117,1117

Dragana Bogavac

dbogavac|mmnkk|singidunum.ac.rs

Dragana Bogavac je rođena 20.06.1965. u Peći, Srbija.

Bogavac, dr Dragana, redovni profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Viziting profesor na Pedagoškom fakultetu "Sv. Kliment Ohridski" u Skoplju,  Republika Makedonija. Učestvuje  u realizaciji projekta: „Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja” (br. 179020), Učiteljski fakultet, Beograd, (2011-2021), a  učestvovala je u realizaciji međunarodnog projekta Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education, 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR (2011 – 2516 / 001 – 001). Bila je član Radne grupe za izradu Opštih i posebnih standarda uslova za realizaciju posebnih i specijalizovanih programa u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Zavodu za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja i član Radne grupe za pripremu dokumenta „Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ u Zavodu za vrednovanje kvaliteta vaspitanja. Sada je član  Radne grupe za odobravanje stručnih skupova za stalno stručno usavršavanje i sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Recezent je visokoškolskih ustanova i programa (Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju - NAT), kao i studijskih programa u ENIC/NARIC centru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Završila je program edukacije iz Nenasilne komunikacije i instruktor je u projektu AUN. Uključena je u UNESKO program Posebne potrebe u učionici (Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, UNESCO i Save the children). Instruktor je i na projektu Nauka u prirodi (Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Fizički fakultet u Beogradu). Angažovana je i kao saradnik u L' imagination centru za razvijanje kreativnih sposobnosti dece. Pri Dečjem kulturnom centru u Beogradu je 2001/02. godine bila realizator sistema kreativnih radionica "Grad suncokreta". Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava Republike Srbije je angažovao i kao stručnog saradnika. Član Žirija za dodelu nagrada na Međunarodnom sajmu opreme i sredstava za savremenu nastavu u Beogradu 2011. i 2012. godine.Član Saveta univerziteta u Beogradu od 2003.g. (dva mandata). Udžbenički komplet za pripremni razred u izdanju ZUNS-a nagrađen je „Zlatnom tablom“ na Međunarodnom sajmu opreme i sredstava za savremenu nastavu 2006. godine. Za Udžbenički komplet za nastavu početnog čitanja i pisanja dobila je nagradu „Stojan Novaković“ 2008. godine. Član je Balkanske asocijacije za pedagogiju i obrazovanje (BASOPED).


Obrazovanje:

 • Magistarske studije
  Filozovski fakultet, Univerzitet u Prištini,
  Pedagogija, 1992-1997
 • Doktorske studije
  Filozovski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica,
  Pedagogija, 2007
 • Osnovne studije
  Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini,
  Pedagogija, 1984-1989

Knjige:

 • A. Stojanovic, D. Bogavac, Metodičke strategije razvoja dečjih potencijala u savremenoj predškolskoj ustanovi, Učiteljski fakultet, Beograd, 2016

Radovi u časopisima:

 • I. Radovanovic, D. Bogavac, T. Milosavljevic Djukić, Roditeljska samoprocena postupaka u vaspitnom radu sa decom, Inovacije u nastavi, Vol. 35, No. 1, pp. 33 - 48, 2022
 • T. Milosavljevic Djukić, D. Bogavac, A. Stojadinović, The role of extracurricular activities in improving the educational function of primary school, TEACHER- International Journal of Education, Vol. 23, pp. 22 - 37, 2022
 • T. Milosavljevic Djukić, D. Bogavac, A. Stojadinović, P. Rajčević, Parental Involvement in Education and Collaboration with School., International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Vol. 10, No. 1, pp. 1 - 14, 2022
 • T. Milosavljević Đukić, D. Bogavac, A. Mikić, School as an educational environment from the perspective of senior primary school students, Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 5, No. 2, pp. 137 - 152, 2021
 • M. Grbović, S. Marković, D. Bogavac, Karakteristike nastavnika kao činioci kvaliteta školskog sporta u Republici Srbiji, Inovacije u nastavi, Vol. 33, No. 4, pp. 79 - 90, 2020
 • Z. Momčilović, S. Marković, D. Bogavac, T. Milosavljević Djukić, S. Bugarski, Motor Skills of Soccer Players Aged 16-18 Regards to Competition Level and Playing Position, Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 18, No. 1, pp. 49 - 63, 2020
 • D. Bogavac, S. Markovic, A. Vicentijevic, G. Nesic, D. Bogavac, T. Milosavljevic Djukić, RELATIONSHIP BETWEEN TECHNICAL AND TACTICAL ELEMENTS OF DIRECT POINTS WITH REGARD TO THE QUALIFICATIONS FOR THE 2018 VOLLEYBALL WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP, Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 1, No. 3, pp. 463 - 477, 2019
 • Z. Cvetanović, I. Radovanovic, D. Bogavac, Elementi funkcionalne pismenosti i korišćenje računara u razrednoj nastavi, Nova škola, pp. 8 - 22, 2019
 • D. Bogavac, T. Milosavljević Đukić, Functional knowledge assumptions from the students perspective, Knowledge International Journal, pp. 684 - 689, 2019
 • Aleksandar Stojanovic, Zorica Kovacevic, Dragana Bogavac, From obsolete to contemporary preschool education (experiences in Serbia), Early Years: Journal of International Research and Development, pp. 363 - 377, Mar, 2018
 • Tatjana Milosavljević Đukić, D. Bogavac, The influence of students’ family social status on their acceptance in a class team, TEACHER- International Journal of Education, pp. 59 - 73, 2017
 • I. Radovanovic, J. Milinković, D. Bogavac, Komunikacija nastavnika i učenika u realističnom matematičkom pristupu, Pedagogija, pp. 177 - 192, 2017
 • D. Bogavac, Framework for quality in education, Knowledge International Journal, pp. 458 - 462, 2016
 • D. Bogavac, I. Radovanovic, J. Kovačević, Competent teacher-leader in education, International jurnal knowledge, pp. 43 - 47, 2016
 • D. Bogavac, J. Kovačević, I. Radovanovic, Quality Lifelong Education: Computer and/or a Textbook, Anthropologist, pp. 75 - 82, 2016
 • M. Mladenović, P. Lazarević, N. Trunić, D. Bogavac, M. Živković, Differences in personality features and achievement motivation in child athletes and non-athletes, Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, pp. 415 - 425, 2016

