118,7428

Tehnički fakultet

Studenti samostalno organizuju stručnu praksu i potrebno je da donesu potvrdu iz organizacije (na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i naznačenim periodom kada su bili na praksi). Potvrde se predaju saradnicima Centra za razvoj karijere.


Zaposleni studenti su oslobođeni obavljanja stručne prakse - na osnovu donete potvrde o zaposlenju na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica).


Upisivanje obavljene stručne prakse se vrši u kancelariji Centra za razvoj karijere na osnovu donete potvrde, popunjenog Dnevnika prakse i indeksa, nakon čega student donosi indeks na potpis dekanu ili prodekanu, u vreme konsultacija.


Obavljena praksa se evidentira u indeksu i na estudent nalogu u delu Pregled obaveza. Student na osnovu obavljene prakse ostvaruje određeni broj ESPB.  Praksa se ne prijavljuje kao ispit.

Univerzitet Singidunum © 2018