doktorska disertacija, Beč, 2019

“Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske Unije”, Beograd, 2011 (poglavlje na temu “Poslovna etika i socijalna odgovornost biznisa”)

 

RADOVI:

“The Chechnya cases as an illustration of the way the European court interpreted the procedural obligation under Article 2 of the European Convention on Human Rights”, SCIENCE International journal, vol. 3, no. 1, 2024, 163-166 

“Ugov6ori u privredi i prekomerno oštećenje - specifičnosti ugovora o osiguranju s obzirom na njegov aleatorni karakter”, Evropska revija za pravo osiguranja, vol.22, no.2, 2023, 11-19

“Razvoj shvatanja o ekvivalentnosti uzajamnih prestacija kroz pravila o pravičnoj ceni od antičkog doba do početka XX veka”, Glasnik Advokatske Komore Vojvodine, vol. 95, no. 2, 2023, 425-479 

“The relationship between the principle of equal consideration and other basic principles in the Law of Obligations - summary”, Međunarodni naučni skup Pravo između ideala i stvarnosti – zbornik sažetaka, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Institut za uporedno pravo u Beogradu, 2023, 122-123 

“Odnos načela ekvivalentnosti i drugih osnovnih načela u Zakonu o obligacionim odnosima”, Pravo između ideala i stvarnosti, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Institut za uporedno pravo u Beogradu, 2023,  403-416 

 “The creation and development of positive obligations of states signatories of the European Convention for protection of Human Rights and Fundamental freedoms”, Civitas, broj 12, tom 2, 2022, 419-442 

"Evolucija poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja sa posebnim osvrtom na period ekonomske krize", Zbornik radova Pravnog fakulteta, Sveučilište/Univerzitet Vitez, no. 8, 2022, 19-44

“Slučaj McCann and Others v. The United Kingdom i pozitivne obaveze u vezi sa planiranjem i kontrolisanjem operacija organa bezbednosti u skladu sa čl. 2. EKLJP”, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, Vol. 93, No.3, 2021, str. 665-699

“Pojam i elementi zelenaškog ugovora”, Pravni život, tom 2, broj 10, 2019, str. 655-675

“Načelo ekvivalentnosti i prekomerno oštećenje u ugovornom pravu“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, broj 2, 2015, str.889-908

“Klauzula rebus sic stantibus u ugovornom pravu”, Pravni život, tom 2, broj 10, 2015, str.621-639

“Načelo ekonomičnosti i pravo na suđenje u razumnom roku”, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, tom 2, 2015, str. 249-272

“Zabluda i pravne posledice zablude”, Glasnik Advokatske Komore Vojvodine, vol.74, No.2, 2014, str.79-106

 

DRUGE PUBLIKACIJE:

 

“Europe must act – the refugee crisis in the eyes of young people”, Evropski centar za politiku, Brisel, 2015

“Europe for your thoughts”, Podgorica, 2012

 

ANALIZE - STUDIJE:

 

"Uzroci neučešća mladih u institucionalnim politikama", Evropski centar za politiku, Brisel, 2015

"Migracioni trendovi u Srbiji", Evropski centar za politiku, Brisel, 2015

 

DODATNO OBRAZOVANJE I NAUČNO USAVRŠAVANJE:

 

Meeting Russia public diplomacy program for young leaders, Moskva, 15. - 19. februara 2017. godine

Studije iz oblasti Evropskog i uporednog prava, Pravni fakultet Humboldt Univerziteta (master studije), Berlin, 1.mart - 1. avgust 2016. godine 

Zaposlena u Parlamentu Savezne Republike Nemačke, Bundestagu kao stipendista IPS programa, Berlin, 1. mart - 1. avgust 2016. godine

Kurs iz Ljudskih prava (master studije), Univerzitet u Oslu i Norveški centar za ljudska prava (međunarodna letnja škola), Oslo, 19. jun – 31. jul 2015. godine; jedna od 5% studenata koji su položili završni test sa ocenom A

Seminar i trening o Nansen metodologiji dijaloga i Nansen metodu integrisane edukacije u organizaciji Nansen Centra za mir i dijalog, Lilehamer, 14. - 19. jun 2015. godine

The Futurelab Europe programme, Brisel, 2014. - 2015. godine

Haška akademija međunarodnog prava (sekcija za međunarodno javno pravo), Hag, 7.-15. jul 2014. godine ; primljena na Usmerene studije kao jedan od 22 učesnika (od 300 studenata Akademije)

Položila pravosudni ispit sa odlikom iz upravnog prava, Novi Sad, 2.april.2014. godine

The Leadership development programme Evropskog fonda za Balkan, Transfuse Association i Koledža Evrope, Beč, Bratislava, Brisel i Briž, 27. avgusta 2011. godine - 30. aprila 2012. godine