Radovi na konferencijama:

 • J. Kovačević, V. Radovanović, Z. Jačova, D. Bogavac, INKLUZIVNA KULTURA – OSNOV KVALITETA SAVREMENOG OBRAZOVANjA, 2018
 • I. Radovanovic, D. Bogavac, Z. Cvetanović, J. Kovačević, Quality of Life – Lifelong Education Platform, 2017
 • Z. Cvetanović, I. Radovanovic, D. Bogavac, Elementi početne funkcionalne pismenosti i korišćenje kompjutera u razrednoj nastavi, 2016
 • D. Bogavac, ELEMENTI POČETNE FUNKCIONALNE PISMENOSTI I KORIŠĆENjE KOMPJUTERA U RAZREDNOJ NASTAVI, 2016
 • I. Radovanovic, J. Kovačević, D. Bogavac, New Paradigm Of Leadership In Education, 2016
 • D. Bogavac, I. Radovanovic, J. Kovačević, Quality lifelong education: computer and/or a textbook, pp. 132 - 132, 2015
 • D. Bogavac, I. Radovanovic, L. Gočević, Kvalitet u obrazovanju: kontrola ili potreba, pp. 38 - 50, 2015
 • D. Bogavac, Predškolstvo između tradicije i savremenosti, pp. 13 - 22, 2014
 • D. Bogavac, Vaspitni stil – predikt uvođenja inovacija u školi, pp. 221 - 231, 2014

Ostali radovi:

 • I. Radovanovic, D. Bogavac, A. Đuković, Quality evaluation of educational institutions, 2018
 • A. Stojanović, D. Bogavac, Defferences between educational treatment of parents and teachers, 2018
 • D. Bogavac, J. Vranješević, Dete, 2018
 • I. Radovanovic, D. Bogavac, Inclusion as a component of quality preschool education, 2014
 • D. Bogavac, A. Stojanović, Vaspitni stil – predikt uvođenja inovacija u školi, 2014
 • D. Bogavac, Vrednosne orijentacije, 2014
 • D. Bogavac, Vladanje, 2014
 • D. Bogavac, Verska nastava, 2014
 • D. Bogavac, Vaspitna grupa, 2014
 • D. Bogavac, Vaspitanik, 2014
 • D. Bogavac, Vaspitač, 2014
 • D. Bogavac, Stručno usavršavanje, 2014
 • D. Bogavac, Stilovi vaspitanja, 2014
 • D. Bogavac, Roditeljstvo, 2014
 • D. Bogavac, Roditelj, 2014
 • D. Bogavac, Pripremni predškolski program, 2014
 • D. Bogavac, Pripremna nastava, 2014
 • D. Bogavac, Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, 2014
 • D. Bogavac, Predškolski program, 2014
 • D. Bogavac, Predškolske ustanove, 2014
 • D. Bogavac, Predškolska pedagogija, 2014
 • D. Bogavac, Portfolio, 2014
 • D. Bogavac, Porodično vaspitanje, 2014
 • D. Bogavac, Porodična pedagogija, 2014
 • D. Bogavac, Porodica, 2014
 • D. Bogavac, Nastava građanskog vaspitanja, 2014
 • D. Bogavac, Metodika predškolskog vaspitanja i obrazovanja, 2014
 • D. Bogavac, Metode vaspitanja i obrazovanja predškolske dece, 2014
 • D. Bogavac, Kutak u dečjem vrtiću, 2014
 • D. Bogavac, Komponente vaspitanja, 2014
 • D. Bogavac, Igrolike aktivnosti, 2014
 • D. Bogavac, Građansko vaspitanje, 2014
 • D. Bogavac, Estetsko vaspitanje i obrazovanje, 2014
 • D. Bogavac, Didaktičke igre, 2014
 • D. Bogavac, Dečja igra, 2014
 • D. Bogavac, Cilj vaspitanja, 2014
 • D. Bogavac, Autoritet, 2014
Univerzitet Singidunum © 2024