117,0490

Biljana Stojanović

bstojanovic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Biljana Stojanović je rođena 11.12.1972. u Osečini, Srbija.

Biljana Stojanović, rođena Jančić diplomirala je 1997. godine na Farmaceutskom fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom: Hemometrijska analiza indinavira, fosinopril-natrijuma, imatinib-mezilata i njihovih nečistoća u farmaceutskim preparatima primenom metode reversno-fazne tečne hromatografije pod visokim pritiskom odbranila je 2004. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2005. dobila je godišnju nagradu Privredne komore grada Beograda za najbolje magistarske teze. Doktorsku disertaciju sa naslovom: Definisanje reversno fazne i mikroemulzione separacije za farmaceutsku analizu fosinopril-natrijuma i fosinoprilata sa UV i MS/MS detekcijom uz optimizaciju metode primenom veštačkih neuronskih mreža odbranila je 2008. godine. Iste godine odbranila je specijalistički rad iz Ispitivanja i kontrole lekova.

Biljana Stojanović, rođena Jančić, bila je mentor 5 doktorskih disertacija od kojih su 4 odbranjene na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a jedna odbranjena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, bila je član komisije za odbranu 3 doktorske disertacije odbranjene na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i član komisije za odbranu jedne magistarske teze odbranjene na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Pod njenim mentorstvom odbranjena su 3 specijalistička rada iz Ispitivanja i kontrole lekova. Bila je mentor više desetina diplomskih i završnih radova. 

 

Koautor je 3 udžbenika za praktičnu i teorijsku nastavu:

1. Anđelija Malenović, Biljana Stojanović, Farmaceutska analiza, praktikum, Beograd, 2010.

2. Brižita Đorđević, Biljana Stojanović, Ivana Baralić, Sportska farmacija, odabrana poglavlja I, Farmacutski fakultet, 2016.

3. Mira Zečević, Anđelija Malenović, Biljana Stojanović, Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2017. 

 

Biljana Stojanović, rođena Jančić, koautor je 104 naučna rada u časopisima sa SCI liste, 4 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, održala je 4 predavanja po pozivu na skupovima međunarodnog značaja, kao i 3 predavanja na skupovima nacionalnog značaja. Pored toga, učestvovala je na skupovima od međunarodnog i nacionalnog značaja sa preko 100 saopštenja. Bila je gostujući urednik specijalnog izdanja časopisa Chromatographia pod nazivom Chemometrics in Chromatography. Takođe, bila je gostujući urednik časopisa Arhiv za farmaciju za specijalno izdanje pod nazivom Separacione metode u kontroli lekova - izazovi i mogućnosti primene. Recenzent je u brojnim časopisima međunarodnog značaja, 

Prema bazi Scopus Biljana Stojanović, rođena Jančić, citirana je 1013 puta i ima h-indeks 18 (maj 2021).


Obrazovanje:

 • Osnovne studije
  Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  Diplomirani farmaceut, 1991-1997
 • Magistarske studije
  Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  Farmaceutska hemija, 1998-2004
 • Doktorska disertacija
  Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  Farmaceutska hemija, 2004-2008
 • Specijalističke studije
  Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  Ispitivanje i kontrola lekova, 2005-2008

Radovi u časopisima:

 • B. Stojanović, N. Dragićević, N. Dikić, M. Anđelković, J. Rašić, G. Forsdahl, B. Đorđević, G. Gmeiner, Urinary excretion profile of higenamine in females after oral administration of supplements – Doping scenario, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B, Vol. 1235, 2024
Univerzitet Singidunum © 2024