University of Vienna: Human Resources Development Programme for selected SEE Universities u organizaciji Austrijskog saveznog ministarstva za nauku i naučno istraživanje i Univerziteta u Beču, Beč, oktobar 2010. godine - februar 2011. godine 

 

 

NAGRADE I STIPENDIJE: 

 

Zbog postignutog uspeha na studijama (Pravni fakultet u Novom Sadu: osnovne studije završene pre roka sa prosečnom ocenom 9,50, master studije sa prosečnom ocenom 10,00 i doktorske studije  sa prosečnom ocenom 9,00 pri čemu je 10 najviša ocena; Pravni fakultet u Beču: doktorske studije sa prosečnom ocenom 1,2 pri čemu je 1 najviša ocena), Darija Martinov je bila višestruki stipendista Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije, kao i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Ministarstva za obrazovanje. 

Dobitnica je dve Izuzetne nagrade Univerziteta u Novom Sadu, tri Nagrade Univerziteta u Novom Sadu, kao i Nagrade Univerziteta u Novom Sadu za naučni i stručni rad studenta. Bila je stipendista Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu. 

Dobitnik je međunarodne stipendije Austrijskog saveznog Ministarstva za nauku i naučno istraživanje i Univerziteta u Beču, The Hague Forum Foundation i Univerziteta u Oslu. Primila je stipendiju i za učešće u internacionalnim programima IPS programme i The Leadership development programmem u okviru kojih se usavršavala na Humboldt Univerzitetu u Berlinu i pohađala seminar na Koledžu Evrope u Brižu.

Osvojila je prvo mesto na međunarodnom takmičenju "Tales of transition" 2014. godine u Pragu, sa radom na temu “Postkomunističko tranziciono društvo”.

 

ZNANJE STRANIH JEZIKA:

 

Odlično znanje engleskog jezika, na nivou maternjeg jezika – U julu 2017 godine položen TEFL Cambridge Exam (Teaching English as a Foreign Language) SA ODLIKOM (with merit). U decembru 2011. položen CPE University of Cambridge ESOL Examination – Council of Europe level C2 - sa najvišom ocenom A (Very good). 

Odlično znanje nemačkog jezika – U junu 2020. godine položen završni ispit za kurs C1, sertifikat Daf Perfekt škole nemačkog jezika u Novom Sadu. U decembru 2010. godine položen ÖSD B2/2 ispit sa ocenom GUT, sertifikat Innovationszentruma Univerziteta u Beču.

Osnovno znanje španskog jezika - Sertifikat o polaganju kursa Španski za početnike u organizaciji Universidad a Distancia de Madrid, kao i sertifikat Basic Spanish for English speakers u organizaciji Universitat Politècnica de Valencia.  

 

PRETHODNO RADNO ISKUSTVO:

 

Darija Martinov radila je kao naučni istraživač na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Bila je savetnik za projekte u okviru programa Futurelab Europe i spoljni saradnik Evropskog centra za politiku u Briselu. Pored toga, bila je angažovana kao koordinator projekta u okviru The Leadership development programme i radila na drugim projektima u NVO, ali i IT sektoru. 

Pet meseci je provela radeći u Parlamentu Savezne Republike Nemačke, u kancelariji narodnog poslanika Klaus-Dieter Gröhlera. Tri godine je bila zaposlena kao pripravnik u Višem sudu u Novom Sadu. Pravosudni ispit je položila 2014. godine. Takođe, godinu dana je provela kao asistent sa doktoratom, a osmislila je i vodila Pravnu kliniku za zaštitu ljudskih prava.

 


Obrazovanje:

 • Osnovne studije
  Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
  Opšti smer, 2005-2009
 • Master studije
  Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
  Opšti smer, 2009-2010
 • Doktorske studije
  Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
  Privatnopravni smer , 2010-2021
 • Doktorske studije
  Pravni fakultet Univerziteta u Beču,
  Katedra za međunarodno javno, komparativno i evropsko pravo - smer Ustavna i ljudska prava, 2011-2019

Knjige:

 • D. Martinov, Letters to Europe: refugee women write, Brussels : FutureLab Europe and European Policy Centre, 2017
 • D. Marić, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske Unije, Pravni fakultet u Beogradu, 2011

Radovi u časopisima:

 • D. Martinov, Criteria for “effective investigation” in Northern Ireland cases in front of the European Court of Human Rights, SCIENCE International Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 175 - 180, May, 2024
 • D. Martinov, The Chechnya cases as an illustration of the way the European court interpreted the procedural obligation under Article 2 of the European Convention on Human Rights, SCIENCE International Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 163 - 166, Mar, 2024
 • D. Martinov, Commercial contracts and excessive damage – specificities of insurance contracts due to their aleatory character, Evropska revija za pravo osiguranja, Vol. 22, No. 2, pp. 11 - 19, Nov, 2023
 • D. Martinov, ODNOS NAČELA EKVIVALENTNOSTI I DRUGIH OSNOVNIH NAČELA U ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, PRAVO IZMEĐU IDEALA I STVARNOSTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA, No. 1, pp. 403 - 416, May, 2023
 • D. Martinov, Razvoj shvatanja o ekvivalentnosti uzajamnih prestacija kroz pravila o pravičnoj ceni od antičkog doba do početka XX veka, Glasnik advokatske komore Vojvodine, Vol. 95, No. 2, pp. 425 - 452, 2023
 • D. Martinov, Evolucija poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja sa posebnim osvrtom na period ekonomske krize, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Vol. 1, No. 8, pp. 19 - 44, Dec, 2022
 • D. Martinov, P. Teofilović, The creation and development of positive obligations of states signatories of the Europaan Convention for protection of Human Rights and Fundamental freedoms, Civitas, Vol. 12, No. 2, pp. 419 - 442, Dec, 2022
 • D. Martinov, Slučaj McCann and Others v. The United Kingdom i pozitivne obaveze u vezi sa planiranjem i kontrolisanjem operacija organa bezbednosti u skladu sa čl. 2. EKLjP, Glasnik advokatske komore Vojvodine, Vol. 81, No. 3, pp. 665 - 699, 2021
 • D. Marić, Pojam i elementi zelenaškog ugovora, Pravni život, No. 10, pp. 655 - 675, 2019
 • D. Marić, Načelo ekonomičnosti i pravo na suđenje u razumnom roku, ZBORNIK RADOVA ODNOS PRAVA U REGIONU I PRAVA EVROPSKE UNIJE, pp. 249 - 272, 2015
 • D. Marić, Načelo ekvivalentnosti i prekomerno oštećenje u ugovornom pravu, Zbornik radova pravnog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 49, No. 2, pp. 889 - 908, 2015
 • D. Marić, Klauzula rebus sic stantibus u ugovornom pravu, Pravni život, Vol. 2, No. 10, pp. 621 - 639, 2015
 • D. Martinov, People: Vienna and Novi Sad: So Close, Yet So Far, Transitions online, Vol. 11, No. 18, pp. 1 - 4, 2014
 • D. Marić, Zabluda i pravne posledice zablude, Glasnik advokatske komore Vojvodine, Vol. 74, No. 2, pp. 79 - 106, 2014

Radovi na konferencijama:

 • D. Martinov, Savremeno regulisanje instituta izmene ili raskida ugovora zbog promenjenih okolnosti u pojedinim zemljama Evrope, Dinamika savremenog pravnog poretka, pp. 69 - 82, May, 2024
 • D. Martinov, The relationship between the principle of equal consideration and other basic principles in the Law of Obligations - summary, International Scientific Conference Law between the ideal and the reality – collection of summaries, pp. 122 - 123, May, 2023
 • D. Martinov, ODNOS NAČELA EKVIVALENTNOSTI I DRUGIH OSNOVNIH NAČELA U ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, Tematski zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije Pravo između ideala i stvarnosti, pp. 403 - 416, May, 2023
 • D. Marić, Pojam i elementi zelenaškog ugovora, Pravni život, pp. 655 - 675, 2019
 • D. Martinov, What is the underlying cause of young people’s disengagement in institutional politics, REVIVING DEMOCRACY FOR A CITIZENS-LED EUROPE: FutureLab Europe Manifesto - 2016, Nov, 2016
 • D. Martinov, Migration and Integration just outside the EU borders, Creating a common European future: integration of young migrants in Europe, pp. 23 - 32, Apr, 2015
 • D. Marić, Načelo ekonomičnosti i pravo na suđenje u razumnom roku, Zbornik radova Odnos prava u regionu i prava EU, pp. 249 - 272, 2015
 • D. Marić, Klauzula rebus sic stantibus u ugovornom pravu, Pravni život, pp. 621 - 639, 2015

Ostali radovi:

 • D. Marić, Očigledna nesrazmera u ugovornom pravu, doktorska disertacija, pp. 1 - 393, Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2021
 • D. Marić, Excessive use of force by the law enforcement officials in the light of articles 2 and 3 of the European convention on human rights, doktorska disertacija, pp. 1 - 359, Faculty of Law of University of Vienna, Vienna (Beč), 2019
 • D. Marić, Europe must act! The refugee crisis in the eyes of young people, Futurelab Europe - empowering young voices, pp. 4 - 6, European Policy Center, Brussels, 2015
Univerzitet Singidunum © 2024