117,0490

Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta Singidunum je organ Univerziteta preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese tokom studija.  Članovi studentskog parlamenta su studentski predstavnici svakog fakulteta, sa svih godina studija, u okviru ove visokoškolske ustanove. Studentski parlament zastupa i predstavlja predsednik Studentskog parlamenta. 
Studentski parlament ima sledeće nadležnosti (član 5. Pravilnika o radu Studentskog parlamenta Univerziteta Singidunum): 

 1. bira i razrešava predsednika i potpredsednika Studentskog parlamenta
 2. donosi opšta akta o svom radu
 3. osniva radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Studentskog parlamenta Univerziteta  
 4. bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Univerziteta
 5. donosi godišnji plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta Univerziteta
 6. objedinjuje rad studentskih parlamenta fakulteta u sastavu Univerziteta
 7. razmatra pitanja i sprovodi aktivnosti u vezi  sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, reformom studijskih programa, analizom efikasnosti studiranja, unapređenjem mobilnosti studenata, podsticanjem naučno istraživačkog rada studenata i zaštitom prava studenata
 8. učestvuje u postupku samovrednovanja Univerziteta u skladu sa statutom Univerziteta
 9. ostvaruje studentsku međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju
 10. bira i razrešava članove Studentske konferencije univerziteta Srbije, iz redova univerziteta 
 11. usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta
 12. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom Univerziteta i opštim aktima Univerziteta i Studentskog parlamenta

U planu je formiranje novih radnih grupa u okviru Studentskog parlamenta Univerziteta, pored postojeće radne grupe za sport i debatnog kluba.

Pravilnik o radu studentskog parlamenta možete pogledati ovde.
    
Za sve informacije, obratite se na parlament@singidunum.ac.rs.

Univerzitet Singidunum © 2